Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4274. Poročilo o izidu volitev v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 6990.

Občinska volilna komisija Šmarje pri Jelšah je na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) in zapisnika o delu Občinske volilne komisije občine Šmarje pri Jelšah pri ugotavljanju izida volitev v Občini Šmarje pri Jelšah z dne, 23. novembra 1998 sestavila
P O R O Č I L O
o izidu volitev v Občini Šmarje pri Jelšah
1
V Občini Šmarje pri Jelšah je od skupnega števila volilcev 7514 glasovalo 4026 volilcev, kar znaša 53,58% vseh volilnih upravičencev.
2
Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 4026 glasovnic, od tega je bilo 62 neveljavnih in 3964 veljavnih glasovnic.
STANISLAV ŠKET je dobil 1026 glasov, kar znaša 25,88% veljavnih glasov.
FRANC JAGER je dobil 416 glasov, kar znaša 10,49% veljavnih glasov.
JOŽEF ČAKŠ je dobil 2400 glasov, kar znaša 60,54% veljavnih glasov.
JANEZ SEVŠEK je dobil 122 glasov, kar znaša 3,08% veljavnih glasov.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je v skladu s 107. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) za župana občine Šmarje pri Jelšah izvoljen JOŽEF ČAKŠ.
3
Izid glasovanja za člane Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah je v občini kot celoti naslednji:
---------------------------------------------------------------------------------------
Glasov  % glasov  Št. Ime liste
---------------------------------------------------------------------------------------
883     23,6%  1.  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS 
573     15,3%  2.  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
332     8,9%  3.  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SL.- DeSUS
65      1,7%  4.  SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
218     5,8%  5.  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
802     21,5%  6.  SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
788     21,1%  7.  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
74      2,0%  8.  KATJA ŠTRAVS IN SKUPINA VOLILCEV
3735           SKUPAJ
---------------------------------------------------------------------------------------
4
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 12 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volini enoti pripadli naslednji mandati in bili izvoljeni naslednji kandidati:
VOLILNA ENOTA 1
---------------------------------------------------------------------------------------
Glas.  % glas  Ma  % ostan.  Št.  Ime liste
---------------------------------------------------------------------------------------
231   29,9%  1   49,6%  1.  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
                    Izvoljen je: Stanko Javornik, roj. 31. 10. 1964
                    stan. Rakovec 4, Grobelno
114   14,8%  0   73,8%  2.  SOCIALDEMOKRATSKA STRANK.SL. – SDS 
 67    8,7%  0   43,4%  3.  DEMOKRAT.STR. UPOKOJENCEV SL. – DeSUS
 39    5,1%  0   25,3%  5.  ZDRUŽENA LIS.SOCIAL. DEMOKRAT. – ZLSD
155   20,1%  1    0,4%  6.  SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
                    Izvoljen je: Ivan Volovšek, roj. 18. 12. 1948
                    stan. Brezje pri Lekmarju 5, Sveti Štefan
166   21,5%  1    7,5%  7.  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOV. – LDS
                    Izvoljena je: Angela Mlaker, roj. 10. 5. 1949,
                    stan. Grobelno 3a, Grobelno
722       3           SKUPAJ
---------------------------------------------------------------------------------------
VOLILNA ENOTA 2
---------------------------------------------------------------------------------------
Glas.  % glas  Ma  % ostan.  Št.  Ime liste
---------------------------------------------------------------------------------------
281   16,5%  1    15,4%  1.  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
                    Izvoljen je: Marjan Čuješ, roj. 12.09.1958
                    stan. Brecljevo 16, Šmarje pri Jelšah
259   15,2%  1    6,4%  2.  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SL. – SDS
                    Izvoljen je: Štefan Galuf, roj. 10. 12. 1946
                    stan. Ul. v Zadrže 20, Šmarje pri Jelšah
165    9,7%  0    67,8%  3.  DEMOKRAT. STR. UPOKOJENC. SL. – DeSUS
 65    3,8%  0    26,7%  4.  SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
 93    5,5%  0    38,2%  5.  ZDRUŽENA LISTA SOCIAL. DEMOKR. – ZLSD
427   25,1%  1    75,4%  6.  SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
                    Izvoljen je: Janez Čakš, roj. 23. 6. 1951
                    stan. Grajski log 8, Šmarje pri Jelšah
340   20,0%  1    39,7%  7.  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVEN. – LDS
                    Izvoljen je: Stanislav Šket, roj. 24. 1. 1953
                    stan. Bobovo 3, Šmarje pri Jelšah
 74    4,3%  0    30,4%  8.  KATJA ŠTRAVS IN SKUPINA VOLILCEV
1704       4           SKUPAJ
---------------------------------------------------------------------------------------
VOLILNA ENOTA 3
---------------------------------------------------------------------------------------
Glas.  % glas  Ma  % ostan.  Št.  Ime liste
---------------------------------------------------------------------------------------
371   29,5%  2    6,3%  1.  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
                    Izvoljena sta: Franc Namurš, roj. 17. 9. 1961
                    stan. Spodnje Tinsko 9, Loka /Žus.
                    Franc Jančič, roj. 8. 11. 1962
                    stan. Mestinje 49 a, Podplat
200   15,9%  1   11,2%  2.  SOCIALDEMOKRATSKA STRAN. SL. – SDS
                    Izvoljen je: Franc Jager, roj. 18. 2. 1947
                    stan. Laše 1b, Podplat
100   7,9%  0   55,6%  3.  DEMOKRATIČ. ST. UPOKOJEN. SL. – DeSUS
 86   6,8%  0   47,8%  5.  ZDRUŽENA LISTA SOCIAL.DEM. – ZLSD
220   17,5%  1   22,3%  6.  SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKR. – SKD
                    Izvoljen je: Jože Nunčič, roj. 30. 8.1955
                    stan. Mestinje 31 a, Podplat
282   22,4%  1   56,8%  7.  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOV. – LDS
                    Izvoljen je: Ivan Drofenik, roj. 20. 2. 1947
                    stan. Hajnsko 21 a, Podplat
1259       5           SKUPAJ
---------------------------------------------------------------------------------------
5
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se preostalih 7 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 19 (d’Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 19 količnikov naslednje:
---------------------------------------------------------------------------------------
Zap. št.  Količnik  LI  Ime liste
---------------------------------------------------------------------------------------
1       883.00  1   SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
2.      802.00  6   SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
3.      788.00  7   LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
4.      573.00  2   SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
5.      441.50  1   SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
6.      401.00  6   SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
7.      394.00  7   LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
8.      332.00  3   DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJEN. SL. – DeSUS
9.      294.33  1   SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
10.      286.50  2   SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
11.      267.33  6   SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
12.      262.67  7   LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
13.      220.75  1   SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
14.      218.00  5   ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
15.      200.50  6   SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
16.      197.00  7   LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
17.      191.00  2   SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
18.      176.60  1   SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
19.      166.00  3   DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJEN. SL. – DeSUS
---------------------------------------------------------------------------------------
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Šmarje pri Jelšah dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se dodelijo v skladu s 17. členom zakona o lokalnih volitvah listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Pri tej delitvi mandatov je občinska volilna komisija smiselno uporabila določbo četrtega odstavka 92. člena zakona o volitvah v Državni zbor, da se mandati dodeljujejo listam po vrstnem redu najvišjih količnikov.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
---------------------------------------------------------------------------------------
Ime liste  VE  Ime in priimek izvoljenega kandidata
---------------------------------------------------------------------------------------
3. DeSUS  2  Vjekoslav Javorić, roj. 11. 5. 1955, stan. Brecljevo 1, Šmarje/J.
5. ZLSD   3  Aleš Inkret, roj. 19. 4. 1975, stan.Mestinje 82, Podplat
6. SKD   2  Anton Stoklas, roj. 2. 5. 1964, stan. Dvor 5b, Šmarje/Jelšah
7. LDS   3  Jožef Jagodič, roj. 21. 2. 1944, stan. Zibika 5, Pristava/Mest.
2. SDS   1  Silvo Škornik, roj. 23. 12. 1965, stan. Grobelce 33a, Sveti Štefan
1. SLS   1  Jožef Gajšek, roj. 15. 3. 1959, stan. Rakovec 4, Grobelno
3. DeSUS  2  Breda Bizjak, roj.10. 5. 1941, stan. Zelena ulica 5, Šmarje/Jelšah
---------------------------------------------------------------------------------------
Člani Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah, izvoljeni na volitvah 22. novembra 1998 so:
---------------------------------------------------------------------------------------
volilna enota  ime in priimek              ime liste
---------------------------------------------------------------------------------------
1        STANKO JAVORNIK              SLS
1        IVAN VOLOVŠEK               SKD
1        ANGELA MLAKER               LDS
1        JOŽEF GAJŠEK               SLS
1        SILVO ŠKORNIK               SDS
2        MARJAN ČUJEŠ               SLS
2        ŠTEFAN GALUF               SDS
2        JANEZ ČAKŠ                SKD
2        STANISLAV ŠKET              LDS
2        ANTON STOKLAS               SKD
2        VJEKOSLAV JAVORIĆ             DeSUS
2        BREDA BIZJAK               DeSUS
3        FRANC NAMURŠ               SLS
3        FRANC JANČIČ               SLS
3        FRANC JAGER                SDS
3        JOŽE NUNČIČ                SKD
3        IVAN DROFENIK               LDS
3        JOŽEF JAGODIČ               LDS
3        ALEŠ INKRET                ZLSD
---------------------------------------------------------------------------------------
Št. 607-2/98
Ljubljana, dne 24. novembra 1998.
Predsednica
OVK
Suzana Judež, dipl. jur. l. r.
Člani OVK:
Drago Lorger l. r.
Milena Vrečko l. r.
Branko Kvar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti