Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

890. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolome Rodež in Perunk, stran 2873.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in v skladu s 16. členom Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave, Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet na 22. redni seji dne 12. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolome Rodež in Perunk
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za kamnolome Rodež in Perunk (v nadaljnem besedilu: OPPN za kamnolome Rodež in Perunk), ki ga je izdelal Urbi d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana v letu 2008, št. projekta 6006.
2. člen
OPPN je prostorski akt s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve. OPPN je podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja.
3. člen
OPPN za kamnolome Rodež in Perunk je izdelan na podlagi Programske zasnove za lokacijski načrt območja površinskih kopov Salonita Anhovo iz veljavnega planskega prostorskega akta »Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Kanal ob Soči za obdobje 1986–2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Kanal ob Soči za obdobje 1986–1990, dopolnitve 2002« (Uradne objave časopis Primorske novice, št. 29/2004), smernic nosilcev urejanja prostora in strokovnih podlag.
4. člen
OPPN za kamnolome Rodež in Perunk določa:
• območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
• arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev
• rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave
• rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
• pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
5. člen
(vsebina odloka)
Odlok o OPPN za kamnolome Rodež in Perunk vsebuje:
1. splošne določbe
2. meja območja urejanja z OPPN
3. arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev
4. sanacija
5. etapnost
6. rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave
7. rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečam, vključno z varstvom pred požarom
8. pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
9. obveznost investitorja
10. končne določbe.
6. člen
(vsebina OPPN)
Elaborat OPPN za kamnolome Rodež in Perunk vsebuje:
1. Tekstualni del:
• odlok o OPPN
• obrazložitev OPPN
• mnenja nosilcev urejanja prostora
2. Grafični del:
Karta 01: Izrez iz prostorskega plana občine    M 1:7.500
Kanal ob Soči
Karta 02: Lega prostorske ureditve v širšem     M 1:7.500
območju
Karta 03: Meja območja urejanja (podloga      M 1:2.500
digitalni katastrski načrt)
Karta 04: Obstoječe stanje in meja območja     M 1:2.500
urejanja (podloga geodetski posnetek)
Karta 05: Umestitev načrtovane ureditve v      M 1:2.500
prostor (podloga DOF)
Karta 06: Načrt infrastrukturne ureditve      M 1:2.000
(podloga geodetski posnetek)
Karta 07: Umestitev načrtovane ureditve v     M 1:2.000.
prostor in infrastrukturne ureditve (podloga
geodetski posnetek)
2. MEJA OBMOČJA UREJANJA Z OPPN
7. člen
1. OPPN za kamnolome Rodež in Perunk ureja območje pridobivalnega prostora Rodež in Perunk na podlagi »Programske zasnove za lokacijski načrt površinskih kopov Salonita Anhovo«. OPPN za kamnolome Rodež in Perunk ureja del območja urejanja »površinskih kopov Salonita Anhovo«, ki je določen v prostorskem planu občine.
2. OPPN za kamnolome Rodež in Perunk obsega površino cca 135 ha zemljišč s parcelnimi številkami, ki so naštete v prilogi 1.
3. Meja območja urejanja z OPPN je določena grafično na karti 03: Meja območja urejanja (podloga digitalni katastrski načrt) in na karti 04: Obstoječe stanje in meja območja urejanja (podloga geodetski posnetek).
4. Obstoječi objekti na stavbnih zemljiščih, ki ležijo v območju »površinskih kopov Salonita Anhovo«, določenem v prostorskem planu občine in izven območja, ki se ureja s tem OPPN, se do sprejetja novega prostorskega akta za to območje, prostorsko urejajo s splošnim PUP Občine Kanal ob Soči.
Obrazložitev: Prostorski plan občine določa območje »površinskih kopov Salonita Anhovo«, ki obsega površino 227 ha in zajema kamnolome Rodež, Perunk in Lastivnica z okolico. Območje tega OPPN pa sedaj ureja le del območja urejanja (135 ha), ki je določen s prostorskim planom. Preostale površine, ki se zaenkrat še ne urejajo s tem OPPN, pa se do sprejetja lokacijskega načrta oziroma sedaj OPPN, urejajo na podlagi veljavnega PUP za Občino Kanal ob Soči.
3. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
8. člen
Območje OPPN za kamnolome Rodež in Perunk je s prostorskim planom občine namenjeno pridobivanju mineralnih surovin za proizvodnjo cementa. Osnovna namenska raba je nadzemni pridobivalni prostor.
Usmeritve iz prostorskega plana so razvidne iz grafičnega prikaza Karta 03: Izrez iz prostorskega plana Občine Kanal ob Soči.
9. člen
(podrobnejša namenska raba površin)
OPPN za kamnolome Rodež in Perunk v območju urejanja določa naslednjo podrobnejšo namensko rabo:
• površine nadzemnega pridobivalnega prostora (L- LN)
• površine za proizvodnjo (L- PP)
• površine posebne rabe (L- O).
10. člen
Ureditveno območje OPPN za kamnolome Rodež in Perunk obsega naslednje ureditvene enote s podrobnejšo namensko rabo:
-----------------------------------------------------------
Oznaka ureditvene  Naziv ureditvene  Podrobnejša
enote        enote       namenska raba
-----------------------------------------------------------
Rodež L- LN 00    osnovna etaža   pridobivalni
           pridobivalnega   prostor (LN)
           prostora
-----------------------------------------------------------
Rodež L- LN 1, 2   pridobivalni    pridobivalni
           prostor      prostor (LN)
-----------------------------------------------------------
Rodež L- PP     proizvodne     proizvodne površine
           dejavnosti     (PP)
           kamnoloma
-----------------------------------------------------------
Rodež L- O      skladišče     posebna raba (O)
           razstreliva
-----------------------------------------------------------
Ureditvene enote so določene grafično na karti 05 – Umestitev načrtovane ureditve v prostor.
11. člen
(vrste dejavnosti in vrste gradbenih posegov v prostor)
OPPN določa vrste dejavnosti in vrste posegov v prostor za posamezne ureditvene enote.
12. člen
UREDITVENA ENOTA L- LN 1 – PRIDOBIVALNI PROSTOR
Na površinah pridobivalnega prostora (L-LN 1) so dopustne naslednje dejavnosti:
• raziskovanje mineralnih surovin
• pridobivanje mineralnih surovin
• obogatitev, skladiščenje (deponiranje) mineralnih surovin
• opustitev raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin
• sanacija površin
• rekreacija.
Na območju pridobivalnega prostora (L- LN 1) so dopustne naslednje vrste posegov:
1) gradnja:
• gradnja novih objektov in naprav
• dozidava, nadzidava, rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav
• odstranitve objektov
2) sprememba namembnosti in rabe v okviru dopustnih dejavnosti
3) vzdrževanje objektov in naprav:
• redna vzdrževalna dela
• investicijska vzdrževalna dela
• vzdrževalna dela v javno korist
4) postavitve in odstranitve enostavnih objektov
5) gradnja infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze).
13. člen
UREDITVENA ENOTA L- LN 2 – PRIDOBIVALNI PROSTOR
Za L- LN-2 veljajo določbe L- LN- 1. S postopnim širjenjem osnovne etaže se za urejanje teh površin uporabljajo določbe L- LN- 00.
14. člen
UREDITVENA ENOTA L- LN 00 – OSNOVNA ETAŽA PRIDOBIVALNEGA PROSTORA
V ureditveni enoti osnovna etaža pridobivalnega prostora (L- LN 00) so dopustne naslednje dejavnosti:
• raziskovanje mineralnih surovin
• pridobivanje mineralnih surovin
• obogatitev, skladiščenje (deponiranje) mineralnih surovin
• opustitev raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin
• sanacija površin
• rekreacija
in naslednje dopolnilne dejavnosti:
• predelava mineralnih surovin
• proizvodnja betona in izdelkov iz betona
• obdelava naravnega in umetnega kamna
• proizvodnja agregatov za spodnje cestne ustroje
• reciklaža gradbenih odpadkov
• reciklaža lesnih odpadkov
• trgovina gradbenega materila
• proizvodnja solarne električne energije.
V ureditveni enoti osnovna etaža pridobivalnega prostora (L- LN 00) so dopustne naslednje vrste posegov:
1) gradnja:
• gradnja novih objektov in naprav
• dozidava, nadzidava, rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav
• odstranitve objektov
2) sprememba namembnosti in rabe v okviru dopustnih dejavnosti
3) vzdrževanje objektov in naprav
• redna vzdrževalna dela
• investicijska vzdrževalna dela
• vzdrževalna dela v javno korist
4) postavitve in odstranitve enostavnih objektov
5) gradnja infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze).
15. člen
UREDITVENA ENOTA L- PP – PROIZVODNE DEJAVNOSTI KAMNOLOMA
V ureditveni enoti za proizvode dejavnosti kamnoloma (L- PP) so dopustne naslednje dejavnosti:
• obogatitev in predelava mineralnih surovin
• proizvodne dejavnosti kamnoloma
• poslovni prostori osnovne dejavnosti
in naslednje dopolnilne dejavnosti:
• proizvodnja betona in izdelkov iz betona
• proizvodnja agregatov za spodnje cestne ustroje
• obdelava naravnega in umetnega kamna
• reciklaža gradbenih odpadkov
• reciklaža lesnih odpadkov
• proizvodnja solarne električne energije
• trgovina na debelo z gradbenim materialom
• poslovni prostori dopolnilnih dejavnosti.
V ureditveni enoti za proizvodne dejavnosti kamnoloma (L- PP) so dopustne naslednje vrste posegov:
1) gradnja:
• gradnja novih objektov
• dozidava, nadzidava, rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav
• odstranitve objektov
2) sprememba namembnosti in rabe v okviru dopustnih dejavnosti
3) vzdrževanje objektov:
• redna vzdrževalna dela
• investicijska vzdrževalna dela
• vzdrževalna dela v javno korist
4) postavitve in odstranitve enostavnih objektov v zvezi z dejavnostjo
5) gradnja infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze)
6) ureditve vodotokov.
16. člen
UREDITVENA ENOTA L – O – SKLADIŠČE RAZSTRELIVA
V ureditveni enoti skladišče razstreliva (L- O) so dopustne naslednje vrste dejavnosti:
skladiščenje razstreliva.
V ureditveni enoti skladišče razstreliva (L- O) so dopustne naslednje vrste posegov:
1) gradnja:
• gradnja novih objektov
• dozidava, nadzidava, rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav
• odstranitve objektov
2) sprememba namembnosti in rabe v okviru dopustnih dejavnosti
3) vzdrževanje objektov:
• redna vzdrževalna dela
• investicijska vzdrževalna dela
• vzdrževalna dela v javno korist
4) postavitve in odstranitve enostavnih objektov
5) gradnja infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze).
17. člen
(javno dostopne površine)
Območje pridobivalnega prostora je ograjeno in dostopno samo pod pogoji upravljalca kamnoloma. V območju OPPN ni javno dostopnih površin.
Dostopi na zasebna gozdna in kmetijska zemljišča v območju urejanja so do začetka izkoriščanja mineralnih surovin možni preko pridobivalnega prostora pod pogoji upravljalca kamnoloma.
Dostopi na zasebne gozdne parcele na obrobju OPPN so urejeni po gozdnih cestah izven pridobivalnega prostora.
18. člen
(gradbene parcele)
Gradbena parcela mora zagotavljati normalno uporabo in vzdrževanje objektov z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami, vključno s parkiranjem, dostopom, komunalnimi in energetskimi priključki.
Gradbene parcele za obstoječe objekte in naprave so določene grafično na karti 05 – Umestitev načrtovane ureditve v prostor.
Novim objektom in napravam se določi gradbena parcela na podlagi velikosti stavbišča in funkcionalnega zemljišča. Širina funkcionalnega zemljišča za stavbe z višino do 10 m znaša min. 4 m, za stavbe z višino nad 10 m pa znaša min. 6 m. Funkcionalno zemljišče mora imeti tudi dovoz v širini min 6 m.
Gradbene parcele za dopolnilne dejavnosti in objekte v ureditveni enoti L- LN 00 – osnovna etaža pridobivalnega prostora, morajo zagotavljati vse potrebe za rabo in vzdrževanje objektov in naprav, vključno s parkiranjem.
19. člen
(oblikovanje objektov)
Tlorisni in višinski gabariti objektov niso omejeni in se določijo glede na tehnološke zahteve oziroma potrebe dejavnosti.
4. SANACIJA
20. člen
(sanacija kamnoloma)
Po zaključenem izkoriščanju višje ležečih teras in drugih površin se za posamezna zaokrožena območja izdela sanacijski načrt. Sanacija mora biti izvedena tako, da se:
• odkopne terase se preoblikujejo sorodno naravnim geomorfološkim oblikam okoliškega terena
• oblikujejo manjše etaže z višino do 10 m
• horizontalni deli teras se nasujejo z materialov, ki ustvari rodovitno podlago,
• uporabi avtohtono rastlinje in drevesa za ozelenitev in pogozdovanje.
Posamezni deli odkopnih teras kamnoloma z opuščenim izkoriščanjem se lahko uredijo za interpretacijo narave.
5. ETAPNOST
21. člen
Izkoriščanje mineralnih surovin se praviloma izvaja od zgoraj navzdol. Območja in zaporedje izkoriščanja se lahko prilagaja sestavi mineralne surovine in lahko odstopa od sistema “od zgoraj navzdol”.
Območje ureditvene enote L- LN 00 se postopno širi z napredovanjem izkoriščanja in širjenjem osnovne etaže, pri tem mora biti zagotovljen 30 m odmik ureditvene enote od roba odkopne terase.
6. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
22. člen
(zeleni zaščitni pas)
Pridobivalni prostor in novi objekti morajo biti odmaknjeni od meje območja urejanja z OPPN najmanj 20 m.
V tem območju – zelenem zaščitnem pasu, gradnja objektov in naprav ter izkoriščanje ni dopustno.
23. člen
(varstvo vodnih virov)
Območje OPPN je v območju III. varstvenega pasu vodnega vira. Varstvo se izvaja na podlagi veljavnih predpisov.
Zaradi miniranja obstaja možnost zmanjšanja izdatnosti bližnjih vodnih virov Domaček, Dermota in Ledinca. V primeru, da je padec izdatnosti vodnega vira povezan z dejavnostmi na območju pridobivalnega prostora mineralnih surovin, naj povzročitelj sprememb v sodelovanju z občino zagotovi prebivalcem vezanim na te vodne vire pitno vodo iz drugih virov.
24. člen
(varstvo tal in voda)
Vse objekte in naprave, v katerih so urejene sanitarije ali se uporablja tekoča voda, je potrebno priključiti na kanalizacijo za odvod odpadne vode oziroma na vodotesno greznico ali na čistilno napravo.
Meteorno vodo iz strešin objektov se odvaja v ponikovalnice.
Tehnološke in druge odpadne vode je potrebno ustrezno tehnološko očistiti pred iztokom v kanalizacijo, pred ponikanjem ali pred iztokom v vodotok.
Prometne in manipulacijske površine, parkirišča in zunanje deponije v ureditveni enoti L-PP, ki imajo izveden nepropusten zgornji ustroj (asfalt, beton) in na katerih se trajno zadržujejo vozila, morajo biti odvodnjavane preko lovilcev olj v ponikovalnice.
Iz projektne dokumentacije mora biti razvidna ustrezna zunanja ureditev z dispozicijo in dejavnostjo posameznih objektov ter pripadajočo komunalno infrastrukturo. Pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti projektne pogoje v skladu z veljavno zakonodajo na idejno zasnovo, kakor tudi vodno soglasje na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.
25. člen
(zaledne in padavinske vode)
Zaledne in padavinske vode z območja pridobivalnega prostora se pred iztokom iz osnovne etaže v vodotok Sokavc uredijo preko zadrževalnika in usedalnika, da se s tem prepreči kalnost reke Soče.
26. člen
(varstvo zraka)
Pri načrtovanju objektov in dejavnosti je upoštevati dopustne vrednosti emisij in izpustov v zrak v skladu z veljavnimi predpisi.
Za zmanjšanje prašenja naj se uporabljajo sodobne transportne naprave.
27. člen
(varstvo pred hrupom)
Za območje OPPN je s tem OPPN določena IV. stopnja varstva pred hrupom. V območju so dopustni posegi in dejavnosti, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za IV. stopnjo varstva pred hrupom dopuščajo predpisi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.
Imisije na objektih na obrobju OPPN se presojajo v skladu z veljavnimi predpisi.
Za zmanjšanje ravni hrupa naj se uporabljajo sodobne transportne naprave (t.i. transportni trakovi), prav tako pa naj kamnolom ne obratuje v nočnem času, ob sobotah, nedeljah in praznikih.
28. člen
(ohranjanje narave)
Za raziskovanje in naravovarstveno interpretacijo se na površinah zaključene eksploatacije lahko določijo lokacije z značilnostmi naravne vrednote. Dopustne so izvedbe enostavnih objektov in ureditev za naravovarstveno interpretacijo posameznih lokacij.
7. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAM, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
29. člen
Pri urejanju območja skladišča razstreliva je upoštevati vse prostorske, gradbene in tehnične varnostne ukrepe za skladiščenje in ravnanje z eksplozivnimi sredstvi.
30. člen
(varstvo pred požarom)
Pri urejanju in poseganju v prostor je treba upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe varstva pred požarom, zlasti pa zagotavljati:
• pogoje za varen umik ljudi in premoženja
• potrebne odmike med objekti ali potrebno protipožarno ločitev
• prometne in delovne površine za intervencijska vozila
• vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Za potrebe izrednih razmer se izvede dostop na JZ delu ureditvene enote L-PP proti regionalni cesti in na SV strani ureditvene enote L-LN 1 v smeri obstoječe gozdne poti, ki poteka nad kamnolomom. Dostop se uporablja samo v primeru izrednih razmer in se izvede kot utrjena površina.
8. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
31. člen
(skupne določbe)
1.) Objekti in naprave v območju OPPN se priključujejo na javno gospodarsko infrastrukturo. Priključki so grafično prikazani na karti Karta 06: Načrt infrastrukturne ureditve.
2.) Gospodarska infrastruktura kamnoloma (interna infrastruktura) v OPPN obsega prometne površine (ceste), vodovod, greznico, meteorno kanalizacijo, elektro omrežje, razsvetljavo posameznih objektov in naprav ter telekomunikacijsko omrežje. Interno omrežje je grafično prikazano na karti Karta 06: Načrt infrastrukturne ureditve.
3.) Nova interna infrastruktura naj se izvaja v koridorjih prometnih površin, lahko pa tudi prečka posamezne površine, kadar na predvideni trasi ni prometnega koridorja. Prikazane trase posameznih vodov in lokacij objektov se lahko spreminjajo zaradi racionalnejše izrabe prostora in etapnega izvajanja načrta.
32. člen
(prometne povezave)
Območje OPPN se na severozahodu prometno navezuje na državno cesto. Priključek leži izven meje območja urejanja z OPPN (ni predmet tega OPPN).
Na jugu ureditvene enote L-LN 1 se obstoječa interna kamionska cesta nadaljuje proti kamnolomom Lastivnica in Deskle.
Vse obstoječe gozdne ceste na območju kamnoloma so interne in niso javne. Uporaba teh cest je dovoljena lastnikom zemljišč in gozdov pod pogoji upravljalca kamnoloma.
Dostop do višje ležečih gozdov izven območja kamnoloma se vrši po gozdnih cestah izven območja kamnoloma.
V rudarskem načrtu je potrebno definirati dostopne poti in pogoje dostopa do zemljišč, katerih dostopnost bo zaradi izkoriščanja kamnoloma prekinjena oziroma omejena.
33. člen
(notranja prometna ureditev)
Interno prometno omrežje se v ureditveni enoti L- PP izvede z vodonepropustnim in protiprašnim zgornjim ustrojem povoznih površin.
Ceste v območju pridobivalnega prostora se izvedejo v skladu z zahtevami odkopa, tehnologijo odkopa in idejnim rudarskim projektom. Trase cest v območju pridobivalnega prostora s tem OPPN niso določene.
34. člen
(vodovod)
Vodovodno omrežje območja OPPN se priključuje na javno vodovodno omrežje. Na priključni vodovod je vezano hidrantno omrežje z nadzemnimi hidranti.
35. člen
(kanalizacija)
Objekte, v katerih so ali bodo urejene sanitarije ali se uporablja tekoča voda, je potrebno priključiti na kanalizacijo za odvod odpadne vode oziroma na vodotesno greznico ali na čistilno napravo.
Tehnološke in druge odpadne vode je potrebno ustrezno tehnološko očistiti pred iztokom v kanalizacijo, pred ponikanjem ali pred iztokom v vodotok.
Meteorno vodo iz strešin objektov se odvaja v ponikovalnice, meteorno vodo s parkirnih površin pa preko lovilcev olj v ponikovalnice.
36. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Električno omrežje v območju OPPN se lahko izvaja prostozračno ali v kabelski kanalizaciji.
Posamezni objekti se priključujejo na javno električno omrežje pod pogoji upravljalca omrežja.
37. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Telefonsko omrežje se izvede v kabelski kanalizaciji z navezavo na obstoječe omrežje. Posamezni objekti se priključujejo na telefonsko omrežje pod pogoji upravljalca omrežja.
38. člen
(odstranjevanje odpadkov)
Zbirno mesto za komunalne odpadke se izvede v ureditveni enoti L- PP, severno od mehanične delavnice.
9. OBVEZNOST INVESTITORJA
39. člen
Salonit Anhovo d.d. je kot uporabnik kamnoloma obvezan izvajati na objektih v naselju Morsko monitoring možnih poškodb, ki bi bile povzročene z miniranjem v kamnolomu.
40. člen
Na podlagi idejnega rudarskega načrta, v katerem bosta natančno opredeljena način in količina letne eksploatacije, bo izdelano poročilo o vplivov na okolje. To bo vsebovalo natančneje opredeljene vplive na okolje, med njimi tudi hrup, prah in tresljaje.
Investitorjeva obveznost je skleniti dogovor z lokalno skupnosti o povečani eksploataciji in posledično povečanju vplivov na okolje še pred pridobitvijo rudarskega dovoljenja.
10. KONČNE DOLOČBE
41. člen
Prostorski izvedbeni akt “OPPN za kamnolome Rodež in Perunk” je na vpogled na Občini Kanal ob Soči.
42. člen
Sestavni del OPPN je tudi Okoljsko poročilo, projekt 194-01/07, IPSUM, okoljske investicije, d.o.o.”
43. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
44. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350501-01/2009-1
Kanal ob Soči, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.
  PRILOGA 1: SEZNAM zemljiških PARCEL V OPPN KAMNOLOMI RODEŽ –
PERUNK

  SEZNAM PARCEL V OPPN za kamnolome Rodež in Perunk za k.o.
2270-02

+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|SIFKO|SIFDELKO|STEV|PODD|VRSTAP|PARCELA| površina |  delež|
|   |    |  |  |   |    |      | parcele|
|   |    |  |  |   |    |      | v OPPN|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 359| 1 |  0 | 359/1|  334,177 |   del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 359| 2 |  0 | 359/2|  559,890 |   del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 360| 1 |  0 | 360/1| 7017,468 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 361| 0 |  0 |  361|  284,153 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 362| 0 |  0 |  362|  222,898 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 363| 0 |  0 |  363|  567,857 |   del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 363| 0 |  0 |  363| 3632,823 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 366| 0 |  0 |  366| 1165,110 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 367| 0 |  0 |  367|  69,415 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 370| 1 |  0 | 370/1| 6641,895 |   del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 370| 2 |  0 | 370/2| 2013,494 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 371| 0 |  0 |  371|  607,626 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 372| 0 |  0 |  372| 1005,208 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 373| 0 |  0 |  373| 1053,108 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 374| 0 |  0 |  374|  446,418 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 375| 0 |  0 |  375|  386,560 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 377| 1 |  0 | 377/1| 6109,457 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 377| 2 |  0 | 377/2| 3799,583 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 377| 3 |  0 | 377/3| 1554,022 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 377| 4 |  0 | 377/4| 5027,000 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 377| 5 |  0 | 377/5|  22,568 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 377| 6 |  0 | 377/6|  55,168 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 377| 7 |  0 | 377/7|  65,262 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 377| 7 |  0 | 377/7|  11,861 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 377| 7 |  0 | 377/7|  20,587 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 377| 7 |  0 | 377/7|  14,301 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 377| 7 |  0 | 377/7|   6,163 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 377| 7 |  0 | 377/7|  46,630 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 378| 1 |  0 | 378/1| 6253,309 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 378| 2 |  0 | 378/2| 7439,217 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 378| 3 |  0 | 378/3| 1279,234 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 380| 1 |  0 | 380/1| 20963,816 |   del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 380| 2 |  0 | 380/2|  605,549 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 387| 0 |  0 |  387| 4616,549 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 388| 0 |  0 |  388| 6247,505 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 389| 0 |  0 |  389| 2523,715 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 390| 1 |  0 | 390/1| 12697,273 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 390| 2 |  0 | 390/2| 7259,025 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 391| 1 |  0 | 391/1| 5812,047 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 391| 2 |  0 | 391/2| 5087,143 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 391| 3 |  0 | 391/3| 5382,709 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 391| 4 |  0 | 391/4| 5439,911 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 391| 5 |  0 | 391/5| 5073,574 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 391| 6 |  0 | 391/6| 5019,983 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 391| 7 |  0 | 391/7| 4915,500 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 391| 8 |  0 | 391/8| 8719,736 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 391| 9 |  0 | 391/9| 43387,435 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 391| 10 |  0 | 391/10| 6122,155 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 391| 11 |  0 | 391/11| 6502,940 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 391| 12 |  0 | 391/12| 5861,570 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 391| 13 |  0 | 391/13| 5464,620 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 391| 14 |  0 | 391/14| 5528,527 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 396| 2 |  0 | 396/2|  544,898 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 798| 8 |  0 | 798/8| 2501,953 |   del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 800| 3 |  0 | 800/3| 1757,411 |   del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 802| 1 |  0 | 802/1| 1727,705 |   del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 802| 3 |  0 | 802/3|  278,411 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|2270 |  2  | 813| 0 |  0 |  813|  954,257 |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-----------+--------+
|   |    |  |  |   |    | površina |    |
|   |    |  |  |   |    |  skupaj |    |
|   |    |  |  |   |    |238.708,379|    |
|   |    |  |  |   |    |      |    |
+-----+--------+----+----+------+-------+--------m2-+--------+  SEZNAM PARCEL v OPPN za kamnolome Rodež in Perunk za k.o.
2276-03

+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|SIFKO|SIFDELKO|STEV|PODD|VRSTAP|PARCELA|   AREA  | delež|
|   |    |  |  |   |    |       |parcele|
|   |    |  |  |   |    |       | v OPPN|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 198| 0 |  1 |  *198|  82,507  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 200| 0 |  1 |  *200|  55,827  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 200| 0 |  1 |  *200| 109,162  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 200| 0 |  1 |  *200|  76,729  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 202| 0 |  1 |  *202| 543,710  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 202| 0 |  1 |  *202|  57,680  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 202| 0 |  1 |  *202|  23,999  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 204| 0 |  1 |  *204|  84,849  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 204| 0 |  1 |  *204| 270,979  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 204| 0 |  1 |  *204|  58,649  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 204| 0 |  1 |  *204|  92,737  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 204| 0 |  1 |  *204| 402,924  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 346| 0 |  1 |  *346|  53,449  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 346| 0 |  1 |  *346|  54,991  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 346| 0 |  1 |  *346|  32,021  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 346| 0 |  1 |  *346|  99,289  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 346| 0 |  1 |  *346| 265,775  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 346| 0 |  1 |  *346|  92,230  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 546| 0 |  1 |  *546|  52,007  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 547| 0 |  1 |  *547|  22,742  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 548| 0 |  1 |  *548|  11,821  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 549| 0 |  1 |  *549|  32,492  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 550| 0 |  1 |  *550|  81,486  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 551| 0 |  1 |  *551|  40,992  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 552| 0 |  1 |  *552|  77,854  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 552| 0 |  1 |  *552| 771,886  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 552| 0 |  1 |  *552|  15,274  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 554| 3 |  1 | *554/3| 352,079  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 555| 0 |  1 |  *555|  14,625  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 555| 0 |  1 |  *555|  9,857  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 555| 0 |  1 |  *555|  31,229  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 606| 0 |  1 |  *606|  44,286  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 634| 1 |  0 | 634/1| 183,492  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 662| 0 |  0 |  662| 3740,564  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 666| 3 |  0 | 666/3| 2742,835  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 666| 4 |  0 | 666/4| 790,846  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 666| 5 |  0 | 666/5| 3262,391  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 676| 1 |  0 | 676/1| 750,766  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 676| 2 |  0 | 676/2|  62,708  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 677| 0 |  0 |  677| 157,709  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 678| 2 |  0 | 678/2| 267,231  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 694| 0 |  0 |  694| 8361,703  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 695| 1 |  0 | 695/1| 8388,400  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 695| 1 |  0 | 695/1| 2083,787  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 695| 2 |  0 | 695/2| 666,499  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 695| 3 |  0 | 695/3| 2359,845  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 699| 2 |  0 | 699/2| 762,302  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 700| 0 |  0 |  700| 1022,514  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 702| 1 |  0 | 702/1| 1568,312  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 702| 2 |  0 | 702/2| 4536,142  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 702| 3 |  0 | 702/3|26802,591  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 702| 3 |  0 | 702/3| 240,111  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 702| 4 |  0 | 702/4| 9491,641  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 703| 0 |  0 |  703| 494,921  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 705| 1 |  0 | 705/1| 1257,884  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 705| 2 |  0 | 705/2| 2203,757  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 705| 4 |  0 | 705/4| 4753,113  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 705| 8 |  0 | 705/8| 155,287  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 705| 9 |  0 | 705/9|  18,879  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 711| 2 |  0 | 711/2| 1002,239  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 713| 0 |  0 |  713| 790,864  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 715| 2 |  0 | 715/2| 697,985  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 737| 1 |  0 | 737/1|15806,428  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 737| 3 |  0 | 737/3| 613,789  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 747| 0 |  0 |  747| 2032,817  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 751| 0 |  0 |  751| 688,951  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 753| 1 |  0 | 753/1| 1444,063  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 753| 2 |  0 | 753/2| 665,349  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 755| 0 |  0 |  755| 1136,539  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 764| 0 |  0 |  764| 4694,059  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 764| 0 |  0 |  764| 704,325  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 770| 0 |  0 |  770| 4517,664  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 776| 0 |  0 |  776| 133,085  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 777| 0 |  0 |  777| 187,191  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 780| 0 |  0 |  780| 2991,616  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 785| 0 |  0 |  785| 1200,006  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 788| 1 |  0 | 788/1| 2583,297  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 788| 2 |  0 | 788/2|15884,059  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 788| 3 |  0 | 788/3|82412,555  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 790| 0 |  0 |  790| 4720,237  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 48 |  0 | 797/48|13051,491  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 49 |  0 | 797/49| 7191,609  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 50 |  0 | 797/50| 7866,010  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 51 |  0 | 797/51| 3401,386  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 52 |  0 | 797/52| 8051,015  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 53 |  0 | 797/53| 9093,691  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 54 |  0 | 797/54|17574,045  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 57 |  0 | 797/57| 2809,407  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 58 |  0 | 797/58| 2849,278  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 59 |  0 | 797/59| 2444,158  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 60 |  0 | 797/60| 8538,366  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 61 |  0 | 797/61| 2246,156  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 62 |  0 | 797/62|34341,966  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 63 |  0 | 797/63|11022,662  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 64 |  0 | 797/64|15761,884  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 65 |  0 | 797/65| 5401,165  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 66 |  0 | 797/66|14167,038  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 67 |  0 | 797/67| 6295,179  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 68 |  0 | 797/68| 7758,917  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 69 |  0 | 797/69| 526,719  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 70 |  0 | 797/70| 4487,354  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 71 |  0 | 797/71| 2383,864  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 72 |  0 | 797/72|11393,525  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 73 |  0 | 797/73| 6210,639  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 74 |  0 | 797/74| 2193,143  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 75 |  0 | 797/75|17000,227  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 76 |  0 | 797/76| 5173,497  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 77 |  0 | 797/77|13962,911  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 81 |  0 | 797/81| 1593,394  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 81 |  0 | 797/81| 5723,130  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 89 |  0 | 797/89|  23,589  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 89 |  0 | 797/89|  11,829  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 89 |  0 | 797/89| 871,823  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 90 |  0 | 797/90|16152,480  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 797| 91 |  0 | 797/91| 3815,715  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 802| 2 |  0 | 802/2|24058,231  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 803| 1 |  0 | 803/1| 5079,228  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 803| 2 |  0 | 803/2| 310,190  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 803| 3 |  0 | 803/3| 243,024  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 803| 4 |  0 | 803/4|48836,268  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 804| 0 |  0 |  804|62300,277  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 804| 0 |  0 |  804|  42,321  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 806| 0 |  0 |  806| 1299,818  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 808| 1 |  0 | 808/1|30202,595  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 808| 2 |  0 | 808/2|13172,382  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 808| 3 |  0 | 808/3| 356,588  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 808| 4 |  0 | 808/4|25644,302  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 810| 0 |  0 |  810| 1075,323  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 811| 1 |  0 | 811/1| 316,455  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 811| 2 |  0 | 811/2| 267,826  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 813| 0 |  0 |  813| 832,377  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 815| 0 |  0 |  815| 311,899  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 816| 0 |  0 |  816| 1804,570  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 817| 0 |  0 |  817| 711,003  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 818| 0 |  0 |  818| 1550,107  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 819| 0 |  0 |  819| 159,267  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 820| 0 |  0 |  820| 2868,006  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 821| 0 |  0 |  821|27334,117  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 823| 0 |  0 |  823| 8251,467  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 824| 0 |  0 |  824| 8620,940  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 827| 0 |  0 |  827|14022,411  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 829| 0 |  0 |  829| 8232,658  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 830| 1 |  0 | 830/1| 6660,887  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 830| 2 |  0 | 830/2| 7274,404  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 831| 1 |  0 | 831/1| 2800,962  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 831| 2 |  0 | 831/2| 9036,377  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 833| 0 |  0 |  833| 3522,744  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 835| 0 |  0 |  835|11832,553  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 839| 0 |  0 |  839| 316,134  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 841| 0 |  0 |  841| 1199,172  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 843| 1 |  0 | 843/1| 2292,590  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 843| 2 |  0 | 843/2| 332,743  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 844| 1 |  0 | 844/1| 572,544  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 846| 1 |  0 | 846/1| 671,068  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 846| 2 |  0 | 846/2| 189,249  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 846| 4 |  0 | 846/4|  77,280  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 846| 5 |  0 | 846/5| 223,830  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 846| 6 |  0 | 846/6| 198,209  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 847| 1 |  0 | 847/1|  22,952  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 847| 1 |  0 | 847/1| 415,827  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 847| 2 |  0 | 847/2| 388,128  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 847| 3 |  0 | 847/3|  84,358  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 849| 1 |  0 | 849/1| 478,857  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 849| 2 |  0 | 849/2| 6198,647  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 849| 3 |  0 | 849/3| 1009,122  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 849| 3 |  0 | 849/3| 111,463  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 849| 3 |  0 | 849/3|  29,048  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 849| 4 |  0 | 849/4| 498,588  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 849| 5 |  0 | 849/5| 476,875  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 850| 1 |  0 | 850/1| 372,290  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 850| 2 |  0 | 850/2| 112,706  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 850| 3 |  0 | 850/3| 1586,873  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 852| 0 |  0 |  852|11260,408  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 853| 0 |  0 |  853| 1007,329  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 854| 0 |  0 |  854| 809,064  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 855| 0 |  0 |  855| 1235,428  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 856| 0 |  0 |  856|11899,750  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 857| 1 |  0 | 857/1| 8351,091  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 857| 2 |  0 | 857/2| 6216,584  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 858| 1 |  0 | 858/1|10596,113  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 858| 2 |  0 | 858/2|12249,434  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 859| 0 |  0 |  859| 972,747  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 860| 0 |  0 |  860| 5830,903  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 861| 0 |  0 |  861| 1180,773  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 862| 0 |  0 |  862| 4801,720  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 864| 0 |  0 |  864|20822,546  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 870| 1 |  0 | 870/1| 2705,181  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 870| 2 |  0 | 870/2| 1397,867  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 873| 0 |  0 |  873| 4852,220  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 875| 0 |  0 |  875| 1606,592  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 877| 1 |  0 | 877/1|21247,984  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 877| 2 |  0 | 877/2| 6931,301  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 877| 3 |  0 | 877/3|10135,931  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 877| 4 |  0 | 877/4| 371,116  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 879| 0 |  0 |  879| 7341,354  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 881| 0 |  0 |  881| 5791,644  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 882| 0 |  0 |  882| 1650,396  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 883| 0 |  0 |  883| 784,150  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 884| 0 |  0 |  884| 783,034  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 885| 0 |  0 |  885| 9838,569  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 887| 0 |  0 |  887| 1395,472  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 890| 1 |  0 | 890/1| 1235,515  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 890| 2 |  0 | 890/2| 313,643  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 892| 0 |  0 |  892| 300,346  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 893| 0 |  0 |  893|28469,129  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 894| 1 |  0 | 894/1| 7522,140  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 894| 2 |  0 | 894/2| 1783,933  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 896| 0 |  0 |  896| 5446,255  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 897| 0 |  0 |  897| 3832,953  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 899| 0 |  0 |  899| 3133,383  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 900| 1 |  0 | 900/1|21610,272  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 900| 2 |  0 | 900/2|10922,922  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 903| 0 |  0 |  903| 9232,299  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 906| 0 |  0 |  906| 1749,048  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 907| 1 |  0 | 907/1| 1328,435  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 907| 2 |  0 | 907/2| 2982,403  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 908| 0 |  0 |  908| 728,514  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 909| 0 |  0 |  909| 2971,790  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 910| 0 |  0 |  910| 649,736  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 911| 0 |  0 |  911| 3702,083  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 912| 0 |  0 |  912| 547,127  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 913| 0 |  0 |  913| 2998,612  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 914| 0 |  0 |  914| 2150,917  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 915| 1 |  0 | 915/1| 3488,477  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 915| 2 |  0 | 915/2| 384,690  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 916| 0 |  0 |  916| 620,798  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 918| 1 |  0 | 918/1| 2823,409  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 918| 2 |  0 | 918/2| 380,601  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 918| 3 |  0 | 918/3| 463,378  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 918| 4 |  0 | 918/4| 2045,724  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 918| 5 |  0 | 918/5| 1376,553  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 919| 1 |  0 | 919/1| 113,375  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 919| 2 |  0 | 919/2| 806,012  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 919| 3 |  0 | 919/3| 3749,020  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 920| 1 |  0 | 920/1| 5670,079  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 920| 2 |  0 | 920/2| 2462,664  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 920| 3 |  0 | 920/3| 1241,844  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 920| 4 |  0 | 920/4| 294,691  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 921| 0 |  0 |  921| 6886,159  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 922| 0 |  0 |  922| 3257,243  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 923| 2 |  0 | 923/2|  77,981  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 923| 13 |  0 | 923/13| 6531,224  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 923| 14 |  0 | 923/14| 6766,557  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 923| 15 |  0 | 923/15| 5188,761  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 923| 16 |  0 | 923/16| 281,731  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 923| 17 |  0 | 923/17| 8155,403  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 923| 18 |  0 | 923/18| 8826,143  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 923| 22 |  0 | 923/22| 1229,602  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 923| 23 |  0 | 923/23| 130,879  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 923| 24 |  0 | 923/24| 6482,337  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 923| 25 |  0 | 923/25| 6570,710  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  | 955| 2 |  0 | 955/2| 4559,896  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4095| 1 |  0 | 4095/1| 173,427  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4095| 13 |  0 |4095/13| 147,696  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4099| 1 |  0 | 4099/1| 636,316  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4099| 1 |  0 | 4099/1|  52,109  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4100| 1 |  0 | 4100/1| 1234,945  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4100| 4 |  0 | 4100/4|  75,627  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4101| 0 |  0 |  4101| 5235,532  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4102| 0 |  0 |  4102| 1616,172  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4103| 0 |  0 |  4103| 775,730  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4103| 0 |  0 |  4103| 824,752  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4103| 0 |  0 |  4103| 1411,909  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4104| 1 |  0 | 4104/1| 1129,884  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4104| 2 |  0 | 4104/2| 1595,510  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4104| 3 |  0 | 4104/3| 1707,938  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4104| 3 |  0 | 4104/3| 595,789  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4104| 3 |  0 | 4104/3| 3828,494  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4109| 2 |  0 | 4109/2| 1207,782  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4109| 3 |  0 | 4109/3| 727,473  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4153| 2 |  0 | 4153/2| 3081,323  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4154| 0 |  0 |  4154| 5094,102  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4155| 2 |  0 | 4155/2| 7134,034  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4156| 0 |  0 |  4156| 504,076  |  del|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4156| 0 |  0 |  4156| 1446,809  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4156| 0 |  0 |  4156|  23,697  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4156| 0 |  0 |  4156| 3190,002  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4157| 0 |  0 |  4157| 1146,792  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|2276 |  3  |4181| 0 |  0 |  4181| 245,943  |  100%|
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+
|   |    |  |  |   |    | površina  |    |
|   |    |  |  |   |    |  skupaj  |    |
|   |    |  |  |   |    |1.277.716,837|    |
|   |    |  |  |   |    |    m2  |    |
+-----+--------+----+----+------+-------+-------------+-------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti