Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

833. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta „Gradbena cona Srmin”, stran 2752.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 42. člena Satuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta „Gradbena cona Srmin”
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta
Obravnavano območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja na severovzhodni strani Srmina.
Večji del obravnavanega območja se skladno z določili Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 33/01) nahaja znotraj območij KP-3, KP-15 in KP-2, ki je opredeljeno kot ureditveno območje za poselitev, območje za proizvodne dejavnosti. To območje je prednostno namenjeno razvoju proizvodnih (sekundarnih in dela tercialnih) dejavnosti in sicer razvoju posameznih dejavnosti kakor tudi mešani rabi. Med možne dopolnilne dejavnosti spadajo tudi tovorna postaja, tovorni terminal, skladišča, trgovine gradbenega materiala in druga skladiščno-prodajna in predelovalna dejavnost, carinska cona, interni servisi, manjše obrtne dejavnosti, tovarniške trgovine.
Območje ureditve obsega območja, ki ga ureja Odlok o sprejetju ureditvenega načrta gradbena cona Srmin (Uradne objave, št. 32/1987), kateri je na podlagi zahtev lastnika oziroma pobudnika priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta potreben razveljavitve in priprave novega prostorskega akta.
Pobudo za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Gradbena cona Srmin podaja Stavbenik gradbeništvo d.o.o., Ankaranska cesta 7b, Koper.
2. Predmet, ureditveno območje
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom »Gradbena cona Srmin« se predvidi gradnja objektov za opravljanje proizvodnih (sekundarnih in dela terciarnih) dejavnosti in sicer razvoju posameznih dejavnosti kakor tudi mešani rabi. S podrobnim načrtom se urejajo tudi javne površine in komunalna infrastruktura.
Območje (ureditveno območje) občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) obsega severovzhodno stran Srmina in zajema parcele in dele parcel št.: 5718/4, 5734/3, 5734/2, 5734/4, 5734/1, 5732, 5733, 5731, 5730, 5728/3, 5729/2, 5729/1, 5728/2, 5736/11, 5727/2, 5728/1, 5727/1, 5726/1, 5726/2, 5726/5, 5726/6, 5726/7, 5726/3, 5726/8, 5726/4, 5726/9, 5726/10, 5726/11, 5726/12, 6024/5, 6024/1, 6024/4, 5726/13, 6018/4, 6018/1, 6024/6, vse k.o. Bertoki. Velikost ureditvenega območja je cca 189.100 m2.
Natančno območje in meje predvidenega OPPN se bo določilo na osnovi strokovnih podlag. Območje prostorskega akta se v fazi izdelave lahko spremeni, poveča ali zmanjša glede na terenske danosti in pogoje pri urejanju infrastrukture.
V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območje, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
Območje je namenjeno razvoju proizvodnih (sekundarnih in dela terciarnih) dejavnosti kakor tudi mešani rabi (industrija in proizvodna obrt, servisi in remonti za velika vozila, mehanizacijo itd., gradbena, predelovalna industrija, živilska industrija itd.) ter ostalim programom.
V ureditvenem območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov (povzeto po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena, Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popr.):
– nestanovanjske stavbe,
– objekti transportne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– kompleksni industrijski objekti,
– drugi gradbeni inženirski objekti.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev, geodetskih in drugih podlag
Strokovne podlage vsebujejo:
– analizo naravnih danosti
– analizo ustvarjenih razmer
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve, kot celovite urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve, ki v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve vključujejo tudi:
– idejno zasnovo prometne ureditve,
– idejno zasnovo gospodarske javne infrastrukture ter priključevanje nanjo, vključno z idejnimi zasnovami morebitne potrebne zaščite, prestavitve oziroma ukinitve infrastrukturnih vodov,
– idejno zasnovo rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, naravo, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin, vključno z idejno zasnovo ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov.
Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve se izdela v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo vsebino projektne dokumentacije. V fazi izdelave strokovnih podlag naj se preveri vse možne variantne rešitve.
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, na osnovi potrjenih strokovnih podlag ki ga izbere pobudnik OPPN. Pobudnik OPPN zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage za izdelavo akta.
V postopku priprave OPPN se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v OPPN.
4. Terminski plan za pripravo OPPN oziroma posameznih faz
Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske roke posameznih faz, ki jih je potrebno upoštevati, vendar je potrebno upoštevati tudi termine sklicev občinskega sveta in morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz oziroma končnega termina sprejema prostorskega akta.
Pobudnik in investitor v sodelovanju s prostorskim načrtovalcem, na podlagi pripravljene idejne zasnove ureditve območja, ki je bila priložena pobudi za izdelavo prostorskega akta, pripravi osnutek OPPN in le tega posreduje občini v potrditev.
Na potrjeni osnutek OPPN se pridobijo smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki vsebuje tudi strokovne podlage nosilcev urejanja prostora iz področja njihovih pristojnosti.
+---------------------------------+--------------+-------------+
|Faza               |Nosilec    |Rok     |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|Sklep o začetku priprave     |UOP, župan  |Marec 2009  |
|občinskega podrobnega      |       |       |
|prostorskega načrta (OPPN)    |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu |Župan     |Marec 2009  |
|in svetovnem spletu, MOP     |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|Priprava osnutka OPPN      |Načrtovalec  |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora |UOP      |30 dni    |
|za pridobitev smernic in     |       |       |
|pridobitev obvestila MOP za   |       |       |
|varstvo okolja o izvedbi celovite|       |       |
|presoje vplivov na okolje    |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|Analiza smernic, izdelava    |Načrtovalec  |       |
|strokovnih podlag in dopolnitev |       |       |
|osnutka OPPN           |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|Izdelava okoljskega poročila na |Izdelovalec  |       |
|osnutek OPPN – na podlagi    |OP, UOP,   |       |
|obvestila MOP o izvedbi CPVO   |načrtovalec  |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|– Poziv MOP, pristojno za varstvo|UOP, MOP,   |15 dni    |
|okolja za presojo kakovosti in  |izdelovalec  |       |
|skladnosti okoljskega poročila in|OP,      |       |
|dopolnjenega osnutka OPPN    |načrtovalec  |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|Javno naznanilo o javni     |Župan, UOP  |7 dni pred  |
|razgrnitvi in javni obravnavi  |       |pričetkom  |
|dopolnjenega osnutka OPPN; objava|       |javne    |
|v svetovnem spletu in na krajevno|       |razgrnitve  |
|običajen način          |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|Javna razgrnitev in obravnava  |UOP,     |30 dni    |
|dopolnjenega predloga OPPN z   |načrtovalec  |       |
|evidentiranjem vseh pisnih    |       |       |
|pripomb             |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|Priprava in sprejem stališč do  |Načrtovalec, |15 dni po  |
|pripomb in predlogov iz javne  |UOP, župan  |zaključku  |
|razgrnitve in javne obravnave  |       |javne    |
|                 |       |obravnave  |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|Objava stališč do pripomb na   |UOP      |       |
|krajevno običajen način, pisna  |       |       |
|seznanitev lastnikov parcel na  |       |       |
|območju OPPN           |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|Oblikovanje dopolnjenega predloga|Načrtovalec  |15 dni po  |
|OLN na podlagi stališč do pripomb|       |potrditvi  |
|ter predlogov javnosti      |       |stališč   |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev   |UOP,     |30 dni    |
|urejanja prostora na dopolnjen  |načrtovalec  |       |
|predlog OPPN in opredelitev   |       |       |
|pristojnih ministrstev o     |       |       |
|sprejemljivosti OPPN, v kolikor |       |       |
|je potrebna celovita presoja   |       |       |
|vplivov na okolje        |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|– Pridobitev potrdila od     |UOP,     |60 dni    |
|ministrstva, pristojno za okolje |načrtovalec, |       |
|o sprejemljivosti OPPN      |MOP      |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|– Priprava usklajenega predloga |Načrtovalec  |       |
|OPPN               |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|– Prva in druga obravnava in   |Župan,    |       |
|sprejem odloka na občinskem svetu|občinski svet |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|Objava odloka v Uradnem listu  |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega zamika zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na potek sprejemanja prostorskega akta.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, se šteje, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave OPPN podati smernice za pripravo slednjega, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, Koper,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, DRSC, Izpostava Koper, Ul.15. maja 13,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
a) Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 2, Piran,
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper,
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– MO Koper, Urad za okolje in prostor, Verdijeva 10, Koper,
– druge gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Pobudnik priprave OPPN je Stavbenik gradbeništvo d.o.o., Ankaranska cesta 7b, Koper.
Pripravljavec načrta je Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper.
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156 do 160 Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 53/03 – ZK-1). OPPN mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon (od 55. do 61. ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja OPPN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
6. Organizacija priprave in obveznosti v zvezi s financiranjem
Pobudnik, podjetje Stavbenik gradbeništvo d.o.o., izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag in OPPN. Mestna občina Koper kot pripravljavec zagotovi kadre in sredstva za vodenje postopka izdelave prostorskega akta.
7. Objava sklepa
Sklep o pričetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Koper ter v vednost pošlje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Št. 3505-17/2008
Koper, dne 10. marca 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 57 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07) e l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08), il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la
DELIBERA sull’avvio della predisposizione del piano regolatore particolareggiato comunale della “Zona edificatoria Sermin”
1. Stato di cose presenti, finalità e basi giuridiche per la predisposizione dello strumento urbanistico
La zona d’intervento si trova sul lato nord-orientale di Sermin.
La zona d’intervento ricade in prevalenza nelle aree KP-3, KP-15 E KP-2, destinate ad accogliere comparti residenziali ed industriali, come previsto dal Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali dei paini a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 33/01). La destinazione d’uso prevalente è quella di espansione dei comparti produttivi (secondari ed in parte terziari), nello specifico, allo sviluppo dei singoli settori di attività ed all’uso promiscuo. Tra le possibili attività integrative rientrano stazione merci, autoporti, magazzini di deposito, rivendite di materiale edile ed altre attività di stoccaggio, vendita e produzione, zona doganale, servizi interni, attività artigianali, outlet.
La zona d’intervento si estende sui territori disciplinati dal Decreto di approvazione del piano regolatore della zona edificatoria di Sermin (Bollettino ufficiale, n. 32/1987) che va annullato e sostituito da un nuovo strumento urbanistico, come richiesto dal proprietario nonché promotore del pian regolatore particolareggiato comunale.
Il promotore del piano regolatore particolareggiato comunale della “Zona edificatoria Sermin” è l’impresa Stavbenik gradbeništvo d.o.o., Strada di Ancarano 7b, Capodistria.
2. Oggetto, basi programmatiche
Il piano regolatore particolareggiato comunale della »Zona edificatoria Sermin« prevede la realizzazione dei fabbricati dalla destinazione d’uso produttiva (secondaria ed in parte terziaria), come pure all’uso promiscuo. Il suddetto piano prevede altresì la sistemazione degli spazi pubblici e la realizzazione delle opere d’urbanizzazione.
La zona disciplinata dal piano regolatore particolareggiato comunale (qui di seguito: PRPC) si estende sul versante nord-orientale di Sermin comprendendo le particelle catastali n. 5718/4, 5734/3, 5734/2, 5734/4, 5734/1, 5732, 5733, 5731, 5730, 5728/3, 5729/2, 5729/1, 5728/2, 5736/11, 5727/2, 5728/1, 5727/1, 5726/1, 5726/2, 5726/5, 5726/6, 5726/7, 5726/3, 5726/8, 5726/4, 5726/9, 5726/10, 5726/11, 5726/12, 6024/5, 6024/1, 6024/4, 5726/13, 6018/4, 6018/1, 6024/6, c. c. di Bertocchi, su una superficie di 189.100 m² circa.
Il territorio ed i confini della zona d’intervento saranno ulteriormente definiti ad elaborazione ultimata degli approfondimenti tecnici. Durante la predisposizione del rispettivo strumento urbanistico, tale territorio può essere modificato, ampliato o ridotto, in funzione delle caratteristiche orografiche e delle condizioni di realizzazione delle opere d’urbanizzazione.
La zona d’intervento potrà essere estesa alle aree limitrofe qualora ciò sia dettato da motivi di carattere ambientale o funzionale assodati all’atto di elaborazione degli approfondimenti tecnici.
La destinazione d’uso della zona è quella produttiva (attività secondarie ed in parte terziarie), oltre che promiscua (industria e artigianato industriale, servizio di assistenza per autocarri, macchine, ecc., industria edile, di trasformazione, alimentare, ecc.) e sono previste anche altre attività.
Nella zona d’intervento sono ammessi i seguenti manufatti (Ordinanza sull’introduzione e sull’applicazione della classificazione unitaria delle tipologie edilizie e dell’individuazione di fabbricati di rilevanza nazionale, G.U. della RS, n. 33/03, 78/05 – rettifica):
– edifici non abitativi;
– opere dell’infrastruttura viaria;
– infrastrutture a rete;
– impianti industriali complessi;
– altri impianti infrastrutturali pertinenziali.
3. Modalità di acquisizione degli approfondimenti tecnici, delle basi geodetiche ed altre
Gli approfondimenti tecnici comprendono:
– l’analisi delle risorse naturali,
– l’analisi dello stato di cose presenti nel territorio,
– progetti di massima dell’intervento che offre una soluzione d’insieme architettonica, urbanistica e paesaggistica, comprendente anche:
– il progetto di massima della viabilità,
– il progetto di massima dei nuovi allacciamenti alle opere infrastrutturali contenente anche le eventuali protezioni, spostamenti o soppressioni di tali opere
– il progetto di massima delle soluzioni e dei provvedimenti intesi ad evitare l’impatto negativo sull’ambiente, sulla natura, sul patrimonio culturale e sull’uso sostenibile delle risorse naturali, compresi gli eventuali interventi mitigatori.
I contenuti dei progetti di massima sono quelli previsti dalla vigente normativa che regola la formazione della documentazione progettuale. Nella fase di attuazione degli approfondimenti tecnici vanno verificate tutte le varianti possibili.
Gli approfondimenti tecnici sono attuati dal pianificatore designato dal promotore del PRPC. Questi provvede anche alle basi geodetiche occorrenti per la compilazione dello strumento urbanistico.
Allorquando le problematiche da risolvere lo richiedono, degli approfondimenti tecnici aggiuntivi possono essere attuati durante la predisposizione del PRPC.
4. Fasi e tempi di predisposizione dello strumento urbanistico ovvero delle singole fasi del medesimo
Il piano delle scadenze è stabilito nel rispetto dei tempi legali minimi previsti per le singole fasi, fermo restando il rispetto delle date di convocazione del consiglio comunale e dell’eventuale coordinamento con i vari enti preposti alla pianificazione territoriale, il chè potrebbe comportare dei ritardi nel compimento delle singole fasi e di conseguenza dell’approvazione dello strumento urbanistico.
In collaborazione con il pianificatore territoriale e basandosi sul progetto di massima riferito alla sistemazione della zona, allegato all’iniziativa di predisposizione dello strumento urbanistico, il promotore ed il committente preparano la bozza del PRPC e lo sottopongono all’approvazione degli organi comunali.
Una volta approvata la bozza del PRPC si procede all’acquisizione delle direttrici da parte degli enti preposti alla pianificazione territoriale, complete degli approfondimenti tecnici di pertinenza di ciascuno dei suddetti enti.
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Fase            |Amministrazione |Termine     |
|              |procedente    |previsto    |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Delibera sull’avvio del  |UAT, Sindaco   |Marzo 2009   |
|programma di        |         |        |
|predisposizione del piano |         |        |
|regolatore         |         |        |
|particolareggiato del   |         |        |
|comune (PRPC)       |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Pubblicazione del     |Sindaco     |Marzo 2009   |
|programma di        |         |        |
|predisposizione nel    |         |        |
|bollettino ufficiale e sul |         |        |
|sito web, CCC       |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Predisposizione della   |Pianificatore  |        |
|bozza del PRPC       |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Invito agli enti preposti |UAT       |30 giorni    |
|alla pianificazione    |         |        |
|territoriale per l’    |         |        |
|acquisizione delle     |         |        |
|direttrici e l’avviso del |         |        |
|MAT in materia della    |         |        |
|valutazione dell’impatto  |         |        |
|ambientale         |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Analisi delle direttrici, |Pianificatore  |        |
|realizzazione degli    |         |        |
|approfondimenti tecnici e |         |        |
|della proposta del PRPC  |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Stesura della relazione  |Compilatore   |        |
|ambientale riferita alla  |della RA, UAT,  |        |
|bozza del PRPC – in base  |pianificatore  |        |
|all’avviso del MAT circa  |         |        |
|la VIA           |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|- Invito del MAT,     |UAT, MAT,    |15 giorni    |
|competente per la tutela  |compilatore   |        |
|dell’ambiente, a valutare |della RA,    |        |
|la qualita e la conformita |pianificatore  |        |
|della relazione ambientale |         |        |
|e della bozza integrata  |         |        |
|del PRPC          |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Avviso sull’esposizione al |Sindaco, UAT   |7 gironi    |
|pubblico e sul dibattito  |         |precedenti   |
|pubblico in merito alla  |         |l’esposizione  |
|bozza integrata del PRPC; |         |al pubblico   |
|pubblicazione sul sito web |         |        |
|e secondo le modalita   |         |        |
|localmente in uso     |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Esposizione al pubblico e |UAT,       |30 giorni    |
|discussione della proposta |pianificatore  |        |
|integrata del PRPC con   |         |        |
|l’indicazione di tutte le |         |        |
|osservazioni scritte    |         |        |
|pervenute         |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Prese di posizione nei   |Pianificatore,  |15 giorni    |
|confronti delle      |UAT, Sindaco   |dalla      |
|osservazioni scaturite   |         |conclusione   |
|dall’esposizione al    |         |del dibattito  |
|pubblico e dal dibattito  |         |pubblico    |
|pubblico          |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Pubblicazione, secondo le |UAT       |        |
|modalita localmente in   |         |        |
|uso, delle prese di    |         |        |
|posizione nei confronti  |         |        |
|delle osservazioni,    |         |        |
|comunicazione per iscritto |         |        |
|inviata ai proprietari dei |         |        |
|lotti nella zona      |         |        |
|interessata dal PRPC    |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Compilazione della     |Pianificatore  |15 giorni    |
|proposta integrata del   |         |successivi   |
|PRPC con il recepimento  |         |all’approvazione|
|delle prese di posizione  |         |delle prese di |
|nei confronti delle    |         |posizione    |
|osservazioni e proposte  |         |        |
|degli interessati     |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Acquisizione dei pareri  |UAT,       |30 giorni    |
|degli enti preposti alla  |pianificatore  |        |
|pianificazione       |         |        |
|territoriale in materia  |         |        |
|della bozza integrata del |         |        |
|PRPC e decisione dei    |         |        |
|ministeri competenti    |         |        |
|riguardo all’accettabilita |         |        |
|del PRPC, qualora si    |         |        |
|richieda la VIA      |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
| – Acquisizione      |UAT,       |60 giorni    |
|dell’approvazione del   |pianificatore,  |        |
|ministero competente per  |MAT       |        |
|l’ambiente circa      |         |        |
|l’accettabilita del PRPC  |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Predisposizione della   |Pianificatore  |        |
|bozza integrata del PRPC  |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Prima e seconda lettura ed |Sindaco,     |        |
|approvazione in sede del  |Consiglio    |        |
|Consiglio comunale     |comunale     |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Pubblicazione del decreto |         |        |
|nella G.U.         |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
La realizzazione del piano delle scadenze potrà subire delle dilazioni a causa di motivi oggettivi suscettibili d’influire sull’iter di approvazione dello strumento urbanistico.
5. Enti preposti alla pianificazione del territorio che forniscono le linee guida riferite agli interventi di loro competenza ed altri partecipanti alla formazione del PRPC
Sono enti preposti alla pianificazione del territorio i ministeri, gli organi degli enti locali, gli enti erogatori dei pubblici servizi ed i rispettivi organi interni, come pure i soggetti investiti di pubblici poteri che partecipano alla procedura di predisposizione del PRPC.
Ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, ed ai sensi dell’articolo 61, primo comma, della “ZPNačrt”, gli entri preposti alla pianificazione del territorio sono tenuti, entro 30 giorni dalla notifica della domanda, a definire le linee guida, ed entro 60 giorni, a fornire i propri pareri. Qualora alcuno degli enti sopraindicati non definisca le linee guida entro i termini previsti, si ritiene, ai sensi dell’articolo 58 della “ZPNačrt”, che non ne abbia, fermo restando il rispetto da parte del pianificatore delle norme in vigore per l’intervento previsto. La mancata risposta entro il termine previsto dalla legge da parte di un ente preposto alla pianificazione territoriale alla richiesta di rilascio del parere equivale al tacito assenso dell’ente stesso all’intervento proposto.
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione del PRPC previa formazione del medesimo, oltre che di esprimere i propri pareri riguardo alla proposta integrata sono i seguenti:
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direttorato per l’ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto ambientale, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, ARSO, Ufficio gestione delle acque, Sede regionale di Capodistria, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del bacino idrografico, Strada del porto 12, Capodistria,
– Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; settore protezione e soccorso,
– Ministero dei trasporti, DRSC, Sede di Capodistria, Via 15 magio 13,
– Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano,
– Ministero per la cultura, Maistrova 10, Ljubljana
a) Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano,
– Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria,
– Istrabenz plini, Sermin 8 a), Capodistria,
– L’Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria,
– Uffici ambiente e territorio del CCC, Via Verdi 10, Capodistria,
– Altri servizi pubblici economici ed altri organi ed organizzazioni se lo richiedono le necessità appurate nel corso della procedura di predisposizione del PRPC.
Promotore della predisposizione del PRPC è l’impresa Stavbenik gradbeništvo d.o.o., Strada di Ancarano 7b, Capodistria.
L’ente procedente è il Comune città di Capodistria, Via Verdi 10, 6000 Capodistria.
La procedura di predisposizione del documento è condotta dall’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria.
Il pianificatore deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 160 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, e 53/03 – ZK-1). Il PRCP deve essere elaborato in ossequio alla legge (articolo da 55 a 61 della “ZPNačrt” – Gazz. uff. della RS, n. 33/07) ed ai rispettivi decreti attuativi, come pure in conformità alla presente delibera. Il PRPC è compilato anche in forma digitale che ne consente l’inserimento del GIS comunale.
Nel corso della procedura di predisposizione e dell’approvazione del PRPC (nella fase della bozza o della proposta integrata), l’ente procedente può commissionare la verifica di un esperto della pianificazione territoriale.
6. Organizzazione della predisposizione e obblighi di finanziamento
Il promotore, l’impresa Stavbenik gradbeništvo d.o.o., sceglie il pianificatore e finanzia la realizzazione degli approfondimenti tecnici e del PRPC. Il Comune città di Capodistria in quanto ente procedente provvede al personale ed ai fondi occorrenti per la conduzione della procedura di predisposizione dello strumento urbanistico.
7. Pubblicazione della delibera sull’avvio della predisposizione dello strumento urbanistico
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia. La delibera viene pubblicata anche sul sito web del Comune città di Capodistria ed inviata per conoscenza al Ministero per l’ambiente ed il territorio della RS.
N: 3505-17/2008
Capodistria, 10. marzo 2009
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti