Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

9. Uredba o ratifikaciji Dvostranskega dogovora med carinskimi organi Republike Slovenije in Francoske republike o izdajanju centraliziranih enotnih dovoljenj za hišno carinjenje v skladu s točko c) prvega odstavka 76. člena Carinskega zakonika Skupnosti, stran 909.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO in 76/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI DVOSTRANSKEGA DOGOVORA MED CARINSKIMI ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN FRANCOSKE REPUBLIKE O IZDAJANJU CENTRALIZIRANIH ENOTNIH DOVOLJENJ ZA HIŠNO CARINJENJE V SKLADU S TOČKO c) PRVEGA ODSTAVKA 76. ČLENA CARINSKEGA ZAKONIKA SKUPNOSTI
1. člen
Ratificira se Dvostranski dogovor med carinskimi organi Republike Slovenije in Francoske republike o izdajanju centraliziranih enotnih dovoljenj za hišno carinjenje v skladu s točko c) prvega odstavka 76. člena Carinskega zakonika Skupnosti, podpisan v Parizu 4. julija 2008.
2. člen
Dvostranski dogovor se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku glasi:
Dvostranski dogovor
Med carinskima upravama Republike Slovenije in Francoske republike o izdajanju centraliziranih enotnih dovoljenj za hišno carinjenje v skladu s točko c) prvega odstavka 76. člena Carinskega zakonika Skupnosti
Glede na Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o Carinskem zakoniku Skupnosti in zlasti njen 250. člen, ki omogoča priznavanje dokumentov in odločitev carinskih uprav pri uporabi dovoljenj in kontroli carinskega postopka v več državah članicah;
glede na Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o Carinskem zakoniku Skupnosti;
glede na Uredbo Sveta (EGS) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med carinskimi organi držav članic in sodelovanju teh organov s Komisijo pri zagotavljanju pravilnega izvajanja carinskih in kmetijskih predpisov;
glede na Konvencijo o medsebojni upravni pomoči in sodelovanju carinskih uprav z dne 18. decembra 1997, imenovano Neapeljska konvencija II;
glede na Uredbo Sveta EGS/Euratom št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti;
glede na šesto direktivo Sveta EGS št. 77/388 z dne 17. maja 1977;
glede na Uredbo Intrastat Sveta EGS št. 3330/91 z dne 7. novembra 1991 o statistikah blagovnih menjav med državami članicami, objavljeno v UL ES 16. novembra 1991;
glede na izjavo generalnih direktorjev carinskih uprav v Evropski uniji o poenostavitvi predpisov in postopkov Skupnosti, sprejeto na zasedanju v Stockholmu maja 1996 (UL 332 z dne 7. novembra 1996, str. 1 in 2);
ob upoštevanju sklepov seminarja v Brightonu iz leta 1997 o spodbujanju poskusnih projektov za enotna dovoljenja Skupnosti, ki predpostavljajo sodelovanje med carinskimi upravami držav članic;
v prepričanju, da si je treba prizadevati za vzpostavitev programa Evropske skupnosti na področju carin (Carina 2002–2007), na katerem temelji obširno delovanje za izboljšanje in racionalizacijo carinskih postopkov ob zagotavljanju zaščite carinskega območja;
ob upoštevanju razvoja gospodarstva in naraščajoče blagovne menjave;
ob upoštevanju, da je treba zmanjšati trgovinske stroške, ki ovirajo konkurenčnost, gospodarsko rast in zaposlovanje v Skupnosti;
ob upoštevanju nujnosti izvedbe tega poskusnega projekta, s pomočjo katerega bo zakonodajni organ Skupnosti dobil elemente za potrebne popravke Carinskega zakonika Skupnosti oziroma njegovih določb, v povezavi z ožjo delovno skupino za enotna dovoljenja, ustanovljeno v okviru programa Carina 2002–2007;
ob upoštevanju želje carinskih organov Republike Slovenije in Francoske republike za poglobitev sodelovanja v okviru poskusnih projektov za enotna dovoljenja Skupnosti
sta carinski upravi Republike Slovenije in Francoske republike sklenili naslednji
Dvostranski dogovor med carinskima upravama Republike Slovenije in Francoske republike o izdajanju centraliziranih enotnih dovoljenj za hišno carinjenje
Ta dogovor ureja notranje odnose med carinskima upravama Republike Slovenije in Francoske republike v okviru centraliziranega enotnega dovoljenja za hišno carinjenje, v nadaljnjem besedilu: dovoljenje. Ta dovoljenja se izdajajo na podlagi točke c) prvega odstavka 76. člena Carinskega zakonika Skupnosti.
O spodaj navedenih določbah sta se slovenska carinska uprava na eni in francoska carinska uprava na drugi strani dogovorili, da bi zagotovili dobro izvajanje postopka in usklajevanje njegove kontrole.
Carinski upravi obeh držav sta se dogovorili o naslednjem:
1. člen: Temeljna načela
1. Državi se strinjata, da bo vsako dejanje ali odločitev v zvezi z dovoljenji sprejeto v skladu z veljavnim pravom Skupnosti in prevladujočo prakso, če je ta po mnenju obeh držav skladna s pravom Skupnosti, ki se uporablja.
2. Za namen tega dogovora se izraz »dovoljenje« ne nanaša zgolj na že izdano dovoljenje, temveč tudi na obravnavo zahtevka za dovoljenje, razen če je izrecno določeno drugače.
2. člen: Izdaja dovoljenja
1. Za izdajo dovoljenja je potrebno soglasje obeh držav.
2. Zahtevek za dovoljenje se pošlje drugi državi skupaj z mnenjem države, pri kateri je bil zahtevek vložen, in osnutkom dovoljenja. Druga država prouči prejete dokumente in čim prej ter največ v 60 dneh od prejema osnutka sporoči morebitne pripombe in spremembe, ki se ji zdijo potrebne. Če za mnenje zaprošena država članica ne more v tem roku izdati dokončnega mnenja, mora državi, ki je izdelala osnutek, sporočiti razloge za zamudo in nov predvideni rok za odgovor.
3. Po prejemu odgovora država, pri kateri je bil zahtevek vložen, upošteva želje in pripombe druge države ter izda dovoljenje ali zavrne zahtevek, če soglasja ni mogoče doseči. Drugo državo pisno obvesti o izdaji dovoljenja. Soglasje k osnutku dovoljenja mora biti izrecno dano pisno.
4. Pri vsakem dovoljenju carinski upravi določita tehnične podrobnosti izvajanja (kontrole, davki, statistika …), pri čemer se nekatere določbe ne sporočijo imetniku dovoljenja.
3. člen: Medsebojna pomoč
1. Državi si pomagata pri izvajanju dovoljenj in tega dogovora. Prošnjam za pomoč druge države se ugodi glede na razpoložljivost zaposlenih v zaprošeni državi.
2. Pomoč iz tega dogovora se zagotavlja ob upoštevanju veljavnega prava vsake države in v skladu s pristojnostmi vsake carinske uprave.
4. člen: Izmenjava informacij
1. Za izvajanje teh določb in dovoljenja pogodbeni stranki v skladu s 15. členom Carinskega zakonika Skupnosti pred izdajo dovoljenja skupaj pridobita pisno soglasje prosilca za posredovanje vseh informacij in podatkov v zvezi z dovoljenjem in/ali vsakim nadaljnjim dovoljenjem za davčne potrebe.
2. Na podlagi tega pisnega soglasja si državi, udeleženi pri dovoljenju, v okviru kontrole postopka izmenjata vse informacije in podatke v zvezi z dovoljenjem in njegovim izvajanjem.
3. Določbe tega člena se uporabljajo brez vpliva na zakonodajo Skupnosti na področju medsebojne pomoči in na veljavne sporazume o carinskem sodelovanju.
5. člen: Lastni viri sredstev
1. Carinski dolg v smislu tega člena pomeni uvozno dajatev, kot je določena v 9. in 10. točki 4. člena Carinskega zakonika Skupnosti.
2. Država, ki je v dovoljenju navedena kot pristojna za pobiranje uvoznih dajatev za blago, ki se sprosti v prosti promet, bo drugi državi za blago, ki je na njenem območju, kot vračilo stroškov odmere in pobiranja dajatev nakazala znesek v višini 50% stroškov pobiranja, ki jih v skladu s točkama a) in b) prvega odstavka in tretjim odstavkom 2. člena Sklepa Sveta (ES, Euratom) št. 597/2000 z dne 29. septembra 2000 o sistemu lastnih virov sredstev Skupnosti zadrži vsaka država članica.
3. 50% sredstev iz prejšnjega odstavka se pripiše carinskemu dolgu za blago, ki je prijavljeno za sprostitev v prosti promet v državi, v kateri se postopek centralizira, in je fizično na območju druge države. Ta znesek se nakazuje ustrezno plačilom na podlagi dopolnilnih deklaracij za sprostitev v prosti promet. Carinski upravi si pisno sporočita podatke o računih. Denar se nakazuje izključno v evrih.
4. Znesek, izračunan v skladu s tretjim odstavkom tega člena, se določi na podlagi carinskega dolga po odbitku zneskov v skladu z zakonodajo Skupnosti in 2. točko 17. člena Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000, UL ES št. L 130/1 z dne 31. maja 2000, str. 1–12.
5. Nakazilo dela stroškov pobiranja dajatev se drugi državi izvede v istem mesecu, v katerem so bila lastna sredstva dana na razpolago Evropski komisiji v skladu s prvim odstavkom 10. člena Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000. Na nalogu za nakazilo sta navedena namen nakazila (plačilo na podlagi dovoljenja med državama članicama) in mesec nastanka carinskega dolga (vložitev carinske deklaracije ali drugega ustreznega dokumenta).
6. Če se pobrane dajatve vrnejo dolžniku in so stroški za te dajatve že nakazani drugi državi, si država, ki je vrnila dajatve, knjiži v dobro znesek nakazanega dela stroškov pobiranja, in sicer v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem so bili s tem povezani knjigovodski dokumenti poslani Evropski komisiji. Ravno tako pošlje natančen obračun drugi stranki. Če v zadevnem mesecu ni bilo nobenega nakazila ali če nakazilo ne zadostuje, mora ta država na podlagi obvestila prvi vrniti znesek deleža stroškov odmere in pobiranja (ki tudi ustreza 50% zneska dolga), ki ji je bil neupravičeno nakazan.
7. Po preteku vsakega koledarskega leta si državi do 30. aprila prihodnjega leta medsebojno sporočita obračun nakazanih ali v dobro knjiženih stroškov pobiranja.
8. Če zaradi upravne napake določena dajatev ni bila pobrana ali dana na razpolago ali pa je bilo to opravljeno z zamudo, mora država, po katere krivdi se je to zgodilo, prevzeti finančne posledice v skladu z določbami uredbe o virih lastnih sredstev Skupnosti. Nakazilo dela stroškov pobiranja ni obvezno, če dajatve ni mogoče ali ni več mogoče pobrati od dolžnika. Država, pristojna za pobiranje, drugo državo obvesti, da dajatev ni pobrana ali je pobrana z zamudo.
6. člen: Spremljanje in kontrola
1. Organizacija kontrole temelji na letnem programu kontrole, ki ga pripravijo carinski organi države hišnega carinjenja v sodelovanju z drugo državo. Program kontrole morata sprejeti obe državi in je v prilogi, ki podjetju ni dostopna.
2. Za kontrolo in spremljanje postopka je pristojen urad za hišno carinjenje, naveden v enotnem centraliziranem dovoljenju.
3. Carinske službe kontrolirajo operacije v zvezi z blagom, ki je na njihovem območju.
4. Prošnje za kontrolo se lahko pošljejo drugi državi z navedbo predmeta in načina kontrole.
5. Urad za hišno carinjenje se v ustrezni obliki obvesti o ugotovitvah kontrole.
6. Letno poročilo o izvajanju dovoljenja pripravi carinski urad za hišno carinjenje na podlagi letnega poročila carinskih organov druge države o blagovnih tokovih, ki jo zadevajo. Na podlagi tega poročila je mogoče vnesti morebitne spremembe v program kontrole.
7. člen: Obravnava spornih zadev
1. Sporne zadeve obravnava država članica, v kateri je prišlo do kršitve ali nepravilnosti. Carine in takse izterja država članica, v kateri je prišlo do kršitev iz 202. in naslednjih členov Carinskega zakonika Skupnosti.
2. Urad za hišno carinjenje se obvesti o ugotovitvah.
8. člen: Reševanje sporov, spremembe
1. Spori v zvezi z izdajanjem in izvajanjem enotnih dovoljenj ter tega dogovora se po možnosti rešujejo s pogajanji.
2. Na zahtevo ene od držav članic, ki sta stranki dogovora, se lahko skliče sestanek za proučitev vsakršnega vprašanja o dogovoru ali dovoljenju.
3. O potrebnih spremembah tega dogovora se državi odločita soglasno.
9. člen: Sprejetje dogovora
Ta dogovor se sprejme v skladu s pogoji, določenimi s pravom vsake države stranke tega dogovora.
10. člen: Začetek veljavnosti in trajanje
1. Ta dogovor začne veljati z dnem, ko ga sprejmeta državi stranki dogovora.
2. Ta dogovor se lahko pisno odpove na pobudo ene ali druge države. Odpoved se sporoči najpozneje tri mesece pred želenim datumom prenehanja veljavnosti. Ob prenehanju veljavnosti ostanejo določbe o pristojnostih v zvezi s pobiranjem virov lastnih sredstev veljavne tako dolgo, kot se uporabljajo izdana dovoljenja in pobirajo viri lastnih sredstev, če ni sprejet noben drug predpis Skupnosti.
Podpisano v Parizu dne 4. julija 2008 v dveh izvodih v slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Podpis Carinske uprave
Republike Slovenije:
Rajko Skubic l.r.
 
Podpis Carinske uprave
Francoske republike:
Jérôme Fournel l.r.
Arrangement bilatéral
Entre les administrations douanières de la République de Slovénie et de la République Française relatif à la mise en place d'autorisations uniques centralisées de domiciliation conformément à l’article 76, paragraphe 1, point c) du code des douanes communautaire
Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire et notamment l'article 250 permettant la reconnaissance des actes et des décisions des administrations douanières en application de l'autorisation et du contrôle d'un régime douanier dans plusieurs Etats membres;
Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire;
Vu le règlement (CEE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités douanières des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanières et agricoles;
Vu la convention relative à l'assistance administrative mutuelle et la coopération entre les administrations douanières du 18 décembre 1997, dite «convention de Naples II»;
Vu le règlement du Conseil CEE/Euratom n°1150/2000 du 22 mai 2000 sur les ressources propres;
Vu la sixième directive du Conseil n° 77/388 CEE du 17 mai 1977;
Vu le règlement Intrastat du Conseil CEE n° 3330/91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques d'échanges de biens entre Etats membres publié au JOCE du 16 novembre 1991;
Vu la déclaration des directeurs généraux des douanes de l'Union européenne, relative à la simplification des règlements et procédures communautaires donnée lors de la réunion à Stockholm, en mai 1996 (JO 332 du 7 novembre 1996, p. 1 et 2);
Considérant les conclusions du séminaire de Brighton de 1997 visant à encourager les projets pilotes d'autorisations uniques communautaires impliquant une coopération entre les administrations douanières des Etats membres;
Convaincus que des efforts doivent être poursuivis pour la mise en śuvre du programme de la Communauté européenne dans le domaine douanier (Douanes 2002–2007) qui constitue la base d'une action d'envergure pour l'amélioration et la rationalisation des procédures douanières tout en assurant la protection du territoire douanier;
Considérant l'évolution de l'économie et le développement croissant du commerce;
Considérant qu'il est nécessaire de réduire les coûts commerciaux qui sont un obstacle à la compétitivité, à la croissance et à l'emploi dans la Communauté;
Considérant la nécessité de la mise en place de ce projet pilote, afin de permettre au législateur communautaire de disposer des éléments en vue d'apporter les modifications nécessaires au code des douanes communautaire ou à ses dispositions en liaison avec le groupe de travail restreint sur les autorisations uniques mis en place sous l'égide du programme Douane 2002–2007;
Considérant que les autorités douanières de la République de Slovénie et de la République Française souhaitent développer la coopération dans le cadre de projets pilotes d'autorisations uniques communautaires;
Les administrations douanières de la République de Slovénie et de la République Française ont convenu de l'accord suivant portant:
Arrangement bilatéral entre les administrations douanières de la République Française et de la République de Slovénie relatif à la mise en place d'autorisations uniques centralisées de domiciliation
Le présent accord vise à régler les relations internes entre les administrations douanières de la République de Slovénie et de la République Française dans le cadre d'une autorisation unique centralisée de domiciliation désignée «autorisation» ci-après. Ladite autorisation est mise en śuvre conformément à l’article 76, paragraphe 1, point c) du code des douanes communautaire (CDC).
Les dispositions suivantes ont été convenues en vue d'assurer le bon fonctionnement du régime et la coordination du contrôle y afférent, entre l'administration des douanes slovènes d'une part, et l'administration des douanes françaises, d'autre part.
Les administrations douanières des deux pays ont convenu ce qui suit:
Article 1: Principes de base
1. Les Etats conviennent que toute action ou décision concernant les autorisations est prise en conformité avec le droit communautaire en vigueur et la pratique actuelle, pour autant que cette dernière soit considérée par les deux Etats comme étant conforme au droit communautaire applicable.
2. Aux fins du présent accord, le terme «autorisation» ne se rapporte pas seulement à l'autorisation déjà délivrée, mais s'applique également à l'instruction de la demande d'autorisation, sauf disposition contraire.
Article 2: Délivrance de l'autorisation
1. La délivrance de l'autorisation nécessite l'accord des deux Etats.
2. La demande d'autorisation est transmise à l'autre Etat, accompagnée de l'avis de celui auprès duquel la demande a été déposée et d'un projet d'autorisation. Le second Etat examine à son tour les documents transmis et communique, au plus tôt et dans un délai n'excédant pas 60 jours à compter de la réception du projet, toutes les objections qu’il pourrait avoir à formuler et toutes les modifications qu'il estime nécessaires. Si l’Etat membre consulté n’est pas en mesure d’émettre un avis définitif dans le délai prévu, il indique les raisons de ce retard à l’Etat auteur du projet et lui précise dans quel nouveau délai il pense lui communiquer sa réponse.
3. Après réception de la réponse, l'Etat auprès duquel la demande a été déposée prend en compte les souhaits et objections exprimés par l'autre Etat et délivre l'autorisation ou rejette la demande si aucun accord ne peut être obtenu. L'autre Etat est informé par écrit de la délivrance de l'autorisation. L'accord au projet d'autorisation doit être expressément formulé par écrit.
4. Chaque autorisation fait l'objet d'un arrangement spécifique entre les administrations douanières réglant les modalités techniques d'application (contrôles, fiscalité, statistiques …), certaines dispositions n’étant pas communiquées au titulaire de l’autorisation.
Article 3: Assistance mutuelle
1. Les Etats se prêtent mutuellement assistance dans la mise en śuvre des autorisations et pour l'application du présent arrangement. Les demandes d'assistance de l'autre Etat sont prises en compte en fonction des disponibilités en personnel de l'Etat requis.
2. L’assistance mutuelle prévue dans le cadre du présent accord est mise en place dans le respect du droit en vigueur dans chaque Etat et conformément aux attributions de chaque administration douanière.
Article 4: Echanges d'informations
1. Pour l'application des présentes dispositions et de l'autorisation, conformément à l'article 15 du code des douanes communautaire, les parties contractantes obtiendront conjointement, avant la délivrance de l'autorisation, le consentement écrit du requérant en vue de la divulgation de toutes informations et données se rapportant à l'autorisation et/ou à une autorisation consécutive pour des besoins fiscaux.
2. Sur la base de ce consentement écrit, les Etats parties à l'autorisation échangent, dans le cadre de la surveillance de la procédure, toute information ou donnée relatives à l'autorisation et à son fonctionnement.
3. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de la réglementation communautaire en matière d'assistance mutuelle, ni des conventions de coopération douanière en vigueur.
Article 5: Ressources propres
1. Au sens du présent article, on entend par dette douanière la dette douanière à l'importation telle que définie à l'article 4, points 9) et 10) du code des douanes communautaire.
2. L'Etat indiqué dans l'autorisation comme compétent pour le recouvrement des droits des marchandises mises en libre pratique rétrocédera par virement au profit de l'autre Etat, pour les marchandises situées sur son territoire, au titre du remboursement des frais d'assiette et de perception, un montant égal à 50% des frais de recouvrement qui sont retenus par chaque Etat membre, conformément à l’article 2, paragraphe 1 points a) et b) et paragraphe 3 de la décision (CE, Euratom) n° 597/2000 du Conseil du 29 septembre 2000 sur le système des ressources propres de la Communauté.
3. Les 50% cités au paragraphe précédent sont à appliquer à la dette douanière due sur les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique dans l'Etat centralisateur et qui sont physiquement présentes sur le territoire de l'autre Etat. Ce montant est viré au fur et à mesure des paiements effectués sur la base des déclarations complémentaires de mise en libre pratique.. Les coordonnées du compte des administrations douanières concernées doivent être notifiées par écrit. Tout virement s’effectue en euros exclusivement.
4. Le montant calculé conformément au point 3 est établi sur la base de la dette douanière après déduction des montants effectuée conformément à la législation communautaire et à l'article 17, point 2 du règlement (CE, Euratom) n°1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000, publié au JOCE N° L 130/1 du 31 mai 2000, p. 1–12.
5. Le virement de la part de frais de recouvrement à l'autre Etat s'effectue dans le meme mois que celui de la mise à disposition des ressources propres à la Commission européenne, conformément à l'article 10, point 1 du règlement (CE, Euratom) n°1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000. L'ordre de virement fait apparaître une mention précisant le motif du virement (paiement en vertu d'une autorisation entre deux Etat membres) et le mois de naissance de la dette douanière (dépôt de la déclaration en douane ou équivalent).
6. Si des droits recouvrés sont remboursés au débiteur et les frais de recouvrement liés à ces droits sont déjà virés à l'autre Etat, celui qui a effectué le remboursement des droits inscrit à son crédit propre le montant de la part de frais de recouvrement virés, et ce dans le mois suivant celui de la transmission des documents comptables y afférents à la Commission européenne. Il envoie également un décompte détaillé à l'autre partie. Si dans le mois concerné aucun virement n'est effectué au profit de l'autre Etat, ou si le virement effectué est insuffisant, cet Etat doit rembourser au premier sur la base d'un avis le montant de la part de frais d'assiette et de recouvrement (correspondant également à 50% du montant de la dette) qui lui a été indûment viré.
7. A l'issue de chaque année civile, les Etats se communiquent mutuellement avant le 30 avril de l'année suivante un récapitulatif des frais de recouvrement virés ou portés en crédit.
8. Si suite à une erreur administrative, un recouvrement de droit et sa mise à disposition ne sont pas effectués ou le sont mais avec retard, alors l'Etat auquel la faute est imputable doit supporter les conséquences financières conformément aux dispositions du règlement sur les ressources propres. L'obligation de virement d'une partie des frais de perception n'est pas applicable dans les cas où les droits ne peuvent pas ou ne peuvent plus être recouvrés auprès du débiteur. L'Etat compétent pour le recouvrement informe l'autre du non-recouvrement ou du recouvrement tardif.
Article 6: Suivi et contrôle
1. L'organisation des contrôles repose sur le programme de contrôle annuel élaboré par les autorités douanières de l'Etat de domiciliation, en coopération avec l'autre Etat. Ce programme de contrôle doit être accepté par les deux Etats et figure dans une annexe non accessible aux opérateurs.
2. Le bureau de domiciliation désigné dans l'autorisation unique centralisée de domiciliation est responsable de la surveillance et du suivi de la procédure.
3. Les services douaniers contrôlent les opérations relatives aux marchandises se trouvant sur leur territoire.
4. Des demandes de contrôle peuvent être adressées à l'autre Etat membre en précisant l’objet du contrôle et ses modalités.
5. Les résultats de ces contrôles sont communiqués dans la forme appropriée au bureau de domiciliation.
6. Un bilan annuel du fonctionnement de l'autorisation est élaboré par le bureau de douane de domiciliation, sur la base du bilan annuel transmis par les douanes de l'autre Etat sur les flux qui la concernent. Ce bilan permettra de procéder à d'éventuelles modifications des axes de contrôle.
Article 7: Traitement des contentieux
1. Les contentieux doivent être traités par l'Etat membre où l'infraction ou l'irrégularité a été commise. Les droits de douane et taxes sont recouvrés par l'Etat membre dans lequel l'infraction a été commise, conformément aux articles 202 et suivant du code des douanes communautaire.
2. Le bureau de domiciliation est informé de la constatation.
Article 8: Résolution des litiges, modifications
1. En cas de litiges propres à la mise en śuvre et au fonctionnement de l'autorisation unique et du présent accord, ceux-ci sont réglés, dans la mesure du possible, par négociation.
2. Une réunion en vue d'examiner toute question sur l'accord ou l'autorisation peut être organisée à la demande de l'un des Etats membres partie à l'accord.
3. Les modifications nécessaires au présent accord sont décidées par les deux Etats d'un commun accord.
Article 9: D'acceptation du présent accord
Le présent accord est accepté dans les conditions définies par le droit propre à chaque Etat partie”.
Article 10: Entrée en vigueur et échéance
1. Le présent accord entre en vigueur à compter du jour où il a été accepté par les Etats parties.”
2. Le présent accord peut être dénoncé par écrit à l'initiative de l'un ou l'autre Etat. Cette dénonciation est communiquée au plus tard 3 mois avant la date de fin de validité souhaitée. Les dispositions sur les responsabilités liées à la perception des ressources propres restent en vigueur dans le cas d'une résiliation, aussi longtemps que les autorisations délivrées continuent d'être appliquées et que les ressources propres sont recouvrées, pour autant qu'aucun règlement communautaire ne soit pris”.
Signé en deux exemplaires, à Paris le 4 juillet 2008 en langue slovène et française, les deux textes faisant également foi.
Signature de l’Administration douanière de la République de Slovénie:
Rajko Skubic m.p.
 
Signature de l’Administration douanière de la République Française:
Jérôme Fournel m.p.
3. člen
Za izvajanje dvostranskega dogovora skrbi Ministrstvo za finance – Carinska uprava Republike Slovenije.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-5/2009
Ljubljana, dne 5. marca 2009
EVA 2009-1811-0011
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti