Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2319. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje in družbi za upravljanje države članice, stran 6486.

  
Na podlagi tretjega odstavka 104. člena, šestega odstavka 108. člena, četrtega odstavka 110. člena, tretjega odstavka 153. člena v povezavi s 3. točko drugega odstavka in tretjim odstavkom 104. člena, tretjega odstavka 155. člena v povezavi s 3. točko drugega odstavka in tretjim odstavkom 104. člena, 6. točke tretjega odstavka 253. člena, četrtega odstavka 317. člena in četrtega odstavka 320. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje in družbi za upravljanje države članice 
1. člen 
V Sklepu o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje in družbi za upravljanje države članice (Uradni list RS, št. 11/16 in 85/20) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta sklep določa:
1. podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki mora biti priložena zahtevi za izdajo dovoljenj, potrebnih za opravljanje dejavnosti družbe za upravljanje, in sicer:
a) zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov iz 104. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3);
b) zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov iz 104. člena ZISDU-3, kadar se ta nanaša na izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja kompleksnih investicijskih skladov iz drugega odstavka 14. člena Sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 100/15, 16/17, 80/19 in 44/23; v nadaljnjem besedilu: Sklep o ključnih elementih IS ter tipih in vrstah IS);
c) zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 153. člena ZISDU-3;
d) zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje pomožnih storitev iz 155. člena ZISDU-3;
2. podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki mora biti priložena zahtevi za izdajo dovoljenj za statusna preoblikovanja družbe za upravljanje iz 108. člena ZISDU-3;
3. podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki mora biti priložena zahtevi za izdajo dovoljenj v zvezi z investicijskimi skladi družbe za upravljanje, in sicer:
a) zahtevi za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada iz tretjega odstavka 253. člena ZISDU-3;
b) zahtevi za izdajo dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov iz 317. člena ZISDU-3;
c) zahtevi za izdajo dovoljenja za vključitev podskladov v drug krovni sklad iz 320. člena ZISDU-3;
4. podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki mora biti priložena obvestilu o nameri ustanovitve podružnice družbe za upravljanje v državi članici gostiteljici iz drugega odstavka 110. člena ZISDU-3.«.
2. člen 
V prvem odstavku 2. člena se število »4« nadomesti s številom »3«.
V drugem odstavku se črta besedilo »in prilogi 3«.
3. člen 
V 3. členu se četrti odstavek črta.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek se besedilo »priloge 4« nadomesti z besedilom »priloge 3«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
4. člen 
V prvem odstavku 4. člena se črta besedilo »oziroma priloge 4«.
V drugem odstavku se besedilo »Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZTFI-1« nadomesti z besedilom: »Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21; v nadaljnjem besedilu: ZTFI-1«.
5. člen 
V 8. členu se besedilo »priloge 5« nadomesti z besedilom »priloge 4«.
6. člen 
V 9. členu se v 7. točki besedilo »Uradni list RS, št. 100/15 in 31/17; v nadaljnjem besedilu: Sklep o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot« nadomesti z besedilom: »Uradni list RS, št. 100/15, 31/17, 64/21 in 153/22; v nadaljnjem besedilu: Sklep o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot«.
7. člen 
11. in 12. člen se črtata.
8. člen 
Priloga 3 se črta.
9. člen 
Dosedanja priloga 4 postane priloga 3 in se spremeni tako, da se besedilo dosedanjega razdelka 2.1. nadomesti z besedilom:
»Opis upravljanja tveganj v zvezi z opravljanjem storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev, upoštevaje 23. člen Uredbe 565/2017:
 
«. 
Dosedanji razdelek 2.2. se črta.
Dosedanja razdelka 2.3. in 2.4. postaneta razdelka 2.2. in 2.3..
10. člen 
Dosedanja priloga 5 postane priloga 4.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-4/2023-2
Ljubljana, dne 29. junija 2023
EVA 2023-1611-0063
Predsednica sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 

AAA Zlata odličnost