Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2346. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2023 – rebalans, stran 6509.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) ter 14. in 100. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 5. redni seji dne 28. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2023 – rebalans 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2023 (Uradni list RS, št. 140/22) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Rebalans za leto 2023
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.344.276
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.896.403
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.392.400
700 Davki na dohodek in dobiček
2.078.964
703 Davki na premoženje
242.941
704 Domači davki na blago in storitve
70.395
706 Drugi davki in prispevki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
504.003
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
223.704
711 Takse in pristojbine
4.300
712 Globe in druge denarne kazni
8.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
200
714 Drugi nedavčni prihodki
267.799
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
245.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
245.000
73
PREJETE DONACIJE 
3.100
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.100
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.199.773
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
654.691
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
545.082
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.502.585
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.235.909
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
191.984
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
29.464
402 Izdatki za blago in storitve
981.462
403 Plačila domačih obresti
13.000
409 Rezerve
20.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.188.650
410 Subvencije
11.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
704.667
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
87.019
413 Drugi tekoči domači transferi
385.964
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.031.660
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.031.660
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
46.366
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
22.429
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
23.937
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–158.309
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751)
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
76.667
550 Odplačila domačega dolga
76.667
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–234.976
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–76.667
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
158.309
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
234.976
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2022-51
Kostanjevica na Krki, dne 28. junija 2023
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Robert Zagorc 

AAA Zlata odličnost