Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

918. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Prenove ob Ljubljanski cesti 27, stran 2929.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1) in Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo, UPB2) je župan Mestne občine Novo mesto dne 3. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Prenove ob Ljubljanski cesti 27
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Urbanizirani del sklopa BTC ob Ljubljanski cesti je v zadnjih 15 letih doživel programsko preobrazbo in delno prenovo javnega prostora z ureditvijo funkcionalnih parkirnih površin. V območju se nahajajo urejen trgovski center, poslovni prostori ter skladišča z nizko intenziteto izrabe prostora in omejeno funkcionalnostjo, vendar je morfološka in gradbena struktura, izraba prostora ter njegova organizacija ostala v celoti enaka in slabo integrirana v prenovljeno območje mesta. Obravnavani prostor se ureja s tremi prostorsko izvedbenimi akti: z Ureditvenim načrtom centralnega dela Bršljina, z Lokacijskim načrtom Ljubljanska cesta in Prostorsko ureditvenimi pogoji za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča. Prostor med železniško progo in Bršljinskim potokom je kmetijsko zemljišče in predstavlja atraktiven obvodni svet s poraščenim obrežjem potoka. Območje je brez urejenega dostopa saj je z železniško progo ostalo odrezano od preostalega urbaniziranega prostora v Bršljinu.
Mestna občina Novo mesto vodi postopek priprave občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN) s katerim je načrtovana prenova območja ob Ljubljanski cesti 27. V OPN se za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Prenove ob Ljubljanski cesti 27 načrtuje enovito urejanje za potrebe razvoja centralnih dejavnosti in bivanja.
V predlaganem občinskem podrobnem prostorskem načrtu se to območje stavbnih zemljišč, sedaj namenjenih terciarnim in sekundarnim dejavnostim, namenja centralnim dejavnostim (terciarne in kvartarne dejavnosti) ter bivanju. V zahodnem delu območja urejanja med železniško progo in Bršljinskim potokom bodo predvidoma opredeljene zelene parkovne površine.
Na območju Bršljina se je na lokaciji BTC ob Ljubljanski cesti 27 gospodarska družba BTC d.d. Ljubljana v zadnjem desetletju vzpostavila kot glavni razvojni nosilec programske preobrazbe na tej lokaciji. Hkrati je družba od leta 1995, tvorno sodelovala pri celotnem projektu revitalizacije tega dela mesta ter zlasti pri komunalnem opremljanju območja in rekonstrukciji Ljubljanske ceste kot pomembne zbirne mestne ceste. Z ozirom na preživeto stavbno strukturo in hkrati nujno potrebno programsko poživitev ter presnovo na lokacijah v lasti BTC, to je na Ljubljanski cesti 27 in 32 je družba posredovala investicijsko namero za realizacijo projekta prenove ob Ljubljanski cesti 27. Na podlagi ugotovitev, da je potrebno prostor ob Ljubljanski cesti obravnavati celovito, je bilo opredeljeno širše območje urejanja, kot funkcionalno povezana enota urejanja prostora, ki naj se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
Za nadaljnji razvoj poslovnih, trgovskih, servisnih dejavnosti in bivalnega prostora ter krepitev centralnih funkcij Bršljina v razmerju z drugimi deli Novega mesta in zlasti mestnega jedra je nujno intenzivirati proces njegove stavbne in programske prenove. Še posebej pomembno pa je, da se zagotovijo ustrezne prometne razmere.
2. člen
(okvirno območje podrobnega prostorskega načrta)
Območje OPPN v izhodišču obravnava razvoj prostora obstoječega območja BTC na Ljubljanski cesti 27 v Bršljinu z območjem trgovskega kompleksa Mercator v nadaljevanju proti severu, zelenimi površinami med Bršljinskim potokom in železniško progo na zahodni strani, predel med železniško progo in Ljubljansko cesto južno od kompleksa BTC do ceste Bršljin ter Ljubljansko cesto in območje lokacije v lasti BTC na Ljubljanski 32 na vzhodnem delu. Območje torej leži v središčnem prostoru Bršljina, ob železniški progi Ljubljana–Novo mesto. Na zahodnem robu območje vključuje Bršljinski potok, na jugozahodu meja poteka ob železniški progi vse do prehoda ceste v meji deloma na Bršljinski potok, na vzhodni strani pa je meja določena z Ljubljansko cesto. V ureditveno območje predmetnega OPPN se vključi še območje ob Ljubljanski cesti 32 z delom odseka Ljubljanske ceste na območju s križišči pri Policijski upravi.
Območje urejanja zajema zemljišča oziroma dele zemljišč:
– stavbna zemljišča BTC na Ljubljanski cesti 27 s parc. št. 193/4, 195/5, 195/6, 197/3, 1163/5, 190/9, 192/4, 195/2, 1164/4, 1164/5;
– območje infrastrukture – javnih površin in javnega dobra s parc. št. 199/1, 206/8, 208/6, 1058/1, 1163/2 – del, 1163/4;
– območje Ljubljanske ceste s križišči pri Policijski upravi z delom parcele št. 1168/1 – del;
– kmetijska zemljišča s parc. št. 184/1, 183/2, 186, 187/1, 188/2, 189/1, 189/2, 198/2, 206/8, 208/6;
– vodotok, Bršljinski potok 1147/2;
– stavbna zemljišča ob Ljubljanski cesti 32 s parc. št. 170/5, 170/10, 170/11, 170/12, 170/13, 170/14, 170/5 in zemljiške parcele severno od navedenih za izvedbo prestavljene javne ceste v lasti MONM v soglasju z lastniki zemljišč;
– območje infrastrukture v južnem delu območja s parc. št. 1163/3, 1164/1;
– stavbna zemljišča zasebnih lastnikov s parc. št. 201/3, 201/5, 201/6, 201/4, 1164/1 vsa k.o. Bršljin;
– stavbna zemljišča v k.o. Novo mesto s parc. št. 298, 299, 300, 301, 302/4, 302/5, 303/1, 303/4, 304/1, 305/1, 305/2, 306/1, 306/2, 307, 308/4 in 405;
– druga zemljišča, zahodno od železniške proge, v poseljenem območju Bršljina.
Območje urejanja je določeno okvirno in se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag razširi tudi na druga sosednja zemljišča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi analize prostora ter programskih izhodišč oziroma urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev, pridobljenih podatkov nosilcev urejanja prostora in analize le teh ter v skladu z veljavno zakonodajo.
Izdelovalec mora pri načrtovanju upoštevati že izdelane strokovne podlage. Zaradi obsega in vplivov predvidenih ureditev na okolje ter predvidene zgostitve pozidave, se izdelajo širše strokovne podlage, variantne rešitve in podrobnejše strokovne podlage za izbrano rešitev usklajeno z rešitvami prometa in druge javne infrastrukture.
Ker se načrtuje parcialna prenova enega od najbolj prometno pomembnih območij v intenzivni izrabi, hkrati pa tudi razširitev na sedaj urbano neizrabljeno območje na zahodni strani železniške proge, je za celovito pripravo in sprejem prostorskega načrta potrebno izdelati strokovne podlage na makro (merilo Bršljina in razmerje do mesta kot celote) in mikro (merilo območja urejanja in vplivi z neposredno soseščino) ravni in prometno študijo s kapacitetno analizo ožjega in širšega vplivnega območja (spodnji del Ljubljanske v odnosu do osrednjega Bršljina in Livade na drugi strani), v kateri se prouči vpliv nadomestnih oziroma novih gradenj na prometne obremenitve Ljubljanske ceste in poda rešitve za prometno urejanje obravnavanega območja.
Na podlagi prvega odstavka 59. člena ZPNačrt-a in 19. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradi list RS, št. 99/07), se za OPPN izdela več variantnih rešitev različnih avtorjev. Variantne rešitve se ovrednotijo in medsebojno primerjajo s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
Izbor najustreznejše variante opravi pripravljavec MONM, pri čemer je treba zagotoviti prezentacijo vseh variantnih rešitev za namen javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN in obrazložitev o izboru najprimernejše rešitve. Najprimernejšo rešitev izbere komisija, ki jo določi župan MONM in je sestavljena iz predstavnikov investitorja, stroke in MONM kot pripravljavca akta.
Na podlagi izbrane variante se izdelajo podrobnejše strokovne podlage za izbrano rešitev v katerih je potrebno podrobneje določiti pogoje pozidave z definiranjem gostote pozidave z etažnostjo ter kapaciteto gradnje, na podlagi veljavnih normativov zagotoviti zadostno število parkirnih mest ter parkovnih in rekreacijskih površin zahodno od železniške proge. Osnovna usmeritev je višina objektov nad nivojem terena P+3 z možnimi višinskimi poudarki (stolpiči). V zemljišče pod nivojem terena etažnost ni omejena oziroma je omejena z statično gradbenimi predpogoji neoviranega funkcioniranja prometa na železniški progi in na Ljubljanski cesti. Obvezen je javni program vsaj v nivoju pritličja.
4. člen
(faze priprave OPPN)
Izdelava OPPN naj poteka v naslednjih fazah:
1. Faza: izdelava strokovnih podlag in osnutka OPPN:
– izdelava širših strokovnih podlag in prometne študije, ki naj poda opredelitev do ne / izgradnje izven nivojskega križanja ulice Bršljin z železniško progo ter izhodišča za druge prometne ureditve Ljubljanske ceste v zvezi z novimi urbanističnimi ureditvami;
– Izdelava drugih strokovnih podlag ter izhodišč za pripravo za variantnih urbanističnih rešitev;
– izdelava najmanj treh variantnih urbanistično arhitekturnih rešitev različnih avtorjev ter izbor najprimernejše rešitve s priporočili ocenjevalne komisije;
– izdelava osnutka OPPN na podlagi strokovnih podlag in izbrane variantne rešitve ter priporočil ocenjevalne komisije;
– pri izdelavi osnutka OPPN izdelovalec preveri obstoječe informacije o stanju prostora z informacijami o stanju gospodarske infrastrukture ter planih nosilcev gospodarske javne infrastrukture, strokovne podlage in veljavne prostorske akte ter izdana dovoljenja za gradnjo in po potrebi dopolni oziroma izdela širše strokovne podlage, pri čemer upošteva predpise za izdelavo OPPN in določila projektne naloge.
2. Faza: pridobitev smernic in izdelava dopolnjenega osnutka OPPN:
– pridobitev, pregled in analiza smernic;
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje;
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN.
3. Faza: javna razgrnitev in javna obravnava:
– priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na sedežu pripravljavca, krajevne skupnosti in obravnavo na odborih občinskega sveta in občinskem svetu MO Novo mesto;
– javna razgrnitev in javne obravnave;
– 1. obravnava na odborih OS in na seji OS MONM.
4. Faza: izdelava predloga stališč do pripomb in predlogov:
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov;
– sprejem stališč do pripomb.
5. Faza: izdelava predloga OPPN in pridobitev mnenj NUP:
– dopolnitev prostorskega akta v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve in izdelava predloga OPPN;
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora.
6. Faza: izdelava usklajenega predloga OPPN:
– izdelava usklajenega predloga OPPN;
– predstavitev in obravnava usklajenega predloga OPPN Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim odborom v 2. obravnavi;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta.
V kolikor bo Ministrstvo za okolje in prostor v fazi pridobivanja smernic pisno sporoči pripravljavcu, da je za OPPN-SP potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se izvedba presoje smiselno vključi v faze izdelave OPPN, pri čemer se roki smiselno podaljšajo.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vode, Vojkova 1 b, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek Območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto,
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
5. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
6. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova ul. 4, 1535 Ljubljana,
7. Javna agencija za železniški promet RS, Sektor za razvoj, investicije in projekte, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
8. Slovenske železnice d.o.o., Področje za nepremičnine, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
9. Geoplin d.o.o. Ljubljana, Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
10. Istrabenz Plini d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbevškova 10, 8000 Novo mesto,
11. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva 2, 8000 Novo mesto,
12. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
13. Elektro Ljubljana, DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto,
14. Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja vzhod,, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
15. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 16, 8000 Novo mesto (za področje odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, za področje oskrbe z vodo in zbiranja ter odvoza odpadkov),
16. Upravljavci telekomunikacijske infrastrukture,
17. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Seidlova cesta, 1, Novo mesto; za področje prometne in druge komunalne infrastrukture,
18. drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za katere se v postopku izkaže, da jih je v postopek potrebno vključiti.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, se šteje, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)
Pripravo in izdelavo OPPN prenove ob Ljubljanski cesti 27 v celoti financira investitor podjetje BTC d.d. Ljubljana.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Sklep o pričetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto ter se v vednost pošlje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Št. 350-16/2008 (1903)
Novo mesto, dne 3. marca 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti