Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4193. Navodilo za izvrševanje uredbe o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči, stran 6899.

Na podlagi 26. člena in četrtega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za obrambo naslednje
N A V O D I L O
za izvrševanje uredbe o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči
1. člen
S tem navodilom se podrobneje določajo merila za obračun nadomestila za uporabo sredstev iz popisa iz 63. do 68. točke tarife nadomestil za uporabo sredstev iz popisa, izročenih za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči, določenih z uredbo o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list RS, št. 35/97).
Merila so določena v skladu z nomenklaturo vrste rabe zemljišč.
2. člen
Nadomestila se obračunajo po merilih, določenih v naslednji tabeli:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Točka .  Objekt/  .    Opis     .               . do 5000 preb. . nad 5000 preb. .
tarife.  zemljišče .           .               .  % od min.  .  % nad min.  .
   .       .           .               .   plače   .   plače   .
------.--------------.---------------------.-----------------------------.---------------.----------------.
  63 stanovanjski prostori (komunalno opremljeni)                            .
------.--------------.---------------------.-----------------------------.---------------.----------------.
1.  . stanovanjska . Stavbe in prostori, . 1.) površina m2:      .        .        .
   . stavba    . ki se pretežno   .   vsakih 10 m2 do 10 let .   8,30   .   9,64   .
   .       . uporabljajo za   .         10 - 20 let .   7,68   .   9,20   .
   .       . stanovanje, npr.  .         20 - 30 let .   7,06   .   8,76   .
   .       . stanovanjska hiša, .         nad 30 let .   6,42   .   8,30   .
   .       . stanovanjski blok  .               .        .        .
   .       . (stolpnica),    .               .        .        .
   .       . počitniška hiša.  .               .        .        .
------.--------------.---------------------.-----------------------------.---------------.----------------.
  64 travnik                                               .
------.--------------.---------------------.-----------------------------.--------------------------------.
1.  . njive    . Zemljišča, na    . 1.) površina m2:      .                .
   .       . katerih se gojijo  . vsakih 100 m2 prvega kat.  .       0,32       .
   .       . poljščine,     . razr.            .                .
   .       . jagodičje, (jagode, . 2.) katastrski razred    .      - 0,01       .
   .       . ribez, maline in  . za vsak razred nižji od   .                .
   .       . podobno), detelja, . prvega           .                .
   .       . sadike sadnega,   .               .                .
   .       . gozdnega in     .               .                .
   .       . okrasnega drevja ali.               .                .
   .       . grmičevja, sadike  .               .                .
   .       . vinske trte in   .               .                .
   .       . sadike hmelja. Tudi .               .                .
   .       . zemljišča, na    .               .                .
   .       . katerih se gojijo, .               .                .
   .       . vrtnine, razen taka .               .                .
   .       . zemljišča, ki se  .               .                .
   .       . uvrščajo v vrtove. .               .                .
------.--------------.---------------------.-----------------------------.--------------------------------.
2.  . vrtovi    . Zemljišča, na    . 1.) površina m2:      .                .
   .       . katerih gojijo   . vsakih 100 m2 prvega kat.  .       0,32       .
   .       . vrtnine ali cvetje . razr.            .                .
   .       . za prodajo in na  . 2.) katastrski razred    .      - 0,01       .
   .       . katerih je urejeno . za vsak razred nižji od   .                .
   .       . redno namakanje.  . prvega           .                .
------.--------------.---------------------.-----------------------------.--------------------------------.
3.  . plantažni  . Zemljišča, ki so  . 1.) površina m2:      .                .
   . sadovnjaki  . strjeno posajena s . vsakih 100 m2 prvega kat.  .       0,28       .
   .       . sadnim drevjem tako,. razr.            .                .
   .       . da se lahko z    . 2.) katastrski razred    .      - 0,01       .
   .       . uporabo mehanizacije. za vsak razred nižji od   .                .
   .       . intenzivno     . prvega           .                .
   .       . oskrbujejo po    .               .                .
   .       . sodobnih sadjarskih .               .                .
   .       . načelih       .               .                .
   .       . (škropljenja, oskrba.               .                .
   .       . tal, gnojenje,   .               .                .
   .       . odvažanje pridelka .               .                .
   .       . in podobno), in če .               .                .
   .       . obsegajo več kot  .               .                .
   .       . 1000 m2 površine.  .               .                .
------.--------------.---------------------.-----------------------------.--------------------------------.
4.  . ekstenzivni . Zemljišča,     . 1.) površina m2:      .                .
   . sadovnjaki  . posajena s sadnim  . vsakih 100 m2 prvega kat.  .       0,24       .
   .       . drevjem, ki se ne  . razr.            .                .
   .       . dajo uvrstiti v   . 2.) katastrski razred    .      - 0,01       .
   .       . plantažne      . za vsak razred nižji od   .                .
   .       . sadovnjake.     . prvega           .                .
------.--------------.---------------------.-----------------------------.--------------------------------.
5.  . vinogradi  . Zemljišča, ki so  . 1.) površina m2:      .                .
   .       . posajena s     . vsakih 100 m2 prvega kat.  .       0,30       .
   .       . plemenito ali    . razr.            .                .
   .       . samorodno vinsko  . 2.) katastrski razred    .      - 0,01       .
   .       . trto.        . za vsak razred nižji od   .                .
   .       .           . prvega           .                .
------.--------------.---------------------.-----------------------------.--------------------------------.
6.  . hmeljišča  . Zemljišča, na    . 1.) površina m2:      .                .
   .       . katerih se goji   . vsakih 100 m2 prvega kat.  .       0,30       .
   .       . hmelj.       . razr.            .                .
   .       .           . 2.) katastrski razred    .      - 0,01       .
   .       .           . za vsak razred nižji od   .                .
   .       .           . prvega           .                .
------.--------------.---------------------.-----------------------------.--------------------------------.
7.  . travniki   . Zemljišča, porasla . 1.) površina m2:      .                .
   .       . s travo, ki jo je  . vsakih 100 m2 prvega kat.  .       0,24       .
   .       . možno ekonomično  . razr.            .                .
   .       . kositi vsaj enkrat . 2.) katastrski razred    .      - 0,01       .
   .       . letno. Pri presoji . za vsak razred nižji od   .                .
   .       . stopnje       . prvega           .                .
   .       . ekonomičnosti se  .               .                .
   .       . upoštevata     .               .                .
   .       . sposobnost tal za  .               .                .
   .       . prirast trave in  .               .                .
   .       . možnost uporabe   .               .                .
   .       . kosilnic.      .               .                .
------.--------------.---------------------.-----------------------------.--------------------------------.
8.  . barjanski  . S travo in močvirsko. 1.) površina m2:      .                .
   . travniki   . preslico porasla  . vsakih 100 m2 prvega kat.  .       0,20       .
   .       . zemljišča, ki so na . razr.            .                .
   .       . organskih ali    . 2.) katastrski razred    .      - 0,005       .
   .       . mineralno organskih . za vsak razred nižji od   .                .
   .       . tleh, v katerih nivo. prvega           .                .
   .       . talne vode v teku  .               .                .
   .       . leta pogosto dosega .               .                .
   .       . površino tal.    .               .                .
------.--------------.---------------------.-----------------------------.--------------------------------.
9.  . pašniki   . Zemljišča, porasla . 1.) površina m2:      .                .
   .       . s travo, ki je ni  . vsakih 100 m2 prvega kat.  .       0,20       .
   .       . mogoče ekonomično  . razr.            .                .
   .       . kositi zaradi    . 2.) katastrski razred    .      - 0,005       .
   .       . slabega priraste,  . za vsak razred nižji od   .                .
   .       . strmine,      . prvega           .                .
   .       . skalovitosti, ali  .               .                .
   .       . nedostopnosti    .               .                .
   .       . zemljišča, možno pa .               .                .
   .       . jo je uporabiti za .               .                .
   .       . pašo. Tudi     .               .                .
   .       . zemljišča, ki so  .               .                .
   .       . deloma ali popolnoma.               .                .
   .       . zaraščena z     .               .                .
   .       . grmovjem, brinjem, .               .                .
   .       . robidovjem in    .               .                .
   .       . podobnimi rastlinami.               .                .
   .       . brez gospodarske  .               .                .
   .       . vrednosti, če po  .               .                .
   .       . svoji kakovosti niso.               .                .
   .       . sposobna za njivsko .               .                .
   .       . ali travniško rabo. .               .                .
   .       . Tudi s travo porasla.               .                .
   .       . zemljišča, ki imajo .               .                .
   .       . značaj travnika, če .               .                .
   .       . se uporabljajo kot .               .                .
   .       . stalna tekališča za .               .                .
   .       . živino; uvrščena v .               .                .
   .       . pašnik do 5000 m2  .               .                .
   .       . površine, presežek .               .                .
   .       . pa je uvrščen v   .               .                .
   .       . travnik.      .               .                .
------.--------------.---------------------.-----------------------------.--------------------------------.
10.  . trstičja   . Močvirna zemljišča, . 1.) površina m2:      .                .
   .       . na katerih rastejo . vsakih 100 m2 prvega kat.  .       0,20       .
   .       . trstike ali druge  . razr.            .                .
   .       . močvirske rastline, . 2.) katastrski razred    .      - 0,005       .
   .       . ki jih je možno   . za vsak razred nižji od   .                .
   .       . uporabiti v     . prvega           .                .
   .       . gospodarske namene. .               .                .
------.--------------.---------------------.-----------------------------.--------------------------------.
  65 gozd                                                .
------.--------------.---------------------.-----------------------------.--------------------------------.
1.  . gozdovi   . Zemljišča, ki se  . 1.) površina m2:      .                .
   .       . strnjeno porasla z . vsakih 100 m2 prvega kat.  .       0,20       .
   .       . gozdnim drevjem.  . razr.            .                .
   .       . Tudi gozdne poseke, . 2.) katastrski razred    .      - 0,005       .
   .       . ki se ne obdelujejo . za vsak razred nižji od   .                .
   .       . oziroma, ki se ne  . prvega           .                .
   .       . kosijo ter preseke .               .                .
   .       . pod žičnicami in  .               .                .
   .       . elektrovodi, če so .               .                .
   .       . ožje od 5 m (širše .               .                .
   .       . so uvrščene v    .               .                .
   .       . pašnik).      .               .                .
------.--------------.---------------------.-----------------------------.--------------------------------.
2.  . gozdne    . Kmetijska zemljišča,. 1.) površina m2:      .                .
   . plantaže   . ki so posajena s  . vsakih 100 m2 prvega kat.  .       0,24       .
   .       . hitrorastočimi   . razr.            .                .
   .       . listavci za     . 2.) katastrski razred    .      - 0,01       .
   .       . pridobivanje lesa  . za vsak razred nižji od   .                .
   .       . (kot so topol in  . prvega           .                .
   .       . podobno). Drevoredi .               .                .
   .       . hitrorastočih    .               .                .
   .       . listavcev ne spadajo.               .                .
   .       . v to skupino.    .               .                .
------.--------------.---------------------.-----------------------------.--------------------------------.
3.  . zelene    . Zelenica, park,   . 1.) površina m2:      .                .
   . površine   . igrišče.      .      vsakih 100 m2   .       0,24       .
------.--------------.---------------------.-----------------------------.--------------------------------.
4.  . nerodovitna . Zemljišča, ki so  . 1.) površina m2:      .                .
   . zemljišča  . zaradi naravnih   .      vsakih 100 m2   .       0,16       .
   .       . pogojev nesposobna .               .                .
   .       . za kmetijsko in   .               .                .
   .       . gozdno proizvodnjo, .               .                .
   .       . npr. plaz, melišče, .               .                .
   .       . skalovje, prodišče, .               .                .
   .       . vodotok, jezero,  .               .                .
   .       . ribnik, močvirje.  .               .                .
------.--------------.---------------------.-----------------------------.--------------------------------.
  66 skladiščni prostori                                         .
------.--------------.---------------------.-----------------------------.---------------.----------------.
1.  . skladišče  . Industrijska in   . 1.) površina m2:      .        .        .
   .       . druga skladišča.  .      vsakih 10 m2   .   0,48   .   1,6    .
   .       . Tudi skladišče v  .               .        .        .
   .       . gradnji oziroma   .               .        .        .
   .       . opuščeno skladišče, .               .        .        .
   .       . ki ima zgrajeno   .               .        .        .
   .       . streho oziroma   .               .        .        .
   .       . zgrajena streha še .               .        .        .
   .       . obstoji.      .               .        .        .
------.--------------.---------------------.-----------------------------.---------------.----------------.
2.  . gospodarsko . Nestanovanjske   . 1.) površina m2:      .        .        .
   . poslopje,  . stavbe občanov, ki .      vsakih 10 m2   .   0,48   .   1,43   .
   . garaža    . se pretežno     .               .        .        .
   . (tudi    . uporabljajo za   .               .        .        .
   . opuščene   . opravljanje     .               .        .        .
   . stavbe in  . kmetijske      .               .        .        .
   . stavbe v   . dejavnosti, npr.  .               .        .        .
   . gradnjo do  . hlev, zidanica,   .               .        .        .
   . III. gradbene. klet, drvarnica,  .               .        .        .
   . faze)    . skedenj, kozolec  .               .        .        .
   .       . itd. Tudi      .               .        .        .
   .       . gospodarsko poslopje.               .        .        .
   .       . v gradnji oziroma  .               .        .        .
   .       . opuščeno gospodarsko.               .        .        .
   .       . poslopje, ki ima  .               .        .        .
   .       . zgrajeno s streho  .               .        .        .
   .       . oziroma zgrajena  .               .        .        .
   .       . streha še obstoji. .               .        .        .
   .       . Stavbe namenjene  .               .        .        .
   .       . predvsem za     .               .        .        .
   .       . shranjevanje    .               .        .        .
   .       . motornih vozil, ki .               .        .        .
   .       . so konstrukcijsko  .               .        .        .
   .       . samostojne glede na .               .        .        .
   .       . sosednje stavbe ali .               .        .        .
   .       . pa so v sklopu vrste.               .        .        .
   .       . garaž (zgrajene do .               .        .        .
   .       . vključno III.    .               .        .        .
   .       . gradbene faze). Tudi.               .        .        .
   .       . opuščene      .               .        .        .
   .       . stanovanjske stavbe .               .        .        .
   .       . in stanovanjske   .               .        .        .
   .       . stavbe v gradnji,  .               .        .        .
   .       . dograjene do    .               .        .        .
   .       . vključno III.    .               .        .        .
   .       . gradbene faze.   .               .        .        . 
------.--------------.---------------------.-----------------------------.---------------.----------------.
3.  . dvorišče,  . Zemljišča ob    . 1.) površina m2:      .        .        .
   . prodajni trg,. stavbi oziroma med .      vsakih 10 m2   .   0,48   .   1,26   .
   . parkirišče, . stavbami, ki so   .               .        .        .
   . odprto    . namenjena dejavnosti.               .        .        .
   . skladišče  . v zvezi s funkcijo .               .        .        .
   .       . stavbe in njenim  .               .        .        .
   .       . vzdrževanjem.    .               .        .        .
   .       . Zemljišča, ki so  .               .        .        .
   .       . namenjena in urejena.               .        .        .
   .       . za promet z blagom, .               .        .        .
   .       . npr. živilski trg, .               .        .        .
   .       . živinski trg,    .               .        .        .
   .       . avtomobilski trg,  .               .        .        .
   .       . sejmišče,      .               .        .        .
   .       . razstavišče itd.  .               .        .        .
   .       . Zemljišče, ki ne  .               .        .        .
   .       . pripada cestnemu  .               .        .        .
   .       . svetu, namenjena in .               .        .        .
   .       . urejena za postanek .               .        .        .
   .       . vozil. Zemljišča,  .               .        .        .
   .       . namenjena in urejena.               .        .        .
   .       . za trajno      .               .        .        .
   .       . shranjevanje    .               .        .        .
   .       . surovin,      .               .        .        .
   .       . polizdelkov,    .               .        .        .
   .       . izdelkov ipd. na  .               .        .        .
   .       . prostem.      .               .        .        .
------.--------------.---------------------.-----------------------------.---------------.----------------.
  67 skladiščni prostori (za MES)                                    .
------.--------------.---------------------.-----------------------------.--------------------------------.
1.  . skladiščni  . Stavbe in prostori, . 1.) površina m2:      .                .
   . prostori za . namenjeni za    .               .                .
   . MES     . skladiščenje MES  .     vsakih 10 m2    .       3,21       .
------.--------------.---------------------.-----------------------------.--------------------------------.
  68 poslovni prostori                                          .
------.--------------.---------------------.-----------------------------.---------------.----------------.
1.  . poslovna   . Stavbe in prostori, . 1.) površina m2:      .        .        .
   . stavba    . ki se pretežno   .               .        .        .
   .       . uporabljajo za   .   vsakih 10 m2 do 10 let .   1,92   .   8,03   .
   .       . dejavnost podjetij, .         10 - 20 let .   1,82   .   6,16   .
   .       . zavodov in drugih  .         20 - 30 let .   1,72   .   4,28   .
   .       . organizacij, strank,.         nad 30 let .   1,60   .   2,41   .
   .       . društev, samostojnih.               .        .        .
   .       . podjetnikov in   .               .        .        .
   .       . drugih pravnih oseb,.               .        .        .
   .       . npr. industrijska  .               .        .        .
   .       . hala, hlev (farma), .               .        .        .
   .       . žaga, mlekarna,   .               .        .        .
   .       . banka, pošta,    .               .        .        .
   .       . gledališče, muzej, .               .        .        .
   .       . kino, trgovino,   .               .        .        .
   .       . hotel, gostilna,  .               .        .        .
   .       . študentski dom,   .               .        .        .
   .       . stavba za      .               .        .        .
   .       . shranjevanje letal, .               .        .        .
   .       . čolnov (hangar),  .               .        .        .
   .       . sodnija, stavba   .               .        .        .
   .       . državne uprave,   .               .        .        .
   .       . lovska koča, športna.               .        .        .
   .       . dvorana, obrtna   .               .        .        .
   .       . delavnica, servisna .               .        .        .
   .       . delavnica itd. Tudi .               .        .        .
   .       . poslovna stavba, ki .               .        .        .
   .       . je dograjena do   .               .        .        .
   .       . vključno III.    .               .        .        .
   .       . gradbene faze ter  .               .        .        .
   .       . opuščena poslovna  .               .        .        .
   .       . stavba.       .               .        .        .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------.3. člen
V obrazcu zahtevek za nadomestilo za uporabo sredstev iz popisa se poleg imena in priimka oziroma naziva imetnika vpiše še davčna številka.
4. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-04-17/98
Ljubljana, dne 23. novembra 1998.
mag. Alojz Krapež l. r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti