Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2362. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja LE 19 – Spole v k.o. Legen, stran 6541.

  
Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. in 128. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) in na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P 
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja LE 19 – Spole v k.o. Legen 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja LE 19 – Spole v k.o. Legen (v nadaljevanju OPPN).
(2) Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju: ZUreP-3) in ostali relevantni predpisi.
(3) Pobudniki in investitorji so lastniki zemljišč. Pripravljavec je Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Načrtovalec OPPN je družba URBIS d.o.o. Maribor, Partizanska c. 3, 2000 Maribor, številka naloge 2022/OPPN-003.
2. člen 
(razlogi in izhodišča za pripravo OPPN) 
(1) Pobudnik, investitor in lastnik zemljišč, želi na obravnavanem območju, na delu parcel številka: 819/6, 1324/13 in 1398/5 v k.o. Legen (851), zgraditi enostanovanjsko stavbo, z vso zunanjo, prometno, komunalno ureditvijo ter energetsko in komunikacijsko infrastrukturo. Območje obdelave v OPPN je veliko približno 2188 m².
(2) V skladu z določili odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN Slovenj Gradec) leži območje na stavbnih zemljiščih, z oznako prostorske enote LE-19 (Spole), s podrobnejšo namensko rabo SK – Površine podeželskega naselja. Osnovno dejavnost predstavlja bivanje, gozdarstvo in kmetijstvo. Predvideni poseg in načrtovane ureditve so skladne z namensko rabo, ki je predvidena na območju predmetnih zemljišč. Za uresničitev predvidenega posega je potrebno izdelati občinski podrobni prostorski načrt (krajše OPPN).
(3) Z OPPN se podrobneje določi arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, parcelacija zemljišč, etapnost izvedbe prostorske ureditve, če bo ta potrebna, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Predmet OPPN je območje, ki obsega dele parcel št. 819/6, 1324/13 in 1398/5 v k.o. Legen (851). Območje obdelave se lahko v samem postopku priprave OPPN tudi spremeni z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.
Območje OPPN leži jugovzhodno od mesta Slovenj Gradec, v naselju Spole, na stavbnih zemljiščih, na pretežno ravnem terenu. Na parceli št. 819/6 k.o. Legen (851) se na vzhodni strani nahaja enostanovanjska stavba, zahodna stran je nepozidana, dovoz in dostop do obstoječe stavbe se nahaja na južni strani, z obstoječe ceste, RT-932 – turistična cesta, SLOVENJ GRADEC-PUNGART, številka odseka je 6924. Zemljišče se nahaja v manjšem naselju, kjer je obstoječa poselitev oziroma pozidava navezana na glavno prometnico, širše območje je v večini že pozidano.
(2) Predmet priprave OPPN je določitev podrobnejših izvedbenih pogojev za gradnjo objekta, zunanjo ureditev ter za priključevanje na prometno, komunalno, energetsko in ostalo infrastrukturo. V OPPN se prikažejo tudi vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora.
(3) V OPPN se lahko vključijo tudi druge ureditve na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi ostale pobude v območju, če se bo za to pokazala potreba.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev obravnavanega območja se izdelajo v sklopu izdelave OPPN. V sklopu izdelave, se po potrebi oziroma na podlagi usmeritev nosilcev urejanja prostora (NUP) zagotovijo tudi vse potrebne strokovne podlage oziroma rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro ter morebitne potrebne uskladitve teh rešitev v zvezi z izdanimi smernicami in mnenji ter drugimi zahtevami pristojnih nosilcev urejanja prostora.
5. člen 
(presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja) 
Predhodno je bilo pridobljeno mnenje Zavoda RS za varstvo narave območna enota Maribor št. 3563-0239/2023-2 z dne 17. 5. 2023, s katerim se ocenjuje, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni treba izvesti.
6. člen 
(vrsta postopka in okvirni roki za pripravo OPPN) 
(1) Priprava OPPN se izvede v postopku kot je za OPPN predpisan v ZUreP-3 v 129. členu v povezavi s členi od 118. do 124.
(2) Terminski plan priprave in sprejemanja OPPN je predvidoma naslednji:
– posredovanje gradiva za pripravo OPPN pristojnemu zavodu za ohranjanje narave o obveznosti izvedbe presoje vplivov na okolje,
– po prejemu mnenja ZRSVN priprava in objava sklepa o pripravi OPPN v uradnem glasilu – 15 dni,
– posredovanje sklepa o pripravi OPPN skupaj z mnenjem ZRSVN na MOP za pridobitev ID številke – 30 dni,
– priprava osnutka OPPN, objava le-tega na spletu in poziv nosilcem urejanja okolja prostora (NUP) ter zainteresirani javnosti, da podajo prva mnenja k osnutku – 30 dni,
– po prejemu mnenj NUP priprava dopolnjenega osnutka OPPN in elaborata ekonomike – 15 dni,
– objava dopolnjenega osnutka OPPN in elaborata ekonomike na spletni strani občine,
– objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN in elaborata ekonomike na krajevno običajen način v svetovnem spletu,
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN in elaborata ekonomike po pridobitvi mnenj v prostorskem informacijskem sistemu (na spletni strani občine) in na krajevno običajen način – 30 dni v času trajanja javne razgrnitve – 30 dni,
– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti – 15 dni po zaključku javne razgrnitve,
– javna objava stališč zavzetih do pripomb in predlogov javnosti, v prostorskem informacijskem sistemu in na krajevno običajen način – 7 dni po potrditvi stališč s strani župana,
– na podlagi sprejetih stališč priprava predloga OPPN – 15 dni,
– objava predloga OPPN na svetovnem spletu in poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje k objavljenem gradivu predloga OPPN – 30 dni od prejema poziva,
– priprava predloga OPPN, usklajenega s pridobljenimi mnenji – 7 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora,
– obravnava in sprejem predloga OPPN na občinskem svetu – seja občinskega sveta,
– objava odloka v uradnem glasilu.
(3) Priprava končnega elaborata OPPN – v času do začetka veljavnosti odloka,
– posredovanje končnega OPPN ministrstvu, pristojnemu za prostor – 7 dni po pridobitvi končnega elaborata OPPN.
(4) Navedeni terminski plan je okviren. Zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku se lahko spremeni, saj pripravljavec akta na to ne more vplivati. Roki faz, ki niso v pristojnosti Mestne občine Slovenj Gradec, so odvisni od pogodbenih razmerij naročnik – načrtovalec.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo in se usklajujejo v postopku priprave OPPN glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti, so:
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor (v postopku pridobivanja mnenja o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti presoje sprejemljivosti na varovana območja);
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev;
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja Drave;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Maribor;
– Ministrstvo za obrambo;
– Ministrstvo za kulturo;
– Ministrstvo za zdravje;
– Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.;
– Telekom Slovenije d.d.;
– Telemach d.o.o.;
– Mestna občina Slovenj Gradec;
– Elektro Celje d.d..
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se jih vključi v postopek.
8. člen 
(vključevanje javnosti) 
(1) Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec. Pred sprejemom sklepa mestna občina izvede javni posvet in objavi strokovne podlage za pripravo OPPN na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
(2) Javnost se seznani z načrtovanimi rešitvami v dopolnjenem osnutku OPPN v času javne razgrnitve, ki traja 30 dni. OPPN se predstavi in obravnava na javni obravnavi. V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko javnost poda pripombe na načrtovane ureditve. Pripombe bodo preučene in stališča do pripomb bodo javno objavljena na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
9. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta) 
Izdelavo OPPN in vseh morebitnih strokovnih podlag ter idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo CPVO potrebna), bodo financirali lastniki/investitorji.
10. člen 
(objava in začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-0080/2023-12
Slovenj Gradec, dne 26. junija 2023
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler

AAA Zlata odličnost