Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

893. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper, stran 2886.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper
Št. 3505-27/2007
Koper, dne 14. marca 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi četrtega odstavka 96. člena in petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – (94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 13. marca 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 19/88, 7/01, 24/01 in Uradni list RS, št. 9/05, 95/06,124/08; v nadaljevanju: PUP), ki jih je izdelalo podjetje Studio Mediterana d.o.o., pod številko 56/07.
2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev se nanašajo na posamezne člene odloka, grafični del se ne spreminja.
(2) Meja območja se s temi spremembami in dopolnitvami ne spreminja.
3. člen
Spremembe in dopolnitve PUP vsebujejo:
– odlok
– mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev.
4. člen
8. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 19/88, 7/01, 24/01 in Uradni list RS, št. 9/05, 95/06, 124/08) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na poselitvenih območjih, ki so kot ločene planske enote opredeljena za zelene površine (oznaka Z), je možna gradnja le nezahtevnih in enostavnih objektov ter vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih objektov v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena je gradnja znotraj območij zelenih površin (oznaka Z), določenih s tem odlokom, izjemoma možna, če je za objekt zagotovljena vsa komunalna infrastruktura iz 23. člena tega odloka in če je nameravana gradnja možna glede na naravne razmere (relief, vode ipd.). Izpolnjevanje teh pogojev ugotavlja in potrdi s soglasjem občinski urad, pristojen za prostor, na podlagi vloge investitorja. Vloga mora vsebovati prikaz lege objekta na parceli, namenjeni gradnji s prikazom možnosti priključevanja na komunalno infrastrukturo. Iz priložene idejne zasnove mora biti razvidno, da pozicioniranje objekta ter ureditev komunalne infrastrukture za investitorjev objekt ne zahteva obsežnih posegov v naravne sestavine prostora (relief, vode ipd.). Kadar se ugotovi, da je gradnja možna, mora biti skladna z ostalimi določili tega odloka.«
(3) Na območjih varovanja kulturne dediščine, ki so opredeljena kot nezazidljiva oziroma kot območja ohranjanja obstoječega stanja, gradnja objektov ni možna.«
5. člen
V 10. členu se točka 3. spremeni tako, da se glasi:
»3. določanje velikosti parcel, namenjenih gradnji«.
6. člen
(1) V prvi alinei 11. člena se besedilo »nadomestna gradnja« nadomesti z besedilom: »odstranitev obstoječega objekta in gradnja novega ter«.
(2) Spremeni se besedilo tretje alinee tako, da se glasi:
– »sprememba namembnosti objektov, skladno z namensko rabo zemljišča in sicer takrat, ko velikost parcele, na kateri stoji objekt, ustreza normativnim pogojem za novo dejavnost in če je na parceli, na kateri stoji objekt, možno zagotoviti potrebno število parkirnih mest«.
(3) Spremeni se besedilo zadnje alinee tega člena tako, da se glasi:
»– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov«.
7. člen
V 12. členu odloka se v drugem odstavku besedilo »nadomestna gradnja« nadomesti z besedilom: »odstranitev obstoječega objekta in gradnja novega.«
8. člen
V 13. členu odloka se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Na območju KP-7 in KP-8 – območje za proizvodne dejavnosti, je možna tudi lokacija poslovnih in oskrbnih dejavnosti (gostinska, turistična, poslovna, trgovinska s pripadajočimi skladišči, športno rekreacijska) in sicer v obsegu, ki ni moteč oziroma je primeren glede na obstoječe dejavnosti, pri čemer pa mora soglasje o ustreznosti dejavnosti podati občinski organ, pristojen za urejanje prostora.«
9. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na območjih, kjer je izvedbeni prostorski akt v postopku sprejemanja ali kjer je potrebno sprejeti izvedbeni prostorski akt, so možni sledeči posegi: vzdrževalna dela na obstoječih objektih, odstranitve objektov, rekonstrukcije, izgradnja komunalne infrastrukture do obstoječih objektov in izgradnja komunalne infrastrukture, ki prečka območje.«
10. člen
V 15. členu se spremenita drugi in tretji odstavek tako, da se glasita:
»(2) Novi objekti in dozidave objektov morajo biti odmaknjeni od meje parcele, namenjene gradnji tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje objekta in da so upoštevani varnostni pogoji. Minimalni odmik objekta od meje parcele, namenjene gradnji, je 4 m. Manjši odmik od ene meje parcele, namenjene gradnji enostanovanjskega objekta ali nestanovanjskega objekta, je možen do polovice predvidene višine objekta (od kote pritličja do kote venca) in s soglasjem lastnika oziroma lastnikov mejnih zemljišč.
(3) Pogoji za minimalne odmike od parcelnih mej v primerih:
– na območju zavarovanega vaškega jedra in kulturne krajine (območja in objekti varovani kot kulturna dediščina, vaška jedra z oznako V),
– za obstoječe strnjene nize starejših kamnitih stavb (3 in več stavb na skupnih parcelnih mejah),
– v primerih odstranitve obstoječih, legalno zgrajenih objektov in gradnja novih v enakih tlorisnih gabaritih kot obstoječi in so obstoječi odmiki manjši kot je določeno v ostalih določilih tega PUPa.
V teh primerih so pogoji za minimalni odmik od parcelnih mej naslednji:
– odmik je enak polovici višine stavbe za dozidave in nove gradnje,
– manjši odmik od parcelnih mej je možen v primeru soglasja lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč. V primeru gradnje v obstoječih tlorisnih gabaritih ni potrebno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč, tudi v primeru gradnje na parcelni meji.«
11. člen
(1) V drugi točki 16. člena odloka se v celoti črtajo šesta, deveta, deseta in sedemnajsta alinea.
(2) Besedilo četrte alineje se dopolni tako, da se na koncu alineje doda besedilo:
»bruto tlorisna površina objekta ne sme presegati 400 m2.«
(3) Besedilo pete alinee se spremeni tako, da se glasi:
»– višinski gabariti stavbe ne smejo presegati 6,50 m od najnižje kote terena ob objektu do kote venca objekta. Objekt je lahko pod najnižjo koto terena vkopan, vendar le v celoti z vseh strani. Najnižja kota terena ob objektu mora biti enaka koti terena na istem mestu pred predvidenim posegom s toleranco ±25 cm.«
(4) Osma alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– večja etažnost v strnjenih vaških jedrih je dovoljena v primeru, ko gre za rekonstrukcijo ali odstranitev obstoječega objekta in gradnjo novega v enakih višinskih gabaritih.«
(5) Za besedilom šestnajste alinee se doda nova alinea, ki se glasi:
»klimatskih naprav ni dopustno nameščati na ulične fasade objektov«
12. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru združitve dveh stanovanjskih stavb (stanovanjski dvojček) veljajo merila in pogoji za oblikovanje stanovanjskih stavb. Stavbi se stikata z eno stranico in imata ločeni parceli, namenjeni gradnji, vsaka posamezna stavba ima samo eno stanovanjsko enoto.«
13. člen
(1) V 18. členu se v prvem odstavku doda četrta, ki se glasi:
»– na območju naselja Koper (razen na območjih, ki se urejajo po določilih tretje alinee tega člena) je lahko ob zagotovitvi ustrezne poplavne varnosti etažnost tudi 2K+P+2, v tem primeru je višina fasade – od kote pritličja do kote venca oziroma kote ravne strehe, največ 8,5 m.
(2) Tretji odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za nestanovanjske stavbe – turistični apartmaji, veljalo enaka določila kot za stanovanjske stavbe.«
14. člen
V 19. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Mejni zidovi ob javnih cestah ne smejo biti višji od 0,7 m masivni del, na katerega se lahko pritrdi mrežno, kovinsko ali leseno konstrukcijo do skupne višine največ 1,5 m pod pogojem, da je zagotovljena preglednost in s soglasjem pristojnega upravljavca javnih cest.«
15. člen
Besedilo 20. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»3. Določanje velikosti parcel, namenjenih gradnji
20. člen
(1) Parcela, namenjena gradnji, je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt (stavba ali gradbeni inženirski objekt) in na katerem so urejene površine, ki služijo ali bodo služile takšni stavbi ali gradbeno inženirskemu objektu.
(2) Velikost pozidave parcele, namenjene gradnji, izven mestnih ali vaških jeder, je:
– največ 30% velikosti parcele, namenjene gradnji, pri stanovanjskih stavbah in stanovanjskih stavbah z dopolnilno dejavnostjo, vključno z nezahtevnimi in enostavnimi objekti,
– največ 50% velikosti parcele, namenjene gradnji, pri nestanovanjskih stavbah, nestanovanjskih stavbah z dopolnilno dejavnostjo in drugih objektih, vključno z nezahtevnimi in enostavnimi objekti,
– do velikosti obstoječega stavbišča, kjer se predvideva rekonstrukcija ali odstranitev obstoječega objekta in gradnja nove stavbe ali gradbeno inženirskega objekta, kar je lahko tudi več kot 50% velikosti parcele, namenjene gradnji; hkrati je potrebno upoštevati tudi druga določila tega odloka.
(3) Velikost dodatne pozidave na parceli k obstoječemu objektu (izven mestnih in vaških jeder) je enaka kot na parceli, namenjeni gradnji objekta, ob upoštevanju tlorisnih gabaritov vseh obstoječih objektov, vključno z nezahtevnimi in enostavnimi objekti.«
16. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri določanju velikosti parcel, namenjenih gradnji, je potrebno upoštevati:
– omejitve rabe zemljišč (namembnost in velikost objekta na parceli, konfiguracija terena, potek komunalne infrastrukture, odmiki od cest …),
– urbanistične zahteve (dostopi in dovozi, parkirna mesta, interventne poti),
– zdravstveno-tehnične zahteve (osončenje, hrup, prezračevanje).
(2) Velikost parcele, namenjene gradnji nove prosto stoječe stanovanjske stavbe, je lahko najmanj 700 m2, za del stanovanjskega dvojčka pa najmanj 600 m2.
(3) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka je lahko parcela, namenjena gradnji prosto stoječe stanovanjske stavbe, tudi manj kot 700 m2, vendar minimalno 500 m2. Pri tem veljajo sledeči dodatni pogoji pri graditvi in oblikovanju objektov:
– v objektu je lahko samo ena stanovanjska enota,
– objekt ima lahko samo en priključek na posamezno javno komunalno infrastrukturo,
– razmerje med bruto tlorisno površino objekta in parcelo, namenjeno gradnji, je lahko največ 0,5.
(4) Navedena omejitev velikosti parcele, namenjene gradnji, ne velja za območja vaških jeder, območja strnjenih nizov starih kamnitih stavb in za gradnjo novega objekta na parceli, kjer je bil odstranjen obstoječi objekt.
(5) Na parceli, namenjeni gradnji stanovanjskega objekta, je potrebno zagotoviti minimalno 40% odprtih bivalnih površin. Za odprte bivalne površine se štejejo zelene površine in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke ipd.).
Navedeno določilo ne velja za območja vaških jeder, območja strnjenih nizov starih kamnitih stavb in za gradnjo novega objekta na parceli, kjer je bil odstranjen obstoječi objekt, če se ne spremenita velikost in namembnost objekta.«
17. člen
V 22. členu se besedilo »gradbenih parcel« nadomesti z besedilom »parcel, namenjenih gradnji«.
18. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Gradnja objekta je možna, če je za objekt zagotovljeno:
– dostop oziroma prometna priključitev na javno cesto,
– oskrba s pitno vodo,
– odvod in čiščenje komunalnih odpadnih vod,
– odvod padavinskih odpadnih vod,
– elektroenergetski priključek.«
19. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Območja ohranjanja narave so navedena v Naravovarstvenih smernicah za strategijo prostorskega razvoja Mestne občine Koper (ZRSVN, marec 2006).
Območja s statusom so grafično prikazana v naravovarstvenem atlasu Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje oziroma v ustrezni digitalni bazi prostorskih podatkov Mestne občine Koper, kamor so ti podatki preneseni.
(2) Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status (območja Natura 2000, zavarovana območja in območja naravnih vrednot), je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje, ki ju izda Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
Če se vloga za izdajo naravovarstvenih pogojev za gradnjo objekta nanaša na poseg v naravo, za katerega je treba izvesti presojo sprejemljivosti, se ta izvede v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja.
Naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje se pridobi na način in po postopku, kakor je za pridobitev projektnih pogojev in soglasij določeno s predpisi s področja graditve objektov.
(3) Naravovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za gradnjo enostavnih objektov ter za druge posege, za katere po predpisih o graditvi objektov ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, če gre za posege v naravo, ki lahko ogrozijo biotsko raznovrstnost, naravno vrednoto ali zavarovano območje.
Vlogi za izdajo naravovarstvenega soglasja je treba priložiti idejno zasnovo nameravane gradnje objekta oziroma načrt izvedbe nameravanega posega v naravo.
(4) Na ekološko pomembnih območjih so vsi posegi in dejavnosti možni, načrtuje pa se jih tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le-ta z načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena.
Pri izvajanju posegov in dejavnosti se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.
(5) Za izvajanje posegov v naravo na ekološko pomembnih območjih ni potrebno pridobiti naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja«.
20. člen
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Skladno s planskimi usmeritvami občine Koper gradnja na najboljših kmetijskih zemljiščih ni dovoljena. Izjemoma je možna ureditev poti in komunalne infrastrukture (od javne poti do stavbnih zemljišč) in gradnja priključkov na komunalno infrastrukturo (od javnega omrežja do stavbnih zemljišč)«.
(2) V drugem odstavku 26. člena se
– na koncu prve alinee doda besedilo, ki se glasi: »ter retenzij za padavinske odpadne vode.«,
– na koncu četrte alinee doda besedilo: »ter športna igrišča,«.
21. člen
(1) V tretjem odstavku 27. člena se
– besedilo »gradbeni parceli« nadomesti z besedilom »parceli, namenjeni gradnji,«
– besedilo »gradbene parcele« nadomesti z besedilom »parcele, namenjene gradnji,«.
(2) V četrtem odstavku se besedilo »gradbene parcele« nadomesti z besedilom »parcele, na kateri stoji objekt«.
(3) Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Število parkirnih mest znaša za:
– stanovanjsko stavbo 2 PM/stanovanjsko enoto
– pisarniške prostore, prodajni prostor – 1 PM/30 m2 bruto površine
– osnovno preskrbo – 1PM/30 m2 bruto površine
– gostinski obrat – 1 PM/4 sedeže
– turistični apartma – 2 PM/apartma, hotel – 1 PM/hotelsko sobo
– osnovno šolo – 1 PM/20 učencev, vrtec – 1 PM/20 otrok
– obrt – 1 PM/30m2 bruto površine
– skladišča – 1 PM/60 m2 bruto površine objekta; skladišča brez strank: 1PM/150 m2 bruto površine, a ne manj kot 2PM,
– za večje proizvodne obrate – nad 1500m2: 1 PM na 50 m2 bruto površine.
Za potrebe obiskovalcev je potrebno pri stanovanjski stavbi povečati število parkirnih mest za 50%. Dodatna parkirna mesta so lahko predvidena na parceli, namenjeni gradnji stavbe ali v njeni bližini.«
(4) Na koncu 27. člena se dodata nov 7. in 8. odstavek, ki se glasita:
»(7) Na območjih zavarovanih vaških jeder (varstvo kulturne dediščine, vaška jedra z oznako V) se določila tretjega in šestega odstavka tega člena ne upoštevajo, če se pri objektih ne spreminja namembnost ali ne povečuje število posameznih enot znotraj objekta. V primeru spreminjanja namembnosti ali povečanja števila enot ali novogradnje se lahko parkirna mesta, ki jih zahtevajo določila tretjega in šestega odstavka tega člena, zagotovijo izven parcele, na kateri stoji objekt, vendar znotraj stavbnih zemljišč.
(8) Profil javne ceste mora omogočiti izvajanje dvosmernega prometa.
Za izvedbo dostopne poti in priključka na javno cesto je potrebno upoštevati naslednje minimalne izhodiščne usmeritve:
– dostopna pot in priključek do enostanovanjskega objekta in do dvostanovanjskega objekta ali dvojčka morata biti urejena s širino vozišča minimalno 3,5 m,
– dostopna pot in priključek do več individualnih objektov (eno-, dvo- ali večstanovanjskih) morata biti urejena s širino vozišča minimalno 5,5 m,
– dostopna pot in priključek do dveh ali več individualnih objektov (eno ali večstanovanjskih) morata biti urejena tako, da je možen dostop za specialna vozila z osno obremenitvijo 12 ton.«
22. člen
Prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vse stavbe morajo imeti urejen priključek na javno gospodarsko infrastrukturo.«
23. člen
Na koncu 29. člena doda nova točka 8.6., ki se glasi:
»8.6. oskrbo s plinom«.
24. člen
(1) Prvi odstavek 30. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vse stavbe morajo biti priključene na javno vodovodno omrežje. Vodomerni jašek mora biti zgrajen na parceli, namenjeni gradnji objekta ali na sosednji parceli, ki ne predstavlja cestnega telesa ali javnega dobra«.
(2) Črta se šesti odstavek 30. člena.
25. člen
(1) V 31. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»(1) Vse stavbe morajo imeti urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode skladno z veljavnimi predpisi.
Na območjih, kjer je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, se morajo objekti priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.
Na območjih, kjer je javno kanalizacijsko omrežje potrebno zgraditi na podlagi predpisov, ki urejajo odvajanje komunalnih odpadnih vod, se do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja odvajanje komunalnih odpadnih vod ureja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Na območjih, kjer gradnja javnega kanalizacijskega omrežja ni predvidena, se odvajanje komunalnih odpadnih vod ureja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav.«
(2) V 31. členu se dodajo nov sedmi (7), osmi (8) in deveti (9) odstavek, ki se glasijo:
»(7) Upravljavec stavbe mora za padavinsko vodo, ki odteka s strehe stavbe, zagotoviti odvajanje neposredno v vode ali posredno v podzemne vode, kadar je to izvedljivo Upravljavec objektov z utrjenimi, tlakovanimi ali drugimi materiali prekritimi površinami, s katerih odteka padavinska odpadna voda, ki je tako onesnažena, da se v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje padavinske vode z javnih cest, ne sme odvajati v vode, mora na območju, kjer ni javne kanalizacije, to vodo zajeti v zadrževalniku padavinske odpadne vode, obdelati v lovilcu olj ali očistiti v čistilni napravi padavinske odpadne vode.
(8) Na območjih, kjer je obstoječa in predvidena gradnja kanalizacije, ni dovoljena nobena gradnja objektov in sicer v varovalnem pasu z min. odmikom 3,00 m od osi fekalnih in meteornih kanalov in ostalih komunalnih vodov. V primeru, ko tega ni mogoče zagotoviti, je potrebno izvesti zaščito kanalizacije po posebnih detajlih in pogojih upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja. Na mestu, kjer poteka javno fekalno in meteorno kanalizacijsko omrežje, v razdalji 2,00 m od osi kanalizacijskih vodov ni dovoljena zasaditev z grmovjem in drevjem oziroma z rastlinami, ki imajo agresivni koreninski sitem.«
(9) Upravljavec javne službe je dolžan vzdrževati objekte javne kanalizacije, praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav za kar mu morajo biti omogočeni dostopi za specialna komunalna vozila z osno obremenitvijo do 12 ton.
26. člen
Na koncu 33. člena se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Na parceli št. 2216/3 k.o. Pomjan stoji merilna postaja Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS. V razdalji 1 km od merilne postaje Agencije ne sme biti postavljen noben oddajnik radiofrekvenčnega signala, za oddajnike v razdalji 1 do 2 km pa je potrebno pridobiti predhodno soglasje Agencije.«
27. člen
Za 35. členom se doda nov 35.a člen, ki se glasi:
»8.6. Oskrba s plinom
35.a člen
(1) Na območju Mestne občine Koper je predvidena izgradnja distribucijskega omrežja za zemeljski plin.
(2) V primeru ogrevanja objektov na plin je potrebno predvideti priključitev objektov na distribucijsko omrežje za zemeljski plin. Podrobnejše pogoje priključitve izdaja sistemski operater distribucijskega omrežja za zemeljski plin v skladu z občinskim predpisom s področja plinifikacije.
(3) Obvezna je navezava na distribucijsko omrežje za zemeljski plin na območju, ki je opremljeno s tem omrežjem, za tiste objekte, v katerih instalirana moč vsaj po enega trošila, namenjenega ogrevanju ali podobni energetski rabi, presega 40 KW.
(4) Kot začasna rešitev je mogoča postavitev opreme za lokalno oskrbo v obliki plinohramov z utekočinjenim naftnim plinom in sicer pod pogojem, da je plinska napeljava dimenzionirana za kasnejšo oskrbo z zemeljskim plinom. Po izgradnji distribucijskega omrežja za zemeljski plin je potrebno opremo za lokalno oskrbo odstraniti ter objekte priključiti na distribucijsko omrežje za zemeljski plin.«
28. člen
Spremeni se prvi odstavek 37. člena tako, da se glasi:
»(1) Na obravnavanem območju je urejeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov ter ločeno zbranih frakcij. Potrebno je predvideti zbirna in odjemna mesta za komunalne odpadke, ostanek odpadkov ter zbiralnike ločenih frakcij, ki morajo biti dostopna za specialna vozila z osno obremenitvijo 12 t.
Zbirno in odjemno mesto komunalnih odpadkov je potrebno urediti na parceli, namenjeni gradnji. Zbiralniki ločenih frakcij so lahko urejeni na javni površini.«
29. člen
Na koncu 43. člena odloka se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Investitorji objektov, za katere je ob upoštevanju predpisov s področja požarne varnosti obvezna izdelava študije požarne varnosti, so pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja dolžni pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.«
30. člen
Osmi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(8) V grafičnih prilogah so prikazana vodovarstvena območja izvira Rižane. Na mejah območij, kjer obstaja razlika med mejo, opredeljeno v grafičnem delu PUP in mejo kot je določena v vladni uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane, se upošteva meja, določena v vladni uredbi.
Posegi v prostor se načrtujejo z upoštevanjem določil uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane.«
31. člen
(1) V prvem odstavku 48. člena se spremeni štirinajsta alinea tako, da se glasi:
»– namembnost stavb je lahko stanovanjska ali stanovanjska z dopolnilno dejavnostjo, ki ni moteča za bivalno okolje (pisarne, prostori društev in gostinsko-trgovske storitve, kjer so zagotovljeni zunanji prostori za dostavo in parkiranje, mirna storitvena obrt) in nestanovanjska. Nestanovanjske stavbe so lahko gostinske stavbe, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti razen sejemske dvorane in razstavišča, stavbe splošnega družbenega pomena razen športne dvorane in nestanovanjske kmetijske stavbe. V vseh primerih morajo biti upoštevana splošna in posebna merila in pogoji ter zagotovljeni zunanji prostori za dostavo in parkiranje.«
32. člen
V drugem odstavku 49. člena se besedilo »predvidenih gradbenih parcel« nadomesti z besedilom »parcel, namenjenih gradnji«.
33. člen
Črta se 51. člen odloka. Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
34. člen
(1) V drugem odstavku 52. člena se spremeni sedma alinea tako, da se glasi:
– Sveti Anton: ZU – 87/2 – P#, ZU – 87/4 – P#.
(2) Na koncu 52. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena in 14. člena tega odloka je gradnja znotraj območij večjih nezazidanih zemljišč, določenih s tem odlokom, izjemoma možna na podlagi določil tega odloka, če je za objekt zagotovljena vsa komunalna infrastruktura iz 23. člena odloka in če nameravana gradnja ne bo ovirala celovitega urejanja obravnavanega območja. Izpolnjevanje teh pogojev ugotavlja in s soglasjem potrdi občinski urad, pristojen za prostor, na podlagi vloge investitorja. Vloga mora vsebovati prikaz lege objekta na parceli, namenjeni gradnji, s prikazom možnosti priključevanja na komunalno infrastrukturo. Iz priložene idejne zasnove mora biti razvidno, da pozicioniranje objekta ter ureditev komunalne infrastrukture za investitorjev objekt ne omejuje nadaljnje ureditve gospodarske javne infrastrukture na obravnavanem območju. Kadar se ugotovi, da je gradnja možna, mora biti skladna z ostalimi določili tega odloka.«
35. člen
(1) V 53. členu se v prvem odstavku črta prva alinea.
(2) V tretji alinei prvega odstavka se črta besedilo », pod pogoji zdravstvene inšpekcije«.
(3) V četrti alinei se besedilo »Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02)« nadomesti z besedilom »predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav.«
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po tedaj veljavnem odloku.
37. člen
Spremembe in dopolnitve PUP v Mestni občini Koper so stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
38. člen
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati:
– Odlok o sprejetju programskega dela zazidalnega načrta za industrijski kompleks: Lama, Iplas, Mlekarna, hladilnica (Uradne objave št. 15/84).
– Odlok o zazidalnem načrtu Ankaran (Uradne objave, št. 5/95) – na delu območja, ki se ureja z zazidalnim načrtom in sicer na območju parcel št. 712/9, 712/1, 712/10, 716/6, 719/1, 720/1, 716/7, vse k.o. Oltra (podatki katastra – marec 2008).
(2) Območji zazidalnih načrtov, navedeni v prvi točki tega člena, se urejata na podlagi določil tega odloka.
39. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.
40. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-27/2007
Koper, dne 13. marca 2009
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulle norme tecniche di attuazione nel Comune città di Capodistria
N. 3505-27/2007
Capodistria, 16 marzo 2009
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 96, quarto comma, e dell’articolo 61, quinto comma, della Legge sulla pianificazione territoriale (G.U. della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO–1B), in virtù dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale – testo unico ufficiale (ZLS-UPB2, G. U. della RS, n. 94/07), per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e G. U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 13 marzo 2009, ha adottato il
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulle norme tecniche di attuazione nel Comune città di Capodistria
I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con il presente decreto sono approvate le modifiche ed integrazioni alle Norme tecniche di attuazione riferite al Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 19/88, 7/01, 24/01, e la G.U. della RS, n. 90/05, 95/06, 124/08; nel seguito denominate: N.T.A.), compilate dall’impresa Studio Mediterana d.o.o., al numero 56/07.
Articolo 2
(1) Le modifiche ed integrazioni alle norme tecniche di attuazione interessano i singoli articoli del decreto e non interessano gli elaborati grafici.
(2) Le presenti modifiche ed integrazioni non alterano i confini della zona interessata.
Articolo 3
Le modifiche ed integrazioni alle N.T.A. comprendono:
– Il decreto,
– I pareri degli enti preposti alla pianificazione territoriale,
– La motivazione.
Articolo 4
L’articolo 8 del Decreto sulle modifiche ed integrazioni alle N.T.A. nel Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 19/88, 7/01, 24/01, G.U. della RS, n. 9/05, 95/06, 124/08) è modificato come segue:
»(1) Nelle zone insediative, individuate come ambiti territoriali separati, destinati a verde pubblico (designazione Z), è ammessa la costruzione di manufatti semplici e quelli ritenuti non complessi, come pure la manutenzione e la ricostruzione di fabbricati preesistenti, il tutto nel rispetto della vigente normativa.
(2) A prescindere dalla disposizione di cui al primo comma del presente articolo, è ammessa, in via eccezionale, la costruzione nelle suddette aree a verde pubblico (designazione Z), se sono presenti tutti gli allacciamenti alle infrastrutture a rete (articolo 23) e se le condizioni del terreno (caratteristiche orografiche, acqua ecc.).
L’ufficio comunale competente per il territorio accerta la soddisfazione di tali condizioni è ne dà conferma con il rilascio del relativo consenso in seguito alla domanda del committente. Questa ultima deve contenere l’indicazione della posizione del fabbricato situato sulla particella edificale, oltre alla raffigurazione della realizzazione degli allacciamenti alle infrastrutture a rete. Da quanto riportato nel progetto di massima deve scaturire che né la posizione del fabbricato, né la realizzazione degli allacciamenti di cui sopra richiedono significativi interventi nel territorio (rilievo, falde acquifere, ecc.). Una volta accertata l’ammissibilità dell’edificazione, la stessa deve essere conforme alle rimanenti disposizioni del presente decreto.”
(3) Nelle zone soggette a vincoli di tutela dei beni culturali, classificate come non edificabili ovvero come zone a conservazione integrale, non è ammessa la costruzione di fabbricati.”
Articolo 5
Nell’articolo dieci, il punto terzo è modificato come segue:
»3. definizione della superficie delle particelle edificali«.
Articolo 6
(1) Nell’articolo 11, primo alinea, il testo »costruzione sostitutiva« è sostituito con »demolizione del fabbricato preesistente e costruzione di uno nuovo, e«.
(2) Viene modificato il terzo alinea che recita:
– »mutamento della destinazione d’uso dei fabbricati nel rispetto della destinazione d’uso del terreno, nei casi in cui la superficie del lotto sul quale sorge il fabbricato soddisfa i requisiti previsti per l’insediamento della nuova attività, ivi compreso il numero necessario dei parcheggi.”
– (3) L’ultimo alinea è modificato come segue:
»– realizzazione di manufatti semplici e di quelli ritenuti non complessi«.
Articolo 7
Nell’articolo 12, secondo comma, le parole »costruzione sostitutiva” sono sostituite con le parole »demolizione del fabbricato preesistente e costruzione di uno nuovo«.
Articolo 8
Nell’articolo 13 è aggiunto, in fine, un nuovo comma che recita:
»(3) Nelle unità di piano contrassegnate KP-7 e KP-8 – zona per attività produttive, è ammesso l’insediamento di attività direzionali e centrali (ristorazione, attività turistica direzionale, commerciale con i relativi magazzini di stoccaggio, sportiva, ricreativa), entro i limiti sopportabili nonché compatibili con le attività preesistenti; il consenso sull’ammissibilità è rilasciato dall’organo comunale competente per il territorio.«
Articolo 9
L’articolo 14 è modificato come segue:
»Nelle aree i cui strumenti urbanistici sono in fase di approvazione o per le quali si richiede la predisposizione di tali strumenti sono ammessi i seguenti interventi: manutenzione dei manufatti preesistenti, demolizioni, ricostruzioni, realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio di tali manufatti e opere infrastrutturali che attraversano le suddette aree.«
Articolo 10
Nell’articolo 15 sono modificati il secondo ed il terzo comma che recitano:
»(2) Le nuove costruzioni e gli ampliamenti dei fabbricati devono rispettare i distacchi dal confine della particella edificale adiacente, in modo da non arrecare disturbo ai vicini rendendo possibile l’esecuzione di interventi di manutenzione e rispettando le misure di sicurezza. Il distacco minimo dal confine del lotto edificabile è di 4 m. In caso di particella edificale destinata alla costruzione di una casa unifamiliare o di un fabbricato non residenziale sono ammessi distacchi inferiori da un confine di tale particella, uguali fino alla metà dell’altezza prevista del fabbricato (misurata dal piano del marciapiede fino all’estradosso della soletta di copertura), giusto assenso del proprietario o dei proprietari dei terreni contermini.
(3) Il rispetto dei distacchi minimi nei seguenti casi:
– nei nuclei rurali e nei paesaggi culturali soggetti a vincoli di tutela (zone e fabbricati aventi carattere di patrimonio culturale, nuclei rurali contrassegnati V),
– vecchi fabbricati a cortina, realizzati in pietra (3 o più edifici lungo un unico confine parcellare),
– in caso di demolizione di fabbricati costruiti a norma e realizzazione di nuovi fabbricati dalla planimetria preesistente, con distacchi inferiori a quelli previsti dalle presenti N.T.A.
In tali casi vanno rispettate le seguenti disposizioni in materia dei distacchi:
– il distacco è uguale alla metà del fabbricato, in caso di ampliamenti e di nuove costruzioni,
– distacchi inferiori dai confini parcellari sono ammessi previo assenso del proprietario o dei proprietari dei terreni contermini. In caso di mantenimento della planimetria preesistente non si richiede il consenso dei proprietari dei terreni vicini e ciò anche se si costruisce a ridosso del confine parcellare.«
Articolo 11
(1) Nell’articolo 16, punto secondo, sono soppressi gli alinea 6, 9, 10 e 17.
(2) Nel quarto alinea è aggiunto, in fine, il seguente testo:
»la superficie planimetrica lorda del fabbricato non deve superare 400 m2.«
(3) Il quinto alinea è modificato come segue:
»– le altezze massime dei fabbricati non devono superare 6,50 m, misurati dalla quota più bassa del piano terreno fino all’estradosso della gronda. È possibile costruire sottoterra purché il fabbricato sia completamente interrato. La quota minima del terreno lungo il fabbricato non deve differire da quella esistente prima della realizzazione dell’intervento (deroga ammessa +/- 25 cm).«
(4) L’ottavo alinea è modificato come segue:
»– nei nuclei rurali sono consentiti limiti di altezza superiori qualora si tratti della ricostruzione o demolizione di un fabbricato preesistente e della costruzione di un nuovo fabbricato dall’altezza uguale a quello originario.«
(5) Il sedicesimo alinea è seguito da un nuovo alinea che recita:
»sui muri dei fabbricati con affaccio sulla via non è ammesso installare impianti di climatizzazione.«
Articolo 12
L’articolo 17, secondo comma, è modificato come segue:
»In caso di raggruppamento di due fabbricati abitativi vigono le norme di progettazione degli edifici residenziali. I due edifici sono affiancati e sorgono su due lotti edificali separati. Ciascun edificio contiene un’unità abitativa.«
Articolo 13
(1) Nell’articolo 18, primo comma, è aggiunto il quarto alinea che recita:
»– nel territorio dell’abitato di Capodistria (fatte salve le aree per le quali vigono le disposizioni del precedente terzo alinea) sono ammessi fabbricati con due piani interrati e tre piani fuori terra, purché si provveda alla protezione da inondazioni. L’altezza della facciata – misurata dalla quota del piano terreno alla quota dell’estradosso di gronda ovvero alla quota del tetto piano, non può superare 8,5 m.
(2) Nell’articolo 18, il terzo comma è modificato come segue:
»Le disposizioni in vigore per gli edifici abitativi valgono anche per edifici destinati ad appartamenti turistici.«
Articolo 14
Nell’articolo 19, viene aggiunto, in fine, il nono comma che recita:
»(7) La parte in muratura dei muri di cinta lungo le strade pubbliche non deve superare 0,7 m. Su essi è possibile fissare strutture in rete, metallo o legno, per un’altezza complessiva massima di 1,5 m, a patto che sia garantita la necessaria visibilità. Occorre inoltre ottenere il consenso del gestore della strada pubblica interessata.«
Articolo 15
L’articolo 20 è modificato come segue:
»3. Definizione della superficie dei lotti edificabili
Articolo 20
(1) Il lotto edificabile è costituito da una o più particelle catastali o parti di esse, sul quale sorge od è previsto il manufatto (edificio o opera di ingegneria civile), come pure gli spazi a servizio di tale manufatto.
(2) Il rapporto di copertura fondiaria fuori dei nuclei urbani o rurali, corrisponde a:
– un massimo di 30% della superficie fondiaria del lotto edificabile destinato alla costruzione di fabbricati a destinazione residenziale e di fabbricati residenziali con attività complementare, compresi i manufatti semplici e quelli ritenuti non complessi,
– un massimo di 50% della superficie fondiaria del lotto edificabile destinato alla costruzione di fabbricati a destinazione non residenziale con attività complementare, e per altri fabbricati, compresi i manufatti semplici e quelli ritenuti non complessi,
– fino alla planimetria del fabbricato preesistente, nei casi in cui sia prevista la ricostruzione o la demolizione del fabbricato preesistente e la costruzione di uno nuovo, oppure di un’opera di ingegneria civile, e può superare il 50% del lotto edificabile; vanno comunque osservate anche le altre disposizioni del presente decreto.
(3) Le dimensioni degli ampliamenti, previsti nel lotto edificabile e corrispondenti al fabbricato preesistente (fuori dei nuclei urbani e rurali), sono quelle disposte per il lotto edificabile interessato, in considerazione delle superfici planimetriche di tutti i fabbricati esistenti, compresi i manufatti semplici e quelli ritenuti non complessi.«
Articolo 16
L’articolo 21 è modificato come segue:
»(1) Nel determinare le superfici dei lotti edificabili, vanno osservati:
– i vincoli all’uso dei terreni (destinazione e ingombro palnivolumetrico del fabbricato situato sul lotto in oggetto, la configurazione del suolo, i tracciamenti delle opere infrastrutturali, i distacchi dai corpi stradali ecc.),
– i requisiti urbanistici (accessi, parcheggi, corsie preferenziali),
– i requisiti tecnico-sanitari (soleggiamento, rumore, ventilazione).
(2) La superficie del lotto edificabile destinato alla costruzione di una casa isolata può essere di almeno 700 m2, quella destinata alla costruzione di un edificio duplex, invece, di almeno 600 m2.
(3) A prescindere dalla disposizione del comma precedente, la superficie del lotto edificabile destinato alla costruzione di una casa residenziale isolata può essere inferiore a 700 m2, ma non meno di 500 m2. In tal caso vanno osservate le seguenti norme:
– il fabbricato può comprendere una sola unità abitativa,
– il fabbricato può avere un unico allacciamento alla singola infrastruttura a rete,
– il rapporto della copertura fondiaria non può superare 0,5.
(4) Il suddetto vincolo, relativo alla superficie del lotto edificabile non si applica per le zone dei nuclei rurali, per quelle caratterizzate da costruzioni a cortina costituite da vecchie case in pietra ed in caso di costruzione di fabbricati nuovi realizzati nei lotti dove è stato precedentemente demolito il manufatto preesistente.
(5) Almeno il 40% della superficie del lotto, destinato alla costruzione di case abitative, deve essere destinato agli spazi aperti. Sono considerati spazi aperti le superfici allestite a verde e le superfici pavimentate, destinate alla permanenza all’aperto, diverse dalle superfici adibite al traffico o agli accessi, parcheggi, isole ecologiche ecc.).
Il suddetto vincolo, relativo alla superficie del lotto edificabile non si applica per le zone dei nuclei rurali, per quelle caratterizzate da costruzioni a cortina costituite da vecchie case in pietra ed in caso di costruzione di fabbricati nuovi realizzati nei lotti dove è stato, in precedenza, demolito il manufatto preesistente.«
Articolo 17
Nell’articolo 22, le parole »lotto edificabile« sono sostituite con le parole »lotto destinato alla costruzione«.
Articolo 18
L’articolo 23 è modificato come segue:
»L’edificazione è subordinata alla realizzazione:
– dell’accesso ovvero del raccordo alla strada pubblica,
– della rete idrica,
– della rete di smaltimento e dell’impianto di trattamento delle acque reflue,
– della rete di smaltimento delle acque piovane,
– dell’allacciamento alla rete di distribuzione dell’energia elettrica.«
Articolo 19
L’articolo 25 è modificato come segue:
»(1) Le aree soggette al vincolo di tutela dei beni naturalistici sono individuate negli Orientamenti per la tutela dei beni ambientali e paesaggistici finalizzati all’adozione della strategia di sviluppo territoriale del Comune città di Capodistria (Sovrintendenza ai beni naturalistici, marzo 2006).
Le zone soggette ai suddetti vincoli sono evidenziate nell’atlante delle zone naturalistiche protette del Ministero dell’ambiente e del territorio, Agenzia nazionale per l’ambiente, ovvero sul supporto digitale dei dati riferiti al territorio presso il Comune città di Capodistria.
(2) Gli interventi di costruzione nelle zone soggette a vincoli di tutela dei beni naturalistici e ritenute di protezione speciale (rete di Natura 2000, zone protette e zone caratterizzate dalla presenza dei beni di pregio naturalistici) richiedono il rilascio degli orientamenti e dell’autorizzazione da parte del Ministero per l’ambiente ed il territorio, Agenzia nazionale per l’ambiente, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
Nei casi in cui la domanda di rilascio dell’autorizzazione di cui sopra si riferisce ad un intervento che richiede la valutazione dell’impatto ambientale, la stessa si esegue nell’ambito della procedura di rilascio della suddetta autorizzazione.
Le modalità di rilascio degli orientamenti e dell’autorizzazione ambientali sono quelle previste nei regolamenti edilizi in materia di ottenimento delle condizioni progettuali e delle autorizzazioni.
(3) Le suddette autorizzazioni vanno richieste anche per la realizzazione di manufatti semplici e per altri interventi attuabili senza concessione edilizia, quando gli stessi potrebbero arrecare danno alla biodiversità, i beni di pregio naturalistici o la zona protetta.
La domanda di rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, va corredata dal progetto di massima del fabbricato ovvero dell’intervento.
(4) Nelle aree di rilevanza ecologica sono ammessi tutti gli interventi e le attività, che vanno pianificati in maniera da preservare la diffusione naturale delle varie tipologie degli habitat, oltre che degli habitat faunistici e vegetali, la rispettiva qualità ed i collegamenti degli habitat delle singole popolazioni rendendo possibile il ripristino di tali collegamenti in caso di interruzione causata dall’intervento o dall’attività pianificati.
Durante l’attuazione degli interventi e l’esercizio delle attività vanno intrapresi tutti i provvedimenti tecnici ed altri intesi a mitigare l’impatto sulle tipologie degli habitat, sulle popolazioni animali e vegetali e sul rispettivo ambiente naturale.
(5) Gli interventi nelle aree di rilevanza ecologica non richiedono il rilascio degli orientamenti e delle autorizzazioni ambiemtali«.
Articolo 20
Nell’articolo 26 è modificato il primo comma che recita:
»(1) In conformità degli orientamenti di piano del Comune di Capodistria non è ammesso costruire sui fondi agricoli di qualità. In via eccezionale è consentita la costruzione di strade e delle opere infrastrutturali (dalla strada pubblica fino ai terreni edificabili) e la costruzione dei rispettivi allacciamenti (dalla rete pubblica fino ai terreni edificabili)«.
(2) Nell’articolo 26, secondo comma, si aggiunge
– al primo alinea, in fine, il testo »ed i bacini di ritenzione delle acque piovane.«,
– al quarto alinea, in fine, il testo: »e campi sportivi,«.
Articolo 21
(1) Nell’articolo 27, terzo comma, viene cancellato
– il testo »lotto edificabile« e sostituito con il testo »lotto destinato alla costruzione,«
– il testo »lotti edificabili« e sostituito con il testo »lotti destinati all’edificazione,«.
(2) Nel quarto comma, il testo »lotto edificabilo« è sostituito con il testo »lotto sul quale sorge il fabbricato«.
(3) Il sesto comma è modificato come segue:
»(6) Il numero di parcheggi per
– edifici residenziali – 2 PM/unità abitativa
– uffici, esercizi di vendita – 1 PM/30 m2 di superficie lorda
– servizi collettivi – 1PM/30 m2 di superficie lorda
– esercizi di ristorazione – 1 PM/4 posti a sedere
– appartamenti turistici – 2 PM/appartamento, albergo – 1 PM/camera d’albergo
– scuola elementare – 1 PM/20 alunni, asilo infantile – 1 PM/20 bambini
– esercizio artigianale – 1 PM/30m2 di superficie lorda
– magazzino – 1 PM/60m2 di superficie lorda del fabbricato; magazzini non destinati a ricevere clienti: 1 PM/150 m2 di superficie lorda, ma almeno 2 PM
– impianti produttivi di maggiori dimensioni – oltre 1500 m2: 1 PM/50 m2 di superficie lorda.
Onde sopperire alle necessità dei visitatori occorre prevedere, nei pressi degli edifici residenziali, un aumento dei parcheggi disponibili pari al 50%. I parcheggi aggiuntivi possono essere ricavati all’interno del lotto destinato alla costruzione o nelle immediate vicinanze del medesimo.«
(4) Nell’articolo 27 sono aggiunti, in fine, il settimo e l’ottavo comma che recitano:
»(7) Nelle zone interessate da nuclei rurali protetti (tutela dei beni culturali, nuclei rurali contrassegnati V), non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti terzo e sesto comma, quando si mantiene inalterata la destinazione d’uso dei fabbricati e non si aumenta il numero delle unità abitative all’interno dei medesimi. In caso di mutamento della destinazione d’uso o del numero di unità abitative, oppure in caso di nuove costruzioni, i parcheggi richiesti dalle disposizioni dei commi terzo e sesto, possono essere ricavati fuori del lotto sul quale sorgono i fabbricati, ma comunque sui terreni edificabili.
(8) Il profilo della strada pubblica deve essere tale da consentire la circolazione in entrambi i sensi di marcia.
La costruzione della strada d’accesso e del raccordo alla strada pubblica vanno rispettati i seguenti orientamenti minimi:
– la carreggiata della strada di accesso e del raccordo stradale fino al fabbricato unifamiliare ed a quello bifamiliare oppure alla casa duplex deve essere larga almeno 3, 5 m,
– la carreggiata della strada di accesso e del raccordo stradale fino alle case individuali (una, due o più unità abitative) deve essere larga almeno 5,5 m,
– la strada di accesso ed il raccordo stradale fino a due o più fabbricati isolati (con una o più unità abitative) deve consentire la circolazione di veicoli speciali con carico sull’asse 12 t. “
Articolo 22
L’articolo 28, primo comma, è modificato come segue:
»(1) Tutti gli edifici devono essere allacciati alle infrastrutture a rete pubbliche.«
Articolo 23
Nell’articolo 29 si aggiunge, in fine, il punto 8.6. che recita:
»8.6. la distribuzione del gas«.
Articolo 24
(1) Nell’articolo 30 è modificato il primo comma che recita:
»(1) Tutti i fabbricati devono essere allacciati alla rete idrica pubblica. Il pozzo contenente il contatore per il rilevamento dell’acqua consumata deve essere costruito sul lotto destinato alla costruzione del fabbricato oppure sul lotto contermine che non può essere un corpo stradale o un bene demaniale«.
(2) Nell’articolo 30 è soppresso il sesto comma.
Articolo 25
(1) Nell’articolo 31, il primo comma è modificato come segue:
»(1) Lo smaltimento ed il trattamento delle acque reflue provenienti da tutti i fabbricati deve avvenire nel rispetto della normativa in vigore.
Nelle zone servite dalla rete fognaria pubblica è obbligatorio l’allacciamento a tale infrastruttura.
Laddove è prevista la costruzione della rete fognaria pubblica in base alle norme disciplinanti lo smaltimento ed il trattamento delle acque reflue, nel periodo transitorio le stesse vengono smaltite secondo le disposizioni in materia di emissioni delle sostanze allo scarico delle acque da piccoli depuratori comunali.«
(2) Nell’articolo 31 sono aggiunti, in fine, il settimo (7), l’ottavo (8) ed il nono (9) comma:
»(7) L’amministratore del fabbricato deve provvedere affinché l’acqua piovana proveniente dal tetto del fabbricato sia smaltita direttamente negli scarichi o indirettamente nelle condotte sotterranee quanto ciò sia possibile.
Nelle zone non servite dalle pubbliche fognature, il gestore dei fabbricati con superfici pavimentate o ricoperte di altri materiali, dalle quali scolano le acque piovane inquinate che non possono essere smaltite direttamente nelle condotte come previsto dalle norme disciplinanti lo scarico delle acque di dilavamento provenienti dalle superfici stradali, deve provvedere affinché tale acqua si raccolga nei bacini di ritenzione e si depuri nei pozzetti disoleatori oppure nei depuratori delle acque piovane di scarico.
(8) Le aree interessate dalle condotte fognarie esistenti o da quelle progettate, sono protette da una fascia di rispetto di 3,00 m da uno e dall’altro lato dell’asse delle condotte fognarie e meteoriche, come pure di altre infrastrutture a rete. In queste aree non è ammesso costruire. Nei casi in cui non sia possibile osservare tale disposizione, occorre ricorrere agli interventi di protezione, come specificato dal gestore della rete fognaria pubblica. Nella fascia di terreno larga 2 m ad ambo i lati dell’asse delle condotte fognarie, non è consentita la piantumazione di arbusti ed alberi ad alto fusto ovvero di vegetazione con un sistema radicale vigoroso.«
(9) Il prestatore del servizio pubblico è tenuto a curare la manutenzione degli impianti fognari, a vuotare i pozzi neri ed i piccoli impianti di depurazione. A tale fine deve poter accedere a tali strutture con veicoli speciali il cui carico all’asse è di 12 t.
Articolo 26
Nell’articolo 33 si aggiunge, in fine, un nuovo comma che recita:
»(9) Sulla particella catastale n. 2216/3 c. c. di Pomjan si trova una centralina di rilevamento dell’Agenzia nazionale per le poste e le comunicazioni elettroniche. A distanza di 1 km da tale centralina non è ammessa l’installazione di ripetitori di radio onde; l’installazione di tali ripetitori nel raggio da 1 a 2 km dalla centralina è subordinata al preventivo rilascio dell’autorizzazione dell’agenzia.«
Articolo 27
L’articolo 35 è seguito dall’articolo 35.a che recita:
»8.6. Distribuzione del gas
Articolo 35.a
(1) Nel territorio del Comune città di Capodistria è prevista la costruzione della rete di distribuzione del gas metano.
(2) Gli esistenti impianti di riscaldamento a gas devono essere realizzati in modo da consentire il passaggio al gas metano. Le condizioni dettagliate di allacciamento sono stabilite dall’operatore del sistema gas metano, nel rispetto della normativa comunale di settore in materia di attività di distribuzione del gas.
(3) Nell’area raggiunta dal servizio di distribuzione del gas vige l’obbligo di allacciamento alla relativa rete dei fabbricati dotati di almeno un’utenza destinata al riscaldamento o al consumo energetico affine dalla potenza superiore a 40 KW.
(4) A titolo provvisorio è ammessa l’installazione dei serbatoi di GPL a condizione, tuttavia, che l’impianto sia dimensionato per l’allacciamento alla futura rete di distribuzione del gas metano. I suddetti serbatoi di GPL dovranno essere rimossi una volta costruita la rete di distribuzione del gas metano, alla quale dovranno allacciarsi i fabbricati dotati dell’impianto a gas.«
Articolo 28
Nell’articolo 37, il primo comma è modificato come segue:
»(1) La zona d’intervento è raggiunta dal servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata. Vanno previsti i punti di raccolta e di asporto dei RSU e la localizzazione dei cassonetti destinati alla raccolta differenziata, accessibili ai veicoli speciali dal carico all’asse pari a 12 t.
Il punto di raccolta e di asporto dei RSU deve essere allestito nel lotto destinato alla costruzione. I cassonetti dedicati alla raccolta delle singole frazioni possono essere collocati sulla superficie pubblica.«
Articolo 29
Nell’articolo 43 è aggiunto, in fine, un nuovo comma che recita:
»(7) Gli investitori dei fabbricati per i quali vige l’obbligo della compilazione del progetto della sicurezza antincendio, sono tenuti, ancor prima di presentare la domanda di rilascio della concessione edilizia, ad acquisire l’autorizzazione antincendio da parte dell’Amministrazione del servizio nazionale di protezione e soccorso.«
Articolo 30
Nell’articolo 44, l’ottavo comma è modificato come segue:
»(8) Negli allegati grafici è rappresentata l’area di protezione della sorgente del Risano. Laddove i confini delle aree, così come definiti negli elaborati grafici delle N.T.A., differiscono da quelli riportati nell’ordinanza governativa, relativa alle fasce di rispetto delle sorgenti del Risano, valgono i confini tracciati nell’ordinanza governativa.
Gli interventi nel territorio vanno progettati nel rispetto dell’ordinanza riguardante le aree di protezione delle sorgenti del Risano.«
Articolo 31
(1) Nell’articolo 48, primo comma, il quattordicesimo alinea è modificato come segue:
»– gli edifici devono essere a destinazione residenziale o residenziale con attività complementare che non arrechi disturbo all’ambiente circostante (uffici, sedi delle associazioni, esercizi commerciali e di ristorazione con spazi sufficienti per consentire le consegne ed il parcheggio, servizi artigianali), oppure a destinazione non abitativa, come ad esempio la ristorazione, le attività amministrative, direzionali, commerciali ed altre, i servizi fatta eccezione delle attività fieristiche ed espositive, i servizi di rilevanza sociale generale ad eccezione delle sale sportive e dei fabbricati rurali non abitativi. In ogni caso vanno rispettati i criteri e le condizioni generali e quelle particolari, tra i quali la sistemazione delle superfici da destinarsi alle consegne ed al parcheggio.«
Articolo 32
Nell’articolo 49, secondo comma, il testo »lotti edificabili previsti« è sostituito con il testo »lotti destinati all’edificazione«.
Articolo 33
L’articolo 51 è soppresso. Cambia di conseguenza la numerazione degli articoli.
Articolo 34
(2) Nell’articolo 52, secondo comma, il settimo alinea è modificato come segue:
– Sveti Anton: ZU – 87/2 – P#, ZU – 87/4 – P#.
(2) Nell’articolo 52 si aggiunge, in fine, un nuovo comma che recita:
»(7) A prescindere dalle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo ed al precedente articolo 14, è ammessa, in via eccezionale ed in virtù delle disposizioni contenute in questo decreto, la costruzione nelle ampie zone non edificate definite da questo decreto, purché il fabbricato sia provvisto delle opere d’urbanizzazione primaria di cui all’articolo 23 del decreto, e se l’edificazione pianificata non ostacoli la pianificazione integrale della zona in oggetto. In seguito alla domanda presentata dal committente, l’ufficio comunale competente per il territorio accerta il soddisfacimento delle suddette condizioni e né da conferma rilasciando la propria autorizzazione. La domanda deve contenere l’indicazione della posizione del fabbricato, situato sulla particella destinata all’edificazione, oltre alla raffigurazione della realizzazione degli allacciamenti alle infrastrutture a rete. Dal progetto di massima deve scaturire che né la posizione del fabbricato, né la realizzazione degli allacciamenti a servizio del medesimo ostacola la successiva realizzazione delle opere d’urbanizzazione nella zona in oggetto. Una volta accertata l’ammissibilità dell’edificazione, la stessa deve essere conforme alle rimanenti disposizioni del presente decreto.”
Articolo 35
(1) Nell’articolo 53, primo comma, è soppresso il primo alinea.
(2) Nel primo comma, terzo alinea, è depennato il testo », fermo restando il rispetto delle prescrizioni fornite dall’ispettorato alla sanità«.
(3) Nel quarto alinea, il testo: »Regolamento sullo smaltimento e trattamento delle acque domestiche reflue e delle acque piovane (G. U. n. 105/02)« è sostituito con il testo: »le norme che regolano l’emissione delle sostanze durante lo smaltimento delle acque reflue dai piccoli impianti di depurazione.«
II DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 36
Le procedure di rilascio della concessione edilizia, avviate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, vengono concluse secondo il decreto allora vigente.
Articolo 37
Le modifiche e le integrazioni alle N.T.A., riferite al Comune città di Capodistria, sono depositati alla libera visione del pubblico presso l’organo competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 38
(1) Con l’entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia:
– Il decreto sull’approvazione della parte programmatica del piano di edificazione dei complessi industriali: Lama, Iplas, Latterie, struttura di refrigerazione (Bollettino ufficiale n. 15/84).
– Il decreto sul piano di edificazione di Ancarano (Bollettino ufficiale, n. 5/1995) – nella parte regolata dal piano di edificazione che interessa le particelle catastali n. 712/9, 712/1, 712/10, 716/6, 719/1, 720/1, 716/7, c. c. di Oltra (dati del catasto – marzo 2008).
(2) La pianificazione delle zone contemplate dai piani di edificazione di cui al primo comma, avviene in base alle disposizioni del presente decreto.
Articolo 39
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è affidato al Ministero per l’ambiente ed il territorio, Ispettorato della RS all’ambiente ed al territorio – Sede regionale di Capodistria.
Articolo 40
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 3505-27/2007
Capodistria, 13 marzo 2009
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti