Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

846. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno trgovski center Sevnica, stran 2770.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je župan Občine Sevnica sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno trgovski center Sevnica
1. člen
(splošno)
S tem sklepom župan Občine Sevnica določa način in postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno trgovski center Sevnica (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Na podlagi Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 36/02, 87/04) je območje obdelave opredeljeno v območju oskrbnih in storitvenih dejavnosti. Območje se nahaja znotraj Urbanistične zasnove Sevnica in ga prostorsko ureja Odlok o ureditvenem načrtu Sevnica – Stari center – URN32 (območje Trga svobode), (Uradni list SRS, št. 48/87 in Uradni list RS, št. 41/93 in 40/95).
Po sprejemu novega odloka o OPPN, se za območje obdelave veljavni prostorsko izvedbeni akt razveljavi.
Obravnavano območje zajema obstoječi poslovni objekt (stara železnina) z uvozom in dostopno rampi do kletne etaže, parkirišče z dostopom z javne poti JP 872346 Obvozna cesta za železnino–Priključek za vrtec, ter parkirišče ob regionalni cesti.
Obravnavano območje na južni strani omejuje regionalna cesta R3-679 Radeče–Breg–Sevnica–Brestanica, na zahodni strani z zbirno mestno cesto LZ 373050 Ajdovec–Cesta na Dobravo, na severni in jugovzhodni strani pa z javno potjo JP 872346 Obvozna cesta za železnino–Priključek za vrtec 1-2. Na severovzhodni strani poteka meja obdelave med obstoječim parkiriščem in obstoječim trgovskim objektom, tako da vključuje parkirišče v območju obdelave z OPPN.
K OPPN se pristopa na podlagi pobude investitorja, podane za uresničitev investicijske namere, to je izgradnja novega poslovno trgovskega centra v Sevnici.
Zaradi dotrajanosti in neustrezne funkcionalne tlorisne zasnove in zunanjega videza obstoječega objekta železnine ter poslovnega interesa, se je lastnik objekta odločil, da na mestu obstoječega objekta zgradi nov poslovno trgovski center.
Po določilih Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B), je potrebno za obravnavano območje izdelati občinski podrobni prostorski načrt.
3. člen
(predmet izdelave)
Predmet OPPN je priprava in podrobno oblikovanje meril, pogojev in ukrepov ter prostorskih rešitev, na podlagi katerih bo mogoča kvalitetna umestitev poslovno trgovskega centra v prostor z ureditvijo pripadajočih funkcionalnih površin in ureditev potrebne komunalne, energetske, telekomunikacijske in prometne infrastrukture.
Na mestu obstoječega poslovnega objekta (stara železnina) je predvidena izgradnja novega poslovno trgovskega centra, v katerem se bodo izvajale turistične, rekreacijske in poslovne dejavnosti. Predvidena je ohranitev kletne etaže ter gradnja novega objekta v maksimalno treh etažah.
Poleg infrastrukturnih ureditev je na severni strani objekta poleg obstoječega parkirišča, predvidena gradnja in ureditev dodatnih parkirnih površin.
Načrtovani objekt s svojimi tlorisnimi ter višinskimi gabariti in umestitvijo v prostor, ne sme odstopati od regulacijskih črt, ohranjati mora strukturno urejenost urbanega prostora. Urbanistično in arhitektonsko mora biti usklajen z okoliško kakovostno grajeno strukturo naselja, vidna privlačnost prostora ne sme biti razvrednotena.
Zasnova mora upoštevati oblikovna in funkcionalna merila, ki veljajo na območju Trga svobode.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
OPPN se izdela na podlagi:
– Geodetske podlage izdelane v skladu z določbami Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04),
– Idejne zasnove (Soba d.o.o., Ljubljana; februar 2009).
Pri izdelavi OPPN se upošteva:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 36/02, 87/04);
– Odlok o ureditvenem načrtu Sevnica – Stari center – URN32 (območje Trga svobode) (Uradni list SRS, št. 48/87 in Uradni list RS, št. 41/93 in 40/95);
– vsa strokovna gradiva in podatki sodelujočih organov in organizacij, določenih v 7. členu tega sklepa.
5. člen
(okvirno območje obdelave)
Ureditveno območje OPPN obsega površino v izmeri cca. 32 arov in vključuje naslednje parcelne številke v k.o. Sevnica: 506/9 – del, 506/10, 520/3 – del, 520/4, 520/5, 520/8, 521/1 – del, 521/3, 1515/1 – del in 1518/2 – del.
6. člen
(roki in postopek za pripravo)
Za pripravo OPPN so predvideni naslednji okvirni roki:
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Faza aktivnosti:      |Nosilec     |Rok       |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Sprejem sklepa o začetku  |župan      |marec 2009   |
|postopka priprave OPPN   |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Objava sklepa v Uradnem  |Občina Sevnica  |7 dni      |
|listu RS in na svetovnem  |         |        |
|spletu, obvestilo MOP   |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Izdelava osnutka OPPN   |izdelovalec   |20 dni od    |
|              |         |sklenitve    |
|              |         |pogodbe z    |
|              |         |izdelovalcem  |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Poziv nosilcem urejanja  |izdelovalec   |30 dni     |
|prostora za izdajo smernic |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Analiza smernic in     |izdelovalec   |10 dni po    |
|izdelava dopolnjenega   |         |prejetju vseh  |
|osnutka          |         |smernic     |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Obvestilo javnosti o javni |Občina Sevnica  |7 dni      |
|razgrnitvi in javni    |         |        |
|obravnavi dopolnjenega   |         |        |
|osnutka; objava v     |         |        |
|svetovnem spletu in na   |         |        |
|krajevno običajen način  |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Javna razgrnitev in v tem |Občina Sevnica  |30 dni     |
|času javna obravnava    |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Priprava stališč do    |Občina Sevnica, |15 dni     |
|pripomb in predlogov    |izdelovalec   |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Sprejem stališč na seji  |Občinski svet  |        |
|Občinskega sveta      |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Objava stališč v svetovnem |Občina Sevnica  |7 dni      |
|spletu in na krajevno   |         |        |
|običajen način       |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Izdelava predloga OPPN na |izdelovalec   |8 dni od    |
|podlagi sprejetih stališč |         |potrditve    |
|              |         |stališč do   |
|              |         |pripomb     |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Pridobitev mnenj na    |izdelovalec   |30 dni     |
|predlog OPPN in mnenj o  |         |        |
|sprejemljivosti vplivov na |         |        |
|okolje (če bo CPVO)    |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Izdelava usklajenega    |izdelovalec   |8 dni po    |
|predloga          |         |prejemu vseh  |
|              |         |mnenj      |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Sprejem predloga na seji  |Občinski svet  |        |
|Občinskega sveta      |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Objava odloka v Uradnem  |Občina Sevnica  |7 dni      |
|listu RS          |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
V primeru, da Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje izda odločbo o izdelavi celovite presoje vplivov na okolje, je potrebno izdelati okoljsko poročilo ter pridobiti potrditev ustreznosti okoljskega poročila s strani ministrstva, kar posledično okvirne roke za izdelavo OPPN podaljša za 45 dni.
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki morajo izdati smernice k osnutku in mnenja k dopolnjenemu predlogu OPPN:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto;
– Elektro Celje d.d., Področje Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško;
– Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
– JP Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
– JP Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
– Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica;
– Krajevna skupnost Sevnica, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica;
– Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Če smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane v zakonsko določenem roku, mora izdelovalec OPPN kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte. V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora ali drugih udeležencev, se le-te pridobijo v istem postopku.
Nosilec urejanja prostora, ki v primeru izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje poda mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Pripravljalec OPPN je Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Finančna sredstva za pripravo OPPN zagotavlja investitor Sava avto d.o.o., Dolenji Boštanj 60a, 8294 Boštanj.
Izdelovalca OPPN Savaprojekt Krško d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, je izbral investitor.
Izdelovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij. Izdelovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo OPPN.
Ravno tako je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in drugih telesih v postopku izdelave in sprejemanja prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljalcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek.
Po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije izdelovalec pripravi končno gradivo v analogni (štirje izvodi) in digitalni obliki (dva izvoda), ki ga preda pripravljalcu prostorskega akta Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
9. člen
(končne določbe)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0001/2009
Sevnica, dne 11. marca 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti