Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

855. Odlok o ustanovitvi podjetja »Komunala Tržič d.o.o.«, stran 2780.

Na podlagi 471., 474. in 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 33/07, 67/07, 10/08, 68/08 – ZGD-1), 141. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič (Uradni list RS, št. 61/02, 73/03, 2/05) ter 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 20. seji dne 12. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi podjetja »Komunala Tržič d.o.o.«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
(1) S tem odlokom se dosedanje Javno podjetje Komunala Tržič d.o.o. preoblikuje v podjetje Komunala Tržič d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje).
(2) Komunala Tržič d.o.o. se ustanovi kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).
(3) Ustanovitelj podjetja (v nadaljevanju: ustanoviteljica) je Občina Tržič.
(4) Ustanoviteljske pravice izvršuje ustanovitelj na skupščini in preko nadzornega odbora.
2. člen
(ustanovitev in prenehanje)
Podjetje se ustanovi za nedoločen čas. Podjetje lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom;
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo;
– na podlagi spremembe tega odloka.
3. člen
(firma in sedež)
(1) Firma podjetja je: Komunala Tržič d.o.o.
(2) Skrajšana firma podjetja je: Komunala Tržič d.o.o.
(3) Sedež podjetja je: Mlaka 6, 4290 Tržič.
(4) Poslovni naslov je: Mlaka 6, 4290 Tržič.
4. člen
(znak, žig)
(1) Sestavni del firme je tudi znak, ki ima obliko zamaknjenega romboida, ki je razdeljen na tri vodoravna polja. Zgornje polje je modre barve in simbolizira nebo, srednje debelejše polje je zelene barve in simbolizira čisto okolje, spodnje, tanjše polje je modre barve in simbolizira vodo. V sredini zgornjega in srednjega polja je rumen krog, ki simbolizira sonce. Krog je predeljen z valovito vodoravno črto v barvi podlage. Ob znaku ali pod njim je naziv firme ali skrajšane firme.
(2) Zaščitni znak se lahko spremeni s sklepom skupščine.
(3) Žig družbe ima obliko znaka v enobarvni črtni izvedbi s skrajšano firmo.
II. DEJAVNOST PODJETJA
5. člen
(gospodarske javne službe)
Podjetje izvaja obvezne in izbirne gospodarske javne službe, kot so:
– oskrba s pitno vodo;
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov;
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
– urejanje in čiščenje javnih površin;
– pogrebna služba;
– vzdrževanje cest.
6. člen
(dejavnosti)
(1) Poleg dejavnosti iz 5. člena tega odloka sme podjetje v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) opravljati tudi naslednje dejavnosti:
01.190   Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
08.120   Pridobivanje gramoza, peska, gline
16.100   Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
16.230   Stavbno mizarstvo in tesarstvo
20.150   Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
33.120   Popravila strojev in naprav
35.111   Proizvodnja električne energije v
      hidroelektrarnah
35.130   Distribucija električne energije
35.210   Proizvodnja plina
35.220   Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.230   Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.300   Oskrba s paro in vročo vodo
36.000   Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000   Ravnanje z odplakami
38.110   Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.210   Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.120   Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.220   Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.320   Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in
      odpadkov
39.000   Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
41.100   Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200   Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.210   Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
      tekočine in pline
42.910   Gradnja vodnih objektov
42.990   Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110   Rušenje objektov
43.210   Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220   Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
      napeljav in naprav
43.310   Fasaderska in štukaterska dela
43.320   Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330   Oblaganje tal in sten
43.341   Steklarska dela
43.342   Pleskarska dela
43.390   Druga zaključna gradbena dela
43.910   Postavljanje ostrešij in krovska dela
43.990   Druga specializirana gradbena dela
45.200   Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.730   Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom
      in sanitarno opremo
46.770   Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.990   Nespecializirana trgovina na debelo
47.520   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki,
      barvami in steklom
47.590   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi
      predmeti za gospodinjstvo
47.761   Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
      in tržnic
49.410   Cestni tovorni promet
52.100   Skladiščenje
52.290   Špedicija in druge spremljajoče prometne
      dejavnosti
58.110   Izdajanje knjig
58.190   Drugo založništvo
61.900   Druge telekomunikacijske dejavnosti
68.100   Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
68.310   Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
71.112   Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
      projektiranje
71.129   Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
73.120   Posredovanje oglaševalskega prostora
74.100   Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
77.290   Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in
      zakup
77.390   Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
      sredstev v najem in zakup
81.210   Splošno čiščenje stavb
81.290   Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300   Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
      okolice
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje
90.030   Umetniško ustvarjanje
91.030   Varstvo kulturne dediščine
96.030   Pogrebna dejavnost
96.090   Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
(2) Glavna dejavnost podjetja:
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode.
(3) V skladu s četrtim odstavkom 6. člena ZGD-1 lahko podjetje poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti oziroma, ki pripomorejo k izvajanju gospodarske javne službe, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
7. člen
(javne službe in javna pooblastila)
(1) Izmed dejavnosti, navedenih v 6. členu, podjetje prednostno opravlja tiste dejavnosti, ki so z odloki ustanoviteljice in z drugimi splošnimi akti, ki urejajo posamezno gospodarsko javno službo, opredeljene kot gospodarska javna služba, in ima, kolikor ni z zakonom drugače določeno, naslednja pooblastila:
– upravljanje komunalne infrastrukture;
– strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge v zvezi s komunalnimi infrastrukturni objekti in napravami, s katerimi upravlja;
– kolikor ni v nasprotju z zakonom, določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če le-ti zadevajo komunalno infrastrukturo, ki jo upravlja ter izdajanje soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na javno komunalno infrastrukturne objekte in naprave, ki jih ima v upravljanju;
– prevzema v upravljanje in vzdržuje novozgrajene ali obnovljene objekte in naprave komunalne infrastrukture.
(2) Podjetje izvaja tudi javna pooblastila, ki so mu dana s predpisi, ki jih sprejmejo pristojni organi ustanoviteljice.
III. LASTNIŠTVO IN USTANOVITELJSKE PRAVICE
8. člen
(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži)
(1) Osnovni kapital podjetja znaša nominalno 450.476,08 EUR, ki sta ga zagotovila ustanoviteljica v višini 434.952.28 EUR, kar predstavlja 96,5539% delež, ter podjetje v višini 15.523,80 EUR, kar predstavlja njegov 3,4461% lastni poslovni delež.
(2) Ustanoviteljica podjetja lahko sklene, da se osnovni kapital podjetja poveča.
9. člen
(pogodba o prenosu infrastrukturnih objektov)
(1) Ustanoviteljica lahko sklene s podjetjem posebno pogodbo o prenosu infrastrukturnih objektov.
(2) Podjetje brez soglasja ustanoviteljice ne more prenesti (prodati, oddati v najem in podobno) celotne ali dela infrastrukture na druge osebe.
10. člen
(odgovornost)
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infrastrukturne objekte in naprave, ki so namenjene za opravljanje dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske javne službe, razen če ta odlok ne določa drugače.
IV. UPRAVLJANJE PODJETJA
11. člen
(občinski svet ustanoviteljice)
Občinski svet ustanoviteljice ima pravico do:
– odločanja o spremembah tega odloka;
– določanja pogojev za izvajanje dejavnosti podjetja, kar se ureja z odlokom;
– odločanja o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala družbe;
– odločanja o prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju;
– odločanja o vstopu novih družbenikov v družbo;
– odločanja o pogojih zadolževanja podjetja in dajanju poroštev podjetja.
V. ORGANI
12. člen
(organi podjetja)
Organi podjetja so:
– skupščina,
– direktor.
13. člen
(sestava skupščine)
Skupščino družbe predstavlja zakoniti zastopnik ustanoviteljice (v nadaljevanju: župan).
14. člen
(mandat skupščine)
Župan predstavlja skupščino podjetja v obdobju svojega županskega mandata.
15. člen
(sklic skupščine)
(1) Sejo skupščine sklicuje direktor na lastno pobudo, dolžan pa jo je sklicati na zahtevo zakonitega zastopnika ustanoviteljice ali občinskega sveta ustanoviteljice.
(2) Direktor skliče skupščino v primerih, določenih z zakonom.
(3) Skupščina se sklicuje s priporočenim pismom, ki mora biti vabljenim vročeno najmanj petindvajset dni pred datumom seje. Z vabilom mora biti predlagan dnevni red seje.
(4) V izjemnih primerih se lahko skliče telefonska ali korespondenčna seja skupščine.
16. člen
(pristojnosti skupščine)
(1) Skupščina odloča o temeljnih razvojnih in organizacijskih vprašanjih podjetja, ki se ne nanašajo na vprašanja rednega poslovanja ter vsakodnevnega vodenja tekočih poslov.
(2) Pristojnosti skupščine podjetja so naslednje:
– imenuje in razrešuje direktorja podjetja;
– imenuje revizorja;
– imenuje in razrešuje prokurista;
– odloča o sprejemu splošnih aktov podjetja;
– odloča o razvojnih programih ter poslovni politiki podjetja in potrjuje letni plan;
– odloča o politiki plač v podjetju na podlagi kolektivne pogodbe in letnega plana ter planiranih in doseženih rezultatih poslovanja;
– odloča o uveljavljanju zahtevkov podjetja proti direktorju ali prokuristu v zvezi s povračilom škode nastale pri poslovodenju;
– odloča o sprejemu letnega poročila in o uporabi bilančnega dobička;
– odloča o predlogih ukrepov za povečanje in zmanjšanje kapitala in predlaga ustanoviteljici sprejem ukrepa o povečanju in zmanjšanju kapitala;
– odloča o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov skupščine in družbe, za katere tako določa družbena pogodba, sklep skupščine ali zakon ter imenuje in razrešuje člane teh organov in komisij;
– imenuje in razrešuje predstavnike družbe v kapitalsko povezanih družbah;
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem;
– daje smernice za delo direktorju;
– odloča o zadolževanju in dajanju poroštev podjetja, o prometu z nepremičninami ter o investicijah, kadar o tem skupščina ni predhodno odločila v letnem planu, in kadar višina posojila za posamezno investicijo oziroma vrednost, ki naj se zavaruje s poroštvom oziroma vrednost prometa z nepremičnino oziroma vrednost investicije presega mejo 35% vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;
– odloča o izdajanju vrednostnih papirjev;
– kadar o tem skupščina ni predhodno odločila v letnem planu, odloča o odtujitvi, obremenitvi in pridobitvi premičnega premoženja, katerega vrednost presega 5% vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;
– kadar o tem skupščina ni predhodno odločila v letnem planu, odloča o izvajanju investicijskih ter vzdrževalnih del, ki posamično presegajo vrednost 10% vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;
– odloča o uvedbi in prenehanju izrednih razmer pri dobavi dobrin po tem odloku;
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon, drug predpis, kolektivna pogodba ali odlok.
(3) Skupščina o svojem delu in ugotovitvah obvešča občinski svet ustanoviteljice najmanj enkrat letno.
17. člen
(delovanje in sprejem odločitev v skupščini)
(1) Skupščina sprejme veljaven sklep, če zanj glasuje zakoniti zastopnik ustanoviteljice.
(2) O seji skupščine se piše zapisnik, ki ga podpiše zakoniti zastopnik na seji. Zapisnik korespondenčne seje podpišejo vsi sodelujoči.
(3) Skupščina za potrebe organizacije svojega dela lahko sprejme poslovnik.
18. člen
(pristojnosti direktorja)
(1) Direktor je poslovodni organ podjetja.
(2) Direktor ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom, še naslednje pristojnosti:
– zastopanje in predstavljanje podjetja;
– priprava letnega plana in razvojnih programov podjetja;
– sprejem ukrepov za izvajanje letnega plana in razvojnih programov;
– izvršuje sklepe skupščine in občinskega sveta, ki jih ti sprejmejo v okviru izvajanja svojih pristojnosti;
– odločanje o nakupu blaga, surovin, energije in storitev, o prodaji blaga in storitev, ki ne sodijo med javne dobrine, o najemanju posojil ter izvajanju investicij, vse v okviru predpisov in veljavnih planov ter tega odloka;
– določanje notranje organizacije podjetja;
– odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti podjetja;
– izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti;
– imenovanje vodilnih delavcev;
– določanje nalog zaposlenim v podjetju in nadzor njihovega izvajanja;
– zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetja, po določbah Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju;
– izvajanje nalog, ki jih določa ta odlok oziroma zakon v razmerju do skupščine;
– ter odločanje o drugih tekočih zadevah.
19. člen
(predhodno odločanje skupščine)
(1) Direktor zastopa in predstavlja podjetje v skladu z zakonom in odlokom.
(2) Direktor mora, kadar o tem skupščina ni odločila s potrditvijo letnega plana, od nje pridobiti predhodno odločitev glede:
– pridobivanja, odtujitve ali obremenitve nepremičnine, če je vrednost prometa za posamezno nepremičnino višja od 35% vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;
– zadolževanja podjetja, kadar višina posojila presega 35% vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;
– dajanja poroštva podjetja, za vrednost, ki presega 35% vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;
– investicije, ki presega 35% vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;
– pridobivanja, odtujitve ali obremenitve premičnega premoženja, ki posamično presega 5% vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;
– izvajanja investicijskih ter vzdrževalnih del, ki posamično presegajo vrednost 10% vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu.
20. člen
(razrešitev direktorja)
(1) Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno željo;
– če je deloval v nasprotju z interesi podjetja ali ustanoviteljice ali v nasprotju z zakonom;
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
(2) Direktor je razrešen z dnem, ko skupščina ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
(3) Razrešitev lahko predlaga občinski svet.
21. člen
(prenehanje mandata)
(1) Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost;
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela;
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev.
(2) Direktorju preneha mandat z dnem, ko skupščina ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
22. člen
(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja)
(1) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom, ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ter pet let delovnih izkušenj ali višjo strokovno izobrazbo in deset let delovnih izkušenj ter organizacijske in vodstvene sposobnosti.
(2) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se podrobneje določijo s splošnim aktom podjetja, ki ga pripravi in sprejme skupščina, ter s pogodbo o zaposlitvi, ki jo direktor sklene s skupščino.
(3) Mandat direktorja traja štiri leta.
(4) Ista oseba je po poteku mandata lahko ponovno imenovana.
23. člen
(poročanje direktorja)
(1) Ustanoviteljica ima pravico do informiranosti o poslovanju podjetja v skladu z zakonom.
(2) Direktor je dolžan o poslovanju podjetja pisno poročati skupščini ter najmanj enkrat letno občinskemu svetu.
24. člen
(nadzor)
(1) Ustanovitelj nadzira podjetje preko nadzornega odbora, ki ga določa Statut Občine Tržič.
(2) Nadzorni odbor nadzira podjetje v skladu s Statutom Občine Tržič in Poslovnikom Nadzornega odbora predvsem pa nadzira vodenje poslov podjetja ter pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje, zaloge blaga in druge stvari ter opravlja druge naloge določene z zakonom in tem odlokom.
(3) Nadzorni odbor lahko sodeluje na sejah skupščine in postavlja vprašanja ter daje predloge skupščini glede poslovanja podjetja. Nadzorni odbor obravnava poročila, ki mu jih predloži direktor in nanje podaja mnenja in predloge.
VI. POSLOVNA POLITIKA IN PLANIRANJE
25. člen
(razvojni program in letni plan)
Za učinkovito zagotavljanje javnih dobrin in uspešno poslovanje podjetja, sprejema skupščina na predlog direktorja razvojne programe in letni plan. Direktor pri pripravi teh aktov sodeluje z občinsko upravo ter strokovnimi in znanstvenimi institucijami.
VII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI PODJETJA
26. člen
(financiranje)
Dejavnosti podjetja se financirajo:
– s tarifo javne dobrine, ki jo uporabnikom zagotavlja podjetje;
– z drugimi prispevki, taksami oziroma dajatvami, ki jih skladno z zakonom in 11. členom tega odloka predpiše občinski svet ustanoviteljice ali državni organi;
– iz namenskih sredstev proračuna ustanoviteljice;
– iz državnega proračuna;
– iz sredstev evropskih skupnosti;
– s prodajo blaga in storitev, ki jih nudi podjetje;
– iz drugih virov.
27. člen
(delovanje v skladu z zakoni)
(1) Podjetje se je, v zvezi z izvajanjem javne službe, glede pridobivanja pogodbenih izvajalcev in dobaviteljev opreme dolžno ravnati po določbah zakona in drugih predpisih.
(2) Podjetje mora za morebitne dejavnosti, ki niso opredeljene kot gospodarska javna služba, voditi ločeno računovodstvo v skladu z zakonom.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI PODJETJA V PRAVNEM PROMETU
28. člen
(sklepanje poslov)
Direktor mora za sklepanje pravnih poslov v primerih določenim s tem odlokom pridobiti predhodno odločitev pristojnega organa.
29. člen
(pooblastila podjetja)
Podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in fizičnimi osebami vsa pooblastila.
IX. DOBIČEK IN IZGUBA
30. člen
(ugotavljanje poslovnega izida)
(1) Ugotavljanje dobička poteka v skladu s predpisi in sprejeto poslovno politiko podjetja.
(2) Morebitno izgubo podjetja, ki bi nastala pri opravljanju gospodarske javne službe, pokriva ustanoviteljica.
X. SPLOŠNI AKTI
31. člen
(akt o ustanovitvi)
(1) Ta odlok velja, po izpolnitvi vseh sestavin iz ZGD-1, tudi kot akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo (enoosebna d.o.o.), za katerega ni predpisana posebna oblika.
(2) Notranjo organizacijo podjetja in sistemizacijo delovnih mest, vključno s pooblastili drugih vodilnih delavcev ter razporeditvijo po plačilnih razredih, predpiše direktor s pravilniki.
(3) Druge splošne akte podjetja sprejema na predlog direktorja skupščina, če ni s tem odlokom drugače določeno. Posamične izvedbene in konkretne akte oziroma navodila za delo izdaja direktor.
XI. DRUGE DEJAVNOSTI
32. člen
(druge dejavnosti)
(1) Pravila tega odloka, ki veljajo za gospodarske javne službe se smiselno uporabljajo, kolikor to ni v nasprotju z zakonom ali drugimi predpisi, tudi za upravljanje tržnic in za vse pravne posle, ki so neposredno povezani z izvajanjem gospodarskih javnih služb (npr. redno in investicijsko vzdrževanje infrastrukture, obnavljanje cest).
(2) Dejavnost iz prejšnjega odstavka opravlja podjetje na podlagi 8. točke 17. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08) kot notranje (in-house) naročilo.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Zakoniti zastopnik sprejme na svoji prvi seji začasni poslovnik o svojem delu, ki velja do sprejetja poslovnika.
34. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o preoblikovanju Komunalnega podjetja Tržič, d.o.o. v javno podjetje Komunalno podjetje Tržič, d.o.o. (Uradni list RS, št. 51/04, 142/04).
(2) Podjetje ima pravico in dolžnost izvajati vse tiste gospodarske javne službe, ki jih je do dne uveljavitve tega odloka izvajalo Javno podjetje Komunala Tržič d.o.o. ter ima v zvezi s tem vsa pooblastila po tem odloku.
(3) Podjetje mora za vse gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka, s koncesijsko pogodbo pridobiti koncesijo v roku 1 leta od vpisa preoblikovanja v sodni register.
(4) Podeljevanje koncesij za posamezno gospodarsko javno službo je lahko postopno.
35. člen
(objava)
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0083/2008-61
Tržič, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti