Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2376. Uredba o določitvi nadomestila distributerjem toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja, stran 6598.

  
Na podlagi 18. člena Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Uradni list RS, št. 158/22 in 49/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o določitvi nadomestila distributerjem toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa način določitve primernega finančnega nadomestila, pogoje za upravičenost do nadomestila, organ, ki odloča o upravičenosti in višini nadomestila, organ, ki nadomestila izplačuje, vir sredstev in način izplačila primernega nadomestila zaradi povzročitve občutne škode, ki nastane distributerjem toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja (v nadaljnjem besedilu: distributer toplote) zaradi uvedbe najvišje dovoljene višine tarifne postavke za variabilni del cene toplote za gospodinjske odjemalce na podlagi Uredbe o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja (Uradni list RS, št. 9/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba o oblikovanju cen toplote).
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izraza, uporabljena v tej uredbi, pomenita:
– »nadomestilo« je finančno nadomestilo za pokrivanje upravičenih stroškov distributerja toplote za distribucijo toplote gospodinjskim odjemalcem;
– »dobava toplote« je dobava toplote po distribucijskem sistemu odjemalcu.
(2) Izrazi s področja energetike, ki niso opredeljeni s to uredbo, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja energetike.
3. člen 
(pogoji za upravičenost do nadomestila) 
(1) Do nadomestil po tej uredbi so upravičeni distributerji toplote, ki izvajajo dejavnost distribucije toplote gospodinjskim odjemalcem v obliki gospodarske javne službe v obdobju zamejitve višine tarifne postavke za variabilni del cene toplote iz daljinskega ogrevanja, v skladu z Uredbo o oblikovanju cen toplote.
(2) Distributer toplote ni upravičen do nadomestila po tej uredbi, če so njegovi realizirani prihodki iz naslova tarifnih postavk za variabilni del cene toplote višji kot upravičeni variabilni stroški v obdobju zamejene cene toplote od 1. januarja 2023 do 30. aprila 2023.
(3) Distributer toplote ni upravičen do nadomestila po tej uredbi, če mu je bila dodeljena pomoč v celoti ali delno po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (Uradni list RS, št. 163/22 in 15/23) za obdobje od 1. januarja 2023 do 30. aprila 2023.
4. člen 
(izdaja odločbe in izvedba plačila nadomestila) 
(1) Distributer toplote na Agencijo za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) vloži zahtevek za izplačilo nadomestila (v nadaljnjem besedilu: zahtevek).
(2) Agencija na podlagi vloženega in popolnega zahtevka distributerju toplote izda odločbo, s katero ugotovi upravičenost do izplačila nadomestila in določi višino nadomestila.
(3) Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v roku, ki ga določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22 in 65/23), po prejemu dokončne odločbe agencije izvede izplačilo nadomestila distributerju toplote.
(4) Sredstva za izplačilo nadomestil zagotovi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
5. člen 
(določitev nadomestila) 
(1) Distributerju toplote, ki je upravičen do nadomestila po tej uredbi, se nadomestilo določi v višini vsote mesečnih nadomestil.
(2) Mesečno nadomestilo se izračuna kot zmnožek med mesečno distribuirano količino toplote gospodinjskim odjemalcem in razliko med upravičeno stroškovno ceno variabilnega dela cene toplote za gospodinjske odjemalce in zamejeno najvišjo višino tarifne postavke za variabilni del cene toplote za gospodinjske odjemalce v skladu s spodnjo enačbo:
NM = Q x (VCSTR – VCREG),
pri čemer pomeni:
NM = mesečno nadomestilo (v EUR);
Q = mesečna dobavljena količina toplote (v MWh) gospodinjskim odjemalcem, določena na podlagi fakturiranih količin;
VCSTR = stroškovno upravičeni variabilni del cene toplote za gospodinjske odjemalce (v EUR/MWh, brez DDV), ki se izračuna v skladu z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 2/17 in 44/22 – ZOTDS; v nadaljnjem besedilu: Akt o metodologiji) tako, da se vsota vseh upravičenih variabilnih stroškov distributerja toplote, potrebnih za dobavo toplote Q gospodinjskim odjemalcem, deli s količino dobavljene toplote gospodinjskim odjemalcem;
VCREG = zamejena najvišja višina tarifne postavke za variabilni del cene toplote (v EUR/MWh, brez DDV) za gospodinjske odjemalce iz 2. člena Uredbe o oblikovanju cen toplote za posameznega distributerja toplote.
(3) Do nadomestila so upravičeni tudi distributerji toplote, ki zaradi drugega odstavka 2. člena Uredbe o oblikovanju cen toplote za posameznega distributerja toplote v času veljavnosti uredbe niso mogli povišati tarifnih postavk za variabilni del cene toplote za gospodinjske odjemalce in so višje tarifne postavke za variabilni del cene toplote za gospodinjske odjemalce uveljavili najpozneje 1. junija 2023 ter so o tem obvestili agencijo v skladu z Aktom o metodologiji. V tem primeru VCREG iz prejšnjega odstavka pomeni tarifno postavko za variabilni del cene za gospodinjske odjemalce, ki začne veljati najpozneje 1. junija 2023.
(4) Če je bil na dan 31. decembra 2022 VCSTR, izračunan v skladu z drugim odstavkom tega člena, višji od obračunane višine tarifne postavke za variabilni del cene toplote za gospodinjske odjemalce, se VCSTR v izračunu nadomestila zniža za to razliko.
(5) Distributer toplote je upravičen do nadomestila največ do višine, ki jo določa razlika med vsoto vseh upravičenih variabilnih stroškov distributerja toplote, potrebnih za dobavo toplote vsem odjemalcem, in vsoto vseh prihodkov, zaračunanih na osnovi variabilnih tarifnih postavk vsem odjemalcem, oboje v obdobju med 1. januarjem 2023 in 30. aprilom 2023.
6. člen 
(obrazec zahtevka, zagotavljanje podatkov in dokazil) 
(1) Agencija pripravi in na svoji spletni strani objavi obrazec zahtevka, ki ga distributer toplote pošlje agenciji na način, kot ga določi in objavi agencija.
(2) Distributer toplote, z distributerjem toplote povezane osebe ter druge osebe, ki imajo podatke, ki jih agencija potrebuje za izvajanje nalog po tej uredbi, so dolžni agenciji poslati vse zahtevane podatke na način in v rokih, kot jih določi agencija.
(3) Distributerji toplote, ki so upravičeni do nadomestila, so dolžni na poziv agencije predložiti vsa potrebna dokazila, s katerimi dokazujejo stroške energentov, energije in druge upravičene variabilne stroške, ki so potrebni za izračun variabilnega dela cene toplote za gospodinjske odjemalce.
(4) Na zahtevo agencije mora distributer toplote v petih delovnih dneh predložiti dodatna zahtevana dokazila oziroma zahtevek dopolniti, v nasprotnem primeru se šteje, da mu ni uspelo dokazati višine zahtevanega nadomestila in da do nadomestila ni upravičen.
(5) Odgovornost za verodostojnost predloženih dokazil, zahtevanih s strani agencije, nosijo izključno distributerji toplote, kar zagotavlja odgovorna oseba, pooblaščena za zastopanje družbe s podpisom obrazca iz prvega odstavka tega člena.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
7. člen 
(prilagoditev variabilnega dela izhodiščne cene toplote) 
Distributer toplote, ki je prejel nadomestilo po tej uredbi, mora najpozneje v dvanajstih mesecih od uveljavitve te uredbe prilagoditi variabilni del izhodiščne cene toplote, pri čemer med druge prihodke vključi celotno prejeto nadomestilo, sicer mora prejeto nadomestilo vrniti najpozneje do konca trinajstega meseca od uveljavitve te uredbe.
8. člen 
(rok za objavo obrazca) 
Agencija objavi na svoji spletni strani obrazec iz prvega odstavka 6. člena te uredbe v enem mesecu od uveljavitve te uredbe.
9. člen 
(rok za vložitev zahtevka za nadomestilo) 
Distributer toplote vloži zahtevek iz prvega odstavka 4. člena te uredbe najpozneje v dveh mesecih od uveljavitve te uredbe.
10. člen 
(začetek in konec veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. decembra 2023.
Št. 00704-270/2023
Ljubljana, dne 6. julija 2023
EVA 2023-2570-0037
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti