Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4223. Odlok o turistični taksi v Občini Kobarid, stran 6943.

Na podlagi 21. do 28. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in na podlagi 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na 47. seji dne 24. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Kobarid
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa višina in poraba turistične takse v Občini Kobarid, vsebina poročanja o turistični taksi, nadzor nad njenim pobiranjem in odvajanjem ter kazenska določila na podlagi 45. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98).
2. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga turist plačuje za vsak dan bivanja na območju Občine Kobarid v skladu s 24. členom zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98).
Pravne osebe in podjetniki posamezniki, sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najkasneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso tudi v primeru, če je turist deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
II. PORABA TURISTIČNE TAKSE
3. člen
Turistična taksa je izključno prihodek občine.
Predlog o porabi turistične takse pripravi občinska uprava, skladno z določbami zakona o pospeševanju turizma.
III. VIŠINA IN NAČIN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE
4. člen
Višina turistične takse se določa v točkah in znaša na območju Občine Kobarid 11 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk iz prvega odstavka tega člena z vrednostjo točke.
5. člen
Vrednost točke turistične takse določa Vlada Republike Slovenije in jo enkrat letno uskladi na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.
6. člen
Osebe iz 2. člena tega odloka so dolžne, da znesek turistične takse nakazujejo do 25. v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine: 52030-840-046-32062.
IV. POROČANJE O PLAČILU TURISTIČNE TAKSE
7. člen
Osebe iz 2. člena tega odloka so v roku, ki ga določa prejšnji člen tega odloka, dolžne poleg evidence, predpisane v 28. členu zakona o pospeševanju turizma, predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse. Mesečno poročilo se poda na obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.
V. NADZOR NAD POBIRANJEM
8. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenje evidenc, ki jih predpiše minister za turizem, opravlja pristojni občinski organ – komunalni redar v okviru svojih pooblastil.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
9. člen
Osebe iz 2. člena tega odloka, ki ne spoštujejo načela izvajanja tega odloka in zakona o pospeševanju turizma, se kaznujejo z denarno kaznijo, ki jo določa 45. člen zakona o pospeševanju turizma.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o krajevni turistični taksi v Občini Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 7/91 in 2/94) in odlok o spremembi odloka o krajevni turistični taksi v Občini Tolmin za Občino Kobarid (Uradni list RS, št.37/97).
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 333-16/98
Kobarid, dne 24. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti