Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

814. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, stran 2707.

Na podlagi prvega odstavka in drugega odstavka 204. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08 in 109/08) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
1. člen
V prvem odstavku 8. člena Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 119/07 in 102/08; v nadaljevanju sklep) se drugi stavek nadomesti s stavkom, ki se glasi:
»Računovodsko poročilo je sestavljeno iz izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida, izkaza vseobsegajočega donosa, izkaza denarnih tokov, izkaza sprememb lastniškega kapitala in priloge s pojasnili k izkazom.«
2. člen
V drugem odstavku 8. člena sklepa se drugi stavek nadomesti s stavkom, ki se glasi:
»Konsolidirano računovodsko poročilo je sestavljeno iz konsolidiranega izkaza finančnega položaja, konsolidiranega izkaza poslovnega izida, konsolidiranega izkaza vseobsegajočega donosa, konsolidiranega izkaza denarnih tokov, konsolidiranega izkaza sprememb lastniškega kapitala in priloge s pojasnili h konsolidiranim izkazom.«
3. člen
Točka (a) četrtega odstavka 8. člena sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»(a) revizorjevo poročilo,«
4. člen
9. člen sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(Vrste in členitev računovodskih izkazov)
(1) Banka vključi v računovodsko poročilo računovodske izkaze na kratkih oziroma predpisanih shemah, ki so priloga k temu sklepu in so njegov sestavni del. Računovodski izkazi so izkaz finančnega položaja, izkaz poslovnega izida, izkaz vseobsegajočega donosa, izkaz denarnih tokov (po I. ali II. različici) in izkaz sprememb lastniškega kapitala.
(2) Banka lahko v računovodskem poročilu postavke poslovnega izida namesto v izkaz poslovnega izida vključi v izkaz vseobsegajočega donosa.
(3) Vsebino posameznih postavk in način izdelave računovodskih izkazov opredeljujejo MSRP in določila tega sklepa.«
5. člen
V prvem, četrtem in devetem odstavku 10. člena, v 11. členu, v prvem in tretjem odstavku 15. člena, v točki 1 četrtega odstavka 20. člena in v tretjem odstavku 25. člena sklepa se besedilo »bilanca stanja« v uporabljenem sklonu nadomesti z besedilom »izkaz finančnega položaja« v ustreznem sklonu.
6. člen
V drugem odstavku 10. člena sklepa se za besedilom prvega stavka »na podlagi knjigovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih« vstavita besedi »poslovnega izida«.
7. člen
Za drugim odstavkom 10. člena sklepa se vstavi novi (2a) odstavek, ki se glasi:
»(2a) Banka izkaz vseobsegajočega donosa razčleni na čisti dobiček/izgubo v obdobju ter na prihodke in odhodke vseobsegajočega donosa v obdobju, pripoznane v presežku iz prevrednotenja ali neposredno v zadržanem dobičku/izgubi (mimo poslovnega izida ali presežka iz prevrednotenja), na način, ki izhaja iz sheme izkaza vseobsegajočega donosa. Če banka v računovodskem poročilu postavke poslovnega izida iz drugega odstavka tega člena namesto v izkaz poslovnega izida vključi v izkaz vseobsegajočega donosa, jih vnese pred zap. št. 1 ČISTI DOBIČEK (IZGUBA) POSLOVNEGA LETA izkaza vseobsegajočega donosa, razen kazalnikov »Osnovni čisti dobiček/izguba na delnico« in »Popravljeni čisti dobiček/izguba na delnico«, ki ju vključi za zap. št. 22 VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI, in postavke v shemi tega izkaza ustrezno preštevilči. V primeru iz predhodnega stavka lahko banka natančnejšo razčlenitev postavk izkaza vseobsegajočega donosa, ki se nanašajo na posamezne sestavine presežka iz prevrednotenja (postavke pod zap. št. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 in 17), namesto v izkazu vseobsegajočega donosa predstavi v pojasnilih k tem izkazu.«
8. člen
V četrtem odstavku 10. člena sklepa se besedilo »izkaz gibanja kapitala« nadomesti z besedilom »izkaz sprememb lastniškega kapitala«.
9. člen
Peti odstavek 10. člena sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Banka v računovodskih izkazih v stolpce za zneske prejšnjega leta vnese podatke iz revidiranih računovodskih izkazov prejšnjega poslovnega leta. Banka lahko v računovodskih izkazih za stolpcem znesek prejšnjega leta doda stolpce za zgodnejša poslovna leta in v pojasnilih k računovodskim izkazom tudi pojasnila za ta primerjalna obdobja.«
10. člen
Za petim odstavkom 10. člena sklepa se vstavi novi (5a) odstavek, ki se glasi:
»(5a) Kadar banka uporabi računovodsko usmeritev za nazaj oziroma preračuna ali prerazvrsti posamezne postavke v računovodskih izkazih, ustrezno prilagodi tudi zneske prejšnjega leta oziroma zgodnejših let na način, da so le-ti primerljivi z zneski obravnavanega poslovnega leta. V primeru iz predhodnega stavka banka v izkaz finančnega položaja za stolpcem znesek prejšnjega leta oziroma zgodnejšega leta doda tudi stolpec za začetek prvega primerjalnega obdobja, na katerega se zadevna sprememba nanaša, in v pojasnila k izkazu finančnega položaja tudi pojasnila za to primerjalno obdobje.«
11. člen
Šesti odstavek 10. člena sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Kadar banka uporabi priložene sheme računovodskih izkazov za potrebe medletnega poročanja, vnese podatke za naslednja obdobja:
(a) v izkaz finančnega položaja podatke po stanju konec obravnavanega medletnega obdobja (četrtletja, polletja) in po stanju konec prejšnjega poslovnega leta;
(b) v izkaz poslovnega izida in v izkaz vseobsegajočega donosa podatke za obravnavano medletno obdobje in kumulativne podatke za obravnavano poslovno leto do danega datuma ter podatke za primerljiva medletna obdobja prejšnjega poslovnega leta (to na primer pri trimesečnem poročanju pomeni podatke za zadnje trimesečje in kumulativne podatke za obdobje od začetka poslovnega leta do konca obravnavanega trimesečja ter podatke za enaka obdobja prejšnjega poslovnega leta);
(c) v izkaz denarnih tokov in v izkaz sprememb lastniškega kapitala kumulativne podatke za obravnavano poslovno leto do danega datuma in podatke za primerljivo obdobje prejšnjega poslovnega leta.«
12. člen
V osmem odstavku 10. člena sklepa se doda stavek, ki se glasi:
»Postavke, ki so nepomembne za resničen in pošten prikaz finančnega položaja, poslovnega izida in vseobsegajočega donosa banke, se lahko združijo.«
13. člen
V 12. in 13. členu sklepa se besedilo »bilanco stanja in izkaz poslovnega izida na dolgih shemah« nadomesti z besedilom »izkaz finančnega položaja in izkaz poslovnega izida na dolgih shemah ter izkaz vseobsegajočega donosa na predpisani shemi« in beseda »ju« z besedo »jih«.
14. člen
V drugem odstavku 20. člena sklepa se besedilo prvega stavka »v primerjavi s prejšnjim poslovnim letom« nadomesti z besedilom »v primerjavi s prejšnjim/prejšnjimi poslovnimi leti« in besedilo tretjega stavka »in primerjalne podatke za prejšnje poslovno leto« nadomesti z besedilom »in primerjalne podatke za prejšnje/prejšnja poslovna leta«.
15. člen
Prvi odstavek 25. člena sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Banka vključi v konsolidirano računovodsko poročilo konsolidirane računovodske izkaze na kratkih oziroma predpisanih shemah, ki so priloga tega sklepa in so njegov sestavni del. Konsolidirani računovodski izkazi so konsolidirani izkaz finančnega položaja, konsolidirani izkaz poslovnega izida, konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa, konsolidirani izkaz denarnih tokov (po I. ali II. različici) in konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala. Banka lahko v konsolidiranem računovodskem poročilu postavke poslovnega izida namesto v konsolidirani izkaz poslovnega izida vključi v konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa. Banka vključi konsolidirani izkaz denarnih tokov na shemi izkaza denarnih tokov po I. različici ali shemi izkaza denarnih tokov po II. različici iz tretjega odstavka 10. člena tega sklepa.«
16. člen
V drugem odstavku 28. člena sklepa se besedilo »za 30. junij« nadomesti z besedilom »za 31. maj«.
17. člen
Tretji in četrti odstavek 28. člena sklepa se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Banka predloži revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo Banki Slovenije v roku in na način, določenem v zakonu, ki ureja bančništvo.
(4) Banka objavi revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom iz drugega odstavka 57. člena ZGD-1 ter predlogom razporeditve dobička ali obravnavanja izgube in razporeditve dobička ali obravnavanja izgube, če to ni razvidno iz letnega poročila, na svojih javnih spletnih straneh in vse skupaj zaradi javne objave predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v rokih in na način, določenem v zakonu, ki ureja bančništvo.«
18. člen
Priloge sklepa, ki vsebujejo sheme računovodskih izkazov, se v celoti nadomestijo z novimi shemami, ki so v prilogi tega sklepa.
19. člen
Banka prvič uporabi sheme računovodskih izkazov iz 18. člena tega sklepa pri izdelavi računovodskih izkazov za obdobja po uveljavitvi tega sklepa.
20. člen
Banka lahko določbo 3. člena tega sklepa v zvezi z računovodskim poročilom upošteva že pri izdelavi letnega poročila za poslovno leto 2008.
21. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 17. marca 2009
dr. Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti