Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

Št. 331-19/2007 Ob-2421/09 , Stran 559
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom« iz PRP 2007–2013, za sofinanciranje naložb, ki zadevajo: 1. predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. 3. 1957 (Uradni list RS – mednarodne pogodbe, št. 27/2004), razen proizvodov iz rib ter proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode (v nadaljevanju: kmetijski proizvodi), 2. predelavo in trženje živil, ki niso zajeta v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. 3. 1957 (Uradni list RS – mednarodne pogodbe, št. 27/04), in katerih surovina so kmetijski proizvodi (v nadaljevanju: živilski proizvodi), 3. skupne naložbe predelave in trženja kmetijskih proizvodov in živil, 4. prvo stopnjo predelave in trženja lesa. Seznami kmetijskih in živilskih proizvodov ter proizvodov prve stopnje predelave in trženja lesa so objavljeni na spletnih straneh www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov, prispelih na ta javni razpis znaša 8.000.000,00 EUR: – namenska sredstva EKSRP (EU): 6.000.000,00 EUR; – sredstva iz proračuna RS: 2.000.000,00 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki: 9200 PRP 2007-2013-EU največ v višini 75% in 9201 PRP 2007-2013-slovenska udeležba MKGP največ v višini 25%. Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%. Vse naložbe po tem razpisu morajo biti zaključene najkasneje v roku treh let od izdaje odločbe o pravici do sredstev. II. Vlagatelji Vlagatelji so: – kmetija z dopolnilno dejavnostjo; – agrarna in pašna skupnost na podlagi pogodbe – za namene predelave mleka; – kmetija, ki se ukvarja s pridelavo grozdja in vina oziroma pridelavo oljk; (v nadaljevanju podjetja). Pri opredelitvi velikosti vlagatelja in števila zaposlenih je potrebno v primeru kmetij, kmetij z dopolnilno dejavnostjo ter agrarnih in pašnih skupnosti upoštevati merila iz Uredbe 800/2008/ES in Priporočilo Komisije 2003/361/ES. 1. Kategorijo mikro, majhnih in srednje velikih podjetij sestavljajo podjetja, ki imajo manj kakor 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. 2. Majhno podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kakor 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. 3. Mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kakor 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. III. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so: 1. gradnja in obnova nepremičnin. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup, prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del); 2. stroški nakupa novih strojev in nove tehnološke opreme, kamor spada tudi nakup laboratorijske in računalniške opreme ter opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe predelovalnega obrata; 3. splošni stroški, kot so: honorarji arhitektom in inženirjem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za naložbo, študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti ter stroški nadzornikov del, neposredno povezanih z naložbo v obsegu do 8 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Zgornja višina upravičenih stroškov je v primeru 1. in 2. točke gornjega odstavka določena v III. poglavju razpisne dokumentacije za ukrep. IV. Pogoji in obveznosti, ki jih je treba izpolnjevati za dodelitev sredstev: A) Splošni pogoji: 1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Izdelana mora biti v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. Zaradi kontrole podatkov s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) mora vlagatelj (tudi pri izdelavi strategije oziroma poslovnega načrta) uporabljati podatke iz uradnih evidenc. Podatki, navedeni v prijavnem obrazcu, poslovnem načrtu in priloženih dokazilih morajo biti skladni. 2. Vlagatelji morajo imeti stalno prebivališče ali sedež podjetja v Republiki Sloveniji, naložba mora biti izvedena na območju Republike Slovenije. 3. V okviru ukrepa se izvaja sofinanciranje enostavnih in zahtevnih naložb. Davek na dodano vrednost se ne sofinancira v okviru ukrepa in ni upravičen strošek naložbe. a) Pri enostavnih naložbah skupna vrednost upravičenih stroškov na posamezno naložbo ne presega 80.000 EUR (brez DDV) na vlogo. Za enostavne naložbe mora biti predložena strategija razvoja dejavnosti z vključeno investicijo, v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. b) V primeru zahtevnih naložb skupna vrednost upravičenih stroškov na posamezno naložbo presega 80.000 EUR (brez DDV) na vlogo. Za zahtevne naložbe mora biti k vlogi predložen poslovni načrt, v skladu s Priročnikom za izdelavo poslovnega načrta, ki je objavljen na spletni strani www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. Izdelan mora biti vsaj še za obdobje pet let po končani naložbi, vendar najmanj za obdobje vračanja naložbenih sredstev. V primeru zahtevnih naložb mora upravičenec s poslovnim načrtom dokazati ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se, da je naložba ekonomsko upravičena, če je interna stopnja donosnosti pozitivna. 4. Vlagatelj mora dokazati izboljšanje splošne učinkovitosti. To se dokaže: a) z izpolnjevanjem enega izmed ciljev ukrepa: – uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav; – uvajanje učinkovitega trženja proizvodov; – stabilizacija dohodkov in zagotavljanje splošne učinkovitosti in večje produktivnosti dela; – uvajanje izboljšav s področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu. b) z gospodarsko vitalnostjo kmetijskega gospodarstva oziroma z dosego 1 polne delovne moči (PDM). To mora biti razvidno iz tabel »Gospodarska vitalnost kmetijskega gospodarstva ob predložitvi vloge« in »Delovna sila ob predložitvi vloge«. Šteje se, da je kmetijsko gospodarstvo gospodarsko vitalno, če na polnovredno delovno moč (PDM) ustvari bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah pred naložbo vsaj v višini 1 bruto minimalne plače na zaposlenega v letu pred letom objave javnega razpisa. Bruto minimalna plača na zaposlenega v letu 2008 znaša 6.855,66 EUR na leto. Pri izračunu obsega dela upoštevamo, da za eno PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj z 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede na to, pa izračunane vrednosti ne smejo preseči vrednosti po navedenih statusih, in sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1 PDM); oseba v aktivni življenjski dobi, ki je zdravstveno zavarovana za opravljanje kmetijske dejavnosti (1 PDM); stalno najeta delovna sila (1 PDM); upokojenec (0,5 PDM); redno zaposlen izven kmetije (0,5 PDM); dijak ali študent (0,2 PDM); druge osebe na kmetijskem gospodarstvu (do 0,5 PDM). 5. Upravičeni so stroški naložbe, ki so nastali: a) v primeru predelave in trženja kmetijskih proizvodov v obdobju od 1. 1. 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. b) v primeru: – predelave in trženja živilskih proizvodov, – skupnih naložb predelave in trženja kmetijskih proizvodov in živilskih proizvodov, – prve stopnje predelave in trženja lesa, od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). 6. Ne glede na določilo prejšnje točke, so upravičeni splošni stroški lahko nastali od 1. 1. 2002 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. 7. Vlagatelj mora dokazati lastništvo nepremičnin, kjer bo potekala naložba. V primeru, da je vlagatelj solastnik, mora priložiti soglasje solastnikov k naložbi, v ostalih primerih, ko vlagatelj ni lastnik, mora predložiti overjeno pogodbo o najemu nepremičnin ali pogodbo o stavbni pravici (za obdobje najmanj 10 let po zaključku naložbe) in overjeno soglasje lastnika oziroma solastnikov za izvedbo naložbe. 8. Vlagatelj, ki želi izvesti naložbo v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, mora najkasneje ob zaključku naložbe priložiti dovoljenje upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti, ki je v skladu z “Registrom upravičenih dejavnosti”, kamor se mora uvrščati tudi prijavljena naložba. V kolikor vlagatelj ob oddaji vloge nima omenjenega dovoljenja, mora biti vpisani v evidenco dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki jo vodi MKGP. “Register upravičenih dejavnosti” je objavljen v sklopu dokumentacije za ta ukrep na spletnih straneh www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. V primeru naložb za klanje in predelavo živil v okviru turistične dejavnosti na kmetiji je upravičena do sredstev kmetija, ki ima najkasneje ob zaključku naložbe dovoljenje upravne enote za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji. 9. Razen za zaključene naložbe v primeru predelave in trženja kmetijskih proizvodov, mora vlagatelj izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za priznano in nepriznano vrednost prijavljene naložbe. V primeru zahtevnih naložb, ko se uveljavlja izplačila v več kot enem zahtevku je obvezna priloga izjava, iz katere je razvidna finančna konstrukcija prijavljene naložbe. 10. Če vlagatelj kandidira na pridobitev sredstev za naložbe v gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki se nahaja ali se bo nahajala v objektih zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada, ipd), kot upravičen strošek prizna le strošek v sorazmernem deležu, glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo. Sprejemljiva je tudi drugačna, vsebinsko utemeljena razdelitev upravičenih stroškov. Iz priložene investicijsko tehnične dokumentacije mora biti razviden: a) popis del in stroškov, ki se nanaša na celoten objekt; b) popis del in stroškov za upravičen del naložbe; c) popis del in stroškov za neupravičen del naložbe. 11. V primeru, da vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, mora biti iz priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidno: a) popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo; b) ločen popis del in stroškov, ki jih vlagatelj uveljavlja za sofinanciranje na razpisu; c) predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov. Celotna naložba je v primeru zahtevnejših gradbeno-obrtniških del oziroma nakupa strojne opreme izkazana kot celota ali kot samostojna enota v okviru pridobljenega gradbenega dovoljenja, kolikor je za to naložbo po zaključku del pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma dovoljenje za poskusno obratovanje pri zahtevnejših projektih. 12. V primeru gradbeno-obrtniških del in nakupa opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov, se kot upravičen strošek priznajo stroški v sorazmernem deležu, glede na pridobljeno količino energije za lastne potrebe predelovalnega obrata. Iz priložene investicijsko tehnične-dokumentacije morajo biti razvidni: a) popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo; b) izračun sorazmernega deleža, ki se nanaša na upravičeni del naložbe. B) Podrobnejši pogoji: 1. V primeru da je vlagatelj kmetija z dopolnilno dejavnostjo: – mora biti vlagatelj nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma član kmetijskega gospodinjstva; – odgovorna oseba za naložbo je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji; – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; – nosilec dopolnilne dejavnosti je lahko ob oddaji vloge star največ 60 let; – nosilec dopolnilne dejavnosti mora imeti poravnane vse davke in prispevke do države; – naložba mora biti izvedena na kmetiji, kar pomeni, da je naložba izvedena na zemljiščih ali stavbah, ki izpolnjujejo pogoje glede na 7. točko IV. a poglavja. 2. Kadar kot končni prejemnik nastopa agrarna in pašna skupnosti na podlagi pogodbe: – planina mora biti registrirana za predelovalno dejavnost v registru VURS in vpisana v registru kmetijskih gospodarstev na MKGP; – na ARSKTRP mora biti oddan zapisnik o prigonu živali na pašo za leto 2008, iz katerega je razvidno, da je na planini minimalno 10 GVŽ molznih živali; – gospodar planine mora biti vlagatelj in odgovorna oseba za naložbo; – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime gospodarja planine; – agrarna in pašna skupnosti mora imeti poravnane vse davke in prispevke do države; – planina mora biti vključena v sistem DDV; – naložba mora biti izvedena na planini. 3. Kadar kot končni prejemnik nastopa kmetija: – mora biti nosilec kmetije vpisan v register kmetijskih gospodarstev in v primeru, da kandidira vlagatelj kot pridelovalec grozdja in vina tudi v register pridelovalcev grozdja in vina. Ob oddaji vloge je lahko star največ 60 let; – mora izvesti naložbo na kmetiji, kar pomeni, da je naložba izvedena na zemljiščih ali stavbah, ki izpolnjujejo pogoje glede na 7. točko IV.a poglavja; – nosilec kmetije mora biti vlagatelj in odgovorna oseba za naložbo; – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetije; – nosilec kmetije mora imeti poravnane vse davke in prispevke do države; – v primeru pridelave vina je morala kmetija po podatkih iz registra pridelovalcev grozdja in vina, pridelati v letih 2007 in 2008 povprečno minimalno 8.000 litrov vina na leto oziroma povprečno 11.000 kg grozdja na leto ali imeti po podatkih iz registra kmetijskih gospodarstev povprečno v obeh letih v uporabi najmanj 4 ha vinogradov; – v primeru pridelave oljk je morala kmetija po podatku iz registra kmetijskih gospodarstev imeti na dan objave javnega razpisa v lasti in zakupu najmanj 5.000 oljčnih enot. Oljčne enote izračunamo tako, da starost oljke pomnožimo s številom dreves v uporabi. Dreves, ki so mlajša od 5 let ne upoštevamo pri izračunu. Za drevesa, starejša od 15 let upoštevamo pri izračunu količnik 15. C) Obveznosti: 1. Upravičenec mora dokazati, da je naložba skladna z minimalnimi standardi Skupnosti, ki veljajo za takšno naložbo. Pri naložbah, katerih namen je uskladitev s standardi Skupnosti, se pomoč lahko dodeli samo tistim, ki so jih izvedla mikro podjetja in so bila izvedena z namenom izpolnjevanja na novo uvedenih standardov Skupnosti, v obdobju 36 mesecev od datuma, s katerim je standard za podjetje postal obvezen. Izpolnjevanje minimalnih standardov Skupnosti za podprto naložbo se ob oddaji zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev dokazuje v primeru: a) strojev in opreme – s priloženo ES izjavo o skladnosti, ki je izdelana v skladu z veljavnimi predpisi in jo izda proizvajalec strojev in opreme ali njegov zastopnik s sedežem v Sloveniji; b) gradbeno-obrtniških del oziroma nakupa strojne opreme, ko je za naložbo bilo predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje – s tehničnim prevzemom in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oziroma dovoljenjem za poskusno obratovanje pri zahtevnejših projektih; c) gradbeno-obrtniških del, ko za obnovo ni bila potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja – z izjavo pooblaščenega nadzornega organa, da je izvedena naložba v skladu s standardi Skupnosti; d) naložb, ki se izvajajo kot kombinacija točk A) do C ) se upoštevajo določila vseh zadevnih točk. 2. Upravičenec mora za stroške vseh storitev, dobav, del, strojev in opreme, ki so višji od 10.000 EUR (brez DDV) pridobiti primerljive pisne ponudbe najmanj treh dobaviteljev. Ponudbe morajo biti ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev vključene v poročilo, tako, da je razvidna odločitev za nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev izbora. Izvirniki morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem. 3. Prejemnik sredstev mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom, ter jo hraniti in na zahtevo ARSKTRP o doseganju ciljev poročati še pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev. V tem obdobju mora opravljati dejavnost, za katero je prejel sredstva in ne sme uvajati bistvenih sprememb. V nasprotnem primeru je dolžan vrniti prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi. Kot bistvene spremembe naložbene dejavnosti se štejejo spremembe odtujitve naložbe ali uporabe naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev. 4. Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. 5. V primerih, ko prejemnik sredstev: a) ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev; b) ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, mora prejeta sredstva vrniti v osmih dneh od dneva vročitve odločbe za vračilo sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. To določilo ne velja, če je upravičenec pred potekom rokov o izpolnitvi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev ali pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, obvestil ARSKTRP o podaljšanju rokov, ki so v skladu s pogoji javnega razpisa; c) uporablja sredstva v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe PRP in odločbe o dodelitvi sredstev, ali je sredstva pridobil nezakonito na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev; ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih pet let od dneva zadnje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. 6. Prejemnik sredstev ni dolžan vrniti vseh že pridobljenih sredstev, kadar gre za naslednje primere višje sile ali izrednih okoliščin: smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe), dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo (velja za fizične osebe), razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejema obveznosti, huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva, uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče, kužna živalska bolezen, ki prizadene kmetovo živino ter kužna rastlinska bolezen, ki prizadene kmetove rastline. O primerih višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. Če upravičenec/prejemnik sredstev v primeru višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v 10. delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti, ji ARSKTRP lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi 1. odstavka 54. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08). 7. Prejemniki sredstev morajo pričeti z vodenjem enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva za vse kmetijske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali pašni oziroma agrarni skupnosti. Ne glede na določilo prejšnjega stavka, lahko uvedejo vodenje knjigovodstva po metodologiji FADN. Prejemniki sredstev, ki bodo za podprto dejavnost obdavčeni po normiranih odhodkih, morajo poleg knjigovodstva za ta namen, vpeljati tudi knjigovodstvo po metodologiji FADN za celotno kmetijo. Vodenje podatkov je potrebno zaradi rednega poročanja o napredku pri izvajanju programa PRP in se mora pričeti najkasneje 30 dni po izdaji odločbe o pravici do sredstev. Skupaj z obdelavo podatkov in poročanjem mora potekati vsaj še 5 obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa. 8. Naložba mora biti pred izplačilom sredstev zaključena, glede na terminski plan in v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Za zaključek naložbe se izkaže v primeru: – nakupa strojev in opreme, ko za naložbo ni bilo predhodno potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, s priloženo dobavnico oziroma transportnim listom ali zapisnikom o prevzemu in vključevanju opreme v proizvodni proces, ki je podpisan s strani končnega prejemnika; – gradbeno-obrtniških del oziroma nakupa strojne opreme, ko je za naložbo bilo predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, s tehničnim prevzemom in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oziroma dovoljenjem za poskusno obratovanje pri zahtevnejših projektih; – gradbeno-obrtniških del, ko za obnovo ni bila potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja, s priloženo originalno končno gradbeno situacijo, podpisano s strani pooblaščenega nadzornega organa; – naložb, ki se izvajajo kot kombinacija točk A) do C) z upoštevanjem določil vseh zadevnih točk. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. 9. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. 10. Upravičenec mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP 2007–2013, ki je objavljen na spletni strani www.mkgp.gov.si. 11. Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma naziv podjetja), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev, bodo objavljeni na spletnh straneh MKGP oziroma ARSKTRP. V. Omejitve Splošne omejitve: 1. Za isti namen se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa, ki se izvaja v okviru Programa razvoja podeželja 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–2013). 2. Sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. 3. Za namene predelave in trženja kmetijskih in živilskih proizvodov so vlagatelji, kmetije z dopolnilno dejavnostjo, agrarne in pašne skupnosti na podlagi pogodbe in kmetije, ki se ukvarjajo s pridelavo grozdja in vina oziroma pridelavo oljk, ki ob oddaji vloge zadoščajo kriterijem: – za mikro, mala in srednja podjetja; – za velika podjetja, ki zaposlujejo do 750 zaposlenih ali imajo letni prihodek podjetja nižji od 200.000.000 eurov. 4. Za namene prve stopnje predelave in trženja lesa so vlagatelji kmetije z dopolnilno dejavnostjo, ki ob oddaji vloge zadoščajo kriterijem za mikro podjetja. 5. V primeru predelave in trženja živilskih proizvodov, skupnih naložb predelave in trženja kmetijskih in živilskih proizvodov in prve stopnje predelave in trženja lesa se sofinancirajo le naložbe, ki se nanašajo na: – vzpostavitev novega obrata; – širitev obstoječega obrata; – povečanje raznovrstnosti proizvodnje obrata z novimi dodatnimi proizvodi; – bistvene spremembe v proizvodnem procesu v obstoječem obratu. 6. Poleg neupravičenih stroškov iz 3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se podpora ne dodeli za: – plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu; – rabljeno opremo; – naložbe zunaj območja Republike Slovenije; – stroške tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja in najema itd.); – bančne stroške; – stroške promocije; – splošne upravne stroške; – naložbe v stroje, opremo in prostore za rabo, ki ni namenjena za proizvodnjo povezano z naložbo. 7. Do podpore niso upravičene naslednje vrste naložb: – naložbe na ravni trgovine; – naložbe, ki se financirajo iz sredstev operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o tržnih redih; – naložbe, ki niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo še dodatna vlaganja po njihovem dokončanju; – naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo raziskovalnim projektom, ukrepe za promocijo kmetijskih proizvodov; – naložbe, ki ne dosegajo najnižjega zneska dodeljene pomoči 3.500 eurov na posamezno naložbo. VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev 1. Finančna pomoč bo dodeljena v obliki nepovratnih sredstev. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvaja ARSKTRP. 2. Najnižji znesek javne pomoči znaša 3.500 eurov na vlogo, najvišji znesek do vključno 1.800.000 eurov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi največ do vključno 4.000.000 eurov pomoči. 3. Sofinanciranje naložb iz javnih virov znaša za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo, agrarne in pašne skupnosti, ki zadoščajo kriterijem za mikro podjetja: – za namene predelave kmetijskih, živilskih proizvodov in kombiniranih naložb do 45% priznane vrednosti naložbe. V primeru, ko je vlagatelj uveljavlja podporo za naložbe v proizvode, ki imajo certifikat ekološke predelave, se lahko poveča delež sofinanciranja za 5%; – za namene prve stopnje predelave in trženja lesa do 50% priznane vrednosti naložbe. 4. Sofinanciranje naložb iz javnih virov znaša za namene predelave kmetijskih proizvodov v primeru majhnih in srednje velikih podjetij do 45% priznane vrednosti naložbe. Za namene predelave živilskih proizvodov ter za namene skupnih naložb, v primeru majhnih podjetij znaša delež podpore do 45% priznane vrednosti naložbe, v primeru srednje velikih podjetij do 35% priznane vrednosti naložbe. V primeru, ko majhno ali srednje veliko podjetje uveljavlja podporo za naložbe v proizvode, ki imajo certifikat ekološke predelave, se lahko poveča delež sofinanciranja za 5%. Za velika podjetja, ki zaposlujejo pod 750 ljudi ali imajo letni prihodek podjetja nižji od 200 milijonov EUR, znaša delež sofinanciranja do 25% finančne pomoči od priznane vrednosti naložbe. 5. Pri opredelitvi velikosti podjetja in števila zaposlenih je potrebno upoštevati merila iz Uredbe 800/2008/ES in Priporočilo Komisije 2003/361/ES, ki je objavljeno na spletni strani www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. Dodatna pojasnila opredelitev so objavljena v navodilu Komisije, na spletni strani http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide.pdf. 6. V primeru uveljavljanja splošnih stroškov za namene: – predelave živilskih proizvodov, – skupnih naložb, ki zadevajo predelavo kmetijskih in živilskih proizvodov, – prve stopnje predelave in trženja lesa, se upošteva določbe Uredbe 1998/2006/ES, ki določa, da skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000 eurov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v cestno prometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 eurov. 7. V primeru uveljavljanja upravičenih stroškov iz 1.in 2. točke III. poglavja, se za namene: – predelave živilskih proizvodov, – skupnih naložb, ki zadevajo predelavo kmetijskih in živilskih proizvodov, – prve stopnje predelave in trženja lesa, upošteva Uredba, ki določa dodeljevanje regionalnih državnih pomoči in Uredba 800/2008/ES. 8. Projekt mora biti zaključen pred vložitvijo končnega zahtevka za izplačilo. Sredstva se v primeru zahtevnih naložb izplačajo na podlagi največ treh zahtevkov končnega prejemnika za izplačilo sredstev. V primeru enostavnih naložb se sredstva izplačajo v enem zahtevku. Roki izplačil odobrenih sredstev bodo temeljili na datumih, navedenih v terminskem planu vloge. Rok za izplačilo nepovratnih sredstev znaša predvidoma 60 dni od prejema popolnega zahtevka za izplačilo. Končnemu zahtevku se priloži dokumentacijo, glede na 8. točko IV.c poglavja tega javnega razpisa. Zahtevkom mora končni prejemnik priložiti izvirne račune, z izvirnimi dokazili o njihovem plačilu ter poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec. 9. Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev na ARSKTRP od 1. januarja do 5. oktobra tekočega leta v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevki, ki bodo poslani med 6. oktobrom in 5. novembrom tekočega leta, bodo zavrženi. Upravičenci lahko ponovno pošiljajo zahtevke od 6. novembra do 31. decembra tekočega leta. Če upravičenec zahtevka za izplačilo sredstev ne predloži v roku, navedenem v odločbi o pravici do sredstev, mora že prejeta sredstva vrniti v osmih dneh od vročitve odločbe za vračilo sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. Upravičenec lahko pri zamudi zaradi objektivnih razlogov zahtevek ponovno vloži v rokih, ki veljajo za naslednje tekoče leto, če je za to pred iztekom prvotno določenega roka pridobil soglasje ARSKTRP. Kot objektivni razlog se poleg višje sile in izrednih okoliščin pa štejejo tudi razlogi, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati. Ti razlogi so: neugodne vremenske razmere, zamude pri dobavi strojev in opreme, nepredvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo na predvideni potek naložbe ipd. Te razloge upravičenec pisno obrazloži ARSKTRP pred potekom roka za vložitev zahtevka, določenega v odločbi o pravici do sredstev. VII. Merila za ocenjevanje vlog V primeru, da za posamezno merilo ne bo vlagatelj priložil zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, se bo v tem delu vloga ocenila z minimalnim številom 0 točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili za izbor bo projekt dosegel določeno število točk. Odobrile se bodo samo tiste vloge, ki bodo pri ocenjevanju iz ekonomskega vidika naložbe prejele nad 25 točk in bo skupni seštevek znašal nad 40 točk. Merila za ocenjevanje vlog Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! A. Ekonomski vidik naložbe: – Kakovost analize ciljnih trgov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Kakovost analize kupcev: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Kakovost analize konkurence: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Povečanje obsega pridelave in prireje oziroma povečanje obsega storitev, izraženo v obsegu skupnega prihodka: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Bruto prihodek na enoto PDM v letu 2008: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Delež lastnih sredstev, brez kreditov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Starost odgovorne osebe: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! B. Družbeno-socialni vidik naložbe: – Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer se nahaja naložba: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Podatki o brezposelnih glede na Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji za leto 2009 (Uradni list RS, št. 14/09). C. Regionalni vidik naložbe: – Indeks razvojne ogroženosti: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij republike slovenije glede na indeks razvojne ogroženosti za programsko obdobje Državnega razvojnega programa 2007–2013, skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06): D. Tehnološki vidik naložbe – Stopnja tehnološke zahtevnosti projekta: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! E. Naravovarstveni vidik naložbe – Lokacija na območjih z omejitvami: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Vpliv naložbe na okolje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! VIII. Razpisna dokumentacija in informacije 1. Razpisna dokumentacija za ukrep »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom« – za kmetije z dopolnilno dejavnostjo, agrarne in pašne skupnosti na podlagi pogodbe in kmetije, ki se ukvarjajo s pridelavo grozdja in vina oziroma pridelavo oljk vsebuje: – Povabilo k oddaji vloge, – Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge, – Seznam upravičenih stroškov, – Vlogo, ki vsebuje prijavni obrazec za ukrep »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom«. 2. Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. 3. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 8. ure do 15.30 in v petek od 8. ure do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. IX. Rok in način prijave Vloge za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti ali oddati na vložišču ARSKTRP. Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa za posamezen ukrep, ki se objavi na spletnih straneh MKGP. Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem. Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah in označene: a) v primeru, ko skupna vrednost upravičenih stroškov za posamezno naložbo ne presega 80.000 EUR se označi: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Dodajanje vrednosti za kmetije – enostavna naložba« ali b) v primeru, ko skupna vrednost upravičenih stroškov za posamezno naložbo presega 80.000 EUR se označi: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Dodajanje vrednosti za kmetije – zahtevna naložba«. X. Obravnava vlog in postopek odobritve Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev za ta ukrep. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP v roku treh mesecev od vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se uvrsti na konec seznama prejetih vlog. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje na vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med postopkom preverjanja pregleda popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne. Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko. Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo prejetih ali popolnih vlog. Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po vrstnem redu uvrstitve na listo popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril. Odobri se le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega števila točk, do porabe sredstev javnega razpisa. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se vloga zavrne. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno po pošti ali odda na vložišču ARSKTRP. Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz 114. člena Uredbe PRP. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca šteje, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor. ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem lahko izvaja tudi MKGP kot Organ upravljanja. V primeru kontrol se preveri znesek, ki se plača upravičencu na podlagi zahtevka. Kolikor znesek zahtevka presega znesek, ki je dodeljen upravičencu za več kot 3%, se za razliko uporabi znižanje zneska, glede na navedbe 30. in 31. člena Uredbe Komisije (ES) št.1975/2006.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti