Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

932. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2009, stran 2939.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSDPO) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 20. redni seji dne 17. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Dobrepolje za leto 2009 določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2009 določa v naslednjih zneskih:
+-------+----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v EUR|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov        |   Proračun|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |                    |     2009|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  4.897.109|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  3.031.208|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  2.569.208|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  2.145.208|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   245.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   179.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |   462.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |   198.000|
|    |od premoženja              |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |    4.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |712 Globe in denarne kazni       |    5.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    5.000|
|    |storitev                |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   250.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |    90.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |       |
|    |sredstev                |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    90.000|
|    |in nematerialnega premoženja      |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  1.775.901|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   743.941|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  1.031.960|
|    |proračuna iz sredstev proračuna     |       |
|    |Evropske unije             |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  6.180.649|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |  1.067.434|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   177.950|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev       |    29.152|
|    |za socialno varnost           |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |   522.315|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |   338.017|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |  1.268.748|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije             |    16.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom       |   820.324|
|    |in gospodinjstvom            |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   167.149|
|    |in ustanovam              |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   265.275|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  2.968.682|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  2.968.682|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   875.785|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |430 Investicijski transferi       |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim   |   661.415|
|    |in fiz. osebam, ki niso pror.      |       |
|    |uporabniki               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi       |   214.370|
|    |proračunskim uporabnikom        |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK          |  –1.283.540|
|    |ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.)       |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |    v EUR|
|    |IN NALOŽB                |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POS.       |    3.540|
|    |IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV       |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POS.       |    3.540|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil –   |     840|
|    |od posameznikov             |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |    2.700|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila            |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |      0|
|    |naložb                 |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      0|
|    |privatizacije              |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSO.        |    3.540|
|    |IN SPREMEM.KAPITAL.DELEŽ. (IV.-V.)   |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE              |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA             |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)         |  –1.280.000|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH           |       |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)      |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |  1.283.540|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III)        |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|XII.  |PRENOS SREDSTEV NA RAČUNIH       |  1.280.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavlja finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisano s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Program je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrepolje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta (PPK4).
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuan)
Poleg prejemkov iz 43. člena ZJF so namenski prejemki tudi:
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za določene investicij s področja odvajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za določene investicije s področja odlaganja odpadkov,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (UPB1 – 3/07).
Neporabljeni namenski prejemki se prenesejo v proračun tekočega leta, razen prihodkov iz naslova lastne dejavnosti neposrednih proračunskih uporabnikov.
Pravice porabe na proračunskih postavkah: 0301002 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami-župan, 0406003 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami-uprava, 0418006 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami-knjižnica in 0419004 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami-VVZ, 0419010 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami-šola, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Razporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno.
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo s sredstvi drugih postavk posameznega področja proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji in glavnimi programi v okviru posameznega področja, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju, za katera so bila zagotovljena sredstva z občinskim proračunom, odloča župan, in sicer: na področju vseh vrst investicij in vzdrževanju cest do višine 30.000 EUR, na ostalih področjih pa do višine 15.000 EUR.
Župan odloča tudi o odprtju novega štirimestnega konta v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo pravilne knjigovodske evidence. Šestmestne podkonte pa določa računovodska služba glede na vesbino poslovnega dogotka in predpisanega kontnega načrta.
Prerazporeditev pravice porabe iz četrtega odstavka tega člena in odprtje novega konta iz petega odstavka tega člena, župan odobri s pisnim sklepom iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in kontu se pravica porabe povečuje in na katerih se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov konto.
Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah. Prvič poroča v okviru poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje, drugič pa v okviru zaključnega računa, ko občinskemu svetu poroča o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
Med letom prispela proračunska sredstva za določen namen, se lahko porabijo za namen, za katerega so bila prejeta.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2009 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v prihodnjih letih, v višini, ki ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2010 do višine 80% navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih pa 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg obveznosti neposrednega uporabnika, prevzetih v letu 2009, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% obsega pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na prejemnika in za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefna, vode, komunalnih storitev in drugih storite, potrebnih za operativno delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov do 20% njihove vrednosti. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 4.200 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 7.000 EUR za posamezen namen, odloča župan in o uporabi sredstev obvesti občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacije)
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ki jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije občinskega proračuna odloča župan.
10. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Uporabniki so dolžni občinski upravi predložiti finančne načrt za naslednje proračunsko obdobje do 31. oktobra tekočega leta in poročilo o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto do 1. marca.
11. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje.
Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo, izstavljenega računa, zahtevka oziroma sklepa župana.
Proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
12. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dobrepolje, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic do največ 8% realiziranih prihodkov v letu 2008. O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov odloča župan.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V primeru, da do konca leta 2009 ne bi bil sprejet proračun za leto 2010, se v obdobju začasnega financiranja Občine Dobrepolje v letu 2010 uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnem financiranju.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/09
Videm, dne 17. marca 2009
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti