Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

864. Pravilnik o čezmejnem pošiljanju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, stran 2797.

Na podlagi tretjega odstavka 103. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08 – ZVO-1B) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o čezmejnem pošiljanju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se za izvajanje sistema nadzora čezmejnih pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, za izvajanje Odločbe Komisije 2008/312/Euratom z dne 5. marca 2008 o določitvi standardne listine za nadzorovanje in kontrolo pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva iz Direktive Sveta 2006/117/Euratom (UL L št. 107 z dne 17. 4. 2008, str. 32; v nadaljnjem besedilu: Odločba 2008/312/Euratom) in v skladu z Direktivo Sveta 2006/117/Euratom z dne 20. novembra 2006 o nadzorovanju in kontroli pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva (UL L št. 337 z dne 5. 12. 2006, str. 21; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/117/Euratom) določijo:
– način prijave pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva,
– način obveščanja pristojnih organov drugih držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: držav članic),
– ravnanje pri večkratnih in čezmejnih pošiljkah,
– ravnanje pri vračanju pošiljk iz obdelave oziroma predelave,
– način in roki poročanja o izvedenih pošiljkah,
– pogoji glede jedrske in sevalne varnosti in
– drugi pogoji za vnos iz držav članic, iznos v države članice, uvoz, izvoz in tranzit radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva.
2. člen
(uporaba)
(1) Ta pravilnik se uporablja za čezmejne pošiljke radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva, kadar:
1. je Slovenija država izvora, namembna država ali država tranzita; in
2. količina in koncentracija pošiljke presegata ravni, določene v Tabeli 1 iz Priloge Uredbe o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 48/04 in 9/06).
(2) Ta pravilnik se uporablja tudi za nadzor izvoza pošiljk izrabljenega goriva za predelavo.
(3) Ta pravilnik se ne uporablja za pošiljke virov sevanja, ki se več ne uporabljajo in ki so namenjeni dobavitelju ali proizvajalcu virov sevanja ali v odobreni objekt.
(4) Ta pravilnik se ne uporablja za pošiljke radioaktivnih snovi, ki se v procesu predelave pridobijo za nadaljnjo uporabo.
(5) Ta pravilnik se ne uporablja za čezmejne pošiljke odpadkov, ki vsebujejo le naravno prisotne radioaktivne snovi, ki ne izvirajo iz sevalne dejavnosti.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. tretja država ali država članica izvora sta tretja država ali država članica, iz katere se načrtuje ali izvede pošiljanje pošiljke;
2. namembna tretja država ali država članica sta tretja država ali država članica, kamor je pošiljka namenjena ali poslana;
3. tretja država ali država članica tranzita je tretja država ali država članica, ki ni tretja država ali država članica izvora ali namembna tretja država ali država članica, preko ozemlja katere se načrtuje ali izvede pošiljanje pošiljke;
4. tretja država je država, ki ni država članica Skupnosti;
5. imetnik je fizična ali pravna oseba, ki je, preden odpremi pošiljko radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva, v skladu z veljavno zakonodajo svoje države odgovorna za takšne snovi in načrtuje odpošiljanje pošiljke prejemniku;
6. izrabljeno gorivo je jedrsko gorivo, ki je bilo obsevano v reaktorski sredici in trajno odstranjeno iz nje; izrabljeno gorivo se lahko šteje za vir, ki se lahko uporabi v ponovni predelavi, ali pa se nameni za končno odlaganje brez predvidene nadaljnje uporabe in se obravnava kot radioaktiven odpadek;
7. obdelava so postopki, s katerimi se spremenijo lastnosti radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva zaradi tehničnih, ekonomskih ali varnostnih razlogov;
8. odlaganje je namestitev radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva v odobreni objekt brez namena njihove odstranitve;
9. odobreni objekt je objekt na ozemlju države, za katerega so pristojni organi te države skladno s svojo veljavno zakonodajo izdali dovoljenje za dolgoročno skladiščenje ali odlaganje zaprtih virov sevanja, ali objekt, ki ima skladno z veljavno zakonodajo te države ustrezno dovoljenje za začasno skladiščenje zaprtih virov sevanja;
10. pošiljka je celota postopkov pri premeščanju radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva iz tretje države ali države članice izvora v namembno tretjo državo ali državo članico;
11. pošiljka v Skupnosti je pošiljka, pri kateri sta država izvora in namembna država državi članici;
12. pošiljka zunaj Skupnosti je pošiljka, pri kateri sta država izvora ali namembna država tretji državi;
13. pravilno izpolnjena vloga je standardna listina, ki izpolnjuje vse zahteve, ki jih določa 21. člen;
14. predelava je postopek ali dejavnost, katere namen je iz izrabljenega goriva izločiti radioaktivne izotope za nadaljnjo uporabo;
15. prejemnik je fizična ali pravna oseba, ki se ji pošljejo radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo;
16. pristojni organi so organi, ki so po zakonu ali drugih predpisih držav izvora, tranzita ali namembnih držav pristojni za izvajanje sistema nadzora pošiljk radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva;
17. radioaktivni odpadek je radioaktivna snov v plinastem, tekočem ali trdnem stanju, za katerega države izvora in namembne države ali fizične ali pravne osebe, katerih odločitve te države sprejemajo, ne predvidevajo nadaljnje uporabe in ki ga upravni organ v skladu z zakoni in predpisi držav izvora in namembnih držav nadzoruje kot radioaktivni odpadek;
18. shranjevanje je hranjenje radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva v objektu, ki je primeren za njihovo skladiščenje, z namenom njihove odstranitve;
19. standardna listina je listina za nadzor pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva iz Odločbe 2008/312/Euratom in je kot priloga sestavni del tega pravilnika;
20. vir sevanja, ki se več ne uporablja je zaprti vir sevanja, ki se ne uporablja več ali se ne namerava uporabiti za dejavnosti, za katere je bilo izdano dovoljenje;
21. zaprti vir sevanja je zaprti vir kot je določen v Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) in po potrebi vključuje kapsulo, v kateri je spravljena radioaktivna snov, kot sestavni del vira.
4. člen
(vračanje pošiljk v povezavi z obdelavo in predelavo)
(1) Republika Slovenija ali podjetje v Republiki Sloveniji, kamor se radioaktivni odpadki pošljejo v predelavo ali se pošljejo drugi materiali z namenom pridobitve radioaktivnih odpadkov, ima pravico po predelavi radioaktivne odpadke vrniti državi njihovega izvora.
(2) Če se izrabljeno gorivo pošlje v predelavo v Republiko Slovenijo, lahko Republika Slovenija ali podjetje v Republiki Sloveniji radioaktivne odpadke, pridobljene v postopku predelave, vrne državi njihovega izvora.
(3) Če je podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji poslalo radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo v drugo državo članico v predelavo ali obdelavo, mora po zaključeni predelavi ali obdelavi prevzeti nastale radioaktivne odpadke, ki jih namembna država želi vrniti.
5. člen
(vračanje neprijavljenih pošiljk in pošiljk brez dovoljenja)
(1) Republika Slovenija lahko v državo izvora varno vrne:
1. pošiljke radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, ki jih ureja ta pravilnik, vendar zanje Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (v nadaljevanju: uprava) ni izdala dovoljenja v skladu s tem pravilnikom in
2. radioaktivno kontaminirane odpadke in snovi, ki vsebujejo vir sevanja, če država izvora teh snovi ni prijavila kot radioaktivne odpadke.
(2) Če pravico vračanja neprijavljenih pošiljk ali pošiljk brez dovoljenja uveljavlja druga država članica v skladu z Direktivo 2006/117/Euratom, mora pošiljatelj iz Republike Slovenije, kot države izvora, take odpadke sprejeti.
6. člen
(zaščita informacij)
Uprava pri izvajanju določb tega pravilnika zagotovi skrbno ravnanje z informacijami o pošiljkah, ki jih ureja ta pravilnik, in zaščito pred njihovo zlorabo.
II. POŠILJKE V SKUPNOSTI
1. Iznos v Skupnost
7. člen
(obseg vloge in zagotavljanje dodatnih informacij)
(1) Imetnik, ki načrtuje pošiljanje radioaktivnih odpadkov v državo članico Skupnosti ali se namerava dogovoriti za tako pošiljko, vloži pri upravi pravilno izpolnjeno vlogo za pridobitev dovoljenja na razdelku A-1 Standardne listine, imetnik, ki načrtuje pošiljanje izrabljenega goriva, pa na razdelku B-1 Standarde listine.
(2) Vloga se lahko vloži za več kot eno pošiljko, če:
1. imajo radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo, na katere se vloga nanaša, enake fizikalne, kemijske in radioaktivne lastnosti; in
2. pošiljke pošilja isti imetnik istemu prejemniku in so v to vključeni isti pristojni organi; in
3. v primeru pošiljk, ki vključujejo tranzit preko tretjih držav, ta tranzit poteka čez isti vstopni ali izstopni mejni prehod Skupnosti in čez isti mejni prehod tretje države ali držav, razen če se pristojni organi ne dogovorijo drugače.
8. člen
(pošiljanje vloge pristojnim organom)
(1) Uprava pošlje pravilno izpolnjeno vlogo iz prejšnjega člena tega pravilnika v soglasje pristojnim organom namembne države članice in morebitnih držav članic tranzita.
(2) Če uprava v 20 dneh prejme na razdelku A-2 oziroma B-2 Standardne listine od katerega koli pristojnega organa zadevnih držav članic zahtevo po dopolnitvi informacij, mora posredovati zahtevane informacije temu organu kot tudi vsem ostalim pristojnim organom, ki so o zahtevi obveščeni.
(3) Dodatne informacije iz prejšnjega odstavka mora imetnik zagotoviti upravi na njeno zahtevo.
9. člen
(potrdilo o prejemu)
(1) Če je vloga pravilno izpolnjena prejme uprava od pristojnega organa namembne države članice potrdilo o prejemu na razdelku A-2 oziroma B-2 Standardne listine, in sicer najkasneje v desetih dneh po izteku 20-dnevnega roka, določenega za preverjanje pravilnosti vloge, kot to določa Direktiva 2006/117/Euratom.
(2) Če je uprava skladno z drugim odstavkom prejšnjega člena posredovala dodatne informacije, prejme uprava od pristojnega organa namembne države članice potrdilo iz prejšnjega odstavka najkasneje v desetih dneh po prejemu manjkajočih informacij, vendar ne pred iztekom 20-dnevnega roka, določenega za preverjanje pravilnosti vloge.
(3) Roki, določeni v prejšnjem in tem členu se lahko na predlog uprave skrajšajo, če pristojni organi namembne države članice in države članice tranzita ugotovijo, da je vloga pravilno izpolnjena.
10. člen
(soglasje in zavrnitev)
(1) Najpozneje v dveh mesecih od datuma na potrdilu o prejemu prejme uprava na razdelku A-3 oziroma B-3 Standardne listine od pristojnih organov vseh zadevnih držav članic uradna obvestila o njihovem soglasju ali o pogojih, ki so po njihovem mnenju potrebni za soglasje, ali o zavrnitvi soglasja.
(2) Uprava lahko na zahtevo pristojnih organov namembne države članice ali morebitnih držav članic tranzita podaljša rok iz prejšnjega odstavka za največ en mesec.
(3) Če uprava od pristojnih organov namembne države članice ali morebitnih držav članic tranzita po izteku rokov iz prvega ali drugega odstavka tega člena ne sprejme nikakršnega odgovora, se šteje, da so navedene države dale soglasje k pošiljki.
11. člen
(dovoljenje za pošiljko in zavrnitev)
(1) Če so bila dana vsa potrebna soglasja za pošiljko, uprava imetniku izda dovoljenje, da pošiljko odpošlje, sama pa o tem obvesti na razdelku A-4a oziroma B-4a Standardne listine pristojne organe namembne države članice in morebitnih držav članic tranzita ali tretjih držav tranzita.
(2) Če vsaj eden od pristojnih organov ni izdal soglasja za pošiljko, uprava na razdelku A-4b oziroma B-4b Standardne listine o zavrnitvi pošiljke obvesti vlagatelja ter pristojne organe namembne države članice in morebitnih držav članic tranzita ali tretjih držav tranzita.
(3) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka nikakor ne vpliva na odgovornost imetnika, prevoznikov, lastnika, prejemnika ali katere koli fizične ali pravne osebe, ki je udeležena pri pošiljki.
(4) Eno dovoljenje se lahko nanaša na več kot eno pošiljko, kadar so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika.
(5) Dovoljenje velja največ tri leta. Uprava pri določitvi obdobja veljavnosti dovoljenja upošteva pogoje, ki jih namembna država članica ali države članice tranzita določijo v soglasju.
12. člen
(potrdilo o prejemu pošiljke)
Ko uprava prejme od pristojnega organa namembne države kopijo potrdila o prejemu pošiljke, to pošlje prvotnemu imetniku, ki je za iznos radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva v namembno državo članico pridobil dovoljenje.
13. člen
(obveščanje Komisije)
O morebitnih neutemeljenih zamudah ali nesodelovanju pristojnih organov drugih držav članic uprava obvesti Komisijo.
2. Vnos iz Skupnosti ali tranzit preko območja Republike Slovenije
14. člen
(obveščanje pristojnih organov)
(1) Če je Republika Slovenija namembna ali tranzitna država članica, mora uprava zagotoviti, da pristojni organi države članice izvora in morebitnih drugih držav članic, ki so v pošiljki udeležene, prejmejo:
1. potrdilo o prejemu vloge ali zahtevo po dodatnih informacijah v rokih iz 8. in 9. člena tega pravilnika;
2. pogoje za izdajo soglasja, soglasje ali morebitno zavrnitev soglasja v rokih iz 10. člena tega pravilnika.
(2) Prejemnik pošiljke v Republiki Sloveniji mora potrdilo o prejemu pošiljke na razdelku A-6 oziroma B-6 Standardne listine v roku 15 dni od prejema pošiljke poslati upravi, uprava pa mora kopijo potrdila poslati pristojnim organom države članice izvora in morebitnim drugim državam članicam, ki so bile v pošiljki udeležene.
15. člen
(zavrnitev soglasja ali pogoji za njegovo izdajo)
(1) Uprava mora navesti razloge za vsako zavrnitev soglasja ali pogoje, na katere je vezano soglasje, ki:
1. v primeru tranzita čez območje Republike Slovenije temeljijo na predpisih, ki urejajo varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, predpisih, ki urejajo prevoz nevarnega blaga ter na mednarodnih pogodbah in predpisih Skupnosti, ki urejajo prevoz radioaktivnih snovi;
2. v primeru vnosa temeljijo na predpisih, ki urejajo ravnanje z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom ali na predpisih, ki urejajo prevoz nevarnega blaga, ali na mednarodnih pogodbah ali predpisih Skupnosti, ki urejajo prevoz radioaktivnih snovi.
(2) Pogoji iz prejšnjega odstavka ne smejo biti strožji od tistih, ki so določeni za podobne pošiljke znotraj Republike Slovenije.
(3) Če je uprava soglašala s tranzitom za določeno pošiljko, ne sme odreči soglasja za vračanje pošiljke v naslednjih primerih:
1. kadar se prvotno soglasje nanaša na snovi, poslane v obdelavo ali predelavo, če gre za vračanje pošiljke radioaktivnih odpadkov ali drugih proizvodov, enakovrednih izvirnim snovem po obdelavi ali predelavi, in se pri tem upošteva vsa ustrezna zakonodaja;
2. ob neuspelih pošiljkah iz 16. člena tega pravilnika, če se vračanje pošiljke opravi pod enakimi pogoji in z enakimi specifikacijami.
3. Neuspela pošiljka
16. člen
(neuspela pošiljka)
(1) Če je Republika Slovenija namembna država članica ali država članica tranzita ali država članica izvora, lahko uprava odloči, da se pošiljka ne sme izvesti do konca, če pogoji za pošiljko v skladu s tem pravilnikom niso več izpolnjeni ali če niso skladni z dovoljenji ali soglasji, izdanimi v skladu s tem pravilnikom. O svoji odločitvi nemudoma obvesti pristojne organe drugih držav članic, ki so udeležene v pošiljki.
(2) Kadar pri iznosu v Skupnost pošiljke ni mogoče izvesti do konca ali če pogoji za pošiljko v skladu s tem pravilnikom niso izpolnjeni, mora imetnik zadevne radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo ponovno prevzeti, razen če je mogoče doseči varen alternativen dogovor. Uprava lahko osebi, odgovorni za pošiljko, po potrebi odredi potrebne prilagoditvene varnostne ukrepe.
(3) Stroške, ki nastanejo, kadar pošiljke ni mogoče ali ni dovoljeno izvesti do konca, krije imetnik.
III. POŠILJKE ZUNAJ SKUPNOSTI
17. člen
(uvoz v Slovenijo)
(1) Kadar radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo, ki jih ureja ta pravilnik, vstopajo v Skupnost iz tretje države in je Republika Slovenija namembna država, pošlje prejemnik vlogo za pridobitev dovoljenja upravi. Pod pogoji iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika se vloga lahko vloži za več kot eno pošiljko.
(2) Vloga vključuje dokazila, ki so jih odobrili pristojni organi tretje države izvora, da je prejemnik sklenil dogovor z imetnikom s sedežem v tej tretji državi in ki imetnika zavezuje, da ponovno prevzame radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo, kadar pošiljke v skladu s šestim odstavkom tega člena ni mogoče izvesti do konca.
(3) Uprava pošlje vlogo iz prvega odstavka tega člena v soglasje pristojnim organom morebitnih držav članic tranzita. Pri tem se smiselno uporablja določbe
– 8. in 9. člena tega pravilnika o potrdilu o prejemu vloge, o zahtevi za dopolnitev informacij in ustreznem potrdilu,
– 10. člena tega pravilnika o izdaji soglasja in
– 15. člena tega pravilnika o zavrnitvi soglasja in pogojih za izdajo.
(4) Če so za pošiljko izdana vsa potrebna soglasja, uprava prejemniku dovoli prejem pošiljke, sama pa ustrezno obvesti pristojne organe države izvora in morebitne države članice ali tretje države tranzita. Pri tem se uporabljajo določbe tretjega do petega odstavka 11. člena tega pravilnika.
(5) Prejemnik pošiljke mora poslati upravi v roku 15 dni po prejemu pošiljke potrdilo o prejemu pošiljke na razdelku A6 oziroma B6 Standardne listine. Uprava kopijo prejemnikovega potrdila o prejemu pošiljke pošlje državi izvora in morebitnim državam članicam ali tretjim državam tranzita.
(6) Uprava lahko odloči, da se pošiljka ne sme izvesti do konca, če pogoji za pošiljko v skladu s tem pravilnikom niso več izpolnjeni ali če niso skladni z dovoljenji ali soglasji, izdanimi v skladu s tem pravilnikom. O tem uprava nemudoma obvesti pristojne organe države izvora in morebitne druge države članice tranzita.
(7) Stroške, ki nastanejo, kadar pošiljke ni mogoče ali ni dovoljeno izvesti do konca, krije prejemnik.
(8) Če je pri uvozu radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva v Skupnost Republika Slovenija tranzitna država, pri odločanju o izdaji soglasja uprava smiselno uporablja 15. člen tega pravilnika.
18. člen
(tranzit preko Skupnosti)
(1) Kadar radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo v Skupnost vstopajo iz tretje države, pri čemer namembna država ni država članica, Republika Slovenija pa je prva država članica tranzita, vloži fizična ali pravna oseba, ki je odgovorna za ravnanje s pošiljko v Republiki Sloveniji, vlogo za pridobitev dovoljenja pri upravi. Pod pogoji iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika se vloga lahko vloži za več kot eno pošiljko.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vključevati dokazila, da je prejemnik s sedežem v tretji državi sklenil dogovor z imetnikom s sedežem v tretji državi, ki so ga odobrili pristojni organi te tretje države in ki imetnika zavezuje, da ponovno prevzame radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo, kadar pošiljke v skladu s sedmim odstavkom tega člena ni mogoče izvesti do konca.
(3) Uprava pošlje vlogo iz prvega odstavka tega člena v soglasje pristojnim organom morebitnih drugih držav članic tranzita. Pri tem se uporablja določbe
– 8. in 9. člena tega pravilnika o potrdilu o prejemu vloge, o zahtevi za dopolnitev informacij in ustreznem potrdilu,
– 10. člena tega pravilnika o izdaji soglasja in
– 15. člena tega pravilnika o zavrnitvi soglasja in pogojih za izdajo.
(4) Če so za pošiljko izdana vsa potrebna soglasja, uprava osebi iz prvega odstavka tega člena dovoli, da pošiljko odpošlje, sama pa o tem ustrezno obvesti pristojne organe morebitnih držav članic ali tretjih držav tranzita in tretjo namembno državo in tretjo državo izvora. Pri tem se uporabljajo določbe tretjega do petega odstavka 11. člena tega pravilnika;
(5) Odgovorna oseba iz prvega odstavka tega člena v 15 dneh od datuma prispetja uradno obvesti upravo na ustreznem razdelku Standardne listine, da so radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo dosegli namembni kraj v tretji državi, in navede zadnjo carinarnico v Skupnosti, skozi katero je šla pošiljka.
(6) Uradnemu obvestilu mora priložiti izjavo ali potrdilo prejemnika z navedbo, da so radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo dosegli pravi namembni kraj, in navedbo carinarnice vstopa v tretjo državo.
(7) Uprava lahko odloči, da se pošiljka ne sme izvesti do konca, če pogoji za pošiljko v skladu s tem pravilnikom niso več izpolnjeni ali če niso skladni z dovoljenji ali soglasji, izdanimi v skladu s tem pravilnikom. O tem uprava nemudoma obvesti pristojne organe države izvora. Stroške, ki nastanejo kadar pošiljke ni mogoče ali ni dovoljeno izvesti do konca, krije odgovorna oseba iz prvega odstavka tega člena.
(8) Če v primeru tranzita radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva Republika Slovenija ni prva tranzitna država, pri odločanju o izdaji soglasja uprava smiselno uporablja 15. člen tega pravilnika.
19. člen
(izvoz iz Skupnosti)
(1) Kadar se radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo izvažajo iz Republike Slovenije v tretjo državo, imetnik vloži vlogo za pridobitev dovoljenja pri upravi. Pod pogoji iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika se vloga lahko vloži za več kot eno pošiljko.
(2) Uprava uradno obvesti pristojne organe namembne tretje države o načrtovani pošiljki in prosi za njihovo soglasje ter pošlje vlogo iz prejšnjega odstavka v soglasje pristojnim organom morebitnih držav članic tranzita, pri tem pa smiselno uporablja določbe 8. in 9. člena tega pravilnika.
(3) Če so za pošiljko izdana vsa potrebna soglasja, uprava imetniku dovoli, da pošiljko odpošlje, sama pa ustrezno obvesti na ustreznem razdelku Standardne listine pristojne organe namembne tretje države in morebitnih držav članic ali tretjih držav tranzita. Pri tem smiselno uporablja določbe tretjega do petega odstavka 11. člena tega pravilnika.
(4) Imetnik iz prvega odstavka tega člena mora v 15 dneh od datuma prispetja uradno obvestiti upravo, da so radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo dosegli svoj namembni kraj v tretji državi, in navesti zadnjo carinarnico v Skupnosti, skozi katero je šla pošiljka. Uradnemu obvestilu mora priložiti izjavo ali potrdilo prejemnika z navedbo, da so radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo dosegli pravi namembni kraj, in navedbo carinarnice vstopa v tretjo državo.
(5) Republika Slovenija ali morebitna država članica tranzita lahko odloči, da se pošiljka ne sme izvesti do konca, če pogoji za pošiljko v skladu s tem pravilnikom niso več izpolnjeni ali če niso skladni z dovoljenji ali soglasji, izdanimi v skladu z Direktivo 2006/117/Euratom. Taka država članica tranzita o svoji odločitvi nemudoma obvesti upravo. Pri tem se smiselno uporabljata drugi in tretji odstavek 16. člena tega pravilnika.
(6) Če je pri izvozu radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Skupnosti Republika Slovenija tranzitna država, pri odločanju o izdaji soglasja uprava smiselno uporablja 15. člen tega pravilnika.
20. člen
(prepovedani izvozi)
(1) Uprava ne dovoli pošiljk:
1. v namembne kraje južno od 60° južne zemljepisne širine; ali
2. v državo, ki je pogodbenica Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi (Sporazum AKP–ES iz Cotonouja) in ki ni država članica, ne glede na 4. člen tega pravilnika; ali
3. v tretjo državo, ki po njenem mnenju v skladu z merili iz drugega odstavka tega člena nima upravnih in tehničnih zmogljivosti ter upravne strukture za varno ravnanje z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom, kot je navedeno v Skupni konvenciji o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Pri oblikovanju mnenja o tem uprava ustrezno upošteva vse pomembne informacije iz drugih držav članic. S tem v zvezi uprava vsako leto obvešča Komisijo in Svetovalni odbor, ustanovljen z 21. členom Direktive 2006/117/Euratom.
(2) Pri ocenjevanju izpolnjevanja zahtev za izvoz po 3. točki prejšnjega odstavka se upošteva Priporočilo Komisije z dne 4. decembra 2008 o merilih za izvoz radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva v tretje države (UL L št. 338 z dne 17. 12. 2008, str. 69).
IV. STANDARDNA LISTINA IN POROČANJE
21. člen
(uporaba standardne listine)
(1) Standardna listina iz priloge tega pravilnika, ki vsebuje seznam minimalnih zahtev za pravilno izpolnjeno vlogo, se uporablja za vse pošiljke, ki jih ureja ta pravilnik.
(2) Vse dodatne zahteve za dovolitev pošiljke se priložijo Standardni listini.
(3) Ne glede na morebitne spremne listine, ki se zahtevajo v skladu z drugimi ustreznimi predpisi, spremlja vsako pošiljko, ki jo ureja ta pravilnik, vključno s primeri, ko se dovoljenje na eni listini nanaša na več kot eno pošiljko, izpolnjena standardna listina, vključno z razdelkom A-5 oziroma B-5.
(4) Te listine so na voljo pristojnim organom države izvora in namembne države ter morebitnih držav tranzita.
22. člen
(redna poročila)
Uprava mora poslati poročilo o izvajanju Direktive 2006/117/Euratom Komisiji najkasneje do 25. decembra 2011 in nato na vsaka tri leta.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki za pridobitev dovoljenj, ki do uveljavitve tega pravilnika še niso bili dokončani, se dokončajo po dosedanjem predpisu.
24. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vnosu iz in iznosu v države članice Evropske unije ter uvozu in izvozu radioaktivnih odpadkov (Uradni list RS, št. 60/04 in 80/05).
25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-222/2008
Ljubljana, dne 16. marca 2009
EVA 2008-2511-0172
Karl Erjavec l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti