Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

902. Pravilnik o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško, stran 2909.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5 in 36/08), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2 in 25/08) ter 16. in 79. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet občine Krško na 29. seji dne 9. 3. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta pravilnik določa podrobnejša pravila ravnanja vrtcev, občinskih organov in občinske uprave v postopkih organiziranja predšolske vzgoje, določanja cen programov v vrtcih in plačevanja stroškov predšolske vzgoje ter vključevanja otrok v vrtce v skladu z veljavnimi zakonskimi in drugimi predpisi.
(2) Izraz vrtec se uporablja v smislu samostojnega zavoda ali organizacijske enote vrtca pri osnovni šoli.
II. PREDLOG ORGANIZACIJE PREDŠOLSKE VZGOJE IN CEN PROGRAMOV V VRTCIH
Predlog organizacije predšolske vzgoje
2. člen
(1) Vrtci vsako leto pripravijo predlog organizacije predšolske vzgoje za novo šolsko leto, ki ga posredujejo občinski upravi najkasneje do 10. 5. tekočega šolskega leta skupaj s predlogom sistemizacije delovnih mest v vrtcu za novo šolsko leto.
(2) Vrtci oblikujejo oddelke v skladu z veljavnimi predpisi, upoštevaje maksimalno racionalno in gospodarno organizacijo.
(3) Vrtci z občinsko upravo predloge o organizaciji predšolske vzgoje v vrtcih za novo šolsko leto uskladijo najkasneje do 20. 5. Tako usklajene predloge organizacije predšolske vzgoje za novo šolsko leto obravnava Občinski svet občine Krško, ki sprejme sklep o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih.
(4) Občinski svet občine Krško pooblašča župana Občine Krško, da v primerih odstopanj, v zvezi z vpisom števila otrok v vrtec, ki nastanejo po sprejetju sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih za določeno šolsko leto, odloči o uporabi fleksibilnega normativa glede števila otrok v oddelkih in poda soglasje k spremembam sistemizacij delovnih mest v vrtcih, kot posledica naknadnega vpisa otrok v vrtce, če prostorske in finančne možnosti dopuščajo vključitev večjega števila otrok in oblikovanja novih oddelkov.
3. člen
(1) Vrtci pri oblikovanju oddelkov uporabijo fleksibilni normativ v skladu z veljavnimi predpisi tako, da se število otrok poveča za največ dva otroka v oddelku, v naslednjih primerih:
– če je to možno glede na število vpisanih otrok in njihovo starost,
– zaradi zagotovitve čim večje vključitve otrok v vrtec,
– zaradi racionalizacije oblikovanja oddelkov v vrtcu.
(2) Vrtec lahko oblikuje polovični oddelek, kadar je število otrok v oddelku enako ali manjše od polovice največjega predpisanega števila otrok za oblikovanje celega oddelka, če so izčrpane vse možnosti oblikovanja oddelkov, kot izhaja iz prvega odstavka tega člena. Pri oblikovanju polovičnega oddelka vrtec upošteva fleksibilni normativ tako, da se število otrok lahko poveča za največ enega otroka v polovičnem oddelku v primerih iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
Pri organiziranju in vpisih otrok v vrtec so vrtci, katerih ustanoviteljica je Občina Krško, dolžni med seboj sodelovati in si posredovati podatke o morebitnih prostih mestih v vrtcih in morebitnih interesentih za vpis otrok v vrtec. To velja še posebej v primeru, ko je starš oddal vlogo za vpis v več vrtcev.
Predlog cen programov
5. člen
(1) Občinska uprava vsako leto, najkasneje do 5. 5., posreduje vrtcem potrebna izhodišča za izračun cen programov, pri čemer upošteva veljavne predpise in navodila za planiranje javne porabe. Podlaga za izhodišča za določitev višine materialnih in nematerialnih stroškov ter stroškov živil, so lahko tudi podatki Ministrstva za šolstvo in šport o gibanju in višini materialnih in nematerialnih stroškov ter stroškov živil za preteklo leto.
(2) Na podlagi usklajenega predloga organizacije predšolske vzgoje za novo šolsko leto med občinsko upravo in vrtcem ter na podlagi izhodišč za izračun cen programov ter v skladu z metodologijo za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, vrtec pripravi predlog cen programov in ga posreduje občinski upravi najkasneje do 20. 5.
(3) Predlog cen vsebuje izračun cen z navedbo in višino vseh elementov za oblikovanje cen programov, podatke za izračun cen in pisno obrazložitev.
(4) Vrtci z občinsko upravo predloge cen programov v vrtcih za novo šolsko leto uskladijo najkasneje do 31. 5. tekočega šolskega leta. Usklajene predloge cen programov v vrtcih za novo šolsko leto obravnava Občinski svet občine Krško, o čemer sprejme ustrezen sklep.
III. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC
6. člen
(1) Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav vse leto. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. Sestavo komisije (število predstavnikov zaposlenih v vrtcu, število predstavnikov staršev, število predstavnikov sveta vrtca ipd.) za sprejem otrok v vrtec in kriterije za sprejem otrok v vrtec določi župan na predlog sveta vrtca. Člane komisije za sprejem otrok imenuje ravnatelj.
(2) Vrtci Občine Krško vsako leto najkasneje v mesecu aprilu objavijo razpis za vpis otrok v vrtec za novo šolsko leto. Objavi se tudi skupni razpis za vse javne vrtce, katerih ustanoviteljica je Občina Krško. V ta namen vrtci najkasneje do 5. 3. vsako leto občinski upravi posredujejo podatke o razpisu za vpis otrok v vrtec, ki poskrbi za objavo navedenega razpisa v mesecu marcu v lokalnem sredstvu javnega obveščanja in na spletnih straneh Občine Krško, na katerih se objavi tudi obrazec za vpis otroka v posamezni vrtec. Vrtci občinski upravi posredujejo tudi obrazec za vpis otroka v posamezni vrtec istočasno z vsebino razpisa. Obrazec za vpis mora vsebovati tudi podatke o morebitnih prijavah oziroma vpisu otroka v druge vrtce na območju občine Krško.
(3) Na podlagi razpisa za vpis otrok v vrtec, vrtec sprejema prijave za vpis otrok za naslednje šolsko leto, in sicer praviloma do 20. 4. tekočega leta. Na osnovi tako pridobljenih prijav za vpis, vrtec pripravi predlog organizacije predšolske vzgoje za naslednje šolsko leto v skladu z 2. členom tega pravilnika.
(4) Prijave za vpis po izteku prijavnega roka po razpisu za vpis, sprejema vrtec tudi vse leto, vpis se pa vrši glede na prosta mesta v vrtcu in upoštevaje kriterije in postopek za vpis, če prostih mest ni dovolj.
(5) Vrtec sprotno obvešča občinsko upravo o otrocih, ki jih glede na organizacijo predšolske vzgoje v vrtcu ni bilo mogoče sprejeti v vrtec in možnostih spremembe organizacije.
(6) V primeru, da starši otroka, ki je že vključen v vrtec, izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto in oddelek, kjer so še in če so razpoložljiva mesta.
(7) Zaradi resnosti vključitve otroka v vrtec, vrtec s starši podpiše pogodbo, v katerem se definirajo čas vključitve otroka v vrtec in druge medsebojne obveznosti.
IV. DOLOČANJE IN OBRAČUNAVANAJE PLAČIL STARŠEV
7. člen
(1) Višino plačila staršev na podlagi zakona in podzakonskih predpisov določi Občina Krško za otroke, za katere je dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene programa.
(2) Na podlagi odločbe o določitvi plačila vrtec staršem izstavi račun, katerega so starši dolžni poravnati v roku 8 dni od izstavitve računa za pretekli mesec, sicer jim vrtec zaračuna zakonite zamudne obresti. Vrtec lahko po poteku plačilnega roka staršem izstavi opomin za plačilo računa, s tem da lahko zaračuna stroške opomina, ki jih določi svet zavoda.
(3) Praviloma pričnejo otroci prvič obiskovati vrtec prvi delovni dan meseca. Kadar otrok, ki je prvič vključen v vrtec, ne prične obiskovati vrtca s prvim delovnim dnem meseca, se osnova za plačilo staršev sorazmerno zniža glede na mesečno ceno programa.
(4) Starši so dolžni izpis otroka iz vrtca pisno napovedati vrtcu najmanj dva tedna pred predvidenim izpisom, sicer se šteje, kot da je otrok vključen v vrtec, na podlagi česar vrtec staršem izstavi račun v višini njihovega plačila.
(5) V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se od cene programa odšteje znesek za neporabljena živila. Staršem se znesek za neporabljena živila začne odštevati prvi dan javljene odsotnost vrtcu najkasneje do 8. ure.
Posebni primeri obračunavanje plačil za otroke, za katere je Občina Krško po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa in so vključeni v javne vrtce na območju Občine Krško
8. člen
(1) Osnova za plačilo staršev je veljavna cena programa v javnem vrtcu Občine Krško, v katerega je vključen otrok.
(2) Za edinega ali najstarejšega otroka, vključenega v vrtec, je osnova za plačilo staršev, za katere je Občina Krško po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, najnižja cena istovrstnega programa v javnih vrtcih Občine Krško, v katerega je otrok vključen.
(3) Občina Krško krije neposredno vrtcu razliko med določenim plačilom staršev in ceno programa vrtca, v katerega je otrok vključen.
9. člen
V primeru odsotnosti edinega ali najstarejšega otroka iz vrtca zaradi bolezni, ki traja nepretrgoma tri tedne, se za dneve odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni plačilo staršev obračuna od polovice dnevne cene, znižane za znesek neporabljenih živil, v primeru, ko starši vrtcu predložijo zdravniško potrdilo. V tem primeru se prvi dan odsotnosti otroka računa od prvega delovnega dne odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, katero starši vrtcu javijo najkasneje do 8. ure in se zaključi zadnji dan delovnega dne odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni. Občina zavezanka krije razliko med plačilom staršev in ceno programa, zmanjšano za neporabljena živila.
10. člen
(1) Starši lahko uveljavljajo rezervacijo za edinega ali najstarejšega otroka, ki je že vključen v vrtec, v obdobju od 1. 6. do 30. 9., če želijo za svojega otroka zagotoviti mesto v enoti vrtca, v katero je že vključen. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca, in so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje do 25. 5. Starši plačajo rezervacijo v višini 25% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca. Razliko med ceno programa, plačili staršev in stroškom neporabljenih živil krije Občina Krško.
(2) Če starši edinega ali najstarejšega otroka, ki je že vključen v vrtec, izpišejo iz vrtca v obdobju od 1. 6. do 30. 9., vendar največ za dva meseca, in ga ponovno vpišejo v vrtec, pri čemer mu je mesto v vrtcu zagotovljeno, plačajo stroške izpisa v višini 25% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca. Razliko med ceno programa, plačili staršev in stroškom neporabljenih živil krije Občina Krško.
Obračunavanje plačil za otroke, za katere so druge občine po veljavni zakonodaji dolžne kriti del cene programa in so vključeni v javne vrtce na območju Občine Krško
11. člen
Vrtec, v katerega so vključeni otroci, za katere so po veljavni zakonodaji dolžne kriti del cene programa druge občine, si mora za izvajanje in upoštevanje 8., 9. in 10. člena tega pravilnika pridobiti pisno soglasje občine zavezanke, za plačilo dela cene programa. V nasprotnem primeru ugodnosti iz teh členov za te starše ne veljajo.
Obračunavanje plačil za otroke, za katere je Občina Krško po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa in so vključeni v vrtce na območju drugih občin
12. člen
(1) Občina Krško krije razliko v ceni za otroke, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa in so vključeni v vrtce na območju drugih občin, in sicer na podlagi veljavnih cen.
(2) Kolikor občina ustanoviteljica vrtca sprejme sklep ali drug splošni akt, na podlagi katerega se staršem otrok, vključenih v ta vrtec, priznava nižja osnova za njihovo plačilo v primerjavi z veljavno ceno programa vrtca, Občina Krško soglaša s posameznimi olajšavami v smislu in do obsega, kot izhaja iz 8., 9. in 10. člena tega pravilnika.
V. KRITJE STROŠKOV, KI NE SODIJO MED ELEMENTE CENE PROGRAMOV
13. člen
(1) Glede na potrebe, Vrtec Krško organizira in izvaja prevoze otrok, ki so vključeni v razvojni oddelek Vrtca Krško. Prevozne stroške, ki pri tem nastanejo, krije Občina Krško. Če je v razvojni oddelek Vrtca Krško vključen otrok, za katerega je po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa druga občina, se lahko glede na razpoložljive možnosti organizira in izvaja prevoz tudi za te otroke, kolikor občina zavezanka za plačilo dela cene programa soglaša, da bo pokrivala sorazmerni del stroškov prevoza. Vrtec Krško lahko izvaja prevoz otrok tudi za potrebe osnovnošolskih otrok v Občini Krško.
(2) Občina Krško krije stroške prevoza na podlagi mesečnega zahtevka vrtca.
14. člen
(1) Dodatni stroški za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca, se določijo na podlagi odločbe o usmeritvi. Ti stroški so lahko stroški dodatne strokovne pomoči, stroški spremljevalca gibalno oviranih otrok, stroški za pripravo dietne prehrane in stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok. Vrtec mora o vrsti in obsegu dodatnih stroškov obvestiti Občinsko upravo občine Krško, kolikor je zavezanka za plačilo teh stroškov Občina Krško.
(2) Občina Krško krije dodatne stroške na podlagi mesečnega zahtevka vrtca.
VI. FINANCIRANJE VRTCEV IN FINANČNI NADZOR
15. člen
(1) Financiranje vrtcev se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi, tem pravilnikom in pogodbo o izvajanju financiranja dejavnosti predšolske vzgoje, ki jo občina Krško vsako leto sklene z vrtci, katerih ustanoviteljica je.
(2) Vrtci mesečno poročajo občini o dejanskih mesečnih stroških glede na elemente za oblikovanje cen programov v vrtcih. Na osnovi pridobljenih podatkov občina opravi pregled dejanskih mesečnih stroškov za obdobje oblikovanja cen (praviloma september–avgust) ter dejanskih mesečnih prihodkov vrtca. Presežke ali utemeljene primanjkljaje prihodkov vrtcev ugotovljene v okviru ekonomske cene, občina in vrtci poračunajo v tekočem letu.
16. člen
Za nadzor nad finančnim poslovanjem, smotrno in namensko porabo sredstev je pristojen župan in od njega pooblaščene osebe ter nadzorni odbor občine.
VII. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Sklep o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v občini Krško (Uradni list RS, št. 41/04, 109/04, 49/06 in 77/08).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.602-4/2009-O704
Krško, dne 9. marca 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti