Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2345. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik, stran 6508.

  
Na podlagi 28., 28.b in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZUI, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 89/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17, 61/19 in 92/22) je Občinski svet Občine Kamnik na 5. seji dne 21. 6. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik 
1. člen 
S tem sklepom se za posamezne programe vrtcev v Občini Kamnik določijo enotne cene programov in drugi pogoji izvajanja programov v vrtcih.
2. člen 
Enotne cene dnevnih programov v javnem vrtcu in vrtcih s koncesijo v Občini Kamnik znašajo mesečno na otroka:
– za prvo starostno obdobje 688,37 € mesečno,
– za drugo starostno obdobje 532,32 € mesečno.
Cena razvojnega oddelka znaša 1.264,25 € mesečno.
Za kombinirane oddelke se uporablja cena za drugo starostno obdobje.
3. člen 
Cena poldnevnega programa predšolske vzgoje znaša 353,95 € na otroka mesečno.
4. člen 
Stroški neporabljenih živil na otroka v dnevnih programih znašajo 2,80 € dnevno.
Stroški neporabljenih živil na otroka v poldnevnem programu znašajo 2,30 € dnevno.
Starši lahko uveljavijo odsotnost otroka do 9. ure zjutraj za naslednji delovni dan. Staršem in ostalim plačnikom se za pravočasno javljeno odsotnost odšteje stroške neporabljenih živil v višini z odločbo določenega dohodkovnega razreda.
5. člen 
Staršem otrok, za katere je Občina Kamnik po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni ali poldnevni program vrtca na območju Občine Kamnik, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo:
a) v programu prvega starostnega obdobja za 15 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred,
b) v programu drugega starostnega obdobja za 15 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred,
c) v programu kombiniranega oddelka in poldnevnega oddelka za 15 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred.
Staršem otrok v razvojnih oddelkih se upošteva dodatno znižanje v višini kot za druge enako stare otroke.
Od cen programov se najprej odštejejo neporabljena živila zaradi pravilno javljene odsotnosti otrok, na to pa se obračuna dodatno znižanje v višini določenih odstotkov iz tega člena. Nastalo razliko zaradi dodatnega znižanja vrtcu krije Občina Kamnik.
Za otroke iz drugih občin, ki so vključeni v vrtec v Občini Kamnik, se plačilo lahko zniža le v primeru pisnega soglasja druge občine, ki je tudi plačnica razlike med ceno programa in plačilom staršev. Pisno soglasje pridobi uprava vrtca.
Pri izstavitvi zahtevka za sofinanciranje iz državnega proračuna se dodatno znižanje za starše ne upošteva.
6. člen 
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 30-dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči z dnem oddaje pisne odpovedi.
Odpovedni rok se skrajša v primeru predčasnega sprejema drugega otroka na prosto mesto.
Pri prestopu otroka iz enega vrtca v drugega znotraj Občine Kamnik se ne upošteva 30-dnevni odpovedni rok.
7. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Kamnik po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, zasebnih vrtcih s koncesijo in ostalih javnih in zasebnih vrtcih izven območja Občine Kamnik, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 1. junija do 30. septembra tekočega leta. Starši so dolžni poletno rezervacijo pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Poletna rezervacija se lahko uveljavlja za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni v navedenem obdobju.
Starši otrok, za katere je Občina Kamnik po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, zasebnih vrtcih s koncesijo in ostalih javnih in zasebnih vrtcih izven območja Občine Kamnik, lahko uveljavljajo zdravstveno rezervacijo zaradi bolezni, poškodbe otroka ali druge oblike odsotnosti otroka, na podlagi ustreznih zdravniških potrdil. Starši so dolžni vlogo za zdravstveno rezervacijo predložiti v obravnavo vrtcu najkasneje v roku 15 dni po prvem dnevu ponovne prisotnosti otroka v vrtcu. Bolniška rezervacija se lahko uveljavlja za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 in največ 90 koledarskih dni na leto.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo iz prvega in drugega odstavka tega člena le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.
Za rezervacijo iz prvega in drugega odstavka tega člena starši plačujejo 50 % od z odločbo določenega dohodkovnega razreda, brez upoštevanja znižanj iz 5. člena. Razliko krije Občina Kamnik.
Za otroke iz drugih občin, ki so vključeni v vrtec v Občini Kamnik, se določilo iz prvega in drugega odstavka tega člena uporablja le po predhodnem soglasju občine, ki je tudi plačnica razlike med ceno programa in plačilom staršev. Pisno soglasje pridobi uprava vrtca.
8. člen 
Cene programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik veljajo za vrtce, katerih ustanovitelj oziroma koncedent je Občina Kamnik.
9. člen 
Z dnem pričetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 93/20).
10. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 2023 dalje.
Št. 602-0089/22-4/4
Kamnik, dne 21. junija 2023
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost