Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4205. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvenih pasovih virov pitne vode na območju Medloga, stran 6917.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list Republike Slovenije, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvenih pasovih virov pitne vode na območju Medloga
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvenih pasovih virov pitne vode na območju Medloga, ki ga je sprejel Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 20. 11. 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, univ. dipl. inž. gr. l. r.
Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, Uradni list RS, št. 15/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 24/85, 2/86, 47/87 in Uradni list RS, št. 50/90, 10/91, 13/93, 66/93, 35/97) ter 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 20. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvenih pasovih virov pitne vode na območju Medloga
1. člen
V odloku o varstvenih pasovih virov pitne vode na območju Medloga (Uradni list SRS, št. 1/83) se spremeni dvanajsta alinea 8. člena in glasi:
– prepovedana je izgradnja novih cest z izjemo dovoznih cest in cestnega priključka na avtocesto Celje-zahod (Lopata), skladno s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Celje.
2. člen
V 9. členu se dodajo triindvajseta, štiriindvajseta, petindvajseta, šestindvajseta in sedemindvajseta alinea in se glasijo:
– gradnja novih cest, rekonstrukcija obstoječe železniške proge in prometnih manipulativnih površin mora zagotavljati največjo varnost zalog pitne vode (stanje tehnike);
– novozgrajene ceste morajo imeti poleg običajne dokumentacije izdelan projekt za zaščito podtalnice v času gradnje ceste, navodilo za obratovanje in vzdrževanje objekta, projekt obratovalnega monitoringa po določilih zakona o varstvu okolja in na njegovi podlagi izdanih predpisov, in navodilo za ukrepanje v primeru izlitja nevarnih snovi;
– investitor oziroma lastnik objekta je dolžan zagotoviti izvajanje s projektom predpisanega monitoringa in vzdrževati objekt skladno s sprejetimi navodili;
– za vse posege na vodovarstvenih pasovih, ki jih dovoljuje ta odlok, mora investitor pridobiti presojo vplivov na okolje, ki jo izdela pooblaščena strokovna institucija;
– pred začetkom del morata investitor in izvajalec gradbenih del izdelati projekt ureditve gradbišča in nanj pridobiti pozitivno mnenje upravljalca vodovodnega vira in pooblaščene strokovne institucije, ki je izdelala presojo vplivov na okolje.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01200-0006/98
Celje, dne 20. novembra 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti