Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2366. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2024, stran 6544.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju ZJF) in 113. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 5. redni seji dne 20. junija 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2024 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2024 (Uradni list RS, št. 34/23) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I. 
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
za leto 2024
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2024
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
25.378.620,98 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
19.355.438,01 
70
DAVČNI PRIHODKI
15.962.674,00 
700 Davki na dohodek in dobiček
14.509.674,00 
703 Davki na premoženje
1.092.500,00 
704 Domači davki na blago in storitve
360.500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.392.764,01 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.691.020,00 
711 Takse in pristojbine
25.000,00 
712 Globe in druge denarne kazni
35.000,00 
714 Drugi nedavčni prihodki
1.641.744,01 
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.050.000,00 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
1.050.000,00 
73
PREJETE DONACIJE
0,00 
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.973.182,97 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
4.317.837,00 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. EU 
655.345,97
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00 
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
25.343.850,58 
40
TEKOČI ODHODKI
5.641.914,52 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.229.400,00 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
200.300,00 
402 Izdatki za blago in storitve
3.728.459,64 
403 Plačila domačih obresti
160.000,00 
409 Rezerve
323.754,88 
41
TEKOČI TRANSFERI
7.645.072,00 
410 Subvencije
0,00 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
5.299.550,00 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
754.837,00 
413 Drugi tekoči domači transferi
1.590.685,00 
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
11.353.644,06 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
11.353.644,06 
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
703.220,00 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
539.000,00 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
164.220,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
34.770,40
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00 
44
POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
440 Dana posojila
0,00 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
800.000,00 
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
800.000,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
834.770,40 
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
834.770,40 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0,00 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–34.770,40 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–34.770,40
Stanje sredstev na računih 31. 12.
0,00
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani občine.
Št. 410-0002/2023
Šentjur, dne 20. junija 2023
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 

AAA Zlata odličnost