Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4207. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Celje, stran 6918.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o turistični taksi v Mestni občini Celje
Objavljam odlok o turistični taksi v Mestni občini Celje, ki ga je Mestni svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 20. 11. 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, univ. dipl. inž. gr. l. r.
Na podlagi 22. in 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 20. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Mestni občini Celje
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Mestni občini Celje, način poročanja o zbrani turistični taksi in nadzor nad njenim pobiranjem in odvajanjem.
2. člen
Turistična taksa se določa v točkah v skladu z zakonom o pospeševanju turizma.
Višina turistične takse je določena ob upoštevanju vrste turističnih gostinskih obratov v občini, obsega ugodnosti in storitev, ki se jih brezplačno nudi turistom.
3. člen
Za območje Mestne občine Celje se določi turistična taksa v višini 10 točk.
Višina turistične takse se izračuna tako, da se točkovna vrednost pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke določa, v skladu z zakonom o pospeševanju turizma, Vlada Republike Slovenije in jo enkrat letno uskladi na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.
4. člen
Pravne osebe, podjetniki, podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo goste na prenočevanje (v nadaljnjem besedilu: pravne, fizične osebe in društva) so dolžne predložiti davčnemu organu in upravi Mestne občine Celje mesečno poročilo o plačani turistični taksi do 25. v mesecu za pretekli mesec.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov pravne ali fizične osebe, društva, nastanitvene zmogljivosti, število prenočitev gostov, število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave in oprostitve, znesek plačane takse ter mesec, na katerega se poročilo nanaša.
Poročilo iz prvega odstavka tega člena morajo pravne in fizične osebe ter društva posredovati na obrazcu, ki je predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega odloka.
5. člen
Poleg organov, ki jih za nadzor v 28. členu določa zakon o pospeševanju turizma, opravlja nadzor v skladu s svojimi pooblastili tudi pristojen organ občinske uprave. Nadzor se opravi na podlagi oddanega poročila o plačani turistični taksi. Pravna ali fizična oseba, društvo so dolžni izvajalcem nadzora ob zahtevi predložiti knjige na vpogled.
6. člen
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja zakon o pospeševanju turizma.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200/0005/98
Celje, dne 20. novembra 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti