Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

834. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog, stran 2756.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Obravnavano območje se nahaja v območju urejanja MS 7/6 Zalog, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog (Uradni list RS, št. 1/93). Po navedenem dokumentu je na lokaciji trgovine Spar in večnamenske stavbe z javnim programom (zadružni dom) v lasti Mestne občine Ljubljana dopustna gradnja objektov centralnih dejavnosti z nizko izrabo zemljišča.
Obstoječa objekta trgovine Spar in Mestne občine Ljubljana sta že dotrajana in nefunkcionalna. Zato je predvidena njuna odstranitev in gradnja novega, enotnega objekta s pretežno javnim programom (trgovina, športna dvorana, večnamenska dvorana).
Veljavni prostorski ureditveni pogoji ne omogočajo načrtovane novogradnje. Glede na to, da gre za objekt s pretežno javnim kulturnim in športnim programom, ki bo služil krajanom Zaloga, je izdelava sprememb in dopolnitev PUP utemeljena.
3.
Območje sprememb in dopolnitev PUP
Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega površino ob križišču Agrokombinatske in Zaloške ceste in meri cca 3.500 m2. Območje sprememb in dopolnitev PUP se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z vodo, Področje odvajanja odpadnih voda)
2. Ministrstvo za kulturo
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (Urad za upravljanje z vodami)
6. Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto
7. JP Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo)
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Urad za civilno obrambo)
9. Telekom Slovenije d.d.
10. Javna razsvetljava d.d.
11. JP Snaga d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana
3. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za šport
5. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb PUP izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Spremembe in dopolnitve PUP bodo izdelane na podlagi strokovne urbanistične rešitve in smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora.
6.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Priprava osnutka sprememb in dopolnitev PUP je predvidena dvajset dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev PUP je predviden devet mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev PUP
Pripravo sprememb in dopolnitev PUP financira Mestna občina Ljubljana.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3505-11/2009-4
Ljubljana, dne 10. marca 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti