Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4282. Zakon o dopolnitvi zakona o davčnem postopku (ZDavP-B)

Odloki

4173. Odlok o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 1998 (OdFNBS98)
4174. Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1997 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS97)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4175. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
4176. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Filipini
4177. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Kitajski
4178. Ukaz o imenovanju veleposlanika - vodje stalne misije Republike Slovenije pri zvezi NATO v Bruslju

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4179. Uredba o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva
4180. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja
4283. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov
4284. Uredba o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov
4285. Uredba o izvzemu proizvodov plinskih in kurilnih olj iz določanja cen
4286. Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil

Sklepi

4181. Sklep o postavitvi častnega konzula v Torontu
4182. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Torontu

Drugi akti

4287. Soglasje k cenam prevoza potnikov po železnici v domačem potniškem prometu
4288. Razpis za dodelitev koncesije

MINISTRSTVA

4183. Odredba o določitvi cene obrazca vloge za izdajo potnega lista in cene obrazca potnega lista
4184. Odredba o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev in o minimalnih standardih prostorov in opreme v izobraževanju odraslih
4185. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih
4186. Odredba o sprejemu letnega gozdnogospodarskega načrta za del gozdov v gozdnogospodarski enoti Borovnica (k.o. Kožljek)
4187. Odredba o sprejemu letnega gozdnogospodarskega načrta za del gozdov v gozdnogospodarski enoti Borovnica (k.o. Bezuljak)
4188. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Briga
4189. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljubno
4190. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velika Gora
4191. Pravilnik o deležih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje pri financiranju izhodiščne plače za udeležence javnih del
4192. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nomenklaturi poklicev
4193. Navodilo za izvrševanje uredbe o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči
4194. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje za promet

USTAVNO SODIŠČE

4195. Odločba o oceni ustavnosti tretjega odstavka 3. člena zakona o načinu glasovanja in o ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu (Uradni list RS, št. 57/96)
4196. Odločba, da se v 3. členu in v prvem odstavku 4. člena pravilnika o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence izdanih licenc razveljavita besedi "v lasti"

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4197. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznih posrednikov in članov uprav družb za upravljanje
4198. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za november 1998

OBČINE

Bled

4201. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Bled
4202. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Bled

Braslovče

4203. Sklep o razpisu drugega kroga volitev za župana Občine Braslovče

Cankova

4204. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Cankova

Celje

4205. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvenih pasovih virov pitne vode na območju Medloga
4206. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjska cona XII in XIII-del na Hudinji ob Mariborski cesti
4207. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Celje
4208. Sklep o oprostitvi priključnine na javno plinovodno omrežje
4209. Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta mestne občine Celje

Črenšovci

4210. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Črenšovci
4211. Poročilo o izidu splošnih rednih volitev članov Občinskega sveta občine Črenšovci
4212. Poročilo o izidu splošnih rednih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Črenšovci in Bistrica
4213. Poročilo o izidu splošnih rednih volitev članov vaških odborov v Občini Črenšovci

Črnomelj

4214. Odlok o turistični taksi v Občini Črnomelj
4215. Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa

Dobje

4216. Poročilo o izidu volitev v Občini Dobje

Gorišnica

4217. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj

Grosuplje

4218. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih cest Kamno Brdo - Lovska koča-Vrh pri Višnji Gori (921 m), Gorenje Brezovo (470 m), Dedni Dol - Medved (300 m), Kopališka ulica - Zajc (300 m) in lokalne ceste Sela-Mlake (ca. 2 km)
4219. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Višnja Gora o izidu glasovanja na referendumu za plačilo posebnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih cest Kamno Brdo - Lovska koča - Vrh pri Višnji Gori (921m), Gorenje Brezovo (470 m), Dedni Dol - Medved (300 m), Kopališka ulica - Zajc (300 m) in lokalne ceste Sela-Mlake (ca. 2 km)

Kamnik

4220. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Kamnik

Kidričevo

4221. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 1998

Kobarid

4222. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 1998
4223. Odlok o turistični taksi v Občini Kobarid
4224. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kobarid

Kočevje

4225. Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta občine Kočevje

Komen

4226. Odlok o varstvu vodnih virov vodovoda Branica
4227. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču
4228. Poročilo o izidu volitev župana in Občinskega sveta v občini Komen

Kostel

4229. Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta občine Kostel

Krško

4230. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Krško

Kuzma

4231. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Kuzma
4232. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kuzma
4233. Poročilo o izidu volitev župana Občine Grad
4234. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Grad

Ljubljana

4199. Poročilo o izidu splošnih volitev župana Mestne občine Ljubljana
4200. Poročilo o izidu splošnih volitev mestnih svetnikov v Mestni svet mestne občine Ljubljana

Ljutomer

4235. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Ljutomer

Loški Potok

4236. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 1998

Medvode

4237. Odlok o določitvi višine turistične takse
4238. Statutarni sklep o ustanovitvi krajevnih in vaških skupnosti, določitvi njihovih imen, območij in nalog ter načina financiranja
4239. Poročilo o izidu splošnih volitev za župana v Občini Medvode
4240. Poročilo o izidu splošnih volitev za člane občinskega sveta v Občini Medvode

Mežica

4241. Odlok o turistični taksi v Občini Mežica
4242. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Mežica
4243. Poročilo o izidu volitev za Občinski svet občine Mežica

Novo mesto

4244. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast
4245. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Novo mesto

Odranci

4246. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Odranci za leto 1998
4247. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Odranci
4248. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Odranci

Osilnica

4249. Odlok o turistični taksi v Občini Osilnica

Pivka

4250. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka

Radeče

4251. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Radeče
4252. Poročilo o ugotavljanju izida glasovanja za župana in člane občinskega sveta na volitvah

Radenci

4253. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 1998
4254. Odlok o določitvi turistične takse na območju Občine Radenci
4255. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Radenci v letu 1999
4256. Sklep o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Radenci

Razkrižje

4257. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta in izidu volitev za župana Občine Razkrižje

Slovenj Gradec

4258. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1998
4259. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Slovenj Gradec
4260. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenj Gradec
4261. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Slovenj Gradec

Sveti Jurij ob Ščavnici

4262. Spremembe in dopolnitve odloka o organizaciji in delovanju Občinske uprave občine Sv. Jurij ob Ščavnici
4263. Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnova šola Sv. Jurij ob Ščavnici
4264. Sklep o določitvi komunalnega prispevka
4265. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
4266. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
4267. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Sv. Jurij

Šempeter-Vrtojba

4268. Poročilo o izidu volitev v Občini Šempeter-Vrtojba na volitvah dne 22. novembra 1998

Šentjernej

4269. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Šentjernej

Šentjur pri Celju

4270. Poročilo občinske volilne komisije glasovanja za člane Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju

Škocjan

4271. Poročilo o izidu volitev župana Občine Škocjan
4272. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Škocjan

Škofja Loka

4273. Sklep o prenehanju javnega dobra

Šmarje pri Jelšah

4274. Poročilo o izidu volitev v Občini Šmarje pri Jelšah
4275. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Šmarje pri Jelšah

Tišina

4276. Poročilo o izidu volitev za župana in člane Občinskega sveta občine Tišina

Turnišče

4277. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 1998
4278. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah v organe KS Občine Turnišče na volitvah 22. novembra 1998
4279. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Turnišče na volitvah 22. novembra 1998

Velike Lašče

4280. Sklep o izbiri koncesionarja za opravljanje zimske službe na lokalnih cestah in javnih poteh v Občini Velike Lašče

Vojnik

4281. Statut Občine Vojnik

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

53. Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Vrhovnim poveljstvom zavezniških sil za Evropo (VPZSE) glede zagotavljanja logistične podpore države gostiteljice v podporo vojaški vaji "Cooperative Adventure Exchange 98" (MVPZSL98)

Vlada Republike Slovenije

54. Uredba o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Ministrskim svetom Bosne in Hercegovine o nudenju nepovratne pomoči Bosni in Hercegovini za leto 1997
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti