Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

843. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Solkan – jug, stran 2762.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 11. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Solkan – jug
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Mestni svet je v juniju 2006 z odlokom sprejel lokacijski načrt za Športni park Solkan (Uradni list RS, št. 65/06). Lokacijski načrt je uredil območje vzdolž bregov reke Soče in železniške proge Nova Gorica–Jesenice, na odseku od železniškega mosta do državne meje. Območje je namenil pretežno športno rekreativnim vsebinam, ureditvam naravne in oblikovane krajine ter umestitvam komplementarnih dopolnilnih programov. Med slednjimi tudi program nastanitvenih kapacitet posebnega značaja. Podrobnejša analiza lokacijskih možnosti umestitve programa in njegovega povezovanja s programom Kajakaškega centra je pokazala, da je smotrno program nastanitvenih kapacitet umestiti neposredno v sklop programa Kajakaškega centra, kar zahteva spremembo lokacijskega načrta. Sprememba lokacijskega načrta je potrebna tudi zaradi umestitve v prostor objekta mestnega odvodnika, ki se v reko Sočo izteče na skrajnem južnem delu ureditvenega območja. V skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt je potrebno za južni del območja lokacijskega načrta Športni park Solkan izdelati občinski podrobni prostorski načrt, ki bo navedene spremembe vseboval, in bo v tem delu nadomestil lokacijski načrt.
2. Območje OPPN
Območje OPPN zajema zemljišča na južnem delu opisanega območja, med levim bregom Soče in železniško progo, od Kajakaškega centra do državne meje. Zaradi celovite ureditve vseh infrastrukturnih elementov na mestu vstopa na območje bo OPPN zajel še območje križanja Poti na Breg z železniško progo in ves potek Poti na Breg do njenega priključka na Ulico IX. korpusa. Območje OPPN je natančno razvidno iz grafične priloge.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za OPPN so podane z idejno rešitvijo odvodnika v Sočo, idejno rešitvijo ureditve Poti na Breg z vsemi priključki in spremljajočimi infrastrukturnimi napravami ter idejno rešitvijo nastanitvenega objekta posebnega značaja.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
+-------------------------------------+------------------------+
|priprava osnutka načrta       |90 dni         |
+-------------------------------------+------------------------+
|pridobitev smernic in sklepa MOP o  |40 dni         |
|potrebnosti CPVO           |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|dopolnjen osnutek načrta       |60 dni (s CPVO 120 dni) |
+-------------------------------------+------------------------+
|javna razgrnitev in obravnava    |40 dni         |
+-------------------------------------+------------------------+
|priprava predloga načrta       |60 dni         |
+-------------------------------------+------------------------+
|pridobitev mnenj in potrdila MOP o  |40 dni (s CPVO 60 dni) |
|sprejemljivosti vplivov na okolje  |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|predložitev načrta mestnem svetu v  |30 dni         |
|sprejem z odlokom          |            |
+-------------------------------------+------------------------+
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave OPPN bodo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, Nova Gorica;
– Slovenske železnice d.d., Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo narave, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11, Nova Gorica;
– Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica;
– Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
– Oddelek MONG za infrastrukturo in gospodarske javne službe;
– Oddelek MONG za družbene dejavnosti.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo OPPN bo zagotovil graditelj odvodnika, zato finančnih obveznosti za proračun Mestne občine Nova Gorica ne bo.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 3505-4/2009
Nova Gorica, dne 11. marca 2009
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti