Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4184. Odredba o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev in o minimalnih standardih prostorov in opreme v izobraževanju odraslih, stran 6886.

Na podlagi 13. člena zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96) izdaja minister za šolstvo in šport
O D R E D B O
o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev in o minimalnih standardih prostorov in opreme v izobraževanju odraslih
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odredba določa za organizacije za izobraževanje odraslih, ki izvajajo izobraževalne programe, ki se financirajo iz javnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: javne izobraževalne programe):
– izobrazbene in druge pogoje za vodjo izobraževalnega področja in smeri visokošolske izobrazbe za strokovne delavce, ki organizirajo izobraževanje odraslih;
– izobrazbene pogoje za učitelje in druge strokovne delavce v izobraževanju odraslih;
– minimalne standarde prostorov in opreme.
II. IZOBRAZBENI POGOJI
2. člen
Vodja izobraževalnega področja je lahko, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo, pedagoško-andragoško izobrazbo, strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja in najmanj dve leti delovnih izkušenj v izobraževanju odraslih.
Strokovni delavec, ki organizira izobraževanje odraslih, je lahko, kdor si je pridobil univerzitetno izobrazbo v študijskem programu, po katerem se pridobi strokovni naslov profesor, ali kdor si je pridobil univerzitetno strokovno izobrazbo in pedagoško-andragoško izobrazbo po ustreznem javno veljavnem študijskem programu za izpopolnjevanje.
3. člen
Učitelji splošno izobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov, in predavatelji višjih strokovnih šol, učitelji praktičnega pouka in veščin, mojster, laborant in inštruktor v javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle, po katerih se pridobi javnoveljavna izobrazba, morajo imeti strokovno izobrazbo stopnje in smeri, kot je predpisana za te strokovne delavce in znanja, ki jih za izvajalce določi izobraževalni program za odrasle.
Smer in stopnjo izobrazbe za svetovalne in druge strokovne delavce, ki izvajajo ali sodelujejo pri izvajanju izobraževalnega dela v drugih javnih izobraževalnih programih za odrasle, določi pristojni minister ob sprejemu izobraževalnega programa na predlog pristojnega strokovnega sveta, ki program predlaga v sprejem.
4. člen
Mentorsko in tutorsko delo v individualnih oblikah izobraževanja in samostojnega učenja odraslih lahko opravljajo strokovni delavci, ki imajo najmanj višjo strokovno izobrazbo na strokovnem področju, na katerem opravljajo mentorsko ali tutorsko delo.
Smer in stopnjo strokovne izobrazbe za delavce, ki opravljajo administrativna, tehnična in druga dela v organizacijah za izobraževanje odraslih, se določi s sitemizacijo delovnih mest.
III. MINIMALNI STANDARDI PROSTOROV IN OPREME
5. člen
Organizacija za izobraževanje odraslih, ki izvaja javne izobraževalne programe za odrasle, mora imeti:
– najmanj tri učilnice,
– en prostor za pripravo učiteljev,
– prostore za delo vodje izobraževalnega področja oziroma organizatorja izobraževanja,
– prostore za vodstvo organizacije in administracijo ter za računovodstvo, če računovodske posle opravlja sama,
– ločene sanitarije za udeležence in za strokovne delavce ter
– druge prostore in opremo, predpisano za izvedbo posameznega javnega izobraževalnega programa.
Vsi prostori morajo imeti ustrezno osvetlitev in biti tako veliki, da ima udeleženec izobraževanja ali strokovni delavec na razpolago vsaj 2,5 m2 površine.
6. člen
V primerih, ko organizacija za izobraževanje odraslih izvaja izobraževanje samo v individualnih oblikah izobraževanja, mora imeti vsaj tri prostore za delo strokovnih delavcev, prostore za vodstvo organizacije in administracijo ter za računovodstvo, če računovodske posle opravlja sama, in sanitarije.
7. člen
Organizacija za izobraževanje odraslih oziroma druga organizacija, ki ima organizirano središče za samostojno učenje, mora imeti najmanj:
– en prostor za samostojno učenje, v katerem mora biti za vsako učno mesto zagotovljenih najmanj 5 m2 površine;
– en prostor za delo vodje središča, mentorjev, tutorjev, tehničnih sodelavcev in administratorjev;
– en prostor za individualno svetovanje in tutorsko pomoč;
– en prostor za medsebojno sodelovanje in medsebojno pomoč udeležencev samostojnega učenja ter
– sanitarije.
Vsi prostori, razen prostora za samostojno učenje, se lahko uporabljajo tudi za druge skupne namene.
V središču za samostojno učenje mora biti na razpolago naslednja oprema:
– vsako učno mesto mora biti opremljeno z multimedijskim računalnikom s potrebno programsko opremo in z možnostjo priključitve na Internet;
– središče mora imeti TV in videorekorder, kasetnik, CD – player ter tiskalnik;
– središče mora imeti vsaj 10 multimedijskih ter drugih programov za samostojno učenje.
8. člen
Če je v okviru organizacije za izobraževanje odraslih ali druge organizacije organizirana borza znanja, mora imeti za njeno dejavnost prostor, ki je velik najmanj 8 m2 in opremljen z naslednjo opremo:
– računalnik visoke zmogljivosti z ustrezno programsko opremo,
– strojno in programsko telekomunikacijsko opremo ter
– telefonsko linijo s telefonskim aparatom in telefonskim odzivnikom ter tiskalnik.
9. člen
Vsi prostori, v katerih poteka izobraževalno delo, morajo biti ustrezno osvetljeni, biti opremljeni z električnimi instalacijami ter biti ogrevani v skladu z veljavnimi predpisi.
Prostori morajo imeti tehnično in uporabno dovoljenje za instalacije, naprave in opremo.
10. člen
Prostori, namenjeni izobraževanju odraslih, morajo imeti pohištvo, ki omogoča nemoteno učno delo odraslih, in prilagodljivo tako, da je mogoče fleksibilno razporejanje.
Druge prostorske zahteve in zahteve glede opreme določajo izobraževalni programi, ki jih izvaja organizacija za izobraževanje odraslih.
11. člen
Organizacija za izobraževanje odraslih, ki izvaja javne izobraževalne programe, mora razpolagati z naslednjo opremo:
– najmanj enim TV sprejemnikom, avdio in video opremo, tremi stabilnimi ali prenosljivimi tablami in projicirnim platnom;
– če izvaja računalniško izobraževanje, mora imeti toliko računalnikov, da na enem računalniku sočasno delata največ dva udeleženca.
Didaktična oprema mora ustrezati tudi zahtevam, ki so opredeljene s programi, ki jih izvaja javna organizacija za izobraževanje odraslih.
Ob sprejemu posameznega izobraževalnega programa za odrasle lahko minister na predlog pristojnega strokovnega sveta določi tudi drugačne minimalne standarde prostorov in opreme, kot so določene s to odredbo.
IV. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-22/97
Ljubljana, dne 18. novembra 1998.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti