Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4238. Statutarni sklep o ustanovitvi krajevnih in vaških skupnosti, določitvi njihovih imen, območij in nalog ter načina financiranja, stran 6960.

Na podlagi 18. in 19. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/94, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga 19. člena, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98) in 4. ter 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95) je Občinski svet občine Medvode na 44. seji dne 10. 11. 1998 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
o ustanovitvi krajevnih in vaških skupnosti, določitvi njihovih imen, območij in nalog ter načina financiranja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se:
– ustanovijo krajevne skupnosti,
– ustanovijo vaške skupnosti,
– določijo imena krajevnih in vaških skupnosti,
– določi njihovo območje,
– določijo naloge,
– določijo osnove za organiziranost in delovanje organov krajevnih skupnosti,
– določi način financiranja,
– določi število članov svetov krajevnih skupnosti in število članov vaških odborov.
II. USTANOVITEV KRAJEVNIH IN VAŠKIH SKUPNOSTI, DOLOČITEV NJIHOVEGA IMENA TER OBMOČJA
2. člen
Krajevne in vaške skupnosti se organizirajo po teritorialnem principu, v interesu prebivalcev določenih naselij, ki predstavljajo zaokrožena prostorska območja delov občine in na podlagi izvedenih zborov občanov.
3. člen
V Občini Medvode se ustanovijo krajevne skupnosti z naslednjimi imeni:
– Krajevna skupnost Medvode – center,
– Krajevna skupnost Preska,
– Krajevna skupnost Pirniče,
– Krajevna skupnost Smlednik,
– Krajevna skupnosti Senica,
– Krajevna skupnost Sora,
– Krajevna skupnost Vaše Goričane,
– Krajevna skupnost Zbilje,
– Krajevna skupnost Seničica-Golo brdo,
– Krajevna skupnost Katarina,
– Krajevna skupnost Trnovec.
4. člen
V Občini Medvode se ustanovita vaški skupnosti z imenoma:
– Vaška skupnost Studenčice,
– Vaška skupnost Tehovec.
5. člen
Krajevne skupnosti obsegajo naslednja naselja:
Krajevna skupnost Medvode – center obsega naselje Medvode – centralni del (Medvode in Svetje)
Krajevna skupnost Pirniče obsega naselja:
– Verje,
– Zgornje Pirniče.
– Spodnje Pirniče,
– Vikrče,
– Zavrh pod Šmarno Goro.
Krajevna skupnost Preska obsega naselja:
– Medvode del (Preska)
– Žlebe.
Krajevna skupnost Senica obsega naselja:
– Spodnja Senica,
– Zgornja Senica,
– Ladja.
Krajevna skupnost Smlednik obsega naselja:
– Smlednik,
– Valburga,
– Hraše,
– Dragočajna,
– Moše.
Krajevna skupnost Sora obsega naselja:
– Sora,
– Rakovnik,
– Dol,
– Osolnik.
Krajevna skupnost Katarina obsega naselja:
– Topol pri Medvodah.
– Brezovica pri Medvodah,
– Belo.
Krajevna skupnost Vaše – Goričane obsega naselji:
– Vaše,
– Goričane.
Krajevna skupnost Zbilje obsega naselje Zbilje.
Krajevna skupnost Seničica – Golo brdo obsega naselji:
– Seničica,
– Golo brdo.
Krajevna skupnost Trnovec obsega naselji:
– Trnovec,
– Setnica.
Meje med krajevnimi skupnostmi se v skladu z geodetskimi podatki o mejah naselij določijo v statutih krajevnih skupnosti.
6. člen
Vaške skupnosti obsegajo naslednja naselja:
Vaška skupnost Studenčice obsega naselje Studenčice.
Vaška skupnost Tehovec obsega naselje Tehovec.
III. NALOGE KRAJEVNE IN VAŠKE SKUPNOSTI
7. člen
Krajevna skupnosti so pravne osebe.
8. člen
Vaške skupnosti niso pravne osebe.
9. člen
Krajevna skupnost opravlja naloge:
– ki jih opravlja samostojno v svojem imenu in za svoj račun,
– ki jih opravlja iz prenesene pristojnosti, v imenu in za račun občine.
Krajevna skupnost samostojno in za svoj račun opravlja naslednje naloge:
– upravlja premoženje, ki je v lasti krajevnih skupnosti,
– opravlja naloge, ki jih v skladu z zakonodajo določijo v statutu krajevne skupnosti.
10. člen
Krajevna ali vaška skupnost opravljata naslednje naloge iz prenesene pristojnosti:
1. na komunalnem področju:
– vzdržuje vaške in nekategorizirane ceste in poti,
– vzdržuje vaške vodovode,
– vzdržuje komunalne objekte in naprave, ki so v pristojnosti KS,
– izvaja zimsko službo na vaških in nekategoriziranih cestah in poteh,
– sodeluje v postopkih za adaptacije in rekonstrukcije vaških in nekategoriziranih cest ter postopkih pri izgradnji druge komunalne infrastrukture,
– sodeluje pri pridobivanju soglasij za rekonstrukcije in širitve vseh javnih cest v krajevni ali vaški skupnosti,
– upravlja s pokopališči,
– ureja zelenice in otroška igrišča,
– spremlja celotno komunalno problematiko na svojem območju ter daje pobude in predloge občinskim organom,
– opravlja druge naloge na tem področju.
2. na področju varstva okolja in urbanističnega načrtovanja:
– organizira javno obravnavo urbanističnih dokumentov,
– sodeluje pri zbiranju pobud za sprejem in spremembo urbanističnih dokumentov,
– skrbi za varstvo naravnega okolja, tako da opozarja na dejavnost onesnaževalcev,
– skrbi za preprečevanje nastajanja divjih odlagališč in za njihovo sanacijo.
3. na področju socialnega varstva:
– sodeluje pri spremljanju socialne problematike na svojem območju,
– sodeluje pri organizaciji socialno-varstvenih storitev.
4. na področju zaščite in reševanja:
– v sodelovanju z občinskimi organi:
– izvaja posamezne naloge na področju zaščite in reševanja občanov,
– izvaja naloge skupnega pomena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
5. sodeluje pri izvedbi volitev v državne organe, organe lokalnih skupnosti in izvedbi referendumov.
11. člen
Naloge iz prejšnjega člena se krajevnim in vaškim skupnostim financirajo iz občinskega proračuna.
Kriterije za financiranje krajevnih in vaških skupnosti določi občinski svet z odlokom.
IV. ORGANI KRAJEVNIH IN VAŠKIH SKUPNOSTI
12. člen
Organi krajevne skupnosti so svet krajevne skupnosti, nadzorni odbor in volilna komisija krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti se voli na neposrednih, tajnih volitvah.
Nadzorni odbor in volilno komisijo krajevne skupnosti imenuje svet krajevne skupnosti.
Organi krajevne skupnosti se volijo oziroma imenujejo za štiri leta.
13. člen
Organ vaške skupnosti je vaški odbor.
Vaški odbor imenujejo oziroma izvolijo prebivalci z volilno pravico in stalnim prebivališčem na območju vaške skupnosti na zboru krajanov.
Vaški odbor sestavlja 3 do 5 članov.
Vaški odbor izmed sebe izvoli predsednika in podpredsednika za dobo štirih let.
14. člen
Delo organov krajevnih in vaških skupnosti je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti, z navzočnostjo krajanov na sejah, ter z obveščanjem občinskega sveta in župana o sprejetih odločitvah.
Svet krajevne skupnosti
15. člen
Svet krajevne skupnosti je najvišji organ odločanja v krajevni skupnosti.
Svet krajevne skupnosti ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut krajevne skupnosti,
– sprejema letni finančni načrt in zaključni račun krajevne skupnosti,
– sprejema letni program dela krajevne skupnosti,
– sprejema posamezne odločitve, ki se nanašajo na uresničevanje pristojnosti in reševanje zadev v krajevni skupnosti,
– imenuje predsednike in člane delovnih teles,
– sodeluje z občinskimi organi pri izvrševanju nalog na območju krajevne skupnosti,
– določa število članov sveta in drugih organov,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon ali statut krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti odloča tudi o zadevah v okviru nalog, ki mu jih poveri občinski svet ali župan.
Svet krajevne skupnosti je dolžan poročati o svojem delu občinskemu svetu, županu in zboru občanov najmanj enkrat letno.
16. člen
Svet krajevne skupnosti ima predsednika in enega ali več podpredsednikov, ki se izvolijo izmed članov sveta krajevne skupnosti.
Nadzorni odbor
17. člen
Nadzorni odbor:
– nadzoruje upravljanje in razpolaganje s premoženjem krajevne skupnosti,
– nadzoruje namenskost in smotrnost uporabe sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje krajevne skupnosti,
– poroča občinskemu svetu najmanj enkrat letno.
Volilna komisija
18. člen
Volilna komisija:
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
– ugotavlja izid glasovanja.
Odbor vaške skupnosti
19. člen
Vaški odbor odloča o zadevah v okviru nalog, ki mu jih poveri občinski svet oziroma župan ter sprejema letni program dela vaške skupnosti.
V. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA
20. člen
Neposredne oblike odločanja krajanov v lokalnih zadevah so:
– zbor krajanov,
– referendum.
21. člen
Zbor krajanov se lahko skliče za celotno območje krajevne ali vaške skupnosti ali za njen posamezni del.
Zbor krajanov skliče predsednik sveta ali vaškega odbora:
– na lastno pobudo,
– na zahtevo sveta krajevne skupnosti ali vaškega odbora,
– na zahtevo najmanj 5% volilcev v krajevni ali vaški skupnosti.
Če se zahteva za sklic zbora volilcev nanaša na posamezen del krajevne skupnosti, se ta skliče na zahtevo najmanj 5% volilcev tega dela.
22. člen
Zbor krajanov razpravlja in daje mnenja:
– o spremembi statuta krajevne skupnosti,
– o lokalni problematiki,
– o spremembah območja krajevne ali vaške skupnosti,
– o drugih zadevah, ki se določijo s statutom krajevnih skupnosti.
VI. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE KRAJEVNIH IN VAŠKIH SKUPNOSTI
23. člen
Premoženje krajevne skupnosti predstavljajo nepremičnine in premičnine, denarna sredstva in pravice.
Krajevna skupnost mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
24. člen
Krajevna ali vaška skupnost se financira iz lastnih virov, sredstev občinskega proračuna, prostovoljnih namenskih sredstev pravnih in fizičnih oseb ter z zadolžitvami v skladu z zakonom.
Krajevna skupnost se sme zadolževati le s soglasjem občinskega sveta.
25. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja so zajeti v letnem finančnem načrtu.
Za izvrševanje finančnega načrta je odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti.
26. člen
Vaška skupnost nima premoženja.
V primeru, da vaška skupnost pridobi premoženje, se ga evidentira v knjigah premoženja Občine Medvode.
Odtujitev evidentiranega premoženja, ki je vknjiženo na Občino Medvode, je možna le z dvetretjinskim soglasjem vaškega odbora.
27. člen
Sredstva za delovanje vaške skupnosti, ki so vključena v proračun Občine Medvode, se koristijo po predhodnem pisnem soglasju predsednika vaškega odbora, ki ga le-ta poda županu.
VII. VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI
28. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti ter za vsa volilna opravila v zvezi z volitvami se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95).
Člane sveta krajevne skupnosti se voli po večinskem načelu.
Območje posamezne krajevne skupnosti je lahko ena volilna enota ali razdeljeno na več volilnih enot.
Če je območje krajevne skupnosti razdeljeno na več naselij, se za vsako naselje oblikuje svoja volilna enota.
Mandat izvoljenim članom sveta krajevnih skupnosti traja 4 leta.
Volitve v svete krajevnih skupnosti razpiše župan v skladu z določbami zakona o lokalnih volitvah.
VIII. VOLITVE VAŠKIH ODBOROV
29. člen
Člane vaškega odbora imenujejooziroma izvolijo in razrešujejo na svojih zborih prebivalci z volilno pravico in stalnim prebivališčem na območju vaške skupnosti.
Vaški odbor odgovarja neposredno prebivalcem vaške skupnosti.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Za prve volitve v svete krajevnih skupnosti se določi naslednje število članov sveta krajevne skupnosti:
– Krajevna skupnost Medvode devet članov sveta,
– Krajevna skupnost Pirniče devet članov sveta,
– Krajevna skupnost Preska osem članov sveta.
– Krajevna skupnosti Senica devet članov sveta,
– Krajevna skupnost Smlednik devet članov sveta,
– Krajevna skupnost Sora sedem članov sveta,
– Krajevna skupnost Katarina pet članov sveta,
– Krajevna skupnost Vaše Goričane sedem članov sveta,
– Krajevna skupnost Zbilje pet članov sveta,
– Krajevna skupnost Seničica – Golo brdo pet članov sveta,
– Krajevna skupnost Trnovec pet članov sveta.
31. člen
Odbor vaške skupnosti Studenčice ima pet članov.
Odbor vaške skupnosti Tehovec ima tri člane.
32. člen
Župan Občine Medvode najkasneje v roku 6 mesecev razpiše volitve v krajevne skupnosti.
V Krajevni skupnosti Medvode se najkasneje v roku 4 mesecev skladno z zakonom o referendumu ugotovi morebitni interes drugačne členitve Krajevne skupnosti Medvode, oziroma povsod tam, kjer je bil izražen tak interes.
33. člen
Ta statutarni sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 3066/98
Medvode, dne 10. novembra 1998.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Medvode
Roman Tehovnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti