Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

917. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za vojašnico Berek, stran 2927.

Na podlagi tretjega odstavka 37. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo) in predhodnega soglasja Ministrstva za okolje in prostor, št. 35001-391/2008 z dne 9. 3. 2009, sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za vojašnico Berek
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za vojašnico Berek (v nadaljevanju: OPPN za PUSP).
(2) Sklep določa način priprave OPPN za PUSP.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN za PUSP)
(1) Območje sedanje vojašnice na Kopališki ulici 4 v Murski Soboti, je manj primerno za prilagoditev standardom in merilom, ki jih je Slovenija sprejela z vstopom v NATO. Nova zasnova vojašnice bo ugodnejša in bolj funkcionalna za zaposlene, ki bodo z uporabo novih, sodobnemu vojaškemu sistemu primernejših objektov, lažje in učinkoviteje vzdrževali in nadgrajevali obrambni sistem v tem delu države.
(2) S prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska Sobota (Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Mestne občine Murska Sobota; Uradni list RS, št. 89/04) je območje urejanja vojašnice Berek opredeljeno kot stavbno in kot območje izključne rabe za potrebe obrambe.
(3) Trenutno je na območju skladišče za potrebe Slovenske vojske. S predlaganimi ureditvami se to odstrani, zgradi pa se nov objekt vojašnice z vadbenimi in rekreacijskimi objekti ter pripadajočo infrastrukturo.
(4) Ureditev nove komunalne infrastrukture, na katero se bo navezovala nova vojašnica Berek, ima širši pomen za potrebe lokalne skupnosti.
3. člen
(območje OPPN za PUSP)
(1) Območje OPPN za PUSP obsega zemljišče s parcelnimi številkami 3269, 3314/2, 3315/2, 3316/7, 3317/1 in 3317/2 vse k.o. Murska Sobota. Velikost območja za potrebe obrambe – izključna raba in območje OPPN zajema površino 12,40 ha, medtem, ko je v strokovnih podlagah infrastruktura načrtovana na približno 11,80 ha. Za potrebe izvedbe posameznih infrastrukturnih vodov se lahko v območje OPPN vključijo tudi druge parcelne številke, potrebne za infrastrukturno opremljenost območja in širšega prostora.
(2) Območje OPPN za PUSP se v času postopka priprave lahko spremeni.
4. člen
(obveznosti pripravljavca in naročnika oziroma investitorja)
(1) Pripravljavec OPPN za PUSP je Mestna občina Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec). Pripravljavec zagotavlja sredstva za izdelavo strokovnih podlag komunalne infrastrukture in navezavo območja vojašnice Berek na širše komunalno omrežje.
(2) Naročnik strokovnih podlag za območje izključne rabe za potrebe obrambe je RS, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik). Naročnik zagotavlja sredstva za izdelavo OPPN za PUSP in strokovnih podlag za območje izključne rabe za potrebe obrambe. Naročnik OPPN za PUSP je RS, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu investitor).
5. člen
(roki za pripravo OPPN za PUSP)
(1) Mestna občina Murska Sobota začne pripravljati OPPN za PUSP na podlagi sklepa, ki ga sprejme župan. Sklep se pošlje tudi pristojnemu ministrstvu za prostor.
(2) Osnutek OPPN za PUSP se pripravi na podlagi prikaza stanja prostora, sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Murska Sobota in izraženih investicijskih namer občine ter drugih oseb. Osnutek OPPN za PUSP občina pošlje nosilcem urejanja prostora iz 6. člena tega sklepa s pozivom, da v roku 30 dni od prejema podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti.
Istočasno posreduje občina osnutek OPPN za PUSP Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za celovito presojo vplivov na okolje, da le-ta v roku 30 dni občini pisno sporoči, ali je za OPPN za PUSP treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(3) Prostorski načrtovalec pregleda in analizira pridobljene smernice in podatke ter dopolni osnutek OPPN za PUSP tako, da posamezno strokovno rešitev pridobi s primerjavo variantnih rešitev posameznih prostorskih ureditev in/ali z utemeljitvijo izbora najustreznejše strokovne rešitve.
V primeru, da je za osnutek OPPN za PUSP treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, občina za dopolnjen osnutek OPPN za PUSP zagotovi tudi okoljsko poročilo. Okoljsko poročilo skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN za PUSP občina pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, da najkasneje v 15 dneh preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in ga s sklepom zavrne, če ugotovi, da okoljsko poročilo ni kakovostno ali ni izdelano v skladu s predpisi.
Dopolnjen osnutek OPPN za PUSP občina javno razgrne za najmanj 30 dni in v tem času organizira njegovo javno obravnavo. Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za PUSP najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
Pripombe in predloge na dopolnjen osnutek OPPN za PUSP poda javnost v okviru javne razgrnitve in javne obravnave.
(4) Predlog OPPN za PUSP občina pripravi na podlagi stališča, ki ga zavzame do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, in ga pošlje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje ali predlog OPPN za PUSP upošteva smernice.
Pristojna ministrstva se v primeru, da je za OPPN za PUSP treba izvesti celovito presojo na okolje, opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN za PUSP na okolje s stališčem iz svoje pristojnosti, in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN za PUSP na podlagi mnenj ministrstev in v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, ter izda potrdilo v primeru, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi.
(5) Prostorski načrtovalec ob upoštevanju mnenj nosilcev urejanja prostora iz 6. člena tega sklepa izdela dopolnjen predlog OPPN za PUSP. Usklajen predlog OPPN za PUSP občina predloži v sprejem mestnemu svetu, po predhodni potrditvi ministrstva za prostor.
(6) Mestni svet sprejme OPPN za PUSP z odlokom in ga objavi v uradnem glasilu.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovanje prostorske ureditve in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN za PUSP)
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava,
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za civilno obrambo, Sektor za civilno obrambo,
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Murska Sobota,
6. Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet RS,
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
8. Ministrstvo za kulturo,
9. Elektro Maribor, d.d., Območna enota Murska Sobota,
10. Mestna občina Murska Sobota,
11. Mestni plinovodi, distribucija plina,
12. Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje, d.o.o.,
13. Komunala, javno podjetje, d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje; v skladu z določili 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08 – ZVO-1B) ministrstvo odloči, ali je za OPPN za PUSP treba izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.
2. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota,
3. CATV- Kabelsko prenosni sistemi d.d.,
4. UPC TELEMACH d.o.o. Širokopasovne komunikacije,
5. GRATEL, d.o.o.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN za PUSP izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(način pridobitve strokovne rešitve)
(1) Strokovna rešitev za ureditev vojašnice Berek se ne pridobi s primerjavo več različic rešitev, temveč z utemeljitvijo predlagane različice. Povzame se Idejni projekt št. 9/08, november 2008 izdelovalca DIA, d.o.o. Vojkova 5, 5250 Solkan.
(2) Za pridobitev strokovnih rešitev in za pripravo OPPN za PUSP se uporabijo strokovne podlage, študije, raziskave in različna strokovna gradiva, izdelana za pripravo drugih prostorskih aktov na obravnavanem območju in za primerljive prostorske ureditve, ki se po potrebi dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so glede na vrsto prostorske ureditve in značilnost prostora pomembne za pripravo načrta prostorskih ureditev.
(3) Načrtovane prostorske ureditve so izdelane na način, da vključujejo funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve.
(4) Za strokovno rešitev prostorske ureditve se izdelajo tudi morebitne druge strokovne podlage iz smernic nosilcev urejanja prostora ali druge strokovne podlage, za katere bi se v postopku priprave načrta prostorskih ureditev izkazalo, da so potrebne.
(5) Načrtovane prostorske ureditve se izdelajo z upoštevanjem določil Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS – Uradni list RS, št. 76/04) in Prostorskega reda Slovenije (PRS – Uradni list RS, št. 122/04), ki opredeljujeta zmanjšanje območij za potrebe obrambe v urbanih naseljih in zagotavljanje odmikov od stanovanjskih, gospodarskih in storitvenih dejavnostih, razvoj pa se usmerja v obstoječa območja za potrebe obrambe.
(6) Načrtovane prostorske ureditve se izdelajo v skladu z Uredbo o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 95/07), Uredbo o določitvi obrambnih potreb (Uradni list RS, št. 30/03), Uredbo o določitvi objektov in okolišev objektov posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03) in v skladu s Srednjeročnim obrambnim programom (SOPr) 2007–2012, št. 803-2/2006-58.
(7) Skladno z zahtevami NUP se po potrebi opravijo predhodne raziskave in izdelajo študije in strokovne ocene vplivov na vodni režim in stanje voda, v katerih je potrebno predvideti potrebne ukrepe za zmanjšanje le-teh.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave OPPN za PUSP)
Izdelavo OPPN za PUSP in strokovnih podlag za območje izključne rabe za potrebe obrambe financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja in pripravljavca se določijo z dogovorom o sodelovanju.
9. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://www.murska-sobota.si.
Št. 3500-0025/2008-7(182)
Murska Sobota, dne 16. marca 2009
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti