Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

Št. 430-6/2009 Ob-2365/09 , Stran 586
1. Naziv koncedenta: Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina. 2. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je gospodarska javna služba dejavnost urejanja in vzdrževanja pokopališč. Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju Občine Hrpelje - Kozina, na katerem se izvaja koncesija, izključno oziroma posebno pravico opravljati gospodarsko javno službo, ki je predmet tega razpisa, in dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe v skladu s predpisi in v javnem interesu. Gospodarska javna služba urejanje in vzdrževanje pokopališč se izvaja na območju pokopališč: – Brezovica (Brezovica, Rožice, Ostrovica, Gradišica, Artviže, Materija, Povžane, Bač pri Materiji, Slope, Tublje pri Hrpeljah); – Klanec pri Kozini (Klanec pri Kozini, Ocizla, Beka, Petrinje, Prešnica); – Golac (Golac, Poljane pri Podgradu); – Hrpelje (Hrpelje, Kozina, Tublje pri Hrpeljah). Koncesijska pogodba po tem javnem razpisu se sklene za določen čas 10 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo najpozneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe. 3. Prijava Prijava se bo štela za popolno, če bo pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala vse v tem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke. Prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. V primeru, da naročnik/koncedent ne bi pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo sklenjena koncesijska pogodba. Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo naročnik/koncedent sklenil koncesijsko pogodbo. 4. Sposobnost prijavitelja Za priznanje sposobnosti prijavitelja mora ta izpolnjevati pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene v razpisni dokumentaciji, kar prijavitelj dokazuje z naslednjimi listinami: a) da kot pravna oseba ali kot samostojni podjetnik posameznik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pranje denarja; Dokazilo: Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, da: – prijavitelj kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ni bil kaznovan v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji, – zakoniti zastopniki prijavitelja niso bili kaznovani v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji. Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave); b) da proti prijavitelju ni začet postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek. Dokazilo: – potrdilo okrožnega sodišča, kjer ima prijavitelj svoj sedež, iz katerega bo razvidno, da proti prijavitelju ni začet postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek; Potrdilo sodišča se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave); c) da ima prijavitelj poravnane vse davke, prispevke in druge javnopravne dajatve; Dokazilo: – izjava o poravnanih davkih, prispevkih in drugih javnopravnih dajatvah, ki je sestavni del razpisne dokumentacije; – potrdilo DURS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave); d) da je registriran oziroma, da izpolnjuje pogoje za opravljanje koncesije. Dokazilo: – veljaven redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES), iz katerega bo razvidno, da je prijavitelj registriran, – dokazilo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije (npr. družbena pogodba, ustanovitveni akt …). Redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES) se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejši od 60 dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave); e) da lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom na gospodarski javni službi zaposli osebo z najmanj VII. stopnjo primerne strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka. Dokazilo: izjava o delavcu, iz katere bo razvidno: – da ima prijavitelj zaposleno osebo s polnim oziroma sorazmerno krajšim delovnim časom z najmanj VII. stopnjo ustrezne strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka ali – da bo prijavitelj v primeru, da bo izbran za koncesionarja zaposlil osebo s polnim oziroma sorazmerno krajšim delovnim časom z najmanj VII. stopnjo ustrezne strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka. Izpolnjena izjava o delavcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. f) da zaposluje najmanj eno osebo s tremi leti delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je predmet koncesije in s strokovno izobrazbo najmanj V. stopnje tehnične smeri; g) da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarske javne službe na celotnem območju občine za njeno izvajanje. Dokazilo: – izpolnjena izjava o zaposlenih delavcih, ki je sestavni del razpisne dokumentacije; h) da razpolaga z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev za delo in da razpolaga s poslovnim prostorom na območju Občine Hrpelje - Kozina, oziroma, ne glede na sedež poslovnega prostora na drugačen način nesporno dokaže, da lahko nemoteno opravlja dejavnost. Dokazilo: – izpolnjena izjava o tehnični usposobljenosti, ki je sestavni del razpisne dokumentacije; i) da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe; j) da je sposoben zagotavljati storitve na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »urejanje in vzdrževanje pokopališč« in »izvajanje pogrebnih storitev«, drugih predpisov, normativov in standardov; k) da zagotavlja interventno izvajanje gospodarske javne službe ob vsakem času; l) da je usposobljen za vodenje katastra ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje; Dokazilo: – da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti vodenja katastra, finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje zahtevanih pogojev; – izpolnjena izjava o rednem izvajanju storitev, ki je sestavni del razpisne dokumentacije; m) da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem dejavnosti utegne povzročiti državi, občini ali tretji osebi. Dokazilo: – predpogodba o zavarovanju proti odgovornosti za škodo; – izpolnjena izjava o zavarovanju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije; n) da je finančno sposoben opravljati gospodarsko javno službo. Dokazilo: – 1. BON 1 (ali BON 1/P) – pravne osebe oziroma BOON 1/SP – samostojni podjetniki posamezniki s podatki in kazalniki za leto 2007. – 2. Potrdilo poslovne banke ali bank, pri katerih ima prijavitelj odprt (ali odprte) transakcijske račune (ali BON 2 obrazec); iz dokazil mora izhajati, da ponudnikovi transakcijski računi v obdobju 6 mesecev pred izdajo potrdila (to je lahko starejše največ 60 dni pred dnevom oddaje ponudbe) niso bili blokirani). V primeru skupne prijave morajo prijavitelji, ki sodelujejo pri skupni prijavi skupaj izpolnjevati vse pogoje za udeležbo (sposobnost) določene v razpisni dokumentaciji, razen kar se tiče statusnih pogojev (nekaznovanost, vpis v register …a), b), c), d) – prva alineja, n)2) razpisne dokumentacije, ki jih mora izpolnjevati vsak izmed skupnih prijaviteljev. 5. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije: Razpisna dokumentacija za podelitev koncesije za opravljanje razpisane javne službe je objavljena na spletnih straneh Občine Hrpelje - Kozina (www.hrpelje-kozina.si). Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo osebno, po telefaksu ali po pošti. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo do vključno 24. 4. 2009, do 12. ure, od ponedeljka do petka, med 8. in 16. uro, na naslovu: Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina. Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si. 6. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni obliki. Za dajanje informacij je pri naročniku/koncedentu odgovorna oseba Šaša Likavec Svetelšek. Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljeni pa bodo tudi na spletni strani občine. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za prijavitelje obvezujoči. Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.siali na naslovu: Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina, te. 05/680-01-50, telefaks 05/680-01-80, z oznako »Občina Hrpelje -Kozina – koncesija za opravljanje GJS urejanje in vzdrževanje pokopališč.« Naročnik/koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. O tem seznani vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. 7. Način, mesto in rok oddaje prijave Prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih ovojnicah, katere morajo biti na naslovni strani opremljene z naslovom: Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina. V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj – prijava – Občina Hrpelje - Kozina – koncesija za opravljanje GJS urejanje in vzdrževanje pokopališč.« Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja. Naročnik/koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 29. 4. 2009, do 12. ure. Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če je prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Prijave ni mogoče oddati v elektronski obliki. 8. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave: prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni, kar mora na ovojnici označiti na naslednji način: »Ne odpiraj – prijava – Občina Hrpelje - Kozina – koncesija za opravljanje GJS urejanje in vzdrževanje pokopališč«. – z oznako dopolnitev / umik /sprememba«, glede na to ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo že oddane prijave. Prijave ni mogoče dopolniti / umakniti / spremeniti po poteku roka za oddajo prijav. 9. Način, mesto in rok odpiranja prijav Javno odpiranje prijav bo 29. 4. 2009, ob 15. uri, v prostorih Občine Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina. Predstavniki prijaviteljev, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju prijav, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne osebe prijavitelja (razen v primeru, da je prisotna odgovorna oseba sama zakoniti zastopnik). Prijava prijavitelja ali morebitna sprememba/dopolnitev/umik prijave bo zavrnjena pred začetkom javnega odpiranja prijav, če: – ne bo oddana oziroma ne bo prispela na zgoraj navedeni naslov pravočasno (to je do datuma in ure, ki sta navedena), – ne bo pravilno opremljena. Nepravočasne prijave ali nepravilno opremljene prijave bodo prijaviteljem vrnjene neodprte. Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. Variantne prijave niso dopustne in jih naročnik/koncedent ne bo upošteval. Prijave morajo biti veljavne do vključno 29. 8. 2009. 10. Način ocenjevanja prijav Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije za izvajanje razpisane gospodarske javne službe izbral enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna prijava. Merila za izbor koncesionarja so: 1. Tehnična usposobljenost, ki presega minimalne zahteve javne službe. 2. Kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe (npr. višja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki presegajo minimalne zahteve javne službe. 3. Dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisane gospodarske javne službe. 4. Celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe. 5. Pričetek izvajanja javne službe skladno z dogovorjenim datumom v koncesijski pogodbi. 11. Postopek izbire koncesionarja V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje prijav skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja. V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja Občinska uprava Občine Hrpelje - Kozina z upravno odločbo. Naročnik/koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev, ki odda skupno prijavo. O izboru koncesionarja koncedent odloči v roku 60 dni od dneva javnega odpiranja ponudb in o izboru istega dne obvesti vse prijavitelje. Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 28 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja. Naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti