Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

Št. 478-48/2007/14 Ob-2386/09 , Stran 594
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje: predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 2008, k.o. Moste – gozd v izmeri 4133 m2, ki se nahaja v Občini Komenda. Nepremičnina je v naravi gozd, po namenski rabi pa nepozidano, komunalno neopremljeno stavbno zemljišče. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. Na nepremičnini ima Občina Komenda predkupno pravico skladno z 88. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in nasl.). Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem pod pogojem, da Občina Komenda v roku 15 dni od prejema ponudbe ne bo uveljavljala predkupne pravice. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje je izklicna cena 124.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Davek na dodano vrednost po stopnji 20% ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v 4. nadstropju in sicer 15. 4. 2009 z začetkom ob 10. uri. 7. Višina varščine: varščina za nepremičnino, parc. 2008, k. o. Moste, znaša 12.400,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 31119-7221002-7554-2009, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Moste. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino, a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina zadrži. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe: Ogled predmeta javne dražbe je možen po predhodnem dogovoru. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnine se obrnite na Biserko Gorišek, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-16-37, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na spletni strani http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/. 9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo najkasneje do 11. 4. 2009, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba 478-48/2007«, na naslov Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana priporočeno po pošti ali osebno na vložišče oddati: – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – dokazilo o plačani varščini. Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve, druge ali tretje alinee te točke, lahko le te predložijo na dan javne dražbe. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti