Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2309. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom, stran 6438.

  
Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA) in 24. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F in 11/18) ter s soglasjem Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség in Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti – Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana minister za vzgojo in izobraževanje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom 
1. člen 
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 75/05, 85/06, 68/07, 73/08, 18/11, 51/14, 79/14 – popr., 64/15, 47/17, 54/21, 111/21 in 161/22) se v 1. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»S tem pravilnikom se določijo tudi normativi in standardi za vzgojo in izobraževanje učencev Romov in otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov.«.
2. člen 
Za 1. členom se doda nov, 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen 
(izobrazba) 
V tem pravilniku izobrazba pomeni raven ali podraven po KLASIUS-SRV v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17), in sicer:
– osnovnošolska izobrazba je druga raven po KLASIUS-SRV;
– srednja poklicna izobrazba je četrta raven po KLASIUS-SRV;
– srednja strokovna ali splošna izobrazba je peta raven po KLASIUS-SRV;
– višja strokovna izobrazba ali višješolska izobrazba (prejšnja) je šesta raven, podraven 6/1, po KLASIUS-SRV;
– visokošolska izobrazba prve stopnje ali visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) je šesta raven, podraven 6/2, po KLASIUS-SRV;
– visokošolska izobrazba druge stopnje, specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) je sedma raven po KLASIUS-SRV.«.
3. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– učitelj, član predmetne komisije za matematiko in materni jezik in tuji jezik, za 3 ure,«.
Druga alineja se črta.
Dosedanja tretja alineja postane druga alineja.
4. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
(drugi učitelj v 1. razredu) 
Obseg ur pouka za drugega učitelja se v šolah z italijanskim učnim jezikom določi glede na število učencev v posameznem oddelku 1. razreda, in sicer:
– 12 do 16 učencev 11 ur,
– 17 do 21 učencev 15 ur.
Drugi učitelj se vključi v vzgojno-izobraževalno delo v obsegu 11 ur, če je v kombiniranem oddelku iz dveh razredov najmanj 10 učencev, v kombiniranem oddelku z učenci iz treh in več razredov pa 8 učencev.
V dvojezičnih osnovnih šolah se drugi učitelj v 1. razredu vključi v vzgojno-izobraževalno delo v skladu z izvedbenimi navodili za izvajanje programa dvojezične osnovne šole pri vseh urah pouka, razen pri slovenščini in madžarščini, kjer se učenci delijo v skupine.
V 2. in 3. razredu se v skladu z izvedbenimi navodili za izvajanje programa v dvojezičnih osnovnih šolah vključi drugi učitelj pri vseh urah pouka, razen pri slovenščini, madžarščini in tujem jeziku.«.
5. člen 
Besedilo 4.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mentorju se za obdobje, določeno za izvajanje mentorskega dela s pripravnikom ali z drugim strokovnim delavcem, ki se pripravlja za opravljanje strokovnega izpita v skladu s pravilnikom, ki ureja strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, določijo štiri mentorske ure na teden.«.
6. člen 
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj osnovne šole z več kot petimi oddelki v okviru delovne obveznosti nima učne obveznosti, ravnatelj osnovne šole s štirimi oddelki in manj pa mora v okviru delovne obveznosti opraviti 2 uri pouka ali 3 ure podaljšanega bivanja ali 4 ure drugega strokovnega dela.
Med učno obveznost, ki jo ravnatelj opravlja v okviru svoje delovne obveznosti, spadajo vse ure vzgojno-izobraževalnega dela, ki so element za sistemizacijo delovnih mest učiteljev iz 33. člena tega pravilnika, razen ur jutranjega varstva. Med druga strokovna dela, ki jih ravnatelj opravlja v okviru svoje delovne obveznosti, spada svetovalno delo, delo knjižničarja, delo računalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti in delo organizatorja šolske prehrane.
Poleg predpisane učne obveznosti ima lahko ravnatelj tedensko še največ za 5 ur povečano učno obveznost. Med učno obveznost, ki jo ravnatelj lahko opravi v okviru povečane učne obveznosti, spada le pouk obveznih oziroma izbirnih predmetov. Ure pouka, ki jih opravi ravnatelj nad predpisano učno obveznostjo, se določijo v pogodbi o zaposlitvi.
Osnova za določitev učne obveznosti ravnatelja so čisti in kombinirani oddelki, oddelki podaljšanega bivanja in oddelki predšolske vzgoje.«.
7. člen 
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj lahko imenuje pomočnika ravnatelja v osnovni šoli z 12 oddelki. Drugega pomočnika ravnatelja lahko ravnatelj imenuje pri 32 oddelkih, tretjega pa pri 52 oddelkih. Na eno delovno mesto pomočnika ravnatelja ravnatelj ne more imenovati več oseb.
Pomočnik ravnatelja ima v okviru delovne obveznosti določeno učno obveznost oziroma obveznost drugega strokovnega dela. Med učno obveznost, ki jo pomočnik ravnatelja opravlja v okviru svoje delovne obveznosti, spadajo vse ure vzgojno-izobraževalnega dela, ki so element za sistemizacijo delovnih mest učiteljev iz 33. člena tega pravilnika, razen ur jutranjega varstva. Med druga strokovna dela, ki jih pomočnik ravnatelja opravlja v okviru svoje delovne obveznosti, spada svetovalno delo, delo knjižničarja, delo računalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti in delo organizatorja šolske prehrane.
Tedenska učna obveznost oziroma obveznost drugega strokovnega dela pomočnika ravnatelja se določi v skladu z naslednjimi merili:
Število oddelkov
Učna obveznost
Ure drugega strokovnega dela
1. pomočnik ravnatelja
2. pomočnik ravnatelja
3. pomočnik ravnatelja
Ure pouka
Ure podaljšanega bivanja
12, 13
32, 33
52, 53
13
14
26
14, 15
34, 35
54, 55
12
13
24
16, 17
36, 37
56, 57
11
12
22
18, 19
38, 39
58, 59
10
11
20
20, 21
40, 41
60, 61
9
10
18
22, 23
42, 43
62, 63
8
9
16
24, 25
44, 45
64, 65
7
8
14
26, 27
46, 47
66, 67
6
7
12
28, 29
48, 49
68, 69
5
6
10
30, 31
50, 51
70, 71
4
5
8
Če ima osnovna šola dva ali več pomočnikov ravnatelja, lahko ravnatelj skupno število ur učne obveznosti oziroma obveznosti drugega strokovnega dela med pomočnike razporedi tudi drugače, kot določajo merila, vendar posameznemu ne manj, kot je določeno za 30 oddelkov.
Poleg predpisane učne obveznosti ima lahko pomočnik ravnatelja tedensko še največ za 5 ur povečano učno obveznost.
Osnova za sistemiziranje delovnega mesta pomočnika ravnatelja in za določitev njegove učne obveznosti so čisti in kombinirani oddelki, bolnišnični oddelki in oddelki podaljšanega bivanja.«.
8. člen 
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V osnovni šoli se sistemizira eno delovno mesto svetovalnega delavca na 14 oddelkov, v šoli z večjim oziroma manjšim številom oddelkov pa v ustreznem deležu.
Šola dodatno sistemizira delovno mesto svetovalnega delavca glede na število učencev v skladu z naslednjimi merili:
Število učencev
Delež delovnega mesta
do 200
0,15
201–350
0,30
351–500
0,45
501 in več
0,60
Skupni delež svetovalnega delavca ne sme biti manjši od 0,50 delovnega mesta.«.
9. člen 
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V osnovni šoli se za 3000 dopoldanskih malic sistemizira 1 delovno mesto organizatorja šolske prehrane, v šoli z manjšim številom učencev pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,10 delovnega mesta.«.
10. člen 
V 13. členu se za besedilom »9. razredu« doda besedilo »in pri obveznih izbirnih predmetih s področja kemije, fizike in biologije, če je tako določeno z učnim načrtom«.
11. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen 
(spremljevalec učenca) 
Za nudenje fizične pomoči osnovna šola na podlagi odločbe o usmeritvi sistemizira delovno mesto spremljevalca, če ne more zagotoviti izvajanja odločbe v okviru obstoječe kadrovske zasedbe oziroma na drug ustrezen način.
Obseg zaposlitve spremljevalca se določi glede na število učencev, ki se jim nudi fizična pomoč, in število ur nudenja fizične pomoči, ki je odvisna od trajanja pouka in podaljšanega bivanja, če so učenci vanj vključeni.
Spremljevalec mora imeti srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo.«.
12. člen 
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V šoli z 12 in več oddelki se za računovodska dela sistemizira eno delovno mesto računovodje VI ali računovodje VII/1 ali računovodje VII/2, v šoli z manjšim številom oddelkov pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,50 delovnega mesta.
Šola s 15 in več oddelki sistemizira delovno mesto računovodje VI ali računovodje VII/1 ali računovodje VII/2 in delovno mesto knjigovodje V ali knjigovodje VI v skladu z naslednjimi merili:
Število oddelkov
Delež delovnega mesta 
računovodje
Delež delovnega mesta knjigovodje
od
do
15
18
1,00
0,25
19
24
1,00
0,50
25
29
1,00
0,75
30
34
1,00
1,00
35
40
2,00
0,25
41 in več
2,00
0,50
Računovodja VI mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja).
Računovodja VII/1 mora imeti visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja).
Računovodja VII/2 mora imeti visokošolsko izobrazbo druge stopnje, specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja).
Knjigovodja V mora imeti srednjo strokovno izobrazbo. Knjigovodja VI mora imeti višjo strokovno izobrazbo ali višješolsko izobrazba (prejšnja).«.
13. člen 
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V šoli s 15 in več oddelki se za administrativna dela sistemizira eno delovno mesto tajnika VIZ VI ali poslovnega sekretarja, ki je uvrščeno najmanj v VII/1 tarifni razred, v šoli z manjšim številom oddelkov pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,50 delovnega mesta.
Šola s 23 in več oddelki lahko sistemizira delovno mesto tajnika VIZ VI ali poslovnega sekretarja VII/1 ali poslovnega sekretarja VII/2 in delovno mesto administratorja V ali administratorja VI v skladu z naslednjimi merili:
Število oddelkov
Delež delovnega mesta 
tajnika VIZ VI oziroma poslovnega sekretarja
Delež delovnega administratorja
od
do
23
30
1,00
0,25
31
40
1,00
0,50
41
50
1,50
0,25
51 in več
1,50
0,50
Administrator V mora imeti srednjo strokovno ali splošno izobrazbo.
Tajnik VIZ VI in administrator VI morata imeti višjo strokovno izobrazbo ali višješolsko izobrazbo (prejšnja).
Poslovni sekretar VII/1 mora imeti visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja).
Poslovni sekretar VII/2 mora imeti visokošolsko izobrazbo druge stopnje, specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja).«.
14. člen 
17. člen se črta.
15. člen 
V 19.a členu se doda naslov člena »(vodenje in koordiniranje)«.
V drugem odstavku v oklepaju se za besedo »tehnologije« črtata vejica in beseda »kurjač«.
16. člen 
V 23. členu se v četrtem odstavku v prvem stavku besedilo »strokovni delavec« nadomesti z besedo »učitelj«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če je v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju število učencev dveh zaporednih razredov 10 in manj, se ti učenci združujejo pri pouku tehnike in tehnologije, gospodinjstva, športa, likovne umetnosti, glasbene umetnosti ter domovinske in državljanske vzgoje in etike.«.
17. člen 
V 25. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Normativ za oblikovanje učnih skupin pri gospodinjstvu v 6. razredu, tehniki in tehnologiji v 6., 7. in 8. razredu in največ pri 50 % ur likovne umetnosti v 7., 8. in 9. razredu ter pri izbirnih predmetih s področja računalništva, športa, plesa, prehrane, tehnike in tehnologije ter kemije je 17 učencev.«.
18. člen 
V 27. členu se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»Če je na način iz prvega odstavka tega člena izračunano število decimalno število, se število učnih skupin za posamezno obdobje vedno zaokroži navzgor do celega števila.«.
19. člen 
V 29. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Pri izvajanju drugih organiziranih oblik vzgojno-izobraževalnega dela v okviru obveznega ali razširjenega programa, ki poteka izven šolskega prostora, šola zagotovi spremljevalca v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko pa zagotovi tudi dodatne spremljevalce, če je tako določeno z načrtom izvajanja aktivnosti.«.
20. člen 
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen 
(plavanje, smučanje in druge športne aktivnosti ter kolesarski izpit) 
Normativ za oblikovanje skupine pri plavanju je 8 učencev neplavalcev oziroma 12 učencev plavalcev.
Normativ za oblikovanje skupine pri smučanju je 12 učencev oziroma 10 učencev smučarjev začetnikov.
Normativ za oblikovanje skupine pri športnih aktivnostih, ki niso športne aktivnosti iz prvega ali drugega odstavka tega člena, je 15 učencev oziroma 12 učencev, če gre za učence začetnike.
Normativ za oblikovanje skupine za učenje in preverjanje vožnje v prometu za kolesarski izpit je 5 učencev.«.
21. člen 
V 32. členu se v prvem odstavku za besedilom »27.« dodata vejica in besedilo »27.a«.
22. člen 
V 33. členu se v prvem odstavku v četrti alineji besedilo »strokovni delavec« nadomesti z besedo »učitelj«.
Za petim odstavkom se doda nov, šesti odstavek, ki se glasi:
»Elementi za sistemizacijo delovnih mest učiteljev v dvojezični osnovni šoli s prilagojenim programom za izvedbo timskega poučevanja in poučevanja v okviru jezikovnih učnih skupin v skladu z Izvedbenimi navodili za izvajanje Prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo so:
– 22 ur za timsko poučevanje v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju,
– 1 ura pri največ treh predmetih za oblikovanje učnih jezikovnih skupin v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju ali pri enem predmetu v obsegu vseh ur po predmetniku.«.
23. člen 
Besedilo 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Elementi za sistemizacijo delovnih mest drugih strokovnih delavcev so naloge:
– šolskega svetovalnega delavca,
– knjižničarja,
– organizatorja šolske prehrane,
– računalnikarja – organizatorja informacijskih dejavnosti,
– laboranta.«.
24. člen 
Besedilo 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Elementi za sistemizacijo delovnih mest administrativnih, računovodskih, tehničnih in drugih delavcev so:
– računovodska dela,
– administrativna dela,
– tehnično-vzdrževalna dela,
– priprava šolskih malic,
– čiščenje šolskih prostorov,
– pomoč spremljevalca učencem s posebnimi potrebami,
– pomoč učencem Romom.«.
25. člen
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Šola lahko za opravljanje računovodskih, administrativnih in tehnično vzdrževalnih del, za čiščenje šolskih prostorov in za pripravljanje šolskih malic ter za izvajanje pouka tečaja plavanja, v okviru sistemiziranih delovnih mest, izjemoma sklene pogodbo o opravljanju storitev, če so bile predhodno izkoriščene vse možnosti za sklenitev pogodbe o zaposlitvi in je treba zagotoviti nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
Merila in kriterije za plačilo storitev po pogodbi določi minister, pristojen za šolstvo.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
(pomočnik ravnatelja v šolskem letu 2023/2024) 
Ne glede na spremenjeni 7. člen pravilnika ravnatelj v šolskem letu 2023/2024 lahko imenuje pomočnika ravnatelja v osnovni šoli s 16 oddelki. Drugega pomočnika ravnatelja lahko ravnatelj imenuje pri 36 oddelkih, tretjega pa pri 56 oddelkih. Na eno delovno mesto pomočnika ravnatelja ravnatelj ne sme imenovati več oseb.
Pomočnik ravnatelja ima v okviru delovne obveznosti določeno učno obveznost oziroma obveznost drugega strokovnega dela. Med učno obveznost, ki jo pomočnik ravnatelja opravlja v okviru svoje delovne obveznosti, spadajo vse ure vzgojno-izobraževalnega dela, ki so element za sistemizacijo delovnih mest učiteljev iz 33. člena pravilnika, razen ur jutranjega varstva. Med druga strokovna dela, ki jih pomočnik ravnatelja opravlja v okviru svoje delovne obveznosti, spada svetovalno delo, delo knjižničarja, delo računalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti in delo organizatorja šolske prehrane.
Tedenska učna obveznost oziroma obveznost drugega strokovnega dela pomočnika ravnatelja se določi v skladu z naslednjimi merili:
Število oddelkov
Učna obveznost
Ure drugega strokovnega dela
1. pomočnik ravnatelja
2. pomočnik ravnatelja
3. pomočnik ravnatelja
Ure pouka
Ure podaljšanega bivanja
16, 17
36, 37
56, 57
13
14
26
18, 19
38, 39
58, 59
12
13
24
20, 21
40, 41
60, 61
11
12
22
22, 23
42, 43
62, 63
10
11
20
24, 25
44, 45
64, 65
9
10
18
26, 27
46, 47
66, 67
8
9
16
28, 29
48, 49
68, 69
7
8
14
30, 31
50, 51
70, 71
6
7
12
32, 33
52, 53
72, 73
5
6
10
34, 35
54, 55
74, 75
4
5
8
Če ima osnovna šola dva ali več pomočnikov ravnatelja, lahko ravnatelj skupno število ur učne obveznosti oziroma obveznosti drugega strokovnega dela med pomočnike razporedi tudi drugače, kot določajo merila, vendar posameznemu ne manj, kot je določeno za 34 oddelkov.
Poleg predpisane učne obveznosti ima lahko pomočnik ravnatelja tedensko še največ za 5 ur povečano učno obveznost.
Osnova za sistemiziranje delovnega mesta pomočnika ravnatelja in za določitev njegove učne obveznosti so čisti in kombinirani oddelki, bolnišnični oddelki in oddelki podaljšanega bivanja.
27. člen 
(pomočnik ravnatelja v šolskem letu 2024/2025) 
Ne glede na spremenjeni 7. člen pravilnika ravnatelj v šolskem letu 2024/2025 lahko imenuje pomočnika ravnatelja v osnovni šoli s 14 oddelki. Drugega pomočnika ravnatelja lahko ravnatelj imenuje pri 34 oddelkih, tretjega pa pri 54 oddelkih. Na eno delovno mesto pomočnika ravnatelja ravnatelj ne sme imenovati več oseb.
Pomočnik ravnatelja ima v okviru delovne obveznosti določeno učno obveznost oziroma obveznost drugega strokovnega dela. Med učno obveznost, ki jo pomočnik ravnatelja opravlja v okviru svoje delovne obveznosti, spadajo vse ure vzgojno-izobraževalnega dela, ki so element za sistemizacijo delovnih mest učiteljev iz 33. člena pravilnika, razen ur jutranjega varstva. Med druga strokovna dela, ki jih pomočnik ravnatelja opravlja v okviru svoje delovne obveznosti, spada svetovalno delo, delo knjižničarja, delo računalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti in delo organizatorja šolske prehrane.
Tedenska učna obveznost oziroma obveznost drugega strokovnega dela pomočnika ravnatelja se določi v skladu z naslednjimi merili:
Število oddelkov
Učna obveznost
Ure drugega strokovnega dela
1. pomočnik ravnatelja
2. pomočnik ravnatelja
3. pomočnik ravnatelja
Ure pouka
Ure podaljšanega bivanja
14, 15
34, 35
54, 55
13
14
26
16, 17
36, 37
56, 57
12
13
24
18, 19
38, 39
58, 59
11
12
22
20, 21
40, 41
60, 61
10
11
20
22, 23
42, 43
62, 63
9
10
18
24, 25
44, 45
64, 65
8
9
16
26, 27
46, 47
66, 67
7
8
14
28, 29
48, 49
68, 69
6
7
12
30, 31
50, 51
70, 71
5
6
10
32, 33
52, 53
72, 73
4
5
8
Če ima osnovna šola dva ali več pomočnikov ravnatelja, lahko ravnatelj skupno število ur učne obveznosti oziroma obveznosti drugega strokovnega dela med pomočnike razporedi tudi drugače, kot določajo merila, vendar posameznemu ne manj, kot je določeno za 32 oddelkov.
Poleg predpisane učne obveznosti ima lahko pomočnik ravnatelja tedensko še največ za 5 ur povečano učno obveznost.
Osnova za sistemiziranje delovnega mesta pomočnika ravnatelja in za določitev njegove učne obveznosti so čisti in kombinirani oddelki, bolnišnični oddelki in oddelki podaljšanega bivanja.
28. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2023.
Št. 0070-77/2023
Ljubljana, dne 4. julija 2023
EVA 2023-3350-0030
Dr. Darjo Felda 
minister 
za vzgojo in izobraževanje 

AAA Zlata odličnost