Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4249. Odlok o turistični taksi v Občini Osilnica, stran 6970.

Na podlagi 21. do 28. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95 in 35/95) je Občinski svet občine Osilnica na 36. redni seji dne 19. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Osilnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Osilnica, oprostitve plačila turistične takse, uporaba turistične takse, način pobiranja in vsebina poročanja o zbrani turistični taksi ter nadzor nad njenim evidentiranjem in odvajanjem.
2. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja na območju Občine Osilnica, v kraju zunaj stalnega bivališča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu poravna storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.
Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje.
Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
3. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih ali bolnicah,
– učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem gostinskem obratu več kot 30 dni,
– udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in športnih tekmovanj,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse.
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti v kampih,
– turisti v domovih za učence in študente,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.
II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
4. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah. Višina turistične takse je določena ob upoštevanju vrste turističnih gostinskih obratov v občini, bivanja v sezonskem ali zunaj sezonskem obdobju in obsega ugodnosti in storitev, ki so jih turisti na območju Občine Osilnica deležni brezplačno.
5. člen
Na območju Občine Osilnica se določa turistična taksa v višini 10 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk iz prvega odstavka tega člena z vrednostjo točke.
Vrednost točke določa, v skladu z zakonom o pospeševanju turizma, Vlada Republike Slovenije.
III. UPORABA SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE
6. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki je namenjen za poravnavanje stroškov v zvezi z ugodnostmi in storitvami iz prvega odstavka 2. člena tega odloka, in sicer predvsem za:
– turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne in neprometne signalizacije,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– pisna promocijska gradiva, filme in druga sredstva za promocijo turistične ponudbe,
– prireditve,
– vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so namenjena turistom in programov urejanja okolja, ki jih izvajajo turistična in okoljevarstvena društva,
– druge naložbe na področjih turizma v občini po programu razvoja turizma v občini.
7. člen
Program porabe sredstev turistične takse, za namene iz prejšnjega člena tega odloka, pripravi Občinska uprava občine Osilnica, ki ga za vsako leto sprejme Občinski svet občine Osilnica.
IV. NAČIN POBIRANJA TURISTIČNE TAKSE
8. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje, ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
9. člen
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog iz prvega in drugega odstavka 3. člena tega odloka v evidenci, ki jo predpiše minister, pristojen za turizem.
V. NAČIN ODVAJANJA IN POROČANJA O PLAČILU TURISTIČNE TAKSE
10. člen
Osebe iz 8. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine Osilnica.
Osebe iz 8. člena tega odloka so v roku, ki ga določa prejšnji odstavek tega člena, dolžne predložiti Občinski upravi občine Osilnica in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse.
VI. NADZOR NAD POBIRANJEM IN EVIDENTIRANJEM TURISTIČNE TAKSE
11. člen
Osebe iz 8. člena tega odloka morajo pobirati turistično takso, voditi evidenco o plačani taksi v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti razvidno število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse. Vsebino evidenc predpiše minister, pristojen za turizem.
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenje evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor opravlja tudi pooblaščeni delavec Občinske uprave občine Osilnica v okviru svojih pooblastil.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o krajevni turistični taksi v Občini Osilnica, ki je bil sprejet dne 21. 7. 1995 (Uradni list RS, št. 42/95).
13. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 002-590/98
Osilnica, dne 19. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Osilnica
Mladen Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti