Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

Ob-2578/23, Stran 1414
Svet zavoda Osnovne šole Šmarjeta, Šmarjeta 1, 8220 Šmarješke Toplice, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-K, 25/17 – ZVaj, 123/21 – ZOFVI-L, 172/21 – ZOFVI-M, 207/21 – ZOFVI-N, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22) in na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 27. 6. 2023, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom ZOFVI. Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni pričetek dela bo 1. septembra 2023, oziroma takoj po zaključku postopka. Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja za polni delovni čas. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi (overjena fotokopija),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv svetnika ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, overjena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (overjena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (overjena fotokopija) (oziroma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku mandata, sicer mu/ji preneha mandat po zakonu),
– opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo dokazilo o obdobju dela v VIZ),
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni).
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Šmarjeta, Šmarjeta 1, 8220 Šmarješke Toplice, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – Ne odpiraj«.
Vloga bo šteta za pravočasno, če bo zadnji dan roka, s priporočeno pošiljko, oddana na pošto ali vročena v tajništvu šole v delovnem času tajništva.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Šmarjeta 

AAA Zlata odličnost