Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2330. Odlok o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Košnica, stran 6494.

  
Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 199/21 – ZUreP-3, 20/22 – odl. US) v zvezi s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O), 10. in 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) ter 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) na 5. redni seji dne 21. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Košnica 
1. člen 
(1) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Košnica (Uradni list SRS, št. 10/89 in Uradni list RS, št. 80/09, 109/10 – obvezna razlaga in 16/19) se dopolni z novo enoto urejanja z oznako 3c, ki zajema območje na zemljiških parcelah št. 570/4 – del, 570/71 – del, 570/72, 570/73 in 570/74, vse k.o. 1079 Košnica, po projektu, ki ga je pod številko 247-2022 izdelalo projektantsko podjetje Urbanisti, d.o.o., Celje.
(2) Projekt iz prejšnjega odstavka je sestavni del tega odloka in je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje.
2. člen 
V 3. členu se za sedmo alinejo doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– za gradnjo enostanovanjske stavbe v območju 3c, ki zajema območje na zemljiških parcelah št. 570/4 – del, 570/71 – del, 570/72, 570/73 in 570/74, vse k.o. 1079 Košnica, v površini 1350 m², pri čemer gradbena parcela zajema zemljišči s parc. št. 570/72 in 570/74, obe k.o. 1079 Košnica, v izmeri cca 888 m², ostale parcele pa zajemajo dovoz do nje.«.
3. člen 
V 6. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pogoji komunalnega urejanja za območje 3c, ki je določeno v 2. členu, so naslednji:
1. Prometna infrastruktura
Predvidena je izgradnja cestnega priključka, ki se priključi na interno cesto, katera poteka po parc. št. 570/4 k.o. 1079 Košnica, in nato na že obstoječo javno pot JP 538631. Cestni priključek do stavbe mora biti projektiran v skladu z veljavno zakonodajo in izveden tako, da ne ogroža cestnega telesa občinske ceste, kakor tudi ne prometa na njem. Zagotoviti je potrebno preglednost pri vključevanju na občinsko cesto. Zagotoviti je potrebno intervencijske poti z intervencijskimi površinami. Predvideti je potrebno manipulativne površine za obračanje vozil znotraj gradbene parcele. Vzvratno vključevanje na občinsko cesto ni dovoljeno. Meteorna in druga voda z gradbene parcele in cestnega priključka ne sme pritekati na občinsko cesto ali na njej zastajati, zato je na priključku potrebno predvideti odvodnjavanje. Prav tako zaradi izgradnje priključka ne sme biti ovirano odvodnjavanje občinske ceste. Predvideti je potrebno obračališče za tovorno vozilo za odpadke.
2. Energetska infrastruktura
Energija za napajanje predvidene stanovanjske hiše je na razpolago v prostostoječi priključno merilni omarici (v nadaljevanju: PSPMO), katera se spremeni v prostostoječo razdelilno priključno merilno omarico (v nadaljevanju: PS RPMO), katera se napaja iz nizkonapetostnega omrežja 107: Zg. Košnica omarica Tamše. Prej navedeno omrežje je priključeno na transformatorsko postajo TP Košnica.
3. Telekomunikacijska infrastruktura
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja upravljavca telekomunikacijske infrastrukture. Trase se določijo z zakoličbo. S projektom je potrebno predvideti novo telekomunikacijsko omrežje in v sodelovanju s predstavnikom upravljavca telekomunikacijske infrastrukture možnost priključitve na obstoječe. Projekt TK priključka na javno TK omrežje se izdela v fazi izdelave PGD dokumentacije in mora biti usklajen s projektom preostalih komunalnih vodov.
4. Fekalna kanalizacija
Na območju sprememb in dopolnitev PUP je predvidena izgradnja javne kanalizacije. Komunalne odpadne vode se do izgradnje javne kanalizacije odvajajo preko male komunalne čistilne naprave v obstoječo meteorno kanalizacijo in nadalje v površinski odvodnik, in sicer v potok Samčev graben ter pod pogojem, da čistilna naprava dosega učinke čiščenja, ki so predpisani za aglomeracijo št. 9416 Košnica. Iz projektne dokumentacije mora biti razvidna kapaciteta male komunalne čistilne naprave in skladnost male komunalne čistilne naprave z določili veljavne uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode – standard SIST EN. Po izgradnji javne fekalne kanalizacije na obravnavanem območju bo moral lastnik objekta izvesti fekalni kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo, malo čistilno napravo pa opustiti.
5. Meteorna kanalizacija
Čiste meteorne vode in prečiščene odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave se preko meteornega zadrževalnika vodijo v obstoječo meteorno kanalizacijo premera 200 mm in nadalje v površinski odvodnik, in sicer v potok Samčev graben. Zadrževalnik mora biti dimenzioniran tako, da ob upoštevanju 15 minutnega naliva z enoletno povratno dobo maksimalni odtok iz območja gradnje po izgradnji ni večji kot pred gradnjo. Sestavni del projektne dokumentacije za gradnjo objektov mora biti dimenzioniranje in detajl zadrževalnika (ovrednotenje količin) ter preveritev, da obstoječ meteorni kanal premera 200 mm zadošča za potrebe odvajanja dodatnih količin voda.
6. Vodovod
Oskrba objekta z vodo je možna iz javnega vodovoda PE DN/OD 90 mm. Za priključitev interne instalacije enostanovanjske hiše na vodovodno omrežje je potrebno predvideti vodovodni priključek iz cevi polietilen DN/OD 32 mm – 10 barov. Tlačna črta v vodovodnem omrežju na območju obravnavanih sprememb in dopolnitev PUP se v normalnih razmerah giblje med 320 in 310 m.n.v.. Vodomer se vgradi v tipski toplotno izoliran jašek.
7. Plin
Sistemski operater distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: SODO) zemeljskega plina v Mestni občini Celje ima severno od območja sprememb in dopolnitev PUP zgrajeno plinovodno omrežje in priključne plinovode. Skladno z Energetsko zasnovo in programom plinifikacije mesta Celja je možna energetska oskrba predvidenih objektov na obravnavanem območju z navezavo na obstoječe plinovodno omrežje zemeljskega plina. Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo, standarde, tehnične predpise in smernice SODO zemeljskega plina v Mestni občini Celje.«.
4. člen 
V 7. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pogoji za varovanje okolja za območje 3c, ki je določeno v 2. členu, so naslednji:
1. Varstvo voda
Obravnavano območje se ne nahaja v območju vodovarstvenega pasu vodnih virov. Onesnažene meteorne vode (olja, maščobe) se morajo odvajati v meteorno kanalizacijo preko lovilcev olj in maščob, mehansko onesnažene meteorne vode pa preko usedalnikov v površinski odvodnik. Meteorne in druge odpadne vode iz parcel, zunanjih ureditev ali objektov ne smejo biti speljane na cestni svet ali naprave za odvodnjavanje cestnega telesa. Vse meteorne vode je potrebno pred izpustom v površinski odvodnik zadržati z zadrževalniki. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda mora biti usklajena z uredbo s področja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod in uredbo s področja emisij snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda organ, pristojen za upravljanje z vodami na državni ravni.
2. Varstvo pred hrupom
Na podlagi uredbe s področja mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju sodi obravnavano območje v II. območje varstva pred hrupom. Za to območje veljajo mejne dnevne ravni hrupa 55 dBA in mejne nočne ravni 45 dBA. Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi predpisi. Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo presegati predpisanih mejnih ravni hrupa.
3. Varstvo zraka
Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. Za zagotavljanje potreb po toplotni energiji naj se uporabljajo obnovljivi viri energije ter ekološko nesporni viri. S tem bo kvaliteta zraka ostala na sprejemljivi ravni.
4. Ravnanje z odpadki
Za objekte je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke. To je urejen prostor v ali ob objektu, kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov.
Predvideni način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
5. Varstvo tal
Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je potrebno ustrezno deponirati ter po gradnji uporabiti za ureditev zelenic ter ostalih zelenih površin.
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
Pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP so v skladu s predpisi s področja požarne varnosti upoštevani ustrezni prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki med njimi so ustvarjeni pogoji za požarno ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja ognja ob požaru ter pogoji za varen umik ljudi in premoženja. Urejene so prometne in delovne površine za intervencijska vozila. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov, izvedenih skladno z veljavnim pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati veljavne predpise s področja graditve objektov ter s področja požarne varnosti. Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti ter temu primerno prilagoditi način gradnje. Po podatkih Agencije RS za okolje za območje sprememb in dopolnitev PUP velja projektni pospešek tal v (g): 0,125. Za nadaljnje projektiranje se uporablja navedeni podatek iz karte projektnega pospeška tal in Evrokod 8. Območje sprememb in dopolnitev PUP se nahaja na pobočju in s strani vodotokov ni poplavno ogroženo. Obravnavano območje je erozijsko ogroženo in plazljivo. Pri posegih v prostor je potrebno v celoti upoštevati Geološko-geotehnično poročilo (Geoekspert, Igor Resanovič s.p., številka projekta 78/21, oktober 2021), ki je sestavni del projekta iz tega odloka. Prav tako se kot ukrepi pred škodljivim delovanjem erozije in plazov upošteva geološko-geomehansko poročilo, ki je sestavni del projekta iz tega odloka. Pri gradnji novih objektov je potrebno ojačiti prvo ploščo, če je le-to potrebno v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-2/2022
Celje, dne 21. junija 2023
Župan 
Mesne občine Celje 
Matija Kovač 

AAA Zlata odličnost