Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

928. Pravilnik o dodeljevanju pomoči romskim gospodinjstvom za izboljšanje bivalnih razmer v Občini Puconci, stran 2937.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB/1) je Občinski svet Občine Puconci sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju pomoči romskim gospodinjstvom za izboljšanje bivalnih razmer v Občini Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet pravilnika)
Ta pravilnik ureja dodeljevanje finančne pomoči romskim gospodinjstvom za izboljšanje bivalnih razmer v Občini Puconci ter določa upravičence, pogoje, postopek za uveljavljanje dodelitve finančne pomoči in višino pomoči.
2. člen
(finančna pomoč)
Finančna pomoč po tem pravilniku (v nadaljevanju: pomoč) je pomoč, s katero se zagotovijo finančna sredstva za izboljšanje bivalnih razmer romskim gospodinjstvom v Občini Puconci.
Za pomoč iz prvega odstavka tega člena se lahko ponovno zaprosi po preteku petih let od zadnjega prejema pomoči.
3. člen
(višina in namenska poraba pomoči)
Upravičenec mora v vlogi natančno navesti, za kakšen namen potrebuje pomoč in natančno opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje.
Finančna pomoč se prizna v višini do 70% upravičenih sredstev iz prejšnjega odstavka tega člena, preostanek pa je dolžan prispevati upravičenec.
Upravičenec do pomoči je dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila le-ta dodeljena.
Dokazila o plačilu svojega deleža v višini iz drugega odstavka tega člena je upravičenec dolžan predložiti pred izdajo naročilnice s strani župana. Če tega ne stori ni upravičen do pomoči 10 let od zadnjega prejema pomoči.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVITEV POMOČI
4. člen
(upravičenci in pogoji financiranja)
Na javni razpis se lahko prijavijo romska gospodinjstva, oziroma družine, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– da imajo nosilci gospodinjstva in polnoletni člani gospodinjstva volilno pravico v Občini Puconci;
– da romska gospodinjstva niso prejela od Občine Puconci v petih letih pred objavo tega razpisa nič finančnih sredstev;
– redna prisotnost šoloobveznih otrok v preteklem šolskem letu vsaj 90%.
V primeru, da je na enem naslovu prijavljenih več gospodinjstev je do pomoči upravičeno samo eno gospodinjstvo.
Vse vloge, ki ne bodo oddane v predpisanem roku, ki jih ne bo vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, bodo zavržene.
5. člen
(merila javnega razpisa)
Pri dodeljevanju pomoči se v osnovi upoštevajo naslednja merila:
– število družinskih članov
– število šoloobveznih otrok
– obisk šole v preteklem šolskem letu (vsaj 90%) vseh šoloobveznih otrok/100 točk
– da je prosilec aktivni iskalec zaposlitve
– osameli starostnik
– druga merila, ki jih podrobneje opredeli in določi komisija iz 7. člena tega pravilnika.
Komisija skupaj z županom in strokovno službo občinske uprave vsako leto v javnem razpisu natančno določi za katere namene se bo dodeljevala pomoč.
III. POSTOPEK ZA UVELJAVITEV IN VIŠINA FINANČNE POMOČI
6. člen
(postopek – vloga)
Pisne vloge na originalnih obrazcih morajo biti predložene na naslov: Občina Puconci, Puconci 80, p. Puconci v zaprtih ovojnicah z naslovom pošiljatelja in s pripisom »Javni razpis – POMOČ ROMOM 2009 – NE ODPIRAJ!.
Obrazec vloge lahko upravičenci dvignejo v sprejemni pisarni Občine Puconci, na voljo pa je tudi na spletni strani Občine Puconci www.puconci.si ves čas trajanja javnega razpisa.
Šteje se, da je prošnja prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12.00 ure v vložišču Občine Puconci.
Rok v katerem lahko upravičenci prosijo za pomoč in druga podrobnejša določila so predmet javnega razpisa.
7. člen
(odločanje)
Pravočasno prispele in popolne prošnje bo presojala in ocenjevala Komisija za reševanje romskih vprašanj Občine Puconci na osnovi in uporabi meril iz tega pravilnika.
Prosilci bodo o odločitvi Komisije za reševanje romskih vprašanj in župana obveščeni v roku 8 dni po sprejeti odločitvi.
Upravičencem bo župan Občine Puconci izdal naročilnico za nabavo potrebnega materiala ob pogoju, da bo upravičenec pred izdajo naročilnice predložil dokazilo o plačilu svojega deleža.
Kolikor se bo naknadno, po izpolnitvi pogoja iz prejšnjega odstavka tega člena, ugotovila nenamenska poraba sredstev pridobitelj sredstev ni upravičen do pomoči 10 let od zadnjega prejema pomoči.
8. člen
(višina pomoči)
Sredstva za izplačilo pomoči po tem pravilniku se zagotovijo v proračunu Občine Puconci.
Okvirno vrednost razpoložljivih sredstev iz prvega odstavka tega člena določi Občinski svet Občine Puconci ob sprejemu proračuna.
Sredstva za pomoči se zagotavljajo do porabe sredstev določenih z vsakoletnim proračunom občine.
IV. KONČNA DOLOČBA
9. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2009
Puconci, dne 5. marca 2009
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti