Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

916. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota, stran 2917.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (UPB, Uradni list RS, št. 23/07) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 20. seji dne 12. 3. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopke in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Murska Sobota, v okviru letnega programa športa Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: letni program).
2. člen
Izvajalce letnega programa se izbere v skladu s tem pravilnikom, na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota.
3. člen
Športni programi (v nadaljevanju: programi) so razdeljeni na posamezne vsebine ter razvojne in strokovne naloge v športu.
Sofinancirajo se naslednje vsebine programov (v nadaljevanju: vsebine):
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov.
Sofinancirajo se naslednje razvojne in strokovne naloge (v nadaljevanju: naloge):
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje športnih društev in Športne zveze,
– športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– priznanja športnikom in športnim delavcem.
4. člen
Finančna sredstva za izvajanje letnega programa se zagotovijo v proračunu Mestne občine Murska Sobota.
Višina sofinanciranja programov po posameznih vsebinah ter nalogah je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev za področje športa. Izračun višine sofinanciranja se izvede na osnovi Meril za vrednotenje in izbor programov športa v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju: merila), ki so sestavni del tega pravilnika.
V merilih se posamezne vsebine ter naloge vrednotijo v točkah. Vrednost točke je praviloma enotna za vse vsebine in naloge. Ob popravkih občinskega proračuna ali prerazporeditvi neporabljenih sredstev se lahko spremeni vrednost točke za vse vsebine in naloge enako ali le za posamezno vsebino ali nalogo. O tem v skladu z določili tega pravilnika odloči župan.
5. člen
Izvajalci programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Mestni občini Murska Sobota,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– vrtci in šole.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri pridobivanju sredstev za sofinanciranje izvajanja letnega programa.
6. člen
Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje izvajanja letnega programa imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Murska Sobota in izvajajo svojo dejavnost pretežno na njenem območju,
– so registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v športu,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov, prijavljenih na javni razpis,
– če so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno evidenco članstva in evidenco udeležencev programa,
– izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme na območju Mestne občine Murska Sobota,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
7. člen
Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: oddelek) predloži letni program v sprejem mestnemu svetu praviloma skupaj s proračunom za določeno leto.
Z letnim programom se določi programe, ki se sofinancirajo iz sredstev Mestne občine Murska Sobota, obseg in vrsto dejavnosti ter potrebna sredstva za izvedbo programov. S sprejemom proračuna Mestne občine Murska Sobota se določi višino sredstev za sofinanciranje letnega programa.
V letni program se uvrsti tiste vsebine in naloge, ki so pomembne za Mestno občino Murska Sobota, hkrati pa se upošteva tudi tradicijo in posebnosti športa v Mestni občini Murska Sobota.
III. JAVNI RAZPIS
8. člen
Mestna občina Murska Sobota vsako leto izvede javni razpis (v nadaljevanju: razpis) za sofinanciranje programov športa iz občinskega proračuna. Razpis se objavi v Soboških novinah in v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
Župan imenuje strokovno komisijo za vodenje postopka javnega razpisa, ki pregleda pravilnost vlog in opravi vrednotenje programov.
Vsebina razpisa
9. člen
Razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– predmet razpisa (vsebine in naloge, ki bodo sofinancirani),
– pogoje, ki jih morajo za kandidiranje na razpisu izpolnjevati izvajalci programov,
– način izbora programov,
– navedbo, na podlagi kakšnih meril bo narejen izbor,
– okvirno višino razpoložljivih sredstev,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok za prijavo na razpis,
– naslovnika in način vložitve prijave na razpis,
– razpisno dokumentacijo,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa.
Prijava na razpis
10. člen
Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo pripravi pristojni oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota.
11. člen
Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju,
– navedbo programov, za katere prijavitelj kandidira,
– opis načrtovanih programov,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
Če isti prijavitelj prijavi več programov, mora:
– vsak program prijaviti na ločenem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu (na enem obrazcu).
Prijava mora biti vložena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v razpisu.
Občinska proračunska sredstva, namenjena sofinanciranju programov, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi pravočasne in popolne kandidature na razpisu.
IV. IZBOR ŠPORTNIH PROGRAMOV IN IZVAJALCEV
12. člen
Župan pred objavo javnega razpisa imenuje strokovno komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki pripravi predlog izbora izvajalcev programov. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika, ki sklicuje in vodi seje komisije.
Naloge komisije so zlasti:
– odpiranje prijav, ki so prispele na razpis,
– ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti prijav,
– vrednotenje športnih programov, skladno z merili,
– določitev višine dodeljenih sredstev izbranim izvajalcem, skladno z merili,
– sestava zapisnikov o odpiranju prijav in o izbiri izvajalcev oziroma vrednotenju programov,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe pravilnika oziroma meril za vrednotenje športnih programov,
– priprava poročila o delu komisije.
13. člen
Komisija pripravi na podlagi določil tega pravilnika predlog izbora izvajalcev programov.
Pri izdelavi predloga dodelitve sredstev posameznim izvajalcem komisija upošteva:
– višino proračunskih sredstev,
– razpisne pogoje in določbe tega pravilnika.
14. člen
O dodelitvi sredstev na predlog komisije odloči direktor mestne uprave ali druga oseba, ki jo pooblasti direktor, ki izda sklep o dodelitvi sredstev. Zoper sklep je v osmih dneh od vročitve možno vložiti ugovor županu. Odločitev župana je dokončna.
15. člen
Od dneva objave javnega razpisa do izdaje odločbe upravnega organa o izbiri športnih programov, se pogoji in merila ne smejo spremeniti.
V. SKLEPANJE POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
16. člen
Za dodelitev sredstev sklene mestna občina z izbranim izvajalcem športnih programov pogodbo, ki vsebuje:
– naziv in naslov prejemnika sredstev, njegovo davčno in matično številko ter številko transakcijskega računa,
– vsebino in obseg programov, za katere so sredstva dodeljena,
– čas za realizacijo programov,
– pričakovane dosežke,
– višino dodeljenih sredstev,
– rok za izplačilo sredstev,
– rok in način predložitve poročil in dokazil o porabi sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun občine, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– druge medsebojne pravice in dolžnosti.
VI. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
17. člen
Nadzor nad izvajanjem programov in porabo sredstev izvaja pristojni Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota.
18. člen
Izvajalci programov morajo pristojnemu oddelku v pogodbenem roku predložiti:
– vsebinsko poročilo o izvedbi sofinanciranih programov,
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa.
V primeru, da izvajalec ne poda poročila iz prvega odstavka tega člena, se sofinanciranje ustavi.
Sofinanciranje se ustavi tudi v primeru, ko iz predloženega poročila izhaja, da se program ne izvaja kot je bil prijavljen na razpis in opredeljen v pogodbi.
19. člen
Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
– če je bila na podlagi nadzora ali iz predloženega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev,
– če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, določenem v pogodbi.
Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila pri nadzoru ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika v naslednjem letu.
VII. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 93/01).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2009-170
Murska Sobota, dne 12. marca 2009
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.
  MERILA ZA VREDNOTENJE IN IZBOR PROGRAMOV ŠPORTA V MESTNI
OBČINI MURSKA SOBOTA

  I. SPLOŠNA DOLOČILA

  V Mestni občini Murska Sobota imamo razvite številne športne
panoge, ki jih v okviru teh meril razvrščamo v naslednje
skupine:
  1. individualni športi, v katerih športniki tekmujejo v
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze
za naslov državnega prvaka,
  2. kolektivni športi, v katerih športniki tekmujejo v
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze
(NPŠZ) le za naslov ekipnega državnega prvaka,
  3. športno-rekreativni programi,
  4. miselne igre.
  Elementi za opredelitev obsega sofinanciranja letnega
programa športa so naslednji:
  a) obseg programa,
  b) velikost vadbene skupine,
  c) vrednost ure strokovnega kadra,
  d) vrednost ure najema športnega objekta,
  e) materialni stroški za izpeljavo programa,
  f) prednostna razvrstitev panog po skupinah.

  PREDNOSTNA RAZVRSTITEV ŠPORTNIH PANOG
  Prednostna razvrstitev športnih panog se določi glede na:
  1. razširjenost in stopnjo razvitosti panoge v Mestni občini
in širše,
  2. kakovost dosežkov športnikov,
  3. prostorske, kadrovske in druge pogoje za delovanje.
  Razširjenost in stopnjo razvitosti športne panoge na območju
Mestne občine in širše se ugotavlja glede na sledeče kazalce:
  a) število registriranih članov (tekmovalcev z veljavno
licenco),
  b) število članov, ki so plačali članarino,
  c) število izvedenih tekmovanj na območju občine (odigranih
ligaških in pokalnih tekem, izvedenih državnih prvenstev,
pokalnih in drugih tekmovanj pod okriljem nacionalne panožne
športne zveze),
  d) število drugih večjih tekmovanj in prireditev,
organiziranih na področju občine,
  e) razširjenost panoge na državnem nivoju.
  Kakovost športnih dosežkov se ugotavlja glede na sledeče
kazalce:
  a) dosežene rezultate v zadnjem triletnem obdobju,
  b) uvrstitve ekip in posameznikov na državnem prvenstvu v
zadnjem letu,
  c) uvrstitve ekip in posameznikov na mednarodnih tekmovanjih
v zadnjem letu,
  d) kategorizacijo športnikov po kriterijih Olimpijskega
komiteja Slovenije v pretekli sezoni.
  Kot prostorski, kadrovski in drugi pogoji se upoštevajo:
  a) pogoji za nemoteno izvajanje procesa treniranja in
nastopanja,
  b) strokovni kader z ustrezno izobrazbo, usposobljenostjo in
veljavno licenco,
  c) organiziranost društva,
  d) organizacijski delavci,
  e) zagotovljena finančna sredstva za izvajanje prijavljenih
programov.

  A) razširjenost panoge na državnem nivoju,
+----------------------+---------+--------------------+--------+
|Štev. registriranih  |Št. točk |Štev. registriranih | Št.  |
|društev v NPŠZ    |     |društev v NPŠZ   | točk |
+----------------------+---------+--------------------+--------+
|do 5 društev     |  1  |od 31–40 društev  |  6  |
+----------------------+---------+--------------------+--------+
|od 6–10 društev    |  2  |od 41–50 društev  |  7  |
+----------------------+---------+--------------------+--------+
|od 11–15 društev   |  3  |od 51–65 društev  |  8  |
+----------------------+---------+--------------------+--------+
|od 16–20 društev   |  4  |od 66–80 društev  |  9  |
+----------------------+---------+--------------------+--------+
|od 21–30 društev   |  5  |nad 81 društev   |  10  |
+----------------------+---------+--------------------+--------+


  B) Število registriranih tekmovalcev v društvu
  Ocenjuje se število registriranih tekmovalcev v društvu, ki
se ugotavlja na osnovi seznama, potrjenega od ustrezne NPŠZ.
Imenski seznam mora biti urejen po abecedi z navedeno številko
registracije in letnico rojstva športnika.
+----------------------+---------+--------------------+--------+
|Štev. registriranih  |Št. točk |Štev. registriranih | Št.  |
|tekmovalcev v društvu |     |tekmovalcev     | točk |
+----------------------+---------+--------------------+--------+
|Od 5–10 tekmovalcev  |  1  |od 41–50 tekmovalcev|  6  |
+----------------------+---------+--------------------+--------+
|od 11–15 tekmovalcev |  2  |od 51–60 tekmovalcev|  7  |
+----------------------+---------+--------------------+--------+
|od 16–20 tekmovalcev |  3  |od 61–70 tekmovalcev|  8  |
+----------------------+---------+--------------------+--------+
|od 21–30 tekmovalcev |  4  |od 71–90 tekmovalcev|  9  |
+----------------------+---------+--------------------+--------+
|od 31–40       |  5  |nad 91 tekmoval cev |  10  |
+----------------------+---------+--------------------+--------+


  C) Kategorizacija športnikov
  Ocenjuje se število kategoriziranih športnikov, včlanjenih v
društvo, ki imajo kategorizacijo na osnovi kriterijev OKS za
kategorizacijo športnikov v RS. Upošteva se kategorizacija, ki
je objavljena v oktobrskih Obvestilih OKS.
+----------------------+---------+--------------------+--------+
|Kategorizirani    |Št. točk |Kategorizirani   |    |
|športniki       |     |športniki      |    |
+----------------------+---------+--------------------+--------+
|0–1          |  1  |8–10        |  6  |
+----------------------+---------+--------------------+--------+
|1–2          |  2  |10–12        |  7  |
+----------------------+---------+--------------------+--------+
|2–4          |  3  |12–14        |  8  |
+----------------------+---------+--------------------+--------+
|4–6          |  4  |14–16        |  9  |
+----------------------+---------+--------------------+--------+
|6–8          |  5  |16–18        |  10  |
+----------------------+---------+--------------------+--------+


  D) Število aktivnih starostnih kategorij
  Ocenjuje se število aktivnih starostnih kategorij, v katere
je vključeno najmanj zahtevano število športnikov, s katerimi
društvo sodeluje na tekmovanjih svoje NPŠZ za naslov državnega
prvaka (izjema je otroška športna šola I. stopnje). Število
starostnih kategorij se ugotavlja na osnovi predloženih
seznamov tekmovalcev s strani društva, seznama registriranih
športnikov ter potrdila NPŠZ o nastopanju na tekmovanjih.
+------------------------+--------+-------------------+--------+
|Štev. aktivnih     |  Št. |Štev. aktivnih   |    |
|starostnih kategorij  | točk |starostnih     |    |
|            |    |kategorij     |    |
+------------------------+--------+-------------------+--------+
|1 starostna kategorija |  1  |6 starostnih    |  6  |
|            |    |kategorij     |    |
+------------------------+--------+-------------------+--------+
|2 starostni kategoriji |  2  |          |    |
+------------------------+--------+-------------------+--------+
|3 starostne kategorije |  3  |          |    |
+------------------------+--------+-------------------+--------+
|4 starostne kategorije |  4  |          |    |
+------------------------+--------+-------------------+--------+
|5 starostnih kategorij |  5  |          |    |
+------------------------+--------+-------------------+--------+


  Starostne kategorije so naslednje:
  1. Otroške športne šole I. stopnje (cicibani in cicibanke –
do 6 let), II. stopnje (mlajši dečki in deklice – 6 do 11 let)
in III. stopnje (starejši dečki in deklice – 11 do 15 let),
  2. Mladinski športni šoli IV. stopnje (mlajši mladinci in
mladinke) in V. stopnje (starejši mladinci in mladinke),
  3. Članska ekipa.
  Letno prednostno listo športnih panog (športne šole športnih
panog) v Mestni občini pripravi strokovna komisija, letni
program športa pa sprejema mestni svet.

  II. VSEBINE

  1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
  S sredstvi za programe interesne športne vzgoje otrok,
mladine in študentov so sofinancirani programi:
  • interesne športne vzgoje predšolskih otrok,
  • interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok,
  • interesne športne vzgoje mladine,
  • Interesne športne vzgoje študentov.
  1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let)
  Občina sofinancira naslednje programe interesne vzgoje
predšolskih otrok:
  1.1.1 “Zlati sonček” in “Ciciban planinec”
  • propagandno gradivo in priznanja v višini ocene
pričakovanih stroškov.
  1.1.2 “Naučimo se plavati”
  • najemnina objekta, strokovni kader, prevoz in organizacija
v višini ocene pričakovanih stroškov.
  Tečaj traja 10 ur na skupino, v kateri je do 8 otrok.
  1.1.3. Programi športnih društev in drugih izvajalcev
  Do sofinanciranja programov so upravičeni izvajalci, ki
izvajajo programe za skupine udeležencev, ki štejejo od 15 do
20 članov, vsaj enkrat na teden po 1 uro, najmanj 36 tednov
letno.
  Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 60 ur
letno):
  • strokovni kader – 60 ur
  • objekt – 60 ur najema za izvajalce.
  Tabela številka 1: Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok
  1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6 do 15
let)
  Občina sofinancira naslednje programe interesne športne
vzgoje šoloobveznih otrok:
  1.2.1 “Zlati sonček” in “Krpan”
  • propagandno gradivo in priznanja, organizacija seminarjev
in posvetov.
  1.2.2 “Naučimo se plavati”
  • najemnina objekta, strokovni kader, prevoz in organizacija
v višini ocene pričakovanih stroškov.
  Tečaj traja 10 ur na skupino, v kateri je do 8 otrok – za
programe izven rednega pouka športne vzgoje
  1.2.3 Programi športnih društev in drugih izvajalcev
  Do sofinanciranja programov so upravičeni izvajalci, ki
izvajajo programe za skupine udeležencev, ki štejejo od 15 do
20 članov, vsaj dvakrat na teden po 1 uro, najmanj 36 tednov
letno.
  Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 80 ur
letno):
  • strokovni kader – 60 ur
  • objekt – 60 ur najema za izvajalce.
  1.2.4 Občinska, medobčinska in področna šolska tekmovanja:
  • sodniški stroški,
  • stroški uporabe objekta,
  • pri ekipnih tekmovanjih pokali za uvrstitev od 1. do 3.
mesta,
  • pri posamičnih tekmovanjih medalje za posameznike.
  Postavke se sofinancirajo v višini ocene pričakovanih
stroškov.
  Mestna občina sofinancira šolska športna tekmovanja, ki so
za posamezno šolsko leto navedena v uradnem razpisu šolskih
športnih tekmovanj in prireditev ministrstva, pristojnega za
šport. Program tekmovanj za tekoče leto sprejme Športna zveza v
sodelovanju s področnim centrom za šolska športna tekmovanja.
Pogoj za sofinanciranje tekmovanja je, da v individualni
športni panogi sodeluje vsaj šest tekmovalcev, v kolektivni
športni panogi pa vsaj tri ekipe.
  Programi se izvajajo in sofinancirajo v sklopu skupnih nalog
Športne zveze, razen programov pod točko 1.2.3.
  Tabela številka 2: Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok (od 6 do 15 let))
  1.3 Interesna športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let)
  Mestna občina sofinancira naslednje programe interesne
športne vzgoje mladine:
  1.3.1 Programi športnih društev in drugih izvajalcev
  Do sofinanciranja programov so upravičeni izvajalci, ki
izvajajo programe za skupine udeležencev, ki štejejo od 15 do
20 članov, vsaj dvakrat na teden po 1 uro, najmanj 36 tednov
letno.
  Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 80 ur
letno):
  • strokovni kader – 80 ur
  • objekt – 80 ur najema objekta
  Tabela številka 3: Interesna športna vzgoja mladine (od 15
do 20 let)
  1.3.2 Interesna športna vzgoja za otroke in mladino s
posebnimi potrebami
  V prilagojene programe se lahko vključujejo otroci in mladi,
ki imajo stalno bivališče v Mestni občini Murska Sobota.
  Sofinancira se strokovni kader in najem objekta za izvajanje
programov v obsegu 80 ur letno za skupino najmanj 7
udeležencev.
  Tabela številka 4: Interesna športna vzgoja za otroke in
mladino s posebnimi potrebami
  1.4. Interesna športna dejavnost študentov
  Mestna občina sofinancira naslednje programe interesne
športne dejavnosti študentov:
  1.4.1 80-urni programi v izbranih športnih panogah
  Do sofinanciranja programov so upravičeni izvajalci, ki
izvajajo programe za skupine študentov (dokaz je potrdilo o
vpisu), ki štejejo od 15 do 20 članov, vsaj dvakrat na teden po
1 uro, najmanj 20 tednov letno in, da je dejavnost organizirana
v Mestni občini.
  Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 80 ur
letno):
  • strokovni kader,
  • objekt.

  2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT (Športne šole)
  Mestna občina sofinancira izvajalce programov za otroke in
mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (športne
šole, oziroma selekcijski proces), katerih športniki tekmujejo
v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih
zvez.
  Izvajalci športnih programov (društva) lahko uveljavljajo
otroške in mladinske športne šole, če izpolnjujejo naslednje
pogoje:
  a) ukvarjajo se s športno panogo in znotraj nje z
disciplino, ki je v rednem programu letnih ali zimskih
Olimpijskih iger, ter neolimpijski športi,
  b) v uradnem tekmovalnem sistemu imajo poleg članske
kategorije vsaj še dve kategoriji od I. do V. stopnje športnih
šol,
  c) v občini so dane možnosti za uspešen razvoj in delovanje
športne panoge (ustrezna infrastruktura, kadrovska zasedba,
materialne možnosti in organizacija),
  d) športna panoga je za občino pomembna.
  Športne šole lahko uveljavljajo tudi izvajalci, ki ne
izpolnjujejo zahteve glede članske kategorije, ali če za vadbo
članov nimajo ustreznih pogojev (ustrezne infrastrukture v
občini). V drugem primeru je priporočljivo, da nadarjeni
športniki teh izvajalcev preidejo v sredine, kjer bodo imeli
možnosti za nadaljnji razvoj.
  Starost športnikov in športnic, vključenih v športne šole,
ne sme presegati 20 let.
  Izvajalcem programa športnih šol se sofinancirajo materialni
stroški: stroški prevozov na tekme, stroški treningov, stroški
domačih tekem in tekmovanj, prijavnine za tekmovanja,
registracije in licence tekmovalcev, zavarovanja in stroške
opreme.
  Programi so lahko razdeljeni na več stopenj. Obseg treninga
je odvisen od specifičnosti športne zvrsti.
  Izvajalec programov lahko na posamezni stopnji športnih šol
uveljavlja samo eno vadbeno skupino.
  Izvajalcu programov se posamezna stopnja športnih šol ne
prizna, če ima v starostni kategoriji manj kot polovico
športnikov glede na število športnikov iz Tabele 9. Če ima
takih kategorij več, se lahko posamezne kategorije za
izpolnitev zahteve združijo.
  2.1. Otroške športne šole
  V selekcijske programe se lahko vključijo otroci, ki imajo
interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne lastnosti in visoko
motivacijo za kakovostni oziroma vrhunski šport.
  Izvajalci programov lahko uveljavljajo naslednje stopnje
športnih šol:
  • I. stopnja (cicibani in cicibanke),
  • II. Stopnja (mlajši dečki in deklice),
  • III. Stopnja (starejši dečki in deklice).
  Sofinancira se:
  • strokovni kader (v obsegu programa, vendar največ do
števila ur iz Tabele 8),
  • objekt (v obsegu programa, vendar največ do števila ur iz
Tabele 8),
  • materialne stroške programa (Tabela 10).
  Pogoj za sofinanciranje je, da poteka organizirana vadba
vsaj:
  • dvakrat na teden po 1,5 ure, 40 tednov na leto (za I.
stopnjo),
  • trikrat na teden po 1,5 ure, 40 tednov na leto (za II.
stopnjo),
  • štirikrat na teden po 1,5 ure, 40 tednov na leto (za III.
stopnjo).
  2.2. Mladinske športne šole
  Programi selekcijskega procesa zajemajo načrtno vzgojo
mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje rezultatov,
primerljivih z dosežki vrstnikov v domačem in mednarodnem
okolju.
  Programi morajo biti organizirani tako, da ob športnih
uspehih omogočajo tudi uspešno izobraževanje skladno s
pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti oziroma v
posebnih organizacijskih oblikah (športni oddelki).
  Izvajalci programov lahko uveljavljajo naslednje stopnje
športnih šol:
  • IV. Stopnja (mlajši mladinci in mladinke),
  • V. stopnja (starejši mladinci in mladinke)
  Sofinancira se:
  • strokovni kader (v obsegu programa, vendar največ do
števila ur iz Tabele 8),
  • objekt (v obsegu programa, vendar največ do števila ur iz
Tabele 8),
  • materialne stroške programa (Tabela 10)
  Pogoj za sofinanciranje je, da poteka organizirana vadba
vsaj:
  • štirikrat na teden po 1,5 ure, 40 tednov na leto (za IV.
in V. stopnjo).
  2.3. Športniki mladinskega razreda
  V letni program se uvrsti tudi posamezne kategorizirane
športnike mladinskih kategorij tistih izvajalcev, katerim
športne šole niso priznane. Pogoj za uvrstitev je, da so
omenjeni v zadnjih oktobrskih Obvestilih Olimpijskega komiteja
Slovenije.
  Izvajalce se ovrednoti takole:
  • športnik s kategorizacijo mladinskega razreda 100 točk.
  2.4. Pripravljalni športni programi
  Za uvrstitev v pripravljalne športne programe morajo
izvajalci izpolnjevati pogoje za otroške in mladinske športne
šole. V te programe so praviloma vključeni športniki starostnih
kategorij, ki nimajo uradnih tekmovanj nacionalne panožne
športne zveze.
  Število športnikov v skupini je enako številu športnikov
določene stopnje športnih šol.
  Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 120 ur
letno):
  • strokovni kader,
  • objekt.

  3 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
  V prilagojene programe športne vzgoje se lahko, glede na
interes in zmožnosti, vključujejo otroci in mladi z motnjami v
razvoju, ki imajo stalno bivališče v občini.
  Do sofinanciranja programov športne vzgoje otrok in mladine
s posebnimi potrebami so upravičeni izvajalci, ki izvajajo
programe vsaj enkrat na teden, najmanj 32 tednov letno.
  Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 80 ur
letno):
  • strokovni kader,
  • objekt.
  Pogoj za sofinanciranje je organizirana vadba v skupini, ki
šteje od 8 do 10 članov.

  4 KAKOVOSTNI in VRHUNSKI ŠPORT
  V te programe so vključeni športnice in športniki v članskih
kategorijah. Pomembni so predvsem iz dveh razlogov. Prvič
zaradi motiva otrokom in mladini za vključevanje v šport in
drugič zaradi predstavitve občine v širšem slovenskem prostoru
in v svetu.
  4.1. Kakovostni šport
  V kakovostni šport sodijo priprave in tekmovanja ekip in
posameznikov v članski konkurenci, ki nimajo objektivnih
strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za
vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program
športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik
razvoja športa.
  Mestna občina sofinancira programe izvajalcev iz prejšnjega
odstavka, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
  • v letnem programu imajo priznano sofinanciranje športnih
šol,
  • nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih
zvez,
  • imajo redno vadbo vsaj 3-krat tedensko,
  • v individualnih panogah imajo vsaj 8 vadečih v skupini in
nastopajo vsaj na 5 tekmah letno,
  • v ekipnih športih imajo vsaj 12 vadečih v ekipi in
nastopajo v ligi z vsaj 10 tekmami letno.
  V letni program se uvrsti tudi posamezne kategorizirane
športnike državnih kategorij tistih izvajalcev, katerim športne
šole niso priznane. Pogoj za uvrstitev je, da so omenjeni v
zadnjih oktobrskih Obvestilih Olimpijskega komiteja Slovenije.
  Izvajalce se ovrednoti takole:
  • športnik s kategorizacijo državnega razred razreda 150
točk.
  Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 500 ur
letno): objekt
  4.2. Vrhunski šport
  V programe vrhunskega športa se uvrstijo posamezni
kategorizirani športniki svetovnega, mednarodnega in
perspektivnega razreda. Do sofinanciranja so upravičeni
izvajalci, ki imajo včlanjene športnike svetovnega,
mednarodnega in perspektivnega razreda, navedene v zadnjih
oktobrskih Obvestilih Olimpijskega komiteja Slovenije.
  Izvajalce, katerih člani so pridobili status kategoriziranih
športnikov v disciplinah rednega sporeda Olimpijskih iger, se
ovrednoti takole:
  • športnik s kategorizacijo svetovnega razreda 500 točk
  • športnik s kategorizacijo mednarodnega razreda 300 točk
  • športnik s kategorizacijo perspektivnega razreda 200 točk.
  Izvajalce, katerih člani so pridobili status kategoriziranih
športnikov v disciplinah, ki niso na rednem sporedu Olimpijskih
iger, se ovrednoti takole:
  • športnik s kategorizacijo svetovnega razreda 250 točk
  • športnik s kategorizacijo mednarodnega razreda 150 točk
  • športnik s kategorizacijo perspektivnega razreda 100 točk.
  4.3. Sofinanciranje strokovnega dela
  Športna društva in klubi, ki izpolnjujejo pogoje iz 1., 2.,
3. in 4. točke poglavja II. teh meril se lahko sofinancira
strokovni kader:
  – če izpolnjujejo vse pogoje za športne šole, dosegajo
primerne rezultate in imajo kadrovske, prostorske in materialne
pogoje za izvajanje celotnega programa klubske piramide,
  – če ima trener strokovno izobrazbo športne smeri najmanj 6.
stopnje ali najvišjo stopnjo strokovnega naziva v športu,
pridobljenega s strokovnim usposabljanjem ter delovne izkušnje,
licenco in reference v športni panogi,
  – če vlogi priložijo program dela (ki ga pripravi trener) iz
katerega so razvidni razvojni cilji vadbene skupine za obdobje
najmanj enega leta.
  Predlog pripravi strokovna komisija na podlagi analize.
Višina sofinanciranja profesionalnih trenerjev se določi v
okviru razpoložljivih sredstev proračuna Mestne občine.
  Mestna občina Murska Sobota sofinancira največ enega
trenerja na panogo. V tem primeru ni sofinanciranja strokovnega
kadra.

  5 ŠPORTNA REKREACIJA ODRASLIH
  Do sofinanciranja programov športne rekreacije so upravičeni
izvajalci, ki izvajajo programe za skupine udeležencev
starejših od 20 let, in sicer vsaj enkrat na teden po 60 minut,
najmanj 32 tednov letno.
  Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 80 ur
letno):
  – strokovni kader (za skupine udeležencev starejših od 65
let ter za socialno in zdravstveno ogrožene), objekt.
  Pogoj za sofinanciranje je organizirana vadba v skupini, ki
šteje od 15 do 20 članov.
  Tabela številka 5: Točke za programe športne rekreacije

  6 ŠPORT INVALIDOV
  Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju
gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji,
razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom.
  Do sofinanciranja programov športa invalidov so upravičeni
izvajalci, ki izvajajo programe dvakrat na teden, najmanj 32
tednov letno.
  Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 80 ur
letno):
  • strokovni kader
  Pogoj za sofinanciranje je organizirana vadba v skupini, ki
šteje 5 do 10 članov.
  Tabela številka 6: Točke za programe športa invalidov

  III. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU

  7 ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV
  Programi šolanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov so
namenjeni pridobivanju ustreznih nazivov in licenc ter
njihovemu potrjevanju.
  Za sofinanciranje teh programov lahko kandidirajo le
izvajalci, ki izvajajo programe, ki jih sofinancira Mestna
občina, v skladu s temi merili.
  Šolanje poteka v skladu s pravilniki programi usposabljanj,
kij jih nosilcem usposabljanja potrdi Strokovni svet za šport
RS.
  Izvajalec mora v kandidaturi za sofinanciranja tega programa
predložiti:
  • v primeru, da gre za šolanje, pogodbo med izvajalcem in
kandidatom, v kateri se ta zavezuje, da bo po končanem šolanju
še najmanj štiri leta kot strokovni kader deloval v tej športni
panogi,
  • dokumentacijo o uspešno opravljenem šolanju oziroma
preizkusu znanja (če je preizkus predviden) posameznih
kandidatov,
  • dokumentacijo, s katero se dokazuje višina stroškov.
  Izvajalcem se sofinancirajo stroški prijavnine ali
kotizacije:
  • za udeležbo na šolanju za pridobitev ustreznega
strokovnega naziva (vodnik, vaditelj, inštruktor, učitelj,
trener …) za največ dva kandidata,
  • za udeležbo na seminarju za pridobitev ali potrditev
licence, za največ štiri kandidate.
  Sofinanciranje poteka za tekoče leto, kar pomeni, da se
sofinancira izvajalce, ki dostavijo svoje programe in katerih
strokovni delavci so šolanje ali izpopolnjevanje uspešno
zaključili in zanje dostavili vso ustrezno dokumentacijo
  Tabela številka 7: Točke za šolanje in izpopolnjevanje
strokovnega kadra

  8 DELOVANJE DRUŠTEV IN ŠPORTNE ZVEZE
  8.1 Delovanje društev
  Članstvo v društvih
  Do sofinanciranja so upravičena društva, ki imajo vsaj 15
članov s plačano članarino.
  Sofinancira se:
  • član društva s plačano članarino 0,5 točke
  • organizirana vadbena skupina v netekmovalni dejavnosti 12
točk
  • organizirana vadbena skupina v tekmovalni dejavnosti 30
točk.
  Za organizirano vadbeno skupino se smatra skupina, v kateri
poteka vadba organizirano vsaj 30 tednov na leto.
  8.2 Delovanje Športne zveze
  Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se
združujejo v Športno zvezo Murska Sobota (v nadaljevanju:
zveza).
  Sofinancirajo se:
  • sredstva za amatersko delo sekretarja
  • materialni stroški za delo organov zveze
  • dogovorjeni športni programi zveze v šolskem športu,
športni rekreaciji, programih Zlati sonček in Krpan, akcija
učenja plavanja.

  9 ŠPORTNE PRIREDITVE
  Mestna občina lahko sofinancira mednarodne, državne,
regijske, medobčinske in občinske večje športne prireditve, ki
imajo promocijski učinek za šport na območju Mestne občine.
  Sofinancirajo se:
  • vrhunske športne prireditve,
  • množične športno-rekreativne prireditve,
  • športno-rekreativna tekmovanja odraslih.
  Vrhunske športne prireditve
  Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
  • da so navedene v mednarodnem koledarju tekmovanj,
  • da na njih nastopajo mednarodno uveljavljeni športniki,
  • da so odmevne v širšem prostoru.
  Višina sofinanciranja je odvisna od razpoložljivih
proračunskih sredstev. Sredstva se razdelijo po opravljeni
prireditvi na osnovi poročila izvajalca. Pri ovrednotenju se
upošteva: stroške najema objekta, stroške propagandnega
materiala, sodniške stroške (takse, prevozi, nočitve), stroške
nastopajočih (prevozi, nočitve), višino zbranih sredstev.
  Prednost imajo tekmovanja v športnih panogah (disciplinah),
ki so v rednem sporedu Olimpijskih iger.
  Množične športno-rekreativne prireditve
  Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
  • da imajo večletno tradicijo,
  • da so primerne za vse starostne kategorije,
  • da na njih sodeluje več kot 200 udeležencev,
  • da so odmevne v širšem slovenskem prostoru.
  Višina sofinanciranja je odvisna od razpoložljivih
proračunskih sredstev. Sredstva se razdelijo po opravljeni
prireditvi na osnovi poročila izvajalca. Pri ovrednotenju se
upošteva: število športnih delavcev, ki prireditev
pripravljajo, število udeležencev, višino stroškov prireditve,
višino zbranih sredstev itd.
  Iz občinskega proračuna se organizatorju sofinancira samo
eno večjo prireditev, ki je organizirana na območju občine,
letno. Sofinancira se:
  – organizacija in izvedba tekmovanja.
  Temeljno določilo: Udeleženci morajo pokriti vsaj 70%
stroškov tekmovanja.

  10 ŠPORTNI OBJEKTI
  10.1. Tekoče vzdrževanje in obratovanje javnih športnih
objektov
  Sofinancira se tekoče vzdrževanje in obratovanje javnih
športnih objektov, ki so v upravljanju športnih društev in
objektov, ki niso v lasti občine, je pa v interesu občine, da
se sofinancira njihovo tekoče vzdrževanje in obratovanje. Kot
objekt se upošteva samo tekmovalna oziroma vadbena površina s
pripadajočimi prostori. Za obratovanje se štejejo stroški
energije (elektrika, ogrevanje) in komunalni stroški, za tekoče
vzdrževanje pa nujna opravila na športnih objektih.
  Tekoče vzdrževanje in obratovanje športnih objektov se lahko
sofinancira samo tistim izvajalcem, katerih programi so
uvrščeni v letni program. Izvajalce se sofinancira na podlagi
izkazanih stroškov v preteklem letu. V kolikor te stroške
pokriva lokalna skupnost, izvajalec ni upravičen do
sofinanciranja.
  10.2. Nadzor šolskih športih objektov
  Sofinancira se koordinacijo nad uporabo šolskih športnih
objektov v popoldanskem času (izven šolskega programa), ko jih
uporabljajo različni izvajalci športnih programov.
  Program se izvaja in sofinancira v sklopu Športne zveze.
  10.3. Najemnine športnih objektov
  Za določen obseg posameznih programov se lahko sofinancira
najem športnih objektov, v primeru, da javni športni objekti v
občini ne zadoščajo za realizacijo teh programov v celoti.
Sofinancira se lahko samo najem športnih objektov na območju
občine.
  Program se izvaja in sofinancira posameznim izvajalcem.
  10.4. Investicije v posodobitev in izgradnjo športnih
objektov
  Sofinancira se lahko posodabljanje in izgradnja športnih
objektov ter nabava opreme izvajalcev letnega programa športa.

  11 INFORMACIJSKI SISTEM NA PODROČJU ŠPORTA
  Informacijski sistem vsebuje podatke s področja
organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa
in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o
športu.
  Sofinancira se:
  • izdelava informacijskih baz za potrebe Mestne občine
Murska Sobota,
  • nakup tehnologije za poganjanje teh baz.
  Programe lahko izvaja le izvajalec, ki ima zagotovljene
strokovne in tehnične pogoje za kvalitetno delo.

  12 PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM
  Sredstva so namenjena za nakup priznanj, za eventualne
denarne nagrade in za kritje stroškov organizacije prireditve,
na kateri se priznanja podeljujejo. Vrsto priznanj, kriterije
za njihovo podelitev, način evidentiranja kandidatov in višino
nagrad ureja poseben pravilnik.
  Program spada v sklop dejavnosti Športne zveze.

  13 KONČNE DOLOČBE
  Vrednost točke se določi vsako leto v skladu z razpoložljivi
sredstvi za šport v proračunu Mestne občine Murska Sobota.
Obseg razporejenih sredstev v skladu s temi merili ne sme
presegati razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto.

  IV. TABELARNI PRIKAZ VREDNOTENJA ŠPORTNIH PROGRAMOV

  Tabela številka 1: Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok

+-----------+----------------+---------------+-----------------+
|Programske |Organizacijska |Elementi za  |Število točk   |
|vsebine  |oblika,     |vrednotenje  |         |
|      |program     |        |         |
+-----------+----------------+---------------+-----------------+
|Zlati   |Izvajanje    |koordinacija  |Sofinanciranje  |
|sonček   |programov v   |za nabavo in  |v okviru     |
|      |okviru vzgojno |distribucijo  |skupnega     |
|      |varstvenih   |propagandnega |programa ŠZ   |
|      |organizacij   |gradiva,    |         |
|      |        |kontrolo in  |         |
|      |        |evidenco    |         |
|      |        |izvajanja   |         |
|      |        |programov,   |         |
|      |        |razdeljevanja |         |
|      |        |priznanj    |         |
+-----------+----------------+---------------+-----------------+
|b) Naučimo |10-urni tečaj, |najemnina   |Sofinanciranje  |
|se plavati |do 10      |objekta    |v okviru     |
|      |udeležencev na |strokovni   |skupnega     |
|      |skupino     |kader     |programa ŠZ   |
+-----------+----------------+---------------+-----------------+
|c) Ciciban |Najmanj 10   |koordinacija  |Sofinanciranje  |
|planinec  |udeležencev na |za nabavo in  |v okviru     |
|      |skupino     |distribucijo  |skupnega     |
|      |        |propagandnega |programa ŠZ   |
|      |        |gradiva,    |         |
|      |        |kontrolo in  |         |
|      |        |evidenco    |         |
|      |        |izvajanja   |         |
|      |        |programov,   |         |
|      |        |razdeljevanja |         |
|      |        |priznanj    |         |
+-----------+----------------+---------------+-----------------+
|d) Drugi  |Največ 20    |najemnina   |– 2       |
|športni  |udeležencev na |objekta    |točke/ura/skupina|
|programi  |Skupino     |strokovni   |– 1       |
|      |        |kader     |točka/ura/skupina|
+-----------+----------------+---------------+-----------------+


  Tabela številka 2: Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok (od 6 do 15 let)
+-------------+---------------+--------------+-----------------+
|Programske  |Organizacijska |Elementi za  |Število točk   |
|vsebine   |oblika,    |vrednotenje  |         |
|       |program    |       |         |
+-------------+---------------+--------------+-----------------+
|a) Zlati   |Izvajanje   |koordinacija |Sofinanciranje  |
|sonček    |programov v  |za nabavo in |v okviru     |
|       |okviru šol in |distribucijo |skupnega     |
|       |društev    |propagandnega |programa ŠZ   |
|       |        |gradiva,   |         |
|       |        |kontrolo in  |         |
|       |        |evidenco   |         |
|       |        |izvajanja   |         |
|       |        |programov,  |         |
|       |        |razdeljevanja |         |
|       |        |priznanj   |         |
+-------------+---------------+--------------+-----------------+
|b) Krpan   |Izvajanje   |koordinacija |Sofinanciranje  |
|       |programov v  |za nabavo in |v okviru     |
|       |okviru šol in |distribucijo |skupnega     |
|       |društev    |propagandnega |programa ŠZ   |
|       |        |gradiva,   |         |
|       |        |kontrolo in  |         |
|       |        |evidenco   |         |
|       |        |izvajanja   |         |
|       |        |programov,  |         |
|       |        |razdeljevanja |         |
|       |        |priznanj   |         |
+-------------+---------------+--------------+-----------------+
|c) Naučimo  |10 do 20-urni |najemnina   |Sofinanciranje  |
|se plavati  |tečaj, do 10  |objekta    |v okviru     |
|       |udeležencev na |strokovni   |skupnega     |
|       |skupino    |kader     |programa ŠZ   |
|       |        |propagandno  |         |
|       |        |gradivo    |         |
+-------------+---------------+--------------+-----------------+
|č) Šolska  |ekipa ali   |sodniški   |Sofinanciranje  |
|športna   |posamezniki  |stroški,   |v okviru     |
|tekmovanja  |        |priznanja   |skupnega     |
|(udeležba in |        |(pokal in/ali |programa ŠZ   |
|organizacija |        |medalje)   |         |
|tekmovanj  |        |materialni  |         |
|       |        |stroški    |         |
|       |        |(za udeležbo |         |
|       |        |na tekmovanju |         |
|       |        |se priznajo  |         |
|       |        |samo     |         |
|       |        |materialni  |         |
|       |        |stroški za  |         |
|       |        |nabavo in   |         |
|       |        |distribucijo |         |
|       |        |propagandnega |         |
|       |        |gradiva,   |         |
|       |        |kontrolo in  |         |
|       |        |evidenco   |         |
|       |        |izvajanja   |         |
|       |        |programov,  |         |
|       |        |razdeljevanja |         |
|       |        |priznanj   |         |
+-------------+---------------+--------------+-----------------+
|d) Drugi   | Največ 20   |najemnina   |– 2       |
|športni   |udeležencev na |objekta    |točki/ura/skupina|
|programi   |skupino    |strokovni   |– 1       |
|       |        |kader     |točka/ura/skupina|
+-------------+---------------+--------------+-----------------+


  Tabela številka 3: Interesna športna vzgoja mladine (od 15
do 20 let)

+------------+----------------+--------------+-----------------+
|Programske |Organizacijska |Elementi za  |Število točk   |
|vsebine   |oblika,     |vrednotenje  |         |
|      |program     |       |         |
+------------+----------------+--------------+-----------------+
|Dijaki   |80 ur/letno,  |– najemnina  |– 2       |
|      |največ 20    |objekta    |točki/ura/skupina|
|      |udeležencev na |– strokovni  |– 1       |
|      |skupino     |kader     |točka/ura/skupina|
+------------+----------------+--------------+-----------------+


  Tabela številka 4: Interesna športna vzgoja za otroke in
mladino s posebnimi potrebami
+------------+----------------+--------------+-----------------+
|Programske |Organizacijska |Elementi za  |Število točk   |
|vsebine   |oblika,     |vrednotenje  |         |
|      |program     |       |         |
+------------+----------------+--------------+-----------------+
|Otroci in  |80 ur/letno,  |– strokovni  |– 2       |
|mladina s  |najmanj 7    |kader     |točk/ura/skupina |
|posebnimi  |udeležencev na |– najemnina  |– 2       |
|potrebami  |skupino     |objekt    |točki/ura/skupina|
+------------+----------------+--------------+-----------------+


  Tabela številka 5: Točke za programe športne rekreacije

+------------+----------------+--------------+-----------------+
|Udeleženci |Organizacijska |Elementi za  |Vrednost     |
|programa  |oblika     |vrednotenje  |elementov    |
+------------+----------------+--------------+-----------------+
|Občani – od |80 ur/letno,  |– najemnina  |– 2 točki/ura  |
|20-65 let  |najmanj 15-20  |objekta    |         |
|      |udeležencev na |       |         |
|      |skupino.    |       |         |
+------------+----------------+--------------+-----------------+
|Občani nad |80 ur/letno,  |– najemnina  |– 2 točki/ura  |
|65 let ter |najmanj 15-20  |objekta    |– 1       |
|za socialno |udeležencev na |– strokovni  |točka/ura/skupina|
|in     |skupino.    |kader     |         |
|zdravstveno |        |       |         |
|ogrožene  |        |       |         |
+------------+----------------+--------------+-----------------+


  Tabela številka 6: Točke za programe športa invalidov

+------------+----------------+--------------+-----------------+
|Udeleženci |Organizacijska |Elementi za  |Vrednost     |
|programa  |oblika     |vrednotenje  |elementov    |
+------------+----------------+--------------+-----------------+
|Invalidi  |80 ur/letno, od |– najemnina  |– 2 točki/ura  |
|      |5-10 udeležencev|objekta    |– 1       |
|      |na skupino.   |– strokovni  |točka/ura/skupina|
|      |        |kader     |         |
+------------+----------------+--------------+-----------------+


  Tabela številka 7: Točke za šolanje in izpopolnjevanje
strokovnega kadra
+--------------+----------------+--------------+---------------+
|Programske  |Organizacijska |Elementi za  |Vrednost    |
|vsebine    |oblika program |vrednotenje  |elementov   |
+--------------+----------------+--------------+---------------+
|osnovno    |Pridobivanje  |– šolnina   |– 30      |
|izobraževanje |naziva     |       |točk/posameznik|
+--------------+----------------+--------------+---------------+
|dopolnilno  |Obnavljanje   |– kotizacija |– 15      |
|izobraževanje |naziva     |       |točk/posameznik|
+--------------+----------------+--------------+---------------+


  Tabela številka 8: (število ur vadbe + ur tekmovanj):
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|Zap.|Športna   |Tedni|  I.  | II.  | III. | IV. | V.  |
|št. |panoga    |   | stopnja|stopnja |stopnja|stopnja|stopnja|
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|1. |ATLETIKA   | 40 |  120 | 180  | 240 | 240 | 240 |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|2. |STRELJANJE  | 40 |    | 180  | 240 | 240 | 240 |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|3. |TENIS    | 40 |  120 | 180  | 240 | 240 | 240 |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|4. |JUDO     | 40 |  120 | 180  | 240 | 240 | 240 |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|5. |ROKOBORBA  | 40 |  120 | 180  | 240 | 240 | 240 |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|6. |NAMIZNI TENIS| 40 |  120 | 180  | 240 | 240 | 240 |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|7. |KAJAK,KANU  | 40 |    | 180  | 240 | 240 | 240 |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|8. |ŠPORTNA   | 40 |  120 | 180  | 240 | 240 | 240 |
|  |GIMNASTIKA  |   |    |    |    |    |    |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|9. |ŠPORT.    | 40 |  120 | 180  | 240 | 240 | 240 |
|  |RITM.GIMN.  |   |    |    |    |    |    |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|10. |PLAVANJE   | 40 |  120 | 180  | 240 | 240 | 240 |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|11. |KONJENIŠTVO | 40 |    |    | 240 | 240 | 240 |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|12. |KOŠARKA   | 40 |  120 | 180  | 240 | 240 | 240 |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|13. |NOGOMET   | 40 |  120 | 180  | 240 | 240 | 240 |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|14. |ODBOJKA   | 40 |  120 | 180  | 240 | 240 | 240 |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|15. |ROKOMET   | 40 |  120 | 180  | 240 | 240 | 240 |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|16. |HOKEJ NA   | 40 |    | 180  | 240 | 240 | 240 |
|  |TRAVI    |   |    |    |    |    |    |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|17. |KARATE    | 40 |  120 | 180  | 240 | 240 | 240 |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|18. |KEGLJANJE  | 40 |  120 | 180  | 240 | 240 | 240 |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|19. |ŠAH     | 40 |  120 | 180  | 240 | 240 | 240 |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|20. |LETALSKI   | 40 |  120 | 180  | 240 | 240 | 240 |
|  |ŠPORT,    |   |    |    |    |    |    |
|  |MODELARSTVO |   |    |    |    |    |    |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|21. |PLES     | 40 |  120 | 180  | 240 | 240 | 240 |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|22. |RIBIŠTVO   | 40 |  120 | 180  | 240 | 240 | 240 |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|23. |HOKEJ NA LEDU| 40 |  120 | 180  | 240 | 240 | 240 |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|24. |BADMINTON  | 40 |  120 | 180  | 240 | 240 | 240 |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|25. |SQUASH    | 40 |  120 | 180  | 240 | 240 | 240 |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|26. |KOLESARSTVO | 40 |  120 | 180  | 240 | 240 | 240 |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|27. |HITRSTNO   | 40 |  120 | 180  | 240 | 240 | 240 |
|  |ROLANJE   |   |    |    |    |    |    |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|28. |BOKS     | 40 |  120 | 180  | 240 | 240 | 240 |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+
|29. |POTAPLJAŠKI | 40 |  120 | 180  | 240 | 240 | 240 |
|  |ŠPORT    |   |    |    |    |    |    |
+----+-------------+-----+--------+--------+-------+-------+-------+


  Programi se sofinancirajo do števila ur iz tabele

  Tabela številka 9: Število športnikov v skupini):
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|Zap.|Športna  |  I. | II. | III. | IV. |  V. |Člani|
|št. |panoga   |stopnja|stopnja|stopnja|stopnja|stopnja|   |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|1. |ATLETIKA  |    |  15 |  12 |  10 |  8  | 8 |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|2. |STRELJANJE |    |  8  |  8  |  8  |  8  | 8 |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|3. |TENIS   |    |  10 |  8  |  6  |  6  | 6 |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|4. |JUDO    |    |  14 |  10 |  7  |  7  | 7 |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|5. |ROKOBORBA |    |  10 |  7  |  7  |  7  | 7 |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|6. |NAMIZNI  |    |  15 |  12 |  10 |  8  | 8 |
|  |TENIS   |    |    |    |    |    |   |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|7. |KAJAK, KANU|    |  8  |  8  |  8  |  10 | 6 |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|8. |ŠPORTNA  |  12 |  10 |  8  |  6  |  6  | 6 |
|  |GIMNASTIKA |    |    |    |    |    |   |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|9. |ŠPORTNO  |  12 |  10 |  8  |  6  |  6  | 6 |
|  |RITM. GIMN.|    |    |    |    |    |   |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|10. |PLAVANJE  |  12 |  10 |  10 |  8  |  6  | 6 |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|11. |KONJENIŠTVO|    |    |  8  |  6  |  6  | 6 |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|12. |KOŠARKA  |    |  12 |  12 |  12 |  12 | 12 |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|13. |NOGOMET  |    |  18 |  18 |  18 |  18 | 18 |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|14. |ODBOJKA  |    |  12 |  12 |  12 |  12 | 12 |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|15. |ROKOMET  |    |  14 |  14 |  14 |  14 | 14 |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|16. |HOKEJ NA  |    |  16 |  16 |  16 |  16 | 16 |
|  |TRAVI   |    |    |    |    |    |   |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|17. |KARATE   |    |  10 |  10 |  7  |  7  | 7 |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|18. |KEGLJANJE |    |  6  |  6  |  6  |  8  | 8 |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|19. |ŠAH    |    |  10 |  8  |  8  |  6  | 6 |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|20. |LETALSKI  |    |  6  |  6  |  6  |  6  | 6 |
|  |ŠPORT,   |    |    |    |    |    |   |
|  |MODELARSTVO|    |    |    |    |    |   |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|21. |PLES    |    |  10 |  8  |  8  |  6  | 6 |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|22. |RIBIŠTVO  |    |  6  |  6  |  6  |  8  | 8 |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|23. |HOKEJ NA  |    |  20 |  20 |  20 |  20 | 20 |
|  |LEDU    |    |    |    |    |    |   |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|24. |BADMINTON |    |  10 |  12 |  12 |  8  | 8 |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|25. |SQUASH   |    |  10 |  10 |  10 |  6  | 6 |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|26. |KOLESARSTVO|    |    |  6  |  6  |  6  | 6 |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|27. |HITROSTNO |    |  8  |  8  |  8  |  6  | 6 |
|  |ROLANJE  |    |    |    |    |    |   |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|28. |BOKS    |    |    |    |  6  |  6  | 6 |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|29. |POTAPLJAŠKI|    |    |    |  6  |  6  | 6 |
|  |ŠPORT   |    |    |    |    |    |   |
+----+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+


  Tabela številka: 10 materialni stroški:

+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Zap.|Športna panoga |  I. | II. | III. | IV. |  V.  |
|št. |        |stopnja|stopnja|stopnja|stopnja| stopnja|
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|1. |ATLETIKA    |    |  20 |  30 |  40 |  50  |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|2. |STRELJANJE   |    |    |  30 |  40 |  50  |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|3. |TENIS      |    |  20 |  30 |  40 |  50  |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|4. |JUDO      |    |  20 |  30 |  40 |  50  |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|5. |ROKOBORBA    |    |  20 |  30 |  40 |  50  |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|6. |NAMIZNI TENIS  |    |  20 |  30 |  40 |  50  |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|7. |KAJAK IN KANU  |    |  20 |  30 |  40 |  50  |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|8. |ŠPORTNA GIMN.  |  20 |  25 |  30 |  40 |  50  |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|9. |ŠPORTNO     |  20 |  25 |  30 |  40 |  50  |
|  |RITM.GIMN.   |    |    |    |    |    |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|10. |PLAVANJE    |  20 |  25 |  30 |  40 |  50  |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|11. |KONJENIŠTVO   |    |    |  30 |  40 |  50  |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|12. |KOŠARKA     |    |  30 |  60 |  70 |  80  |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|13. |NOGOMET     |    |  30 |  60 |  70 |  90  |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|14. |ODBOJKA     |    |  30 |  60 |  70 |  80  |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|15. |ROKOMET     |    |  30 |  60 |  70 |  80  |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|16. |HOKEJ NA TRAVI |    |  30 |  60 |  60 |  60  |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|17. |KARATE     |    |  20 |  30 |  40 |  50  |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|18. |KEGLJANJE    |    |  20 |  30 |  40 |  50  |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|19. |ŠAH       |    |  20 |  30 |  40 |  50  |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|20. |LETALSKI ŠPORT, |    |  20 |  30 |  40 |  50  |
|  |MODELARSTVO   |    |    |    |    |    |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|21. |PLES      |    |  20 |  30 |  40 |  50  |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|22. |RIBIŠTVO    |    |  20 |  30 |  40 |  50  |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|23. |HOKEJ NA LEDU  |    |  30 |  60 |  60 |  60  |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|24. |BADMINTON    |    |  20 |  30 |  40 |  50  |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|25. |SQUASH     |    |  20 |  30 |  40 |  50  |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|26. |KOLESARSTVO   |    |  20 |  30 |  40 |  50  |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|27. |HITROSTNO    |    |  20 |  30 |  40 |  50  |
|  |ROLANJE     |    |    |    |    |    |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|28. |BOKS      |    |  20 |  30 |  40 |  50  |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+
|29. |POTAPLJAŠKI   |    |  20 |  30 |  40 |  50  |
|  |ŠPORT      |    |    |    |    |    |
+----+----------------+-------+-------+-------+-------+--------+


  Materialni stroški so določeni na posameznega tekmovalca!
  Tabela številka 11: (vrednost ure v točkah – strokovni
kader):
+----------------------------------------+---------------------+
|Vsebina športnega programa       | Število točk / Ura |
+----------------------------------------+---------------------+
|Športna vzgoja otrok in mladine     |     1,5     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Športna vzgoja otrok in mladine s    |     1,5     |
|posebnimi potrebami           |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Športne šole – selektivni šport     |     3     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Pripravljalni športni programi     |     2,5     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Športno-rekreativna dejavnost odraslih |    1,25     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Šport invalidov             |     1,5     |
+----------------------------------------+---------------------+


  Tabela številka 12: (vrednost ure v točkah – objekti, ki se
uporabljajo za izvajanje programov)
+----------------------------------------+---------------------+
|Najem športnega objekta         | Število točk / Ura |
+----------------------------------------+---------------------+
|Telovadnica               |     1,2     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Dvorana 2/3               |     2,4     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Dvorana 3/3               |     3,6     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Steza na kegljišču           |     0,3     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Strelno mesto              |     0,1     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Glavno travnato igrišče         |     4,0     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Druga nogometna igrišča         |     2,5     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Asfaltne površine za športne igre    |     0,5     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Teniško igrišče na prostem       |     0,8     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Bazen                  |     1,2     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Drsališče                |     2,5     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Squash                 |     1,0     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Balinišče                |     0,5     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Atletski stadion            |     1,2     |
+----------------------------------------+---------------------+

AAA Zlata odličnost