Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2360. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora VE 8 (turistično naselje Veščica), stran 6538.

  
Na podlagi 129. člena in v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) ter 20. členom Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 41/21) sprejemam
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora VE 8 (turistično naselje Veščica) 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora VE 8 (turistično naselje Veščica) (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje OPPN se nahaja na severu naselja Veščica.
(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami 227/13, 227/16 in 227/17 vse v k.o. 275 – Veščica, skupne površine 10.170,0 m² oziroma 1,0 ha.
(3) Območje OPPN zajema glede na Občinski prostorski načrt Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 51/15) enoto urejanje prostora VE 8 z oznako podrobnejše namenske rabe BT (površine za turizem).
(4) Območje OPPN je po dejanski rabi pretežno opredeljeno kot kmetijsko zemljišče, in sicer kot njiva (šifra rabe 1100) 97,6 %, trajni travnik (šifrant rabe 1300) 0,8 % ter gozd (šifra rabe 2000) 0,9 %. Manjši del oziroma 0,7 % območja OPPN je opredeljena kot pozidano in sorodno zemljišče (šifra rabe 3000).
(5) Na območju OPPN oziroma v neposredni bližini območja OPPN se nahaja vodovodno, kanalizacijsko, elektroenergetsko in komunikacijsko omrežje ter občinska cesta.
(6) Območje OPPN se nahaja na erozijsko ogroženem območju z zahtevnejšimi zaščitnimi ukrepi in na območju zelo redkih poplav.
(7) Območje OPPN se lahko v času postopka priprave OPPN naknadno še spremeni.
(8) Z OPPN se načrtuje:
– gradnja nestanovanjskih stavb namenjenih predstavitvam novih tehnologij in opreme akvaponskega načina pridelave hrane, delavnicam, konferencam, kratkotrajnim nastanitvam, degustacijam ipd.,
– gradnja dostopnih poti in parkirišč,
– gradnja priključkov na prometno, okoljsko, elektroenergetsko in komunikacijsko infrastrukturo,
– gradnja pomožnih objektov,
– ureditev zunanjih površin (utrjene in zelene površine),
– drugi gradbeni posegi.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-3.
4. člen 
(vrsta postopka) 
V skladu s 129. členom ZUreP-3 se za postopek priprave in sprejetja OPPN smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek priprave OPPN predviden v dvanajstih mesecih po začetku postopka priprave.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Telekom Slovenije, d.d., TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor,
– Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana,
– Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2a, 9240 Ljutomer,
– Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se v postopek vključi v času javne razgrnitve in javne obravnave.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Za pripravo OPPN se uporabijo javno dostopni grafični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.
(2) Pripravo OPPN v celoti financira Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje.
9. člen 
(potrebnost izvedbe celovite presoje vplivov na okolje oziroma presoje sprejemljivosti na varovana območja) 
(1) Za OPPN se celovita presoja vplivov na okolje ne izvede.
(2) Z mnenjem št. 3563-0069/2023-2 z dne 17. 2. 2023 je Zavod Republike Slovenije za varstvo narave ugotovil, da območje OPPN in njegov daljinski vpliv leži izven posebnega varstvenega območja (Natura 2000) in zavarovanega območja. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave zato ocenjuje, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni treba izvesti.
10. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Razkrižje.
Št. 430-68/2020-72
Razkrižje, dne 3. julija 2023
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost