Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

894. Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper, stran 2896.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
Št. 012-1/2008
Koper, dne 16. marca 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 33/01) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 13. marca 2009 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
1.
S tem sklepom se kot manjša odstopanja od prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana, ki ne pogojujejo postopka sprememb plana, potrdijo spremembe in dopolnitve v kartografski dokumentaciji sprejetih odločitev o namenski rabi površin v skladu z merili iz točke 6.2.2. v 6. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 33/01).
2.
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se meja poselitvenih površin na območju razpršene gradnje na parceli št. 4075/3 k.o. Bertoki prenese na parcelo št. 4075/7 k.o. Bertoki in na del parcele 4075/6 k.o. Bertoki v skladu z lokacijsko dokumentacijo, štev. proj. 78-21/106 maj 1978, ki določa mejo gradbene parcele obstoječega objekta.
3.
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se na parceli 2540/1 k.o. Bertoki meja poselitvenih površin na območju razpršene gradnje zariše v skladu s prostorskim planom pred digitalizacijo. Poselitveno površino na območju razpršene gradnje se vriše na tisti del parcele kjer stoji objekt, v velikosti, ki je bila določena v lokacijski dokumentaciji štev. proj. 71/21-329, april 1972.
4.
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se na parceli 588/3, 588/2 obe k.o. Dekani in manjši del na parceli 588/4 in 588/5 obe k.o. Dekani meja poselitvenih površin na območju razpršene gradnje zariše v skladu s prostorskim planom pred digitalizacijo. Poselitveno površino na območju razpršene gradnje se vriše na tisti del parcele kjer stoji objekt, v velikosti, ki je bila določena v lokacijski dokumentaciji št. proj. 76-21/16, februar 1976.
5.
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se območje stavbnih zemljišč – razpršena gradnja v velikosti 1600 m2, ki je prikazano na parceli št. 1407/3 in manjši del na parceli 1407/1, obe k.o. Hrastovlje in območje stavbnih zemljišč – razpršena gradnja v velikosti 400 m2, ki leži na parceli št. 1407/1 k.o. Hrastovlje in delno na parceli št. 1407/3 k.o. Hrastovlje, prenese na parcelo št. 1407/3 k.o. Hrastovlje in sicer tako, da se območji združita in v enaki površini (skupaj 2000 m2) preneseta na tisti del parcele, kjer stojijo obstoječi objekti.
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se območje stavbnih zemljišč – razpršena gradnja v velikost 600 m2, ki leži na robu parcel št. 1332/6, 1407/1, 1407/3 in 1398, vse k.o. Hrastovlje, prenese v enaki velikosti na parcelo št. 1398 k.o. Hrastovlje in sicer na tisti del parcele, na katerem stojita objekta.
6.
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se meja poselitvenih površin na parceli 1063/1 k.o. Jernej zariše skladno z namensko rabo dolgoročnega in družbenega plana pred digitalizacijo kartografskega dela plana (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93), v velikosti cca 350 m2.
7.
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se meja poselitvenih površin na parceli 6349/9 k.o. Semedela in 6349/5 k.o. Semedela, vriše skladno z mejo gradbene parcele določene v lokacijski dokumentaciji št. 4a-351-IB-107/96, maj 1997.
8.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/2008
Koper, dne 13. marca 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A Z I O N E
sull’individuazione della lieve difformità dell’illustrazione grafica riferita agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria
N. 012-1/2008
Capodistria, 13 marzo 2009
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 6° del Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 33/01) e l’articolo 27° dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria ha approvato, nella seduta del 13 marzo 2009, la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
sull’individuazione della lieve difformità dell’illustrazione grafica riferita agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria
1.
Con la presente deliberazione si approva la lieve difformità degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine, tale da non imporre la procedura di variazione del piano, e di conseguenza le modifiche ed integrazioni alla documentazione cartografica relativa alla decisione in ordine alla destinazione d’uso finalizzato delle aree, in armonia con i criteri di cui all’articolo 6°, punto 6.2.2 del Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 33/01).
2.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, i confini delle zone abitative caratterizzate dalla edificazione sparsa, posti sulla particella catastale n. 4075/3 c.c. di Bertocchi, vengono spostati sulla particella catastali n. 4075/7 c.c. di Bertocchi, e su parte della particella catastale n. 4075/6, c.c. di Bertocchi, come dalla documentazione di sito, n. prog. 78-21/106, maggio 1978, nella quale sono definiti i confini del lotto edificabile sul quale sorge il fabbricato in oggetto.
3.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, i confini delle zone abitative caratterizzate dalla edificazione sparsa, posti sulla particella catastale n. 2540/1, c.c. di Bertocchi, vengono tracciati in conformità del piano territoriale in vigore prima della digitalizzazione. La superficie insediativa caratterizzata dalla edificazione sparsa viene indicata sulla parte della particella catastale dove sorge il fabbricato, nelle dimensioni definite nella documentazione di sito, n. prog. 71/21-329, aprile 1972.
4.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, i confini delle zone insediative caratterizzate dalla edificazione sparsa, posti sulle particelle cat. n. 588/3 e 588/2, c.c. di Dekani, ed in minor misura sulle particella catastale n. 588/4 e 588/5, c. c. di Dekani, vengono tracciati in conformità del piano territoriale prima della digitalizzazione. La superficie insediativa caratterizzata dalla edificazione sparsa viene indicata sulla parte della particella catastale dove sorge il fabbricato, nelle dimensioni definite nella documentazione di sito, n. prog. 76 -21, febbraio 1976.
5.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, l’area dei terreni edificabili – costruzioni sparse – dalla superficie 1600 m2, rappresentata sulla particella catastale n. 1407/3 ed in minor misura sulla particella catastale 1407/1, entrambe c.c. di Hrastovlje, e l’area dei terreni edificabili – costruzioni sparse – dalla superficie di 400 m2, ricadente nella particella catastale n. 1407/1, c.c. di Hrastovlje, ed in parte sulla particella catastale n. 1407/3, c.c. di Hrastovlje, vengono raggruppate (2000 m2) e trasferite sulla parte della p.c. n. 1407/3, c.c. di Hrastovlje, nella quale sorgono i fabbricati esistenti.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, l’area dei terreni edificabili – costruzioni sparse, dalla superficie di 600 m2, situata lungo il margine delle p. c. n. 1332/6, 1407/1, 1407/3 e 1398, c. c. di Hrastovlje, viene trasferita sulla p.c. n. 1398, c.c. di Hrastovlje, e precisamente sulla parte dove sorgono i due fabbricati.
6.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, il confine delle aree insediative sulla p.c. n. 1063/1, c.c. di Jernej, viene tracciato in cofnormlità della destinazione d’uso riportata nel piano a lungo termine e nel piano sociale precedentemente alla digitalizzazione della parte cartografica (Bollettino ufficiale, n.. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93) e piano sociale del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 36/86, 11/92, 4/93), per una superficie di 350 m2 circa.
7.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, il confine delle aree insediative sulla p.c. n. 6349/9, c.c. di Semedella e 6349/5, c.c. di Semedella, viene tracciato in conformità con il confine del lotto edificale definito nella documentazione di sito n. 4a-351-IB-107/96, maggio 1997.
8.
La presente delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 012-1/2008
Capodistria, 13 marzo 2009
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti