Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

Št. 130/2009-LS Ob-2408/09 , Stran 592
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Hodoš za leto 2009, ki jih upravičencem zagotavlja Občina Hodoš na podlagi letnega programa športa za leto 2009 ter Proračuna Občine Hodoš za leto 2009. II. Pogoji za udeležbo na javnem razpisu Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci programa športa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Hodoš, – da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnostih, – da imajo organizirano redno dejavnost in vadbo in so se registrirala vsaj v preteklem letu, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, v kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih, – občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke. III. Vsebine letnega programa športa za leto 2009 in obseg sredstev, ki jih zagotavlja Občina Hodoš iz proračuna za leto 2009 Za izvajanje letnega programa športa se izvajalcem v proračunu Občine Hodoš za leto 2009 ter v skladu z Pravilnikom o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Hodoš zagotavljajo sredstva po postavki 18048 pod kontom 41200012 v višini 6.700 €. IV. Obdobje v katerem morajo biti porabljena dobljena sredstva: dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2009 morajo njihovi prejemniki porabiti najkasneje do 31. 12. 2009 V. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije Zainteresirani vlagatelji vlog oziroma izvajalci športa lahko razpisno dokumentacijo dvignejo osebno v tajništvu župana Občine Hodoš, Hodoš 52 ali po predhodnem pisnem naročilu prejmejo po pošti, vendar najkasneje 15 dni po objavi. Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije osebno na Občini Hodoš oziroma po tel. 02/559-80-21. VI. Zahtevana dokumentacija za popolnost vlog Popolna vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokumentacijo: – podatke o izvajalcu, – dokazilo, da ima izvajalec sedež na območju Občine Hodoš, – dokazilo, da je izvajalec registriran v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti športa in ima plačano članarino, – izpolnjene obrazce in priložene zahtevane priloge. VII. Rok za predložitev vlog Zainteresirani vlagatelji lahko predložijo vlogo osebno na Občino Hodoš ali jo pošljejo po pošti na naslov Občina Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš - Hodos, najkasneje do 20. aprila 2009 do 10. ure. Vloga mora biti v zaprti kuverti z oznakami: – na prednji desni strani spodaj: Občina Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš - Hodos, – na prednji levi strani spodaj: Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2009 – Ne odpiraj in – na hrbtni strani: naslov vlagatelja. VIII. Rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni pisno najkasneje v 15 dneh po preteku roka za predajo vlog. IX. Rok za pritožbe: vlagatelj, ki meni da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije in mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o izboru oziroma pritožbo, v roku 8 dni od prejema sklepa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti