Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4251. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Radeče, stran 6973.

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS, št. 26/92) ter na podlagi 19. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 51/95) je Občinski svet občine Radeče na 43. redni seji dne 20. novembra 1998 sprejel
O D L O K
o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Radeče
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Z namenom, da bi trajno zagotovili ohranitev in posebno družbeno varstvo kulturnih vrednot in naravnih znamenitosti, razglašamo območja in objekte nepremične kulturne dediščine ter naravne znamenitosti na območju Občine Radeče, ki imajo posebno kulturno, znanstveno in zgodovinsko ali estetsko vrednost, za kulturne spomenike ter naravne znamenitosti.
2. člen
Kulturni spomeniki so arheološka, naselbinska, zgodovinska in memorialna območja ter arheološki, umetnosti, arhitekturni, etnološki, zgodovinski, memorialni in tehniški spomeniki.
II. RAZGLASITEV
3. člen
Kot kulturne spomenike razglašamo
a) Zgodovinski spomeniki
1. Spomenik Marjana Nemca in Milana Kosa, Šolska pot 5, Radeče
b) Tehnični spomeniki
2. Tehnični objekti na vodotoku Mlinščica, ki predstavljajo arhitekturni, etnološki in zgodovinski značaj.
4. člen
Natančne oznake kulturnih spomenikov, razglašenih s tem odlokom, navedbe imetnikov oziroma imetnikov pravice upravljanja, lastniki, ki utemeljujejo razglasitev, režim varstva, posamezne omejitve in prepovedi ter razvojne usmeritve so navedene v strokovnih osnovah za razglasitev kulturnih spomenikov v Občini Radeče.
Le-te so sestavni del tega odloka in jih hranita Občina Radeče in Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje.
Sestavni del tega odloka so tudi karte, na katerih so vrisani kulturni spomeniki.
III. VARSTVENI REŽIM
5. člen
Varstveni režim je seznam omejitev, prepovedi in pogojno možnih dejanj, posegov ali gradenj na območju kulturnih spomenikov.
Vse omejitve imajo cilj ohranitve lastnosti in celovitosti spomenikov. Za kulturne spomenike, razglašene s tem odlokom, se uporabljajo poleg predhodno navedenih še varstveni režimi, opredeljeni v posameznih strokovnih podlagah.
Kakršnikoli posegi na stavbi in njenem varovalnem območju so mogoči le s soglasjem in smernicami pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
IV. RAZVOJNE USMERITVE
6. člen
V zgoraj navedenih spomenikih so dovoljeni le posegi, ki ne nasprotujejo spomeniškim lastnostim in ki so v skladu z navedenimi varstvenimi režimi.
V. NADZOR
7. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenikov in naravnih znamenitosti opravlja Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje.
8. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem varstvenih ukrepov izvaja Inšpekcija RS za okolje in prostor in Inšpekcija za kulturno dediščino.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
9. člen
Za kršitev določb tega odloka se uporabljajo kazenske določbe zakona o naravni in kulturni dediščini.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Občinski upravni organ, pristojen za premoženjsko – pravne zadeve, izvede vpis razglašenih kulturnih spomenikov v zemljiško knjigo.
11. člen
Občinski upravni orgn, pristojen za kulturo, izda po razglasitvi obvestilo imetnikom spomenikov ali imetnikom pravice upravljanja ter jih seznani z režimi varstva, s posameznimi omejitvami in prepovedmi ter razvojnimi usmeritvami.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-07-99/98
Radeče, dne 20. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radeče
Matjaž Han l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti