Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

Št. 360-88/2022-2430-39 Ob-2583/23, Stran 1403
Na podlagi Sklepa o spremembah in dopolnitvah »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (oznaka NOO_VSSVJL_2022) v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja Zeleni prehod, komponenta Trajnostna prenova stavb (C1 K2), naložba v energetsko prenovo večstanovanjskih stavb v javni lasti, št. 360-88/2022–2430-37 z dne 14. 6. 2023 objavljamo
spremembe in dopolnitve 
»Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (oznaka NOO_VSSVJL_2022) v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja Zeleni prehod, komponenta Trajnostna prenova stavb (C1 K2), naložba v energetsko prenovo večstanovanjskih stavb v javni lasti 
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 161/22, dne 23. 12. 2022.
V javnem razpisu se organ, ki objavlja javni razpis spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.«
V 2. poglavju »Splošni podatki o javnem razpisu«:
– se 2.1. točka »Naziv in sedež nosilnega organa« spremeni tako, da se glasi:
»Neposredni proračunski uporabnik je Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Ministrstvo nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa v vlogi nosilnega organa in izvajalca javnega razpisa.«;
– se prvi odstavek 2.3. točke »Vprašanja, dodatne informacije in obveščanje« spremeni tako, da se besedilo: mzi.pp-eps@gov.si, nadomesti z besedilom: pp-eps.mope@gov.si;
– se prvi odstavek 2.4. točke »Obdelava osebnih podatkov« spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, popravka Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) ter na tej osnovi sprejetih aktov za izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost koordinacijskega organa, nosilni organ Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pridobiva, evidentira, obdeluje in hrani osebne podatke. Zbiranje in obdelava osebnih podatkov se izvaja izključno za namen revizije, nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložbenih projektov v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost (NOO).«;
– se zadnji odstavek 2.4. točke »Obdelava osebnih podatkov« spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo osebne podatke hranilo in obdelovalo izključno za namen pridobitve in koriščenje sredstev za izvajanje NOO, dodelitve sredstev NOO, izvedbe administrativnega preverjanja in drugih kontrol pri izvajanju NOO.«.
3. poglavje »Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa « se spremeni tako, da se glasi:
»Pravno podlago za izvedbo javnega razpisa predstavljajo sledeči dokumenti:
– Uredba Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (2020/2094);
– Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (v nadaljevanju: Uredba 2020/852/EU);
– Uredba (EU) 2021/337 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 glede prospekta EU za okrevanje in ciljno usmerjenih prilagoditev za finančne posrednike in Direktive 2004/109/ES glede uporabe enotne elektronske oblike poročanja pri pripravi letnih računovodskih poročil, da bi se podprlo okrevanje po krizi zaradi COVID-19 (Besedilo velja za EGP) (2021/337);
– Uredba (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (2021/241);
– Popravek Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (Uradni list Evropske unije L 57 z dne 18. februarja 2021) (2021/241);
– Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012;
– Obvestilo Komisije – Smernice o izogibanju in obvladovanju nasprotja interesov v skladu s finančno uredbo (2021/C 121/01);
– Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov);
– Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2139 z dne 4. junija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev;
– Izvedbeni sklep Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (2021/10612);
– Priloga k predlogu izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (10612/21, ADD 1);
– Uredba (EU) 2020/852 evropskega parlamenta in sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088;
– Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo;
– Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost, (Uradni list RS, št. 167/21);
– Smernice za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost;
– Smernice za določitev načina izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost;
– Priročnik o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost;
– Priročnik o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost;
– Uporabniški priročnik za spremljanje Načrta za okrevanje in odpornost v MFERAC;
– Načrt za okrevanje in odpornost, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo;
– Direktiva o energetski učinkovitosti (Direktiva (EU) 2018/2002);
– Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (Direktiva (EU) 2018/814);
– Nacionalni stanovanjski program (NPSta) (Uradni list RS, št. 43/00);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22 – ZIPRS2324);
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O);
– Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18);
– Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18);
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 ZZPri);
– Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20);
– Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19);
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22 in 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23);
– Gradbeni zakon (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP);
– Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
– Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2);
– Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2);
– Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23);
– Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21 in 18/23 – ZDU-1O);
– Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) (Uradni list RS, št. 54/21);
– Zakon o javnih skladih (ZJS-1) (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUPŠOP);
– Energetski zakon (EZ–1) (Uradni list RS, št. 60/19, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS);
– Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE) (Uradni list RS, št. 158/20);
– Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE);
– Kazenski zakonik (KZ-1) (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB1, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 -– ZZNŠPP in 16/23);
– Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22);
– Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22);
– Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14, 158/20 – ZURE, 84/22, 86/22 in 107/22);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 52/16, 116/20 in 158/20 – ZURE);
– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21);
– Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 43/22);
– Uredba o nacionalnem radonskem programu (Uradni list RS, št. 18/18, 86/18 in 152/20);
– Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16 in 158/20 – ZURE);
– Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23);
– Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/02, 105/02, 110/02 – ZGO-1, 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1);
– Pravilnik o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacijo obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona (Uradni list RS, št. 14/22 in 55/23 – popr.);
– Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 4/23);
– Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22 in 161/22);
– Tehnična smernica TSG-1-004:2022 Učinkovita raba energije v stavbah, Ministrstvo za okolje in prostor;
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22);
– Strategija koordinacijskega organa Mehanizma za okrevanje in odpornost za boj proti goljufijam
in ostali veljavni predpisi v Republiki Sloveniji ter navodila koordinacijskega organa URSOO, objavljena na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/zakonodaja/, in v obsegu kot je določeno s tem javnim razpisom tudi navodila ministrstva, objavljena na spletnem naslovu http://www.energetika-portal.si/ ter vsa druga veljavna zakonodaja na področju predmeta javnega razpisa. Navedene pravne podlage morajo vlagatelji upoštevati tako pri oddaji vloge, kot pri morebitnem kasnejšem izvajanju projekta.«
V 4. poglavju »Predmet javnega razpisa«:
– se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Predmet sofinanciranja so projekti celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb v (so)lasti Republike Slovenije in/ali občin in/ali javnih stanovanjskih skladov, katerih ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki so pravne osebe javnega prava.«;
– se četrti odstavek spremeni tako, da se besedilo: »Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22)« nadomesti z besedilom:
»Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22 in 161/22)«.
V 5. poglavju »Podatki o sofinanciranju«:
– se v točki 5.1. »Razpoložljiva sredstva« doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Za izvedbo predmetnega javnega razpisa so pravice porabe v državnem proračunu na razpolago na evidenčnem projektu koordinacijskega organa št. 1611-21-0015 Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost, in sicer v okviru proračunske postavke – 221506 z nazivom C1K2IB Trajnostna prenova stavb – NOO.«
V 6. poglavju »Vlagatelj in druge osebe«:
– se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko oseba ožjega javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija, ali oseba širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija, ali občina, ali javni stanovanjski sklad, katerega ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki je pravna oseba javnega prava. »Vlagatelj« postane »končni prejemnik« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.«;
– se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V primeru solastništva morajo solastniki stavbe skleniti sporazum o sofinanciranju in o vodenju projekta, ki opredeljuje ureditev medsebojnih razmerij med solastniki, način sofinanciranja projekta in v okviru katerega je oseba ožjega javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija, ali oseba širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija, ali občina ali javni stanovanjski sklad, katerega ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki je pravna oseba javnega prava, s strani preostalih solastnikov imenovan za vlagatelja, končnega prejemnika sredstev in nosilca izvedbe investicije.«.
V 7. poglavju »Navodila za pripravo dokumentacije«:
– se v prvem odstavku 7.1. točke »Razširjeni energetski pregled (REP)« besedilo: »Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22)« nadomesti z besedilom:
»Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22 in 161/22)«;
– se četrti odstavek 7.1. točke »Razširjeni energetski pregled (REP)« spremeni tako, da se:
– v četrti alineji besedilo: »Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22)« nadomesti z besedilom: 
»Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22 in 161/22)«. 
– v zadnji alineji besedilo: »Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22)« nadomesti z besedilom: 
»Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22 in 161/22)«;
– se peti odstavek 7.1. točke »Razširjeni energetski pregled (REP)« spremeni tako, da se besedilo: »Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22)« nadomesti z besedilom:
»Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22 in 161/22)«;
– se šesti odstavek 7.1. točke »Razširjeni energetski pregled (REP)« spremeni tako, da se glasi:
»Izpolnjevanje zahtev in pogojev iz poglavja 8 tega javnega razpisa, ki se nanašajo na doseganje 30 % skupnih prihrankov energije, torej zmanjšanje rabe primarne energije za vsaj 30 % po prenovi, in zmanjšanje neposrednih in posrednih emisij toplogrednih plinov v primerjavi s predhodnimi emisijami za vsaj 30 %, se za izbran/e scenarij/e celovite energetske prenove glede na obstoječe stanje izkazuje na nivoju projekta, pri čemer pa je treba tehnična poročila o energijski učinkovitosti stavbe in izkaze energijskih lastnosti stavbe izdelati za vsako od stavb posebej.«;
– se sedmi odstavek 7.1. točke »Razširjeni energetski pregled (REP)« spremeni tako, da se glasi:
»Tehnična poročila o energijski učinkovitosti stavbe in izkazi energijskih lastnosti stavbe, izdelani po računski metodi, ki je določena v Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22 in 161/22) in pripadajoči tehnični smernici TSG-1-004:2022 Učinkovita raba energije v stavbah, so sestavni del razširjenega energetskega pregleda, in sicer tako za obstoječa stanja stavb kot za predvidene scenarije celovitih energetskih prenov stavb, ki so predmet energetske presoje.«;
– se osmi odstavek 7.1. točke »Razširjeni energetski pregled (REP)« spremeni tako, da se glasi:
»Za izkazovanje prihrankov primarne energije in neposrednih ter posrednih emisij toplogrednih plinov v primerjavi s predhodnimi emisijami bodo tako upoštevani podatki iz tehničnih poročil o energijski učinkovitosti stavbe in izkazov energijskih lastnosti stavbe, ki so sestavni del razširjenega energetskega pregleda;
– se deseti odstavek 7.1. točke »Razširjeni energetski pregled (REP)« spremeni tako, da se glasi:
»Tehničnim poročilom in izkazom, ki se izdelajo tako za obstoječa stanja kot tudi za izbrane scenarije celovitih energetskih prenov posameznih stavb, ki so predmet projekta, je tako treba za vsako od stavb predložiti tudi svojo izjavo izdelovalca izkaza energijskih lastnosti stavbe, da bo izbran scenarij celovite energetske prenove po posamezni stavbi dosegal zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22 in 161/22) za javne stavbe oziroma zahteve za skoraj nič energijsko stavbo (sNES), in iz katere bo razvidno, kolikšen prihranek rabe primarne energije (kWh/leto in %) in kolikšno zmanjšanje neposrednih in posrednih emisij toplogrednih plinov v primerjavi s predhodnimi emisijami (kg ekvivalenta CO2/leto in %) bo posamezna stavba dosegala po izvedeni prenovi.«.
Opomba (5) se spremeni tako, da se glasi:
»Računsko energetsko izkaznico je za obstoječe stanje stavbe treba izdelati in izdati tudi v primeru, če slednja ni zahtevana po Zakonu o učinkoviti rabi energije (ZURE) (Uradni list RS, št. 158/20), pri čemer je treba pri izračunu kazalnikov energijske učinkovitosti uporabiti računsko metodo, ki je določena v Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22 in 161/22) in pripadajoči tehnični smernici TSG-1-004:2022 Učinkovita raba energije v stavbah.
Računska energetska izkaznica, izdelana za obstoječe stanje stavbe, bo tako skupaj s pripadajočima tehničnim poročilom o energijski učinkovitosti stavbe in izkazom energijskih lastnosti stavbe predstavljala izhodišče in dokazilo, na podlagi katerega se bo izkazovalo izpolnjevanje zahtev in pogojev doseganja 30 % skupnih prihrankov energije, torej zmanjšanja rabe primarne energije za vsaj 30 % po prenovi, in zmanjšanje neposrednih in posrednih emisij toplogrednih plinov v primerjavi s predhodnimi emisijami za vsaj 30 %.«.
Opomba (6) se spremeni tako, da se besedilo: »Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22)« nadomesti z besedilom:
»Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22 in 161/22)«.
V 8. poglavju »Pogoji in zahteve za priznanje upravičenosti«:
– se v celotni tabeli v 8.1. točki »Pogoji« besedilo: »(Uradni list RS, št. 70/22)« nadomesti z besedilom: »(Uradni list RS, št. 70/22 in 161/22)«;
– se v tabeli v 8.1. točki »Pogoji« besedilo: »Vlagatelj mora izkazati, da je/so stavba/e, ki je/so predmet projekta, v (so)lasti javnega stanovanjskega sklada, katerega ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki je pravna oseba javnega prava, in/ali občine/občin in/ali Republike Slovenije in/ali oseb širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija.« nadomesti z besedilom:
»Vlagatelj mora izkazati, da je/so stavba/e, ki je/so predmet projekta, v (so)lasti Republike Slovenije in/ali občine in/ali javnega stanovanjskega sklada, katerega ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki je pravna oseba javnega prava.«;
– se v tabeli v 8.1. točki »Pogoji« besedilo: »Izjava izdelovalca izkaza energijskih lastnosti stavbe, vključno z elaborati gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah ter izkazi energijskih lastnosti stavb za obstoječa stanja stavb kot za predvidene scenarije celovitih energetskih prenov stavb« nadomesti z besedilom:
»Izjava izdelovalca izkaza energijskih lastnosti stavbe, vključno s tehničnimi poročili o energijski učinkovitosti stavbe ter izkazi energijskih lastnosti stavb za obstoječa stanja stavb kot za predvidene scenarije celovitih energetskih prenov stavb«.
V 9. poglavju »Način predložitve vlog«:
– se v šestem odstavku 9.1. točke »Splošno« besedilo: »Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO) nadomesti z besedilom:
»Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13, 189/20 – ZFRO in 130/22).«;
– se peti odstavek 9.3. točke »Oddaja vloge« spremeni tako, da se glasi:
»Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu ministrstva vsak delovni dan med 9. in 15.30 (v petek do 14.30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog v zaprti ovojnici, ovitek pa mora biti označen z vidno navedbo javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, kot to določa Obrazec 7 – oprema ovojnice, (naziv in naslov vlagatelja, naziv razpisa s pripisom »Ne odpiraj – vloga«). Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24. ure.«.
V 10. poglavju »Postopek in način izbora«:
– se drugi odstavek, 10.3. točke »Ocenjevanje vlog« spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi ocene vlog bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev za vsak rok posebej, ki bo predložen ministru za okolje, podnebje in energijo.«;
– se prvi odstavek 10.4. točke »Odločanje in obveščanje o izboru« spremeni tako, da se glasi:
»O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister za okolje, podnebje in energijo. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom predvidoma v roku 60 dni od datuma posameznega odpiranja vlog. Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je dopusten upravni spor. Po prejemu sklepa o izboru bodo izbrani vlagatelji v podpis prejeli pogodbo o sofinanciranju. V kolikor se izbrani vlagatelj na poziv k podpisu pogodbe ne odzove v osmih dneh od prejema poziva, se šteje, da je odstopil od vloge. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu ministrstva: http://www.energetika-portal.si/.«
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti