Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4192. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nomenklaturi poklicev, stran 6892.

Na podlagi 11. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96) minister za delo, družino in socialne zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nomenklaturi poklicev
1. člen
V pravilniku o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št. 67/98) se v prilogi I (Uradni list RS, št. 2/97) črta 3. točka Inženir/inženirka gostinstva in 4. točka Inženir/inženirka turizma.
2. člen
Priloga I se dopolni z naslednjim besedilom:
Priloga I VIŠJA STROKOVNA IZOBRAZBA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Tipična dela   . Ocena ravni .   Poklic    . Koda  .  Strokovna znanja  . Naziv     . Stopnja
           . zahtevnosti .          .     .            . poklicne    . izobrazbe
           . tipičnih del .          .     .            . oziroma    .
           .       .          .     .            . strokovne   .
           .       .          .     .            . izobrazbe   .
----------------------.--------------.-------------------.---------.-----------------------.----------------.--------------
     1      .    2   .     3     .  4  .      5      .    6    .  7
----------------------.--------------.-------------------.---------.-----------------------.----------------.--------------
- vodenje delovnega  .       . Inženir/inženirka .  **  . - zna reševati splošne .        .
 procesa pri     .   VI.   . rudarstva     . 2147.01 .  in poglobljene   . Inženir    .  Višja
 pridobivanju    .       .          .     .  probleme s področja . rudarstva   . strokovna
 mineralnih surovin .       .          .     .  pridobivanja    . in       . izobrazba
 pod zemljo in na  .       .          .     .  mineralnih surovin . geotehnologije/.
 površini ter pri  .       . Inženir/inženirka .     .  in izdelave     . inžinirka   .
 izdelavi podzemnih .       . rudarstva za   .     .  podzemnih objektov . rudarstva in  .
 objektov      .       . podzemno     .     .  in geotehnologije  . geotehnologije .
- organiziranje in  .       . pridobivanje   .  **  . - razume splošne   .        .
 nadziranje     .   VI.   . mineralnih    . 2147.02 .  probleme s področja .        .
 izvajanja ekoloških,.       . surovin      .     .  informatike in zna .        .
 tehniških,     .       .          .     .  uporabljati     .        .
 varnostnih     .       .          .     .  računalniško tehniko.        .
 predpisov in    .       .          .     . - zna reševati    .        .
 sistema celovite  .       . Inženir/inženirka .     .  splošne in     .        .
 kakovosti      .       . rudarstva za   .  **  .  poglobljene     .        .
- vodenje in izvajanje.   VI.   . izdelavo     . 2147.03 .  probleme vodenja,  .        .
 geomehanskih,    .       . podzemnih     .     .  komunikacij,    .        .
 hidrogeoloških in  .       . objektov     .     .  organizacije in   .        .
 merskih del     .       .          .     .  ekonomike poslovanja.        .
- izvajanje in nadzor .       .          .     . - pozna ekonomiko in .        .
 del s področja   .       .          .     .  organizacijo    .        .
 projektiranja,   .       . Inženir/inženirka .  **  .  pridobivanja    .        .
 planiranja in    .   VI.   . za površinsko   . 2147.04 .  mineralnih surovin .        .
 razvoja       .       . pridobivanje   .     .  ter izdelave    .        .
- izvajanje      .       . mineralnih    .  **  .  podzemnih objektov .        .
 tehnoloških del na .   VI.   . surovin      . 2147.11 .  in odlagališč    .        .
 področju      .       .          .     . - razume strokovno  .        .
 pridobivanja    .       .          .     .  izrazoslovje v vsaj .        .
 mineralnih surovin .       .          .     .  enem tujem jeziku  .        .
- tehnično vodenje  .       . Inženir/inženirka .     . - poglobljeno pozna  .        .
 organizacijskih   .       . naftnega     .     .  področja varnosti  .        .
 enot pri      .       . rudarstva     .     .  in zaščite pri delu .        .
 pridobivanju in   .       .          .     . - poglobljeno pozna  .        .
 predelavi mineralnih.       .          .     .  tehnologije     .        .
 surovin in pri   .       .          .     .  pridobivanja    .        .
 izdelavi podzemnih .       .          .     .  mineralnih surovin, .        .
 objektov      .       .          .     .  izdelave podzemnih .        .
           .       .          .     .  objektov in     .        .
           .       .          .     .  odlagališč- ter   .        .
           .       .          .     .  recikliranje    .        .
           .       .          .     .  odpadkov      .        .
           .       .          .     . - poglobljeno pozna  .        .
           .       .          .     .  delovanje strojev  .        .
           .       .          .     .  in naprav za    .        .
           .       .          .     .  pridobivanje    .        .
           .       .          .     .  mineralnih surovin, .        .
           .       .          .     .  za izdelavo     .        .
           .       .          .     .  podzemnih objektov .        .
           .       .          .     .  in odlagališč-   .        .
           .       .          .     .            . Inženir    . Višja
- vodenje delovnega  .       .          .  **  . - pozna transport,  . rudarstva in  . strokovna
 procesa s področja .   VI.   . Inženir/     . 2147.30 .  zračenje,      . geotehnologije/. izobrazba
 geotehnologije   .       . inženirka     .     .  odvodnjavanje in  . inženirka   .
- tehnično vodenje  .       . geotehnologije  .     .  skladiščenje    . rudarstva in  .
 organizacijskih   .       .          .     . - pozna delovanje   . geotehnologije .
 enot s področja   .       .          .     .  vrtalne tehnike in .        .
 geotehnologije   .       .          .     .  raziskovalno opremo .        .
- vodenje in izvajanje.       .          .     . - poglobljeno pozna  .        .
 del pri izdelavi  .       .          .     .  metode in opremo za .        .
 podzemnih objektov .       .          .     .  merjenje pri    .        .
 in odlagališč    .       .          .     .  pridobivanju    .        .
- izvajanje      .       .          .     .  mineralnih surovin .        .
 raziskovalnih in  .       .          .     .  in pri izdelavi   .        .
 investicijskih del .       .          .     .  podzemnih objektov .        .
- vodenje in izvajanje.       .          .     .  ter geofizikalno  .        .
 opravil varstva pri .       .          .     .  raziskovanje    .        .
 delu        .       .          .     . - razume delovanje  .        .
- projektiranje s   .       .          .     .  elektroenergetskih .        .
 področja      .       .          .     .  sistemov pri    .        .
 geotehnologije   .       .          .     .  pridobivanju    .        .
- tehnično vodenje  .       .          .     .  mineralnih surovin .        .
 geovrtalnih del   .       .          .     .  in izdelavi     .        .
- organiziranje in  .       .          .     .  podzemnih objektov .        .
 nadziranje izvajanja.       .          .     .  ter gospodarjenje z .        .
 ekoloških,     .       .          .     .  energijo      .        .
 tehniških,     .       .          .     . - pozna        .        .
 varnostnih     .       .          .     .  avtomatizacijo,   .        .
 predpisov in sistema.       .          .     .  krmiljenje in    .        .
 celovite kakovosti .       .          .     .  regulacijo postopkov.        .
- vodenje delovnih  .       .          .     .  pri pridobivanju  .        .
 procesov, gostinskih.       .          .     .  mineralnih surovin .        .
 obratov, hotelskih .       .          .     .  in pri izdelavi   .        .
 obratov, v kuhinji, .       .          .     .  podzemnih objektov .        .
 v strežbi ter    .       .          .     . - pozna tehnične   .        .
 nabave in prodaje  .       .          .     .  normative in    .        .
- vodenje delovnih  .   VI.   . Menedžer/     . 1225  .  standarde      .        .
 skupin       .       . menedžerka    .     . - pozna problematiko .        .
- organiziranje in  .       . proizvodnih in  .     .  s področja ekologije.        .
 nadzorovanje del  .       . operativnih enot .     .  in rekultivacije  .        .
- organiziranje in  .       . družbe v     .     . - zna načrtovati,   .        .
 izvajanje analiz s .       . gostinstvu    .     .  usmerjati in    . Organizator  . Višja
 področja poslovanja .       .          .     .  usklajevati     . poslovanja v  . strokovna
- zagotavljanje    .       .          .     .  dejavnosti, ki se  . gostinstvu   . izobrazba
 izvajanja ekoloških,.       . Menedžer/     . 1315  .  nanašajo na     . /organizatorka .
 tehničnih,     .       . menedžerka    .     .  nastanitev gostov  . poslovanja   .
 varnostnih predpisov.       . manjših družb v  .     .  in gostinske    . v gostinstvu  .
 in sistema celovite .       . gostinstvu    .     .  storitve hrane in  .        .
 kakovosti      .       .          .     .  pijač        .        .
           .       .          .     . - zna zagotoviti   .        .
           .       .          .     .  učinkovito uporabo .        .
           .       .          .     .  virov in izpolnitev .        .
           .       .          .     .  načrtov       .        .
           .       .          .     . - zna načrtovati in  .        .
           .       .          .     .  usmerjati      .        .
           .       .          .     .  vsakodnevne     .        .
           .       .          .     .  operativne     .        .
           .       .          .     .  dejavnosti     .        .
           .       .          .     . - zna nadzirati izbor,.        .
           .       .          .     .  usposabljanja    .        .
           .       .          .     .  zaposlenih oseb in .        .
           .       .          .     .  njihove delovne   .        .
           .       .          .     .  učinkovitosti    .        .
           .       .          .     . - obvlada nadzor nad .        .
           .       .          .     .  sredstvi za varnost .        .
           .       .          .     .  pri delu in nadzor .        .
           .       .          .     .  postopkov v zvezi s .        .
           .       .          .     .  tem         .        .
           .       .          .     . - zna določati in   .        .
           .       .          .     .  usmerjati      .        .
           .       .          .     .  operativne in    .        .
           .       .          .     .  administrativne   .        .
           .       .          .     .  postopke poslovanja .        .
           .       .          .     . - zna pripraviti   .        .
           .       .          .     .  finančne načrte in .        .
           .       .          .     .  ocene poslovanja  .        .
           .       .          .     . - zna zastopati enote .        .
           .       .          .     .  družbe pri     .        .
           .       .          .     .  poslovanju z drugimi.        .
           .       .          .     .  enotami družbe ali .        .
- vodenje delovnih  .       .          .     .  zunanjimi partnerji .        .
 procesov gostinskih .       .          .     . - zna načrtovati,   .        .
 - hotelskih obratov,.   VI.   . Menedžer/     . 1225.01 .  usmerjati in    . Organizator  . Višja
 v recepciji,    .       . menedžerka    .     .  usklajevati     . poslovanja v  . strokovna
 turistični agenciji,.       . proizvodne in   .     .  dejavnosti, ki se  . turizmu    . izobrazba
 vodenje potovanj in .       . operativne enote .     .  nanašajo na     . /organizatorka .
 prodaje       .       . družbe v hotelu  .     .  oblikovanje     . poslovanja v  .
- vodenje delovnih  .       .          .     .  turistične ponudbe . turizmu    .
 skupin       .       .          .     .  hotela ali     .        .
- organiziranje in  .       .          .     .  turistične agencije .        .
 nadzorovanje del  .       . Menedžer/     . 1226.04 . - zna zagotoviti   .        .
- organiziranje in  .       . menedžerka    .     .  učinkovito uporabo .        .
 izvajanje analiz s .       . proizvodnih in  .     .  virov in izpolnitev .        .
 področja poslovanja .       . operativnih enot .     .  načrtov       .        .
- zagotavljanje    .       . družbe za storitve.     . - zna načrtovati in  .        .
 izvajanja ekoloških,.       . potovalnih in   .     .  usmerjati      .        .
 tehničnih,     .       . turističnih    .     .  vsakodnevne     .        .
 varnostnih predpisov.       . agencij      .     .  operativne     .        .
 in sistema celovite .       .          .     .  dejavnosti     .        .
 kakovosti      .       .          .     . - zna nadzirati izbor,.        .
           .       .          .     .  usposabljanja    .        .
           .       . Menedžer/     . 1316.05 .  zaposlenih oseb in .        .
           .       . menedžerka    . 1316.06 .  njihove delovne   .        .
           .       . manjše družbe za .     .  učinkovitosti    .        .
           .       . storitve     .     . - obvlada nadzor nad .        .
           .       . turističnih in  .     .  sredstvi za varnost .        .
           .       . potovalnih    .     .  pri delu in nadzor .        .
           .       . agencij      .     .  postopkov v zvezi s .        .
           .       .          .     .  tem         .        .
           .       .          .     . - zna določati in   .        .
           .       .          .     .  usmerjati operativne.        .
           .       .          .     .  in administrativne .        .
           .       .          .     .  postopke poslovanja .        .
           .       .          .     . - zna pripraviti   .        .
           .       .          .     .  finančne načrte in .        .
           .       .          .     .  oceno poslovanja  .        .
           .       .          .     . - zna zastopati enote .        .
           .       .          .     .  družbe pri     .        .
           .       .          .     .  poslovanju z drugimi.        .
           .       .          .     .  enotami družbe ali .        .
           .       .          .     .  zunanjimi partnerji .        .
           .       .          .     .            .        .
- vodenje in     .       . Poslovni     .     . - obvlada temeljna  .        .
 razporejanje    .       . sekretar/poslovna .     .  znanja s področja  . Poslovni    . Višja
 terminskih načrtov .   VI.   . sekretarka    . 3431.02 .  podjetništva,    . sekretar/   . strokovna
 delovnih obveznosti .       .          .     .  ekonomike podjetja, . poslovna    . izobrazba
 na vodstvenih in  .       .          .     .  managementa,    . sekretarka   .
 strokovnih ravneh  .       .          .     .  računovodstva,   .        .
 ter samostojno   .       .          .     .  davčne politike in .        .
 načrtovanje,    .       .          .     .  marketinga     .        .
 organiziranje in  .       .          .     . - obvlada pisno in  .        .
 vodenje drugih   .       .          .     .  ustno sporazumevanje.        .
 delovnih procesov v .       .          .     .  v slovenskem jeziku .        .
 tajništvu z     .       .          .     . - aktivno obvlada vse .        .
 uvajanjem sodobnih .       .          .     .  jezikovne      .        .
 metod in oblik dela..       .          .     .  spretnosti, pri enem.        .
- skrb za realizacijo .       .          .     .  tujem jeziku in pri .        .
 sprejetih odločitev .       .          .     .  drugem tujem jeziku .        .
 na vodstvenih in  .       .          .     .  obvlada te     .        .
 strokovnih ravneh s .       .          .     .  spretnosti na nižji .        .
 spremljanjem    .       .          .     .  ravni zahtevnosti  .        .
 izvajanja      .       .          .     . - obvlada temeljne  .        .
- sprejemanje, presoja.       .          .     .  metode in tehnike  .        .
 in posredovanje   .       .          .     .  poslovnih      .        .
 poslovnih in drugih .       .          .     .  komunikacij in   .        .
 informacij znotraj .       .          .     .  spretnosti vodenja .        .
 in izven      .       .          .     .  z motiviranjem   .        .
 organizacije s   .       .          .     . - se usposobi za   .        .
 pripravo potrebnih .       .          .     .  uporabo sodobne   .        .
 analiz       .       .          .     .  informacijske    .        .
- priprava in     .       .          .     .  tehnologije v    .        .
 organizacija    .       .          .     .  pisarni       .        .
 poslovnih in drugih .       .          .     . - pozna projektno   .        .
 razgovorov in    .       .          .     .  delo in obvlada   .        .
 sestankov ter sej  .       .          .     .  organizacijska dela .        .
 organov upravljanja .       .          .     .  v tajništvu in   .        .
 z zagotavljanjem  .       .          .     .  pisarni z delovnimi .        .
 strokovne in    .       .          .     .  tehnikami      .        .
 administrativne   .       .          .     . - pozna zakonodajo  .        .
 podpore pri pripravi.       .          .     .  oziroma pravne   .        .
 gradiv ter     .       .          .     .  osnove poslovanja  .        .
 potrebnih informacij.       .          .     .  podjetja      .        .
- komuniciranje s   .       .          .     . - obvlada tehnike   .        .
 poslovnimi partnerji.       .          .     .  teamskega dela   .        .
 doma in v tujini ob .       .          .     . - obvlada načine   .        .
 upoštevanju     .       .          .     .  zajemanja, prenosa .        .
 delovnega protokola .       .          .     .  in zaščite prenosa .        .
 in poslovnega    .       .          .     .  podatkov      .        .
 bontona       .       .          .     . - samostojno vodi   .        .
- sodelovanje pri   .       .          .     .  pisarniško     .        .
 izvajanju      .       .          .     .  poslovanje     .        .
 operativne kadrovske.       .          .     .            .        .
 dejavnosti za    .       .          .     .            .        .
 zaposlene v delovni .       .          .     .            .        .
 sredini       .       .          .     .            .        .
- vodenje strokovnih .       . Poslovni     .     .            .        .
 delovnih skupin z  .       . sekretar/poslovna .     .            . Poslovni    . Višja
 ugotavljanjem    .   VI.   . sekretarka    . 3431.02 .            . sekretar/   . strokovna
 delovnih prispevkov .       .          .     .            . poslovna    . izobrazba
 posameznikov    .       .          .     .            . sekretarka   .
- vodenje poslovne  .       .          .     .            .        .
 korespondence    .       .          .     .            .        .
- vodenje stroškov  .       .          .     .            .        .
 organizacijske enote.       .          .     .            .        .
           .       .          .     .            .        .
- vodenje,      .       . Menedžer/     .     . - pozna in obvlada  . Tehnolog    . Višja
 organiziranje in  .       . menedžerka    .     .  področja poštnega  . poštnega    . strokovna
 kontroliranje dela .       . proizvodne in   .     .  prometa       . prometa/    . izobrazba
 na pošti      .   VI.   . operativne enote . 1226.01 . - pozna in obvlada  . tehnologinja  .
- načrtovanje,    .       . družbe v prometu .     .  metode in tehnike  . poštnega    .
 vodenje in     .       .          .     .  opravljanja storitev. prometa    .
 organiziranje    .       .          .     . - obvlada načine   .        .
 delovnih postopkov .       .          .     .  zajemanja prenosa  .        .
- načrtovanje,    .   VI.   . Menedžer/     . 1226.03 .  in zaščite prenosa .        .
 organiziranje in  .       . menedžerka    .     .  podatkov      .        .
 kontroliranje    .       . proizvodne in   .     . - obvlada       .        .
 priprave del in   .   VI.   . operativne družbe . 1233.01 .  informacijska orodja.        .
 opravljanje storitev.       . v komunikacijah  .     . - pozna zakonodajo,  .        .
 na pošti      .       .          .     .  standardizacijo,  .        .
- urejanje odnosov z .       .          .     .  predpise in sisteme .        .
 velikimi uporabniki .       .          .     .  za zagotavljanje  .        .
 in reševanje    .   VI.   . Menedžer/     . 1233.02 .  kakovosti      .        .
 reklemacij ter   .       . menedžmerka enote .     . - pozna varnostne   .        .
 odškodninskih    .       . za trženje v   .     .  predpise, predpise .        .
 zahtevkov      .       . družbi      .     .  s področja požarne .        .
- spremljanje     .   VI.   .          . 1316.01 .  varnosti in varstva .        .
 predpisov in    .       . Menedžer/     .     .  okolja ter osebne  .        .
 strokovno      .       . menedžerka enote .     .  zaščite       .        .
 usposabljanje    .       . za prodajo v   .     . - obvlada temeljna  .        .
 delavcev      .       . družbi      .     .  znanja o      .        .
 (mentorstvo)    .       .          .     .  podjetništvu,    .        .
- analiziranje    .       . Menedžer/     .     .  ekonomiki in    .        .
 delovnih postopkov .       . menedžerka enote .     .  projektnem vodenju .        .
 ter uvajanje    .       . za prodajo v   .     . - obvlada temeljne  .        .
 organizacijskih in .   VI.   . družbi      . 3160.04 .  metode in tehnike  .        .
 tehnoloških     .       .          .     .  poslovne      .        .
 sprememb      .       . Menedžer/     .     .  komunikacije ter  .        .
- priprava      .       . menedžerka manjše .     .  veščin vodenja in  .        .
 statističnih    .       . družbe v prometu .     .  poslovanja     .        .
 podatkov o storitvah.       .          .     . - obvlada pisno in  .        .
 in izdelava poročil .       . Tehnik/tehnica za .     .  govorno       .        .
           .       . tehnologijo    .     .  sporazumevanje v  .        .
           .       . prometa      .     .  tujem jeziku s   .        .
           .       .          .     .  poudarkom na    .        .
           .       .          .     .  poslovni      .        .
           .       .          .     .  komunikaciji    .        .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 017-01-003/96-132
Ljubljana, dne 30. novembra 1998.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti