Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

Št. 2720/09 Ob-2387/09 , Stran 583
Zaporedna št. 1: Parc. št. 709/23, pašnik v izmeri 504 m2, vpisana pri vl. št. 98, k.o. Brezovec. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 9.676,80 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 2: Parc. št. 437, pašnik v izmeri 380 m2, vpisana pri vl. št. 996, k.o. Mežica. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 13.800,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 3: Parc. št. 1001/1, travnik v izmeri 1260 m2 in njiva v izmeri 258 m2, vpisana pri vl. št. 241, k.o. Bukovje. Zemljišče se po planu nahaja v območju za širitev obstoječih kompleksov (Gorenje P1/S1/4 (P1/S1/4) Gorenje, Žleb – dopolnilna stanovanjska agrarna gradnja), izklicna cena zemljišča znaša 58.285,20 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 4: Parc. št. 53/2, travnik v izmeri 901 m2 in njiva v izmeri 400 m2, parc. št. 53/5, travnik v izmeri 717 m2 in njiva v izmeri 500 m2, parc. št. 53/7, travnik v izmeri 118 m2 in parc. št. 53/8, travnik v izmeri 8 m2, vse vpisane pri vl. št. 166 k.o. Hruševje. Zemljišča se po planu nahajajo v območju javne infrastrukture (centralnih dejavnosti) in mešanih območjih (namenjena so bivanju, trgovskim, proizvodnim in storitvenim dejavnostim), izklicna cena zemljišča znaša 111.048,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zemljišča se prodajajo v kompletu. Zaporedna št. 5: Parc. št. 681/8, travnik v izmeri 644 m2, vpisana pri vl. št. 451, k.o. Cerkno. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče – območje proizvodnih dejavnosti, izklicna cena zemljišča znaša 28.323,20 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 3. 4. 2009, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____ – Ne odpiraj.« Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 77-01/2009 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani občine oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani občine. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino. Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo in druge morebitne stroške plača kupec. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičninah pod zap. št. 3, 4 in 5 občina uveljavlja predkupno pravico. V skladu z 88. členom Zakona o urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin občini, na območju katere ležijo predmetne nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 7. 4. 2009 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/434-11-00).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti