Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2301. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične in drugih odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja ter zaradi suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje s področja gradenj, urejanja prostora in varstva okolja ter za morebitno spremembo zakonodaje, ki je vezana na izdajo gradbenih dovoljenj, urejanje prostora in varstvo okolja

DRŽAVNI SVET

2302. Izvolitev predsednikov, podpredsednikov in članov Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino, Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve ter Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide v VII. mandatu

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2375. Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021–2027
2376. Uredba o določitvi nadomestila distributerjem toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja
2377. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

Sklepi

2378. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Cordobi, v Argentinski republiki
2379. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Cordobi, v Argentinski republiki

MINISTRSTVA

2303. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami
2304. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva
2305. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom
2306. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli
2307. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva
2308. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
2309. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
2310. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole
2311. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prilogi k diplomi
2312. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni
2313. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
2314. Odredba o spremembi Odredbe o dopolnitvah Odredbe o višini stroškov strokovnega izpita zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
2315. Odredba o spremembah Odredbe o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov
2316. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2317. Splošni akt o obveščanju in vrednotenju varnostnih incidentov ter o najavi omejitev ali prekinitev
2318. Sklep o spremembah Sklepa o vplačilih in izplačilih investicijskih kuponov s prenosljivimi vrednostnimi papirji
2319. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje in družbi za upravljanje države članice

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2320. Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višine povračil stroškov prevoza na delo in z dela, prehrane med delom ter službenih potovanj (dnevnice) v dejavnosti trgovine Slovenije, ki od 1. 7. 2023 dalje znašajo
2321. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet Slovenije
2322. Dodatek št. 6 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

OBČINE

Borovnica

2323. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Borovnica
2324. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Bovec

2325. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2023
2326. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem
2327. Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Bovec

Brezovica

2328. Odlok o ureditvi mirujočega prometa na parkirnih površinah pri pokopališču na Rakitni

Brežice

2329. Poročilo o izidu naknadnih volitev za člana sveta krajevne skupnosti ARTIČE v VE 1 in VE 3

Celje

2330. Odlok o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Košnica
2331. Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje

Črnomelj

2332. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v občini Črnomelj
2333. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj
2334. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2335. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2336. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2337. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dol pri Ljubljani

2338. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani

Gorenja vas-Poljane

2339. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Gornji Petrovci

2340. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Gornji Petrovci
2341. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v Občini Gornji Petrovci
2342. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Gornji Petrovci

Kamnik

2343. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Kamnik
2344. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu PN3 Terme Snovik
2345. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik

Kostanjevica na Krki

2346. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2023 – rebalans
2347. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki
2348. Sklep o spremembi Sklepa o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki
2349. Sklep o spremembi Cenika za dobavo in oskrbo parkirišča za avtodome z oskrbo v Občini Kostanjevica na Krki

Ljubljana

2350. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta
2351. Odlok o spremembah Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
2352. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jelka
2353. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Viški vrtci

Luče

2354. Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Luče

Metlika

2355. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Stanovanjsko območje na jugu, v enoti urejanja prostora POD-8-OPPN«

Mežica

2356. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za bivalne enote za starejše na območju »Kopališče« v Mežici (EUP ME59-OPPN* (del) in ME63-OPPN* (del), CU, v nadaljevanju OPPN).

Murska Sobota

2357. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota
2358. Sklep o obračunavanju subvencije zasebnemu vrtcu v Mestni občini Murska Sobota za šolsko leto 2023/2024

Piran

2374. Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2023

Razkrižje

2359. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enote urejanja prostora RA 15, RA 19 in RA 20 (vaško jedro Razkrižje)
2360. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora VE 8 (turistično naselje Veščica)
2361. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev stanovanjske soseske v EUP ŠA 15

Slovenj Gradec

2362. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja LE 19 – Spole v k.o. Legen

Sveti Jurij ob Ščavnici

2363. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2023
2364. Sklep o prenehanju statusa javnega dobra lokalnega pomena

Šentjur

2365. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2022
2366. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2024
2367. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Proseniško – krožišče, območje EUP z oznako PR10/1
2368. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nova vas (EUP ŠE139, EUP ŠE138-del in EUP ŠE56-del)
2369. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
2370. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3398 (območje na delu parc. št. 418, 412, 414, k.o. 1144 – Vodruž)

Trebnje

2371. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje

Tržič

2372. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tržič

Žužemberk

2373. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk

POPRAVKI

2380. Popravek Sklepa o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališča, ki so v upravljanju javnega podjetja Eko-Park Lendava d.o.o. / Öko-Park kft. Lendva

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti