Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

822. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2009, stran 2742.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS- UPB2, uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08), 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) in 105. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 39/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 12. redni seji dne 12. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Cerknica za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Cerknica za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |                    |     v EUR|
+------+----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        | Proračun 2009|
+------+----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  13.293.022|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   8.271.341|
+------+----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   7.456.484|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   6.140.784|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    965.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    350.700|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |       –|
+------+----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    814.857|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    395.000|
|   |premoženja               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    20.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |     4.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    20.000|
|   |storitev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    375.857|
+------+----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   2.585.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   1.985.000|
|   |sredstev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    600.000|
|   |neopr. dolgo sredstev          |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   2.436.681|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    830.667|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega pror. |   1.606.014|
|   |iz sredstev proračuna EU        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  13.640.522|
+------+----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   2.651.991|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    471.290|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    84.880|
|   |varnost                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   1.959.121|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    130.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |     6.700|
+------+----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   3.351.444|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije             |    35.900|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |   1.250.335|
|   |gospodinjstvom             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    454.458|
|   |in ustanovam              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   1.610.751|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   7.377.142|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   7.377.142|
+------+----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    259.945|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi       |    81.615|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi       |    178.330|
+------+----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)    |   –355.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|       |
|   |KAP. DELEŽEV (750+751+752)       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |     7.500|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |     7.500|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |     7.500|
|   |naložb                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|   |privatizacije              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|    –7.500|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |   1.000.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |   1.000.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   1.000.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   1.000.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |   –355.000|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX = -|    355.000|
|   |III)                  |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  |    355.000|
|   |12. 2008                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
Splošni del občinskega proračuna sestavljen po področjih ekonomske klasifikacije do ravni kontov.
Splošni del občinskega proračuna, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in posebni del ter načrt razvojnih programov za obdobje 2009–2012, ki ga sestavljajo projekti, so priloga k temu odloku.
Posebni del, ki ga sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov in so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine in skupine kontov.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodek proračuna je poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodek požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) ter prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in zaradi odlaganja odpadkov.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna. Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekti, ki niso uvrščeni v načrt razvojnih programov tekočega leta, za katere se zaradi prenosa plačil iz predhodnega leta prestavi v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem polletju poroča v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 100% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in
3. okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 0,05% skupno doseženih prihodkov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 6.700 € župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.252 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja, ki ni planirano v proračunu odloča župan do višine 3.000,00 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 1.000.000 € za prevzete in realizirane investicije.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Cerknica, v letu 2009 ne sme preseči z zakonom določenega zneska.
O soglasju odloča župan.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja) se lahko v letu 2009 zadolžijo samo s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča župan in o tem obvesti občinski svet do prve naslednje seje občinskega sveta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cerknica v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 410-0021/2008-6
Cerknica, dne 12. februarja 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti