Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4217. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj, stran 6936.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 19. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 12/95, 5/96) je Občinski svet občine Gorišnica na seji dne 10. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/93, 26/94) se za območje Občine Gorišnica spremeni naslov odloka tako, da glasi: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gorišnica.
2. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Gorišnica (v nadaljnjem besedilu: spremembe PUP), ki jih je februarja 1998 izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring Murska Sobota pod št. projekta 7/97-PUP/PT.
3. člen
S spremembami PUP se spremenijo in dopolnijo prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Gorišnica (v nadaljnjem besedilu: PUP). Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Gorišnica so v skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Gorišnica, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 2/98).
4. člen
Spremembe PUP vsebujejo tekstualni del in grafične priloge v merilu 1: 50000 in 1:5000, ki se nanašajo na:
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine
– spremembe in dopolnitve meril in pogojev za posege v prostor.
Sestavni del spremembe PUP so tudi ta odlok ter soglasja pristojnih organov, ustanov in podjetij.
5. člen
S tem odlokom se določajo splošne določbe spremembe PUP, spremembe in dopolnitve odloka o sprejemu PUP ter končne določbe.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O SPREJEMU PUP
6. člen
V točki d) 5. člena se za zadnjim stavkom doda nov stavek, ki glasi: »Območje nekdanje gramoznice jugovzhodno od bencinske črpalke v Moškanjcih se nameni za betonarno, gradbeno-poslovno dejavnost.«
7. člen
V točki f) 5. člena se v prvem stavku izvzame besedilo: »ter bodočih igrišč pri gradu Borl«.
V točki f) 5. člena se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki glasi: »Območje rekreacijske cone v Cirkulanah se nameni dvonamenski rabi za šport-rekreacijo in kmetijstvo.«
8. člen
Prvi in drugi odstavek 6. člena se spremenita tako, da glasita:
»Na zemljiščih, opredeljenih z družbenim planom občine (v nadaljnjem besedilu: DP) kot kmetijska zemljišča, to je na 1. in 2. območjih kmetijskih zemljišč, se dopušča:
– obnova in vzdrževanje melioracijskih sistemov,
– obnova in vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, opredeljenih z DP,
– gradnja objektov za urejanje vodnega režima z namenom, da se zagotovijo obramba pred poplavami in erozijo, varstvo vodnih količin in zalog, varstvo kakovosti voda in vzdrževanje naravnih vodotokov, če je tako opredeljeno z družbenim planom občine,
– melioracije kmetijskih zemljišč, opredeljene z DP, in manjše melioracije kmetijskih zemljišč velikosti do 5 ha,
– obnova in vzdrževanje ribnikov in ribogojnic,
– dela, povezana s posegi na sosednjih zemljiščih z drugo namensko rabo, po katerih je mogoče takoj vzpostaviti prvotno stanje,
– ureditev obor za živino in divjad,
– ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijske proizvodnje.
Pomožni objekti se dopuščajo graditi v območjih stavbnih zemljišč, opredeljenih z DP, čebelnjaki, rastlinjaki, leseni kozolci, ograje pašnikov ter ograje za zaščito pred divjadjo pa se dopuščajo graditi tudi na 1. in 2. območjih kmetijskih zemljišč.
Na 2. območju kmetijskih zemljišč se dopušča tudi obnova in vzdrževanje stanovanjskih in drugih objektov.«
Zadnji odstavek 6. člena se spremeni tako, da glasi:
»Gradnje, navedene pod četrto alineo prvega odstavka tega člena (gradnja objektov za urejanje vodnega režima) se dopuščajo pod pogojem, da z njimi soglašata pristojna institucija za varstvo naravne in kulturne dediščine ter Uprava za varstvo narave pri Ministrstvu za okolje in prostor. Dela na kmetijskih ali gozdnih zemljiščih, povezana s posegi na sosednjih zemljiščih z drugo namensko rabo, ki bi lahko povzročila večjo motnjo pri osnovni izrabi kmetijskih ali gozdnih zemljišč, se dopuščajo pod pogojem, da z njimi soglaša pristojna institucija za varstvo naravne in kulturne dediščine.«
9. člen
Drugi odstavek 10. člena se izvzame in se nadomesti z novima odstavkoma, ki glasita:
»Na spomenikih naravne dediščine in posege v neposredni okolici, ki so zavarovani z ustreznim odlokom in kot planska kategorija – krajinski parki, je potrebno predhodno pridobiti soglasje pristojne spomeniške službe.
Na območjih, ki imajo lastnost značilne kulturne krajine in dediščine, za območja v okolici zavarovanih kulturnih spomenikov in za posege na zavarovanih spomenikih, si je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe za kulturno dediščino.«
10. člen
V prvem odstavku 11. člena se izvzame besedilo: »ter bodočih igrišč pri gradu Borl«.
Za zadnjim odstavkom 11. člena se doda nov odstavek, ki glasi: »V območju dvonamenske rabe za šport-rekreacijo in kmetijstvo v Cirkulanah se dopušča urejanje, obnovo in vzdrževanje površin za šport in rekreacijo v takem obsegu, da je zemljišča po prenehanju športno-rekreativne namembnosti možno uporabiti kot kmetijska zemljišča. Gradnja objektov za potrebe športa in rekreacije se v območju dvonamenske rabe dopušča po predhodni opredelitvi lokacije v družbenem planu.«
11. člen
V 2. točki 12. člena se za prvim odstavkom vstavi nov odstavek, ki glasi: »V območju gramoznice v Moškanjcih, ki se nahaja vzhodno od območja betonarne, gradbeno-poslovne dejavnosti, se dopuščajo sanacijski posegi v kmetijske površine.«
12. člen
V 28. členu se izraz »občinska strokovna komisija za urejanje prostora« nadomesti z izrazom »služba mestnega arhitekta«.
13. člen
V ilustrativni prilogi na koncu odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj se v točki II., ki podaja pregled ureditvenih območij, za katera se z družbenim planom predvideva izdelava prostorskih izvedbenih načrtov, uvedejo naslednje spremembe:
– v naslovu točke II. se besedilo »dopolnjenim 1991« nadomesti z besedilom »dopolnjenim 1996«,
– izvzame se celotno besedilo 5. točke, ki glasi: »5. Ureditveno območje P9-R1 Muretinci - golf, rekreacijski center, 83,64 ha, UN«,
– dosedanje 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. in 21. točka postanejo 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. in 20. točka,
– za 20. točko se dodata 21. in 22. točka, ki glasita:
»21. Ureditveno območje P9-R2 Kanal, UN«
»22. Ureditveno območje magistralne ceste Hajdina - Ormož, LN«.
III. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati ureditveni načrt Grad Borl (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 21/94).
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 002-03-16/98
Gorišnica, dne 12. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica
Stanislav Vojsk l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti