Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4250. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka, stran 6972.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 20. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 55/95) je Občinski svet občine Pivka na 32. redni seji dne 15. 10. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje od leta 1986 do leta 2000, (Uradni list SRS, št. 8/89) in srednjeročnega družbenega plana Občine Postojna za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (U.O. 15/87), sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Postojna (Uradni list RS, št. 39/95), sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka (Uradni list RS, št. 11/96), ki se nanašajo na vse vsebine prostorskega plana za območje Občine Pivka v nadaljnjem besedilu: prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka.
2. člen
Besedilo poglavja 5. V dolgoročnem planu zasnova razvoja v prostoru in besedilo poglavja družbenega plana urejanje prostora in varstvo okolja se spremeni tako, da glasi:
Prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka
1. Cilji in usmeritve v zvezi z urejanjem prostora in varstvom okolja
2. Kmetijstvo
2.1 Obstoječa območja kmetijskih zemljišč
2.2 Cilji
2.3 Razvojne naloge v kmetijstvu
2.3.1 Agromelioracije v hribovitem območju
Usmeritve naravovarstva
2.3.2 Organizacijska naloga
3. Gozdarstvo
3.1 Obstoječa območja gozdnih zemljišč
3.2 Cilji
3.3 Razvojne naloge
4. Vodno gospodarstvo
4.1 Cilji
4.2 Izkoriščanje vodnih virov
4.2.1 Obstoječi objekti in naprave oskrbe z vodo
4.2.2 Obstoječa območja vodnih virov
4.2.3 Razvojne naloge oskrbe z vodo
4.3 Obstoječi objekti in naprave zbiranja, odvajanja in čiščenja odplak
4.3.1 Razvojne naloge zbiranja, odvajanja in čiščenja odplak
4.4 Obstoječi objekti in naprave vodnogospodarskih ureditev
4.4.1 Razvojne naloge vodnogospodarskih ureditev
4.5 Družbenoekonomski statusi na področju vodnega gospodarstva
5. Rudarstvo
5.1 Obstoječa območja, objekti in naprave
5.2 Cilji
5.3 Razvojne naloge
6. Naravna in kulturna dediščina
6.1Naravna dediščina
6.1.2 Cilji
6.1.3 Razvojne naloge
6.2 Kulturna dediščina
6.2.1 Cilji
6.2.2 Razvojne naloge
7. Rekreacija v naravnem okolju
7.1 Obstoječa območja za rekreacijo v naravnem okolju
7.2 Cilji
7.3 Razvojne naloge
8. Sanacija naravnih virov
8.1 Obstoječa območja
8.2 Cilji
8.3 Razvojne naloge
9. Poselitev
9.1 Obstoječa ureditvena območja naselja
9.2 Cilji
9.3 Razvojne naloge
9.3.1 Izgradnja, širitev in prenova naselij z urbanistično zasnovo
9.3.2 Območja prenove
9.3.3 Izgradnja in širitev ostalih naselij
9.3.4 Izvajanje razvojnih nalog
9.4 Usmeritev, kriteriji, pogoji in naloge za gradnjo na stavbnih zemljiščih
9.5 Priprava za planske naloge
9.6 Osnove za program priprave prostorskih izvedbenih aktov
10. Promet
10.1 Ceste
10.1.1 Obstoječe omrežje cest
10.1.2 Cilji
10.1.3 Razvojne naloge
10.2 Železniški promet
10.2.1 Obstoječe železniško omrežje
10.2.2 Cilji
10.2.3 Razvojne naloge
10.3 Letališča
11. Zveze
11.1 Obstoječi objekti in naprave
11.2 Cilji
11.3 Razvojne naloge
12. Energetika
12.1 Obstoječi objekti in naprave
12.2 Cilji
12.3 Razvojne naloge
3. člen
13. Program dodatnih raziskav, analiz in študij
Za kvalitetnejše strokovno odločanje o bodočem dolgoročnem ekonomskem družbenem in prostorskem razvoju občine bo potrebno izdelati naslednje naloge:
13.1 Nastavitev evidenc za potrebe prostorsko informacijskega sistema:
– ureditev kartografskih materialov posameznih resorjev,
– skenogrami za topografske in katastrske karte,
– programska in strojna oprama ter aplikacije,
– izobraževanje.
13.2 Kmetijstvo
– usmerjanje v ekološko kmetovanje,
– program urejanja kmetijskih zemljišč,
– proučitev razvojnih možnosti za kmetijstvo za območje občine,
– možnosti razvoja turizma na kmetijah za posamezna naselja in za večja območja.
13.3 Gozdarstvo
– uskladitev gozdne meje z kmetijskimi površinami.
13.4 Poselitev
– tipologija naselij v Občini Pivka,
– avtomatizacija postopka izdelave lokacijske dokumentacije in izdaje lokacijskih dovoljenj,
– urbani stroški v pomembnejših centralnih naseljih,
– revitalizacija opuščenih naselij,
– možnosti za razvoj naselij v okviru omejitev predvidenega regijskega parka,
– proučitev razvojnih možnosti za širitev naselja Dolnja Košana,
– prenova starega mestnega jedra Pivke,
13.5 Infrastrukturno omrežje
– kataster komunalnih naprav in objektov z opredelitvijo njihovih zmogljivosti,
– čiščenje in odvajanje voda iz manjših naselij,
– možnosti uporabe plinovoda v Občini Pivka,
– možne lokacije obvoznic za naselje Pivka.
13.6 Ostalo
– kataster onesnaževalcev,
– kataster smetišč in sanacija divjih odlagališč,
– kataster urejenih zelenih površin,
– možne oblike domačih in tujih vlaganj v revitalizacijo gradov,
– ponudba prostora za tuja in domača vlaganja v nove dejavnosti.
14. Seznam obveznih izhodišč za Občino Pivka
Zasnova kmetijskih zemljišč:
– 1. območje kmetijskih zemljišč
Zasnova gozdov:
– varovalni gozdovi
Zasnova oskrbe z vodo:
– magistralni vodovod
Zasnova varstva naravne dediščine:
– regijski park Notranjski,
– krajinski park Vremščica.
Zasnova varstva kulturne dediščine:
– pomembni kulturni spomeniki
Zasnova razmestitve čistilnih naprav:
– skupna ČN od 10 do 100 T Pivka
Zasnova urbanega omrežja:
– središče ožjega reg. pom. Pivka
Zasnova sanacije naravnih virov:
– sanacija onesnaženih vodotokov Reka, Pivka
Zasnova cestnega omrežja:
– magistralna cesta Postojna–Ilirska Bistrica
– regionalna cesta Matavun–Ribnica
– regionalna cesta Ilirska Bistrica–Pivka
– planirana hitra cesta Postojna–Jelšane
Zasnova železniškega omrežja:
– glavna proga ET, E Pivka–Reka
– glavna proga Ljubljana–Sežana
Zasnova elektroenergetskega omrežja:
– DV 110 kV Pivka–Postojna
– DV 110 kV Pivka–Ilirska Bistrica
– RTP 110/35 kV RTP Pivka.
4. člen
15. Grafične priloge
Sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka je kartografski del, ki je sestavljen iz:
15.1 Tematskih kart (TK 25)
Karta 1 – zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudarstva, poselitve, obstoječih stavbnih zemljišč in sanacij,
Karta 2 – zasnova agrarnih operacij,
Karta 3 – zasnova vodnega gospodarstva,
Karta 4 – zasnova naravne in kulturne dediščine,
Karta 5 – zasnova rekreacije v naravnem okolju,
Karta 6 – zasnova sanacij,
Karta 7 – zasnova urbanega omrežja,
Karta 8 – zasnova prometnega omrežja in omrežja zvez,
Karta 9 – zasnova energetskega omrežja.
Publikacijskih kart
P 1 – zasnova funkcij naselij v omrežju naselij in zasnova poselitve.
Ureditvene enote in ureditvena območja naselij (publikacijska karta in TTN 5000).
II. Kartografska dokumentacija k planu (PKN 1:5000).
5. člen
Originali planskih dokumentov so na vpogled strankam in občanom v prostorih Občine Pivka.
6. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03201/2-98
Pivka, dne 15. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti