Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2310. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole, stran 6442.

  
Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – Zdoh-2AA) minister za vzgojo in izobraževanje, izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole 
1. člen 
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole (Uradni list RS, št. 76/08, 31/10, 5/11, 47/17, 54/21 in 163/22) se za 1. členom doda nov, 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen 
(izobrazba) 
V tem pravilniku izobrazba pomeni raven ali podraven po KLASIUS-SRV v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17), in sicer:
– osnovnošolska izobrazba je druga raven po KLASIUS-SRV;
– srednja poklicna izobrazba je četrta raven po KLASIUS-SRV;
– srednja strokovna ali splošna izobrazba je peta raven po KLASIUS-SRV;
– višja strokovna izobrazba ali višješolska izobrazba (prejšnja) je šesta raven, podraven 6/1, po KLASIUS-SRV;
– visokošolska izobrazba prve stopnje ali visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) je šesta raven, podraven 6/2, po KLASIUS-SRV;
– visokošolska izobrazba druge stopnje, specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) je sedma raven po KLASIUS-SRV.«.
2. člen 
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mentorju se za obdobje, določeno za izvajanje mentorskega dela s pripravnikom ali z drugim strokovnim delavcem, ki se pripravlja za opravljanje strokovnega izpita v skladu s pravilnikom, ki ureja strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, določijo štiri mentorske ure na teden.«.
3. člen 
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnova za določitev učne obveznosti ravnatelja so oddelki glasbene šole.
Ravnatelj, ravnatelj, ki opravlja funkcijo direktorja in ravnatelj organizacijske enote v šoli z 9 ali več oddelki v okviru delovne obveznosti nima učne obveznosti.
Ravnatelj, ravnatelj, ki opravlja funkcijo direktorja, in ravnatelj organizacijske enote v šolah z manj kot 9 oddelki ima v okviru delovne obveznosti določeno učno obveznost oziroma obveznost vodenja knjižnice. Med učno obveznost, ki jo ravnatelj opravlja v okviru svoje delovne obveznosti, spadajo vse ure vzgojno-izobraževalnega dela, ki so element za sistemizacijo delovnih mest učiteljev v skladu s tem pravilnikom.
Tedenska učna obveznost oziroma obveznost vodenja knjižnice za ravnatelja iz prejšnjega odstavka se določi v skladu z naslednjimi merili:
Število oddelkov
Učna obveznost
Vodenje knjižnice
do 3 oddelke
11
22
4–6 oddelkov
8
16
7–8 oddelkov
5
10
Ne glede na predpisano učno obveznost lahko ravnatelj opravi največ pet ur pouka tedensko kot povečano učno obveznost. Ure pouka, ki jih opravi ravnatelj nad predpisano učno obveznostjo, se določijo v pogodbi o zaposlitvi.«.
4. člen 
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj lahko imenuje pomočnika ravnatelja v glasbeni šoli z 12 oddelki. Drugega pomočnika ravnatelja lahko ravnatelj imenuje pri 39 oddelkih, tretjega pa pri 60 oddelkih.
Na eno delovno mesto pomočnika ravnatelja ravnatelj ne more imenovati več oseb.
Pomočnik ravnatelja ima v okviru delovne obveznosti določeno učno obveznost oziroma obveznost vodenja knjižnice. Med učno obveznost, ki jo pomočnik ravnatelja opravlja v okviru svoje delovne obveznosti, spadajo vse ure vzgojno-izobraževalnega dela, ki so element za sistemizacijo delovnih mest učiteljev v skladu s tem pravilnikom.
Tedenska učna obveznost oziroma obveznost vodenja knjižnice pomočnika ravnatelja se določi v skladu z naslednjimi merili:
Število oddelkov
Učna obveznost
1. pomočnik ravnatelja
2. pomočnik ravnatelja
3. pomočnik ravnatelja
Ure pouka
Ure vodenja knjižnice
12–13
17
34
14–15
16
32
16–17
14
28
18–20
39–41
60–62
11
22
21–23
42–44
63–65
10
20
24–26
45–47
66–68
9
18
27–29
48–50
69–71
8
16
30–32
51–53
72–74
7
14
33–35
54–56
75–77
6
12
36–38
57–59
78 in več
5
10
Če ima glasbena šola dva ali več pomočnikov ravnatelja, lahko ravnatelj skupno število ur učne obveznosti oziroma obveznosti vodenja knjižnice med pomočnike razporedi tudi drugače kot določajo merila, vendar posameznemu ne manj, kot je določeno za 38 oddelkov.
Poleg predpisane učne obveznosti ima lahko pomočnik ravnatelja tedensko še največ za 5 ur povečano učno obveznost.«.
5. člen 
Besedilo 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»V glasbeni šoli z 18 in več oddelki se za računovodska dela sistemizira eno delovno mesto računovodje VI ali računovodje VII/1 ali računovodje VII/2, v šoli z manjšim številom oddelkov pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,50 delovnega mesta.
Glasbena šola s 23 in več oddelki sistemizira delovno mesto računovodje VII/1 ali računovodje VII/2 in delovno mesto knjigovodje V ali knjigovodje VI v skladu z naslednjimi merili:
Število oddelkov
Delež delovnega mesta računovodje
Delež delovnega mesta knjigovodje
od
do
23
30
1,00
0,25
31
38
1,00
0,50
39
46
1,00
0,75
47
54
1,00
1,00
55
62
2,00
0,25
63 in več
2,00
0,50
Računovodja VI mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja).
Računovodja VII/1 mora imeti visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja).
Računovodja VII/2 mora imeti visokošolsko izobrazbo druge stopnje, specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja).
Knjigovodja V mora imeti srednjo strokovno izobrazbo. Knjigovodja VI mora imeti višjo strokovno izobrazbo ali višješolsko izobrazba (prejšnja).«.
6. člen 
Besedilo 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»V glasbeni šoli z 18 in več oddelki se za administrativna dela sistemizira eno delovno mesto tajnika VIZ VI ali poslovnega sekretarja, ki je uvrščeno najmanj v VII/1 tarifni razred, v šoli z manjšim številom oddelkov pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,5 delovnega mesta.
Glasbena šola s 30 in več oddelki lahko sistemizira delovno mesto tajnika VIZ VI ali poslovnega sekretarja VII/1 ali poslovnega sekretarja VII/2 in delovno mesto administratorja V ali administratorja VI v skladu s spodnjimi merili:
Število oddelkov
Delež delovnega mesta 
tajnika VIZ VI oziroma poslovnega sekretarja
Delež delovnega mesta administratorja
od
do
30
38
1,00
0,25
39
48
1,00
0,50
49
60
1,50
0,25
61
72
1,50
0,50
73 in več
2,00
0,25
Administrator V mora imeti srednjo strokovno ali splošno izobrazbo.
Tajnik VIZ VI in administrator VI morata imeti višjo strokovno izobrazbo ali višješolsko izobrazbo (prejšnja).
Poslovni sekretar VII/1 mora imeti visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja). Poslovni sekretar VII/2 mora imeti visokošolsko izobrazbo druge stopnje, specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja).«.
7. člen 
9. člen se črta.
8. člen 
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Število oddelkov individualnega in skupinskega pouka, ki je element za sistemizacijo delovnih mest v skladu s tem pravilnikom, se določi na naslednji način:
1. Individualni pouk:
Skupno število učencev individualnega pouka se deli s številom 16. Če je na ta način izračunano število decimalno število, se pet in več desetin zaokroži navzgor do celega števila,
2. Skupinski pouk:
V skupinski pouk, ki je element za sistemizacijo, so vključene skupine predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, plesna pripravnica, balet, sodobni ples in vsak orkester nad številom orkestrov, določenim v 14. členu tega pravilnika.
Skupno število ur skupinskega pouka se deli s 26. Če je na ta način izračunano število decimalno število, se pet in več desetin zaokroži navzgor do celega števila.«.
9. člen 
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Skupine v glasbenih šolah pri skupinskem pouku se oblikujejo glede na vključenost učencev v posamezne razrede in sicer na naslednji način:
1. Predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica:
Skupina predšolske glasbene vzgoje se lahko oblikuje, če je vanjo vključenih od 8 do 12 učencev.
Skupina glasbene pripravnice se lahko oblikuje, če je vanjo vključenih od 8 do 15 učencev.
Če je v skupini predšolske glasbene vzgoje ali glasbene pripravnice manj kot 8 učencev, pouk poteka v kombiniranih skupinah glasbene pripravnice in predšolske glasbene vzgoje. Kombinirana skupina šteje od 8 do 15 učencev.
2. Nauk o glasbi in solfeggio za program glasba:
Skupina nauka o glasbi in solfeggia lahko šteje od 10 do 15 učencev s poukom 1,33 pedagoške ure tedensko oziroma od 16 do 20 učencev s poukom 2 pedagoški uri tedensko.
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko oblikuje skupina nauka o glasbi ali solfeggia z največ 21 učenci s poukom 2 pedagoški uri tedensko, če to zahtevajo kadrovske, materialne ali organizacijske zmogljivosti šole.
Skupina nauka o glasbi in solfeggia se lahko izjemoma oblikuje, če je vanjo vključenih manj kot 10 učencev, vendar ne manj kot 5 učencev in je edina taka na šoli oziroma na podružnici ali dislociranem oddelku. Pouk take skupine traja 1 pedagoško uro tedensko.
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko izjemoma oblikuje kombinirana skupina nauka o glasbi oziroma solfeggia, sestavljena iz učencev dveh zaporednih razredov, če je v posameznem razredu manj kot 5 učencev in je ta edina taka na šoli oziroma na podružnici ali dislociranemu oddelku.
3. Plesna pripravnica:
Skupina plesne pripravnice lahko šteje od 12 do 15 učencev.
Skupina plesne pripravnice se lahko izjemoma oblikuje, če je v posamezni razred plesne pripravnice vključenih najmanj 7 otrok in je edina na šoli oziroma na podružnici ali dislociranemu oddelku.
Kombinirana skupina plesne pripravnice učencev dveh zaporednih razredov se lahko oblikuje na predlog učitelja, če je v posameznem razredu manj kot 7 učencev.
V glasbenih šolah, kjer je velikost plesne dvorane najmanj 100 m² in omogoča sočasno vadbo plesa več kot 15 učencem, lahko v skupino plesne pripravnice vključijo dodatno še največ 3 učence.
4. Balet in sodobni ples:
Skupina baleta oziroma sodobnega plesa 1. in 2. razreda se lahko oblikuje, če je vanjo vključenih od 12 do 15 učencev.
Skupina baleta oziroma sodobnega plesa posameznega razreda od 3. razreda dalje se lahko oblikuje, če je vanjo vključenih od 7 do 12 učencev.
Skupina baleta oziroma sodobnega plesa 1. in 2. razreda se lahko oblikuje, če je vanjo vključenih najmanj 6 učencev in je edina taka na šoli oziroma na podružnici ali dislociranemu oddelku.
Kombinirana skupina baleta oziroma sodobnega plesa se lahko oblikuje iz učencev dveh zaporednih razredov, če je v posameznem razredu manj kot 6 učencev.
V glasbenih šolah, kjer je velikost plesne dvorane najmanj 100 m², je lahko v posameznih razredih baleta vključenih največ 18 učencev.
5. Nauk o glasbi za programa balet in sodobni ples:
Skupina nauka o glasbi lahko šteje od 8 do 15 učencev s poukom 1,33 pedagoške ur tedensko oziroma od 16 do 20 učencev s poukom 2 pedagoški uri tedensko.
Skupina nauka o glasbi za programa balet in sodobni ples se lahko izjemoma oblikuje, če je vanjo vključenih manj kot 8 učencev in je edina na šoli. Pouk take skupine traja 1 pedagoško uro tedensko.
6. Komorna igra:
Skupina komorne igre lahko šteje od 2 do 9 učencev.
7. Orkester:
Skupina učencev pri orkestru se oblikuje v skladu z naslednjimi merili:
– godalni orkester vključuje najmanj 15 učencev,
– pihalni orkester vključuje najmanj 20 učencev,
– harmonikarski orkester vključuje najmanj 12 učencev,
– simfonični orkester vključuje najmanj 20 učencev godal in ostalih instrumentov po partituri,
– tamburaški orkester vključuje najmanj 12 učencev,
– drugi godalni vključuje najmanj 13 učencev,
– drugi pihalni vključuje najmanj 20 učencev,
– kitarski orkester vključuje najmanj 12 učencev,
– Orffov orkester vključuje najmanj 12 učencev,
– jazzovski orkester vključuje najmanj 16 učencev.
Merila iz prejšnjega odstavka veljajo za učence, za katere je orkester določen s predmetnikom.
8. Pevski zbor:
Pevski zbor vključuje najmanj 12 učencev.
Drugi pevski zbor se lahko oblikuje v glasbeni šoli z 9 in več oddelki, če je vanj vključenih najmanj 12 učencev.«.
10. člen 
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Število šolskih orkestrov se določi na podlagi števila oddelkov individualnega pouka, števila učencev, za katere je orkester določen s predmetnikom in na podlagi oblikovanja skupin učencev pri orkestru iz 7. točke prejšnjega člena.
Šola lahko oblikuje število orkestrov v skladu z naslednjimi merili:
Število oddelkov
Število orkestrov
7
1
8–10
2
11–13
3
14–18
4
19–26
5
27–34
6
35–45
7
46 –57
8
58–70
9
71 in več
10
«. 
11. člen 
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Elementi za sistemizacijo delovnih mest administrativnih, računovodskih, tehničnih in drugih delavcev so:
– računovodska dela,
– administrativna dela,
– tehnično-vzdrževalna dela,
– čiščenje šolskih prostorov.«.
12. člen 
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Šola lahko za opravljanje računovodskih, administrativnih in tehnično-vzdrževalnih del in za čiščenje prostorov v okviru sistemiziranih delovnih mest, izjemoma sklene pogodbo o opravljanju storitev, če so bile predhodno izkoriščene vse možnosti za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za ta delovna mesta in je treba zagotoviti nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Merila in kriterije za plačilo storitev po pogodbi določi minister, pristojen za šolstvo.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(pomočnik ravnatelja v šolskem letu 2023/2024) 
Ne glede na spremenjeni 5. člen pravilnika lahko ravnatelj v šolskem letu 2023/2024 imenuje pomočnika ravnatelja v glasbeni šoli s 16 oddelki. Drugega pomočnika ravnatelja lahko ravnatelj imenuje pri 39 oddelkih, tretjega pa pri 60 oddelkih.
Na eno delovno mesto pomočnika ravnatelja ravnatelj ne sme imenovati več oseb.
Pomočnik ravnatelja ima v okviru delovne obveznosti določeno učno obveznost oziroma obveznost vodenja knjižnice. Med učno obveznost, ki jo pomočnik ravnatelja opravlja v okviru svoje delovne obveznosti, spadajo vse ure vzgojno-izobraževalnega dela, ki so element za sistemizacijo delovnih mest učiteljev v skladu s pravilnikom.
Tedenska učna obveznost oziroma obveznost vodenja knjižnice pomočnika ravnatelja se določi v skladu z naslednjimi merili:
Število oddelkov
Učna obveznost
1. pomočnik ravnatelja
2. pomočnik ravnatelja
3. pomočnik ravnatelja
Ure pouka
Ure vodenja knjižnice
16–17
14
28
18–20
39–41
60–62
11
22
21–23
42–44
63–65
10
20
24–26
45–47
66–68
9
18
27–29
48–50
69–71
8
16
30–32
51–53
72–74
7
14
33–35
54–56
75–77
6
12
36–38
57–59
78 in več
5
10
Če ima glasbena šola dva ali več pomočnikov ravnatelja, lahko ravnatelj skupno število ur učne obveznosti oziroma obveznosti vodenja knjižnice med pomočnike razporedi tudi drugače kot določajo merila, vendar posameznemu ne manj, kot je določeno za 36 oddelkov.
Poleg predpisane učne obveznosti ima lahko pomočnik ravnatelja tedensko še največ za 5 ur povečano učno obveznost.
14. člen 
(pomočnik ravnatelja v šolskem letu 2024/2025) 
Ne glede na spremenjeni 5. člen pravilnika lahko ravnatelj v šolskem letu 2024/2025 imenuje pomočnika ravnatelja v glasbeni šoli s 14 oddelki. Drugega pomočnika ravnatelja lahko ravnatelj imenuje pri 39 oddelkih, tretjega pa pri 60 oddelkih.
Na eno delovno mesto pomočnika ravnatelja ravnatelj ne sme imenovati več oseb.
Pomočnik ravnatelja ima v okviru delovne obveznosti določeno učno obveznost oziroma obveznost vodenja knjižnice. Med učno obveznost, ki jo pomočnik ravnatelja opravlja v okviru svoje delovne obveznosti, spadajo vse ure vzgojno-izobraževalnega dela, ki so element za sistemizacijo delovnih mest učiteljev v skladu s pravilnikom.
Tedenska učna obveznost oziroma obveznost vodenja knjižnice pomočnika ravnatelja se določi v skladu z naslednjimi merili:
Število oddelkov
Učna obveznost
1. pomočnik ravnatelja
2. pomočnik ravnatelja
3. pomočnik ravnatelja
Ure pouka
Ure vodenja knjižnice
14–15
16
32
16–17
14
28
18–20
39–41
60–62
11
22
21–23
42–44
63–65
10
20
24–26
45–47
66–68
9
18
27–29
48–50
69–71
8
16
30–32
51–53
72–74
7
14
33–35
54–56
75–77
6
12
36–38
57–59
78 in več
5
10
Če ima glasbena šola dva ali več pomočnikov ravnatelja, lahko ravnatelj skupno število ur učne obveznosti oziroma obveznosti vodenja knjižnice med pomočnike razporedi tudi drugače kot določajo merila, vendar posameznemu ne manj, kot je določeno za 36 oddelkov.
Poleg predpisane učne obveznosti ima lahko pomočnik ravnatelja tedensko še največ za 5 ur povečano učno obveznost.
15. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2023.
Št. 0070-84/2023
Ljubljana, dne 4. julija 2023
EVA 2023-3350-0033
Dr. Darjo Felda 
minister 
za vzgojo in izobraževanje 

AAA Zlata odličnost