Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2325. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2023, stran 6492.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 3. korespondenčni seji dne 26. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2023 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2023 (Uradni list RS, št. 34/23, dne 24. 3. 2023), se spremeni 2. člen in se glasi:
»
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
14.181.654,85
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.503.629,96
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
5.087.727,59
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.567.579,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
541.648,59
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
978.500,00
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.415.902,37
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
757.372,37
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
8.800,00
712
DENARNE KAZNI
64.000,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
282.130,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
303.600,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
431.344,41
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
100,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
431.244,41
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
7.246.680,48
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
6.054.508,61
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
1.192.171,87
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
782
PREJETA SRED. IZ PROR. EU – ZA STRUKTURNO POLITIKO
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
20.477.789,06
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.760.872,25
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
601.081,64
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
87.481,80
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.874.330,12
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
5.400,00
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
192.578,69
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.323.417,77
410
SUBVENCIJE
46.000,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
806.800,00
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
178.062,64
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.292.555,13
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
15.026.122,99
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
15.026.122,99
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
367.376,05
431
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR. POR.
304.676,05
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
62.700,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (prih.-odhod.)
–6.296.134,21
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
11.600,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
11.600,00
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
–11.600,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
1.736.000,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.736.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
114.826,80
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
114.826,80
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–4.686.561,01
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
1.621.173,20
XI.
NETO FINANCIRANJE
6.296.134,21
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET. LETA
4.686.561,01
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-03/2022-4
Bovec, dne 26. junija 2023
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž 

AAA Zlata odličnost